'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 38-44

Zoova -yö mɛn -nu ˈö ˈwaa wo ˈflëëgü -an -takun

Zoova -yö mɛn -nu ˈö ˈwaa wo ˈflëëgü -an -takun

Mɛn -nu ˈwo -klu -sü ˈka -Zlan -bha bhë, -yö kë -an ˈˈɲaan ꞊dhɛ ꞊wa kë ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü, Zoova -dho -an -takun

41:1-4

  • ˈˈYua ˈˈgbɩɩ- -yö Davi -kë.

  • Davi -yö -wëëmɛn -nu -takun.

  • Davi ˈyii ö ˈˈɲan ˈto kö Zoova -yö -dhidha kë kö -yö kë ˈˈklʋ̈ʋ̈klʋ̈. -Yö -bhɛɛ -a -dhɛ kö -yö ö -takun, kö -yö -gleŋ -da ö -bha.

  • Zoova -yö Davi -sü ꞊dhɛ mɛn kpɛnŋdhö ˈdhö.