'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Zanvie 2016

Zanvie 25-31

EZRA 6-10

Zanvie 25-31
 • ˈˈTan 10 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö- -dhɔkësü ˈgo kwa -de ˈgü”: (Min. 10)

  • Ezr 7:10—Ezra -yö ö zuʋ̈ˈˈ -baa.

  • Ezr 7:12-28—Ezra -yö ö -de -baa -an yee -kë Zedhizadhɛmö -pö ˈgü -sü -bha.

  • Ezr 8:21-23—Ezra -yö ö -zo -yö Zoova -dhɛ kö -yö ö -kɔ kpa Ö -dhɔkëmɛn -nu -ta.

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ. (Min. 8)

  • Ezr 9:1, 2—-Mën ˈö kë ˈö -dhesüsü ɛɛnˈˈ gwaankpɔsü ˈö gun “ˈˈsɛ bhë- ˈgümɛn - nu” ˈka bhë, ˈyö gun ˈwɔnyaa ꞊dede ˈka. (w06-F 15/1 20 § 1)

  • Ezr 10:3—-Mën ˈö -kë ˈwo wo ꞊kwaa- wo -bha dhebɔ waa wo -bha ˈnën -nu -zü ˈkwëë-? (w06-F 15/1 20 § 2).

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: (Min. 4) Ezr 7:18-28

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) ˈSëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu nu mɛn -nu -dhɛ, kö ˈü- ˈwɔn -gɔ 8, dhɛɛˈˈ 1, -wo -bhüöö kpö 1 draanˈˈ -a ˈka. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ ˈsëëdhɛ -be ˈnën -Nɔɔn- -së -nu -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. -Wo -a ˈwɔn -gɔ 8, dhɛɛˈˈ 1, § 2 draanˈˈ. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) Biblö draansü ˈˈslö do kë. ˈSëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈsü kö ˈka- ˈwɔn -gɔ 8, dhɛɛˈˈ 2 draanˈˈ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 138

 • -Kwa kë -zlanwopömɛn -tiaandhö ˈka: Dhɛɛˈˈ ˈkwa -dho -a ˈkpɔ kö ˈkwa nu ꞊taabha ˈkwa- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -a ˈkpɔ -sü ˈka”: (Min. 7) ˈˈDoo ˈö- -gɛn -gban -a ˈwɔn -gɔ -ta. Video Devenons plus habiles (Zanvie -bhaa) ˈˈwɩ. Video bhë- ˈgü, dhɛɛˈˈ ˈö -zlanwopömɛn -nu -dho -a ˈkpɔ kö -wa -yɔ bɔ ꞊taabha mɛn -nu ˈwo ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn -nu waa Nɔɔn- -së -nu -nu nu -sü ˈka -an -dhɛ -an -gɔ bhë, -a ˈkpɔ -ni ˈgü. -A ˈˈpian ˈdhö- ˈwɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ- -wɔn blɛɛˈˈ.

 • -Zlanwokɔdhi ˈˈtʋ̈ŋ -kë -a ˈgü ˈwɔn (Min. 8)

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 7 § 15-27 waa- -zobodhe ˈö p. 66 -ta (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë -dho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 120 waa bhɛɛsü