'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kɔ -nu ˈkwa -dho yö kë JW Library ˈka

-Kɔ -nu ˈkwa -dho yö kë JW Library ˈka

KÖ ˈKWA KWA -DE ꞊KLAŊ KË:

  • -Bhö Biblö waa -dhɛkpaɔyi -dhɛ ˈö ˈdhö, -a -bha Biblö ˈˈɲan -nu -wo pö.

  • -Bhö Annuaire, ˈˈsu -bha ˈsëëdhɛ -be ˈnën -nu waa ˈsëëdhɛ ˈˈwɛɛ -nu -wo pö. -Bhö yö kë mɛn ˈˈdhiʋ̈todhɛ -zɔn -a ˈka pë ˈka

  • -Bhö -zlanwokɔdhi -bha -bhɔkwëë -nu baaˈˈ, ˈü pë ʒiö -an -yɔ -ta.

  • -Bhö video -nu -ga.

-BHƆKWËË -NU -TA:

  • Biblö ˈˈɲan -nu ˈö dhiaŋzëmɛn -ya -wɔn ꞊blɛɛ bhë, -bhö -a mɛɛnˈˈ. -Bhö yö kë -kwɛzlan ˈˈpian ˈka kö ˈü ü yee kë ü ˈˈgblʋʋ -ta.

  • -Bhö ü -bha telefɔnö ˈsü kö ˈü ü -zoto -bhɔkwëë ˈˈpian -nu ˈˈpiʋ̈, kö ˈü ˈˈtan -nu bho. ˈBha ˈdho nu ˈsëëdhɛ -be ꞊va ˈka ˈzü. ˈˈTan -dɛɛ -nu ˈö ˈwaa kwa -bha ˈˈtan ˈsëëdhɛ -be ˈgü ꞊köŋ, -wo JW Library -ta.

-ZLANWOPÖDHƐ ˈGÜ:

  • -Bhö pë ˈbha -zɔn mɛn ˈbha ˈö -Zlan -wo -dhɔ ˈdhö- -bha, -a -dhɛ JW Library -ta. ꞊Ya ˈgo mü, -bhö -a -takun kö -yö app bhë, waa ˈsëëdhɛ -nu ˈsü ö -bha telefɔnö -ta.

  • -Bhö pë mɛɛnˈˈ -sü ˈˈpian ˈsü kö ˈü Biblö ˈˈɲan -nu mɛɛnˈˈ. ꞊Ya kë ꞊dhɛ -wo -bhüöö ˈbha ˈyaa Traduction du monde nouveau -dɛɛ ˈgü, -bhö ˈˈdhʋ Bible avec notes et références ˈgü, kö ˈü- mɛɛnˈˈ -dɛɛwo.

  • -Bhö video do -zɔn. ˈNën -ya kë- -mɛn -gɔ, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü Deviens l’ami de Jéhovah -bha video do -we. Ɛɛnˈˈ ˈzü, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü vidéo -Mën ˈö -kë ˈkwa -dho Biblö draanˈˈ? -zɔn -a -mɛn -dhɛ kö -yö Biblö draansü -dhɔ -da -a -bha. ꞊Ya kë ꞊dhɛ -a -mɛn -yö -wo ˈˈwɛɛ pömɛn ˈka, -bhö video do -zɔn -a -dhɛ -a -de -wo ˈgü.

  • -Bhö Biblö ˈˈɲan ˈö -wo ˈˈwɛɛ ˈgü, -a -zɔn mɛn ˈbha -dhɛ Biblö -wo ꞊dhiëëta -kɔ ˈˈwɛɛ ˈü- sü -a ˈgü. -Bhö ˈˈdhʋ -a Biblö ˈˈɲan -dhɛ ˈgü, kö ˈü ü -kɔ ꞊nënŋ -a ˈˈɲan ˈˈsɛɛn- ˈˈnimlɔn -dhɛ ˈü- ˈˈpiʋ̈ -a -ta, kö -yö Biblö -wo ꞊dhiëëta -kɔ ˈˈwɛɛ -nu -zɔn ü -dhɛ.