-Kɔ ˈö Zoova -yö Davi dha- ˈka, -zo -bo -a ˈka -sü -yö ꞊faan nu -a -dhɛ.

27:1-3

  • -Dhɛ ˈö Davi gun ˈnëngɔnnën ˈka, Zoova -ya -dha laa -gɔ.

  • Zoova -yö ꞊faan nu Davi -dhɛ kö -yö ˈusö do zë, kö ˈya ˈdho- -bha -tuëë kpö ˈgü shiʋ̈ˈˈ.

  • Zoova -yö -to Davi ˈˈpiʋ̈ ˈö Godhiatö zë.

-Mën ˈö -dho kwa -takun kö ˈkwa ˈgü -yö kë ˈˈgbɩɩ- ꞊dhɛ Davi ˈdhö?

27:4, 7, 11

  • Bhɛɛsü.

  • -Zlanwopösü.

  • -Dho -bhɔkwëë -nu -ta -sü.

  • Kwa -de -bha Biblö ꞊klaŋ -kë -sü waa kwa -bha -Zlan -dhɔkë ˈkɔɔ -sü.

  • Kwa ˈko -nu ꞊faan ˈmën -sü.

  • -Kɔ ˈö Zoova -yö kwa -takun -a ˈka ˈˈdhiʋ̈ -be, kwa -zo -bo -a ˈka -sü.