'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 19-25

-Wo ˈwo- to ˈˈdhiʋ̈ ˈwo- ꞊blɛɛ, -yö ˈwɔn ˈö -gban -Zlan -bha -Yamɛn -bha, -a -bhokota -kë

-Wo ˈwo- to ˈˈdhiʋ̈ ˈwo- ꞊blɛɛ, -yö ˈwɔn ˈö -gban -Zlan -bha -Yamɛn -bha, -a -bhokota -kë

BIBLÖ ˈˈƝAN

-WO ˈWO- TO ˈˈDHIƲ̈ ˈWO- ꞊BLƐƐ

-A -YÖKODHIƲ̈ -KƆ

Psaume 22:1

-Yö -dho kë- ˈgü ꞊dhɛ -Zlan -ya ö -kɔ ˈˈkan -a ˈˈdhiʋ̈.

Matiö 27:46; Makö 15:34

Psaume 22:7, 8

-Wo -dho ˈˈyɩɩ ˈto- -bha kö -yö ga -dhü -bha.

Matiö 27:39-43

Psaume 22:16

-Wo -dho -a dɔ ˈˈdhü -bha.

Matiö 27:31; Makö 15:25; Zan 20:25

Psaume 22:18

-Wo -dho -a -bha sɔ -nu -gblü wo ˈko -ta.

Matiö 27:35

Psaume 22:22

-Yö -dho ˈˈdhiʋ̈ -sü Zoova ˈtɔ pö -sü ˈka.

Zan 17:6