'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 1-10

ˈKwa- pö -dhikodhɛ -yö kë kwaa Zoova kwa ꞊zinŋ ˈgü, -kwaa Gbö, Yesu ꞊bhlëë -ya

ˈKwa- pö -dhikodhɛ -yö kë kwaa Zoova kwa ꞊zinŋ ˈgü, -kwaa Gbö, Yesu ꞊bhlëë -ya

Biblö -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ mɛn -nu -dho -gban Zoova waa Yesu -an -gɔ.

2:1-3

  • Biblö -ya -to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- pö ꞊dhɛ ˈˈsɛgɔ -nu ˈwi ˈdho ˈwo -gɔ ꞊ɲɔɔn Yesu -dhɛ ˈˈshia-. ˈˈKɛɛ -wo -dho -a pö ꞊dhɛ -an -bha mɛnkɔɔnsü -yö -së.

  • -Wo ˈö bhë, -yö -yö ˈko ˈˈdhiʋ̈ kö Yesu -yö ˈˈkpɔnŋ ꞊taa. ˈˈKɛɛ -yö yö -ni ˈko ˈˈdhiʋ̈ -dɛɛ ꞊dedewo.

  • Psaume -bɛnzëmɛn do -ya pö ꞊dhɛ ˈˈsɛgɔ -nu -wo ˈwɔn ˈfuëë ˈnën- -blɛɛ. -Wo ˈö bhë, -a -gɛn ˈnën -tɔ ꞊dhɛ -an dhɔɔbhaawɔn ˈyi ˈdho yö pë ˈbha -bha.

Mɛn -nu ˈwo Zoova -bha -Gblüdë ˈö ˈˈɲɔn ˈdho- troo -a ꞊bhlëë -ya, ˈnën ˈwo -dho dha.

2:8-12

  • Mɛn ˈˈpɛpɛ ˈwo dho -gban -Zlan -bha -Yamɛn -gɔ, -an ˈgü -dho shiʋ̈ˈˈ.

  • Mɛn ˈö dho ꞊bhlëë -ya Yesu -bha, -a mɛn -dho -ya -de ˈflëëgüsü ꞊slɔɔ.