'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  Ӡuɛn 2016

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Mɛn -nu ꞊klaŋ -kë video -nu ˈka -sü ˈka

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Mɛn -nu ꞊klaŋ -kë video -nu ˈka -sü ˈka

-MËN ˈÖ -KË ˈÖ- -WƆN ˈDHÖ ˈˈGBƖƖ-:

Pë -nu ˈö mɛn -nu -wa yö, waa -wo -nu ˈö ˈwo -an man video -nu ˈgü, ꞊mɔɔn- -bha kö -yö ˈpa -an zuʋ̈ˈˈ ˈka. Video -nu -wa -kë ˈö mɛn -bha -zotadhe ˈyaa ˈdho -dhɛ ˈˈwɛɛ ˈgü, ˈyö pë ˈö mɛn -ya -ga bhë, mɛn -zo ˈyaa bhɔ -a ˈka ˈpë-. Mɛn ꞊klaŋ kë -sü ˈö pë ˈbin -nu ˈka bhë, Zoova -ya ˈwɔnzuan -së ꞊dede ˈka. Kë 10:9-16; -Dh 1:1.

Video -nu Dieu a-t-il un nom ?, Qui est l’Auteur de la Bible ?, waa Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? ˈnën ˈwo ˈtɔ- ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu ˈwɔn -gɔ 2 waa 3 -naan taa -nu. Video -nu -Mën ˈö -kë ˈkwa -dho Biblö draanˈˈ?, -Wo mɛn -nu ꞊draan Biblö ˈka -kɔ -kë ꞊dhɛ?, waa -Mën ˈwo- -kë -Bhɔkwëëkëgükɔ -nu ˈgü? -wo mɛn -nu -blü kö -wo Biblö draanˈˈ kwa ˈˈpiʋ̈, kö -wo nu -bhɔkwëë -nu -ta. Kwa ꞊mɔɔn- -bha ˈkwa kwa -bha video -nu -zɔn ˈpö kwa -bha Biblö ꞊klaŋ -nu -dhɛ kö ˈkwa -an draanˈˈkm-F 5/13 3.

KWA -DHO -A KË -KƆ -KË ꞊DHƐ?

  • Video -nu ˈö ˈkwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa- -zɔn mɛn -nu -dhɛ bhë, -kwaa ˈto ˈˈdhiʋ̈ ˈkwa -an ˈsü.

  • -Bhö ü -zota dhɛɛˈˈ do ɛɛnˈˈ ꞊plɛ ˈö video bhë -dho -an -yɔ bɔ, -an ˈgü.

  • -Ka video bhë- -ga ka ˈkwëë-.

  • -Kaa ˈwɔn -gaga -nu ˈˈdoo -dɔ.

-KA PË YÖ- ˈGÜDAN:

  • ˈSëëdhɛ ˈˈpɛn do -taadhɛ -zɔn kö pë ˈˈbin ˈö dho mɛn ˈka vɛɛdhö video -Mën ˈö -kë ˈkwa -dho Biblö draanˈˈ? ˈsü -dhɛ -bha bhë, ˈü- -zɔn -a -dhɛ.

  • -Bhö video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? -zɔn -a -dhɛ. ˈBha ü bo -bhö ˈsëëdhɛ -be ˈnën Nɔɔn- -së -nu nu -a -dhɛ kö ˈü- ˈwɔn -gɔ 3 -naan -wɔn blɛɛˈˈ.