'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Zanvie 2016

Zanvie 18-24

EZRA 1-5

Zanvie 18-24
 • ˈˈTan 85 waa bhɛɛsü

 • Dhiaŋ- züdɔdhɛ (Min. 3 ɛɛnˈˈ ˈö to -a ꞊löö)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

 • Pë ˈö Zoova -ya ˈˈplüün bho, -ya -kë”: (Min. 10) [-Bhö video ˈwo- -dhɛ Introduction à Ezra ˈˈwɩ.]

  • Ezr 3:1-6—Pë ˈˈpɛpɛ ˈö Zoova ˈyö -an ˈto ˈˈdhiʋ̈ ˈö -an -blɛɛ, -wo -kë. (w06-F 15/1 19 § 2)

  • Ezr 5:1-7—Zoova -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ˈwɔn -nu ˈˈslëë ö -dhɔkëmɛn -nu -bha ˈwɔn -sëˈgü. (w06-F 15/1 19 § 4; w86-F 15/1 9 § 2; w86-F 1/2 29 ˈkɔnën)

 • -Kwa pë -sɛŋbɔ -nu ˈwo -Zlan -Wo ˈgü -an mɛɛnˈˈ (Min. 8)

  • Ezr 1:3-6—-Mën ˈö -kë ˈkwaa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa- pö ꞊dhɛ Izraɛdhömɛn -nu ˈö ˈwii wo yee kë Zedhizadhɛmö bhë, -an -bha -zoyödhe -gun ˈˈfɛɛfɛ? (w06-F 15/1 17 § 5; 19 § 1).

  • Ezr 4:1-3—-Mën ˈö -kë ˈö ˈwii ˈˈwɩ- -bha kö -wo -an -takun? (w06-F 15/1 19 § 3).

  • -Mën ˈö Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -ya -zɔn n -dhɛ ˈö -gban Zoova -bha?

  • ˈWɔn ga -mɛɛn -nu ˈwo go Biblö -wopösü ˈö ˈˈdhoogɔ yö- ˈgü -a ˈgü, ˈa ꞊mɔɔn- -bha ˈa -zlanwopö -an ˈka?

 • Biblö -wopösü: Ezr 3:10-4:7 (Min. 4)

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

 • -Womɛndhɛsü -blɛɛsü: (Min. 2) ˈSëëdhɛ ˈˈpɛn Ka Biblö -sü ꞊dhɛ -më ˈdhö? nu mɛn -nu -dhɛ, -a ˈwɔn ga ga -nu -wɔn blɛɛˈˈ -sü ˈka. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • -Womɛndhɛsü -dɛɛ: (Min. 4) -Kɔ ˈö ˈwo -womɛndhɛsü -dɛɛ -kë ˈka, -wa ˈˈslö do kë. Mɛn ˈbha ˈö -ya ˈˈwɩ Ka Biblö -sü ꞊dhɛ -më ˈdhö? -bha, -wa nu -a ˈˈpiʋ̈. Dhɛɛˈˈ ˈü -dho -a ˈkpɔ kö ˈü nu ꞊taabha ˈü- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -bhö -a ˈkpɔ.

 • Biblö draansü: (Min. 6) Biblö draansü ˈˈslö do kë. (bh-F 20-21 § 6-8)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

 • ˈˈTan 40

 • ‘Pë ˈdhɛ ˈwo to yöö ꞊dede -yö -dho -a nu ka -dhɛ -a taa ˈka’: (Min. 5) ˈˈDhɛɛtadhiaŋ- ˈö- -gɛn -gban Matiö 6:33 waa Dhukö 12:22-24 -an -ta. -A pö -zlanwopömɛn -nu -dhɛ kö -wo ˈwɔn -nu ˈwo bɔ -an ˈgü ˈö woo ꞊dede ˈwo- ꞊suan bho ꞊dhɛ ˈdhɛ ˈö ˈwo -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -wɔn bɔ ˈˈdhiʋ̈, pë nu ˈö -an -bhawɔn -yö -gun -a -bha Zoova -ya nu -an -dhɛ, -an -wɔn blɛɛˈˈ.

 • ꞊Ya kë ꞊shiöŋ“Kaa ꞊iin” -yö -kë “꞊abin” ˈka -ee?’: (Min. 10) ˈˈDoo ˈö- -gɛn -gban 2014, Masö 15 -bha Tour de Garde, p. 30-32 -ta.

 • -Zlanwokɔdhi -bha Biblö draansü: ia-F ˈwg. 7 § 1-14 (Min. 30)

 • -Zobodhe. ˈPë -dho draanˈˈ ꞊taabha, -a -wɔn blɛɛˈˈ. (Min. 3)

 • ˈˈTan 41 waa bhɛɛsü