'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa ꞊dhegblüdhe -nu -wo -zlanwopö -ni ˈgü ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈka Madagascar.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Zanvie 2016

ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

La Tour de Garde waa Réveillez-vous ! waa Nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈! -an nu -kɔ ˈˈslö -gleŋ ˈbhaa -nu. -Bhö -an -ga kö ˈü ü -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

ˈMɛn ˈˈpiʋ̈ kö -yö -Zlan -dhɔkë -kɔ ꞊dede kë, -yö ö ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ-

-Bhö Isikiya -bha ˈgü dɔ ˈˈgbɩɩ- -sü kö -wo -Zlan -dhɔkëkɔ ꞊dede kë ˈzü- -ga . Diaglamö, ˈˈsɛ ˈˈbin -nu waa ˈpë ˈwo -kë 2 Chroniques 29-30 ˈgü -bha kadhaŋdrie -ga -sü -nu -dho ü -takun.

Ü -BHA -ZLANWOPÖSÜ ˈKUN ˈˈGBƖƖ-

Kwa -dho mɛn ꞊klaŋ kë ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?

-Gleŋ -tiaandhö ˈˈsoodhu kö ˈkwa Biblö -zɔn mɛn -nu -dhɛ -së ˈka ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈! -a ˈka.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

꞊Bhlëë ˈö kwa -gɔ ˈö kë -Zlan -dhɔkëgükɔ -nu dɔsü waa -an ˈkun -së -sü -nu ˈka

Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ yö ˈˈslʋ̈ʋ̈slʋ̈ -nu ˈwo kwa -bha -Zlan -dhɔkëgükɔ -nu ˈgü bhë, -an -wɔn -yö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ-?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Mɛn -nu ˈwo wo zuʋ̈ˈˈ ˈˈslëë Zoova ˈˈpiʋ̈, -an -dhɔ -ya -kë

-Gblüdë Manase -bha zuʋ̈ˈˈ ˈˈslëë -Zlan ˈˈpiʋ̈ -sü ꞊trɔɔn -kë. -A -bha mɛndhɛkësü kö ˈwii ˈkun waa- -bha mɛndhɛkësü kö -wa ꞊kwaa- ˈzü -an dan ˈkwëë-. (2 Chroniques 33-36)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Pë -nu ˈö Zoova kë -an ˈˈplüün bho, -yö -an -kë

ˈPë ˈwo -kë Ezra 1-5 ˈgü -an ˈˈtʋ̈ŋ -bhüöö. ˈKö -dee Zuifö -nu -bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ꞊va ˈgü, -wo wo yee -kë Zedhizadhɛmö, ˈwo -Zlan -dhɔkëkɔ ꞊dede -kë, ˈwo- -dhɔkëgükɔ dɔ -dɛɛwo.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Zoova -ya ˈˈpiʋ̈ kö -a -dhɔkësü -yö ˈgo kwa -de ˈgü

Ezra waa ˈmɛn ˈwo wo yee -kë Zedhizadhɛmö -an -bhawɔn -gun -zoyodhe ꞊dede, ꞊faan waa -Zlan -dhɔkësü -dhɔ -bha. Pë ˈˈbin waa ˈˈsɛ ˈˈbin -nu bhë -an ˈsü kö ˈü ˈˈta ˈwo- ˈkpɔ bhë- -ga.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Dhɛɛˈˈ ˈkwa -dho -a ˈkpɔ kö ˈkwa nu ꞊taabha ˈkwa- -yɔ bɔ mɛn -gɔ, -a ˈkpɔ -sü ˈka

-Gleŋ -yaaga ˈwo -dho kwa -takun kö kwa -bha -wo mɛn -nu ˈö gagade -dhɔ ˈdhö -an -bha -an -dhɛ -sü -yö kë -së.