'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa dhegbludhe ˈö -zlanwo pö -ni ˈgü Cameroun, dhebɔnën do ˈö ˈte- ˈˈdhɛ bho -ni ˈgü, -a -dhɛ.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Ӡue 2016

ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

La Tour de Garde waa Nɔɔn- -së -nu ˈwo go -Zlan ˈˈpiʋ̈! nu -kɔ ˈˈslö -gleŋ ˈbhaa -nu. -Bhö -an -ga kö ˈü ü -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

-Kwa Zoova ˈö -kë ˈˈtʋ to bhɛɛwo -bha Mɛn ˈka bhë, -a ˈtɔ bhɔ

ˈMën -kë ˈpë ˈkwa- pö -Zlan -dhɛ ꞊dhɛ kwa -dho -an kë bhë, -bhɛɛ -an -wɔn ˈgü -sü, ˈdhö -së? Ü -dho -a -zɔn mü ꞊dhɛ ꞊dhɛ ü ü -zoyö -Zlan -dhɛ bhɛɛsü ˈgü? (Psaumes 61-65)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Kwa -bha -tosɛta ꞊ya kë -bhaasü, -yö kwa -takun -Zlan ˈtɔ bhɔ -sü -bha

Kwa -bha -tosɛta ꞊ya kë -bhaasü, -yö kwa -takun ˈmën kësü -bha? Kwa -dho ˈto Yesu -bha -tosɛta kë -kɔ ˈˈpiʋ̈ -kɔ -kë ꞊dhɛ?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Zoova -dhɔkëmɛn -nu -wa -dhɔkë -kɔ -së -kë wo ꞊faan ˈka

-Gleŋ -mɛɛn ˈö Davi -bha Zoova -dhɔkë ö ꞊faan ˈka -sü, -ya -da kwa -bha? -Mën ˈö -Zlan -dhɔkë kwa ꞊faan ˈka -sü ˈö ˈkwa -blü -a kë -sü -bha? (Psaumes 69-72)

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwaa ˈgüdan -kwɛ do ˈˈpiʋ̈

-Tosɛta -së waa ˈwɔn -së ꞊va -wo wo ˈˈɲan ˈto -ni ˈgü mɛn -nu -wo -dho -a ˈgüdan, -an -gɔ

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

ˈˈTʋ̈ŋ ꞊gban ˈgü -yödhiʋ̈ -nu -bha -zlanwopö -dhɛkpaɔyi -nu

ˈBha- yö ꞊dhɛ mɛn -nu ˈö ˈˈtʋ̈ŋ ɛɛnˈˈ ˈö ꞊faan ꞊va ˈyaa -an -gɔ -wo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo kë -yödhiʋ̈ ˈka bhë, -a ˈwɔn ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ü ˈkun.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Kwa -zo ˈya ˈdho bhɔ Zoova këyö -nu ˈka

Zoova këyö ˈbhaa -nu ˈnën ˈwo ˈtɔ- -mën? -Zota -an ˈgü -sü -yö kwa -takun -kɔ -kë ꞊dhɛ? (Psaumes 74-78)

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

De ˈö- -wɔn ˈdhö kwa -gɔ ˈˈgbɩɩ- ˈö -ʒiö -a ˈka pë ꞊gban -ta kwa -bha -tosɛta ˈgü?

Psaume 83 bhomɛn -ya -zɔn ꞊dhɛ Zoova -Zlan ˈnën ˈtɔ- mɛn ˈö- -wɔn ˈdhö ö -gɔ ˈˈgbɩɩ- ö -bha -tosɛta ˈgü? Kwa -dho -a -zɔn -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ -yö ˈˈdhʋ̈ ˈpö kwa -bha -tosɛta ˈgü?