'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo -zlanwopö -ni ˈgü ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn ˈka Maltö -sɛ ˈgü.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Ӡuɛn 2016

ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

Réveillez-vous ! waa kwa -bha ˈsëëdhɛ ˈˈpɛn -nu nu -kɔ ˈˈslö -gleŋ ˈbhaa -nu. -Bhö -an -ga kö ˈü ü -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

-Bhö ü -zoyö Zoova -dhɛ. -Bhö ˈwɔn -së kë.

-Dhioo -së -nu ˈwo Psaume 37 ˈgü bhë, -bhö -an -ya ꞊bhlëë ˈgü.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

-Kwa kë -zlanwopömɛn -nu -tiaandhö ˈka: Mɛn -nu ꞊klaŋ -kë video -nu ˈka -sü ˈka

-Mën ˈö -kë ˈö -së kö ˈkwa yökë video -nu ˈka -zlanwopödhɛ -nu ˈgü? -Wo kwa -bha mɛn ꞊klaŋ kë -kɔ -kë -së -kɔ -kë ꞊dhɛ?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Zoova -yö mɛn -nu ˈö ˈwaa wo ˈflëëgü -an -takun

-Wo ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ ˈö Davi -ya ꞊blɛɛ Psaume 41 ˈgü bhë, -yö ꞊mɔɔn- -bha kö -yö mɛn -nu ˈwo -klu -sü ˈka -Zlan -bha -an -takun ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ɛɛnˈˈ ˈˈyua ˈˈtʋ̈ŋ ˈgü.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

Zoova ˈyi ˈdho ˈˈkan mɛn -nu ˈö -an zuʋ̈ˈˈ -ya ꞊gi -an -bha.

Davi -ya -pö Psaume 51 ˈgü ꞊dhɛ ˈwɔn yaa ˈö- -kë bhë, -yö -mën ö ˈka ꞊dedewo. -Mën ˈö -takun kö -yö ꞊ɲɔɔn -Zlan ˈˈsuee -dɛɛwo?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Déjà 100 ans de règne

ˈÖ sü -kwɛ 1914 -bha, pë ˈö -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ ꞊yaa- kë, -kaa ˈˈdoo dɔ dhɛɛˈˈ -nu ˈwo yö, -an -yɔ bɔ -sü ˈka.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

“-Bhö ü -bha zuʋ̈ˈˈ -to ꞊zlöö -wɔn -nu -lo Zoova ꞊kwɛɛ-”

-Dhioo ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈, ˈö Davi -ya dɔ Psaume 55:22 ˈgü bhë, ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -takun kö ˈkwa -bɔ ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu waa zuʋ̈dhiʋ̈tɛɛ -nu ˈgü.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

“-Zlan ˈnën ˈtɔ- n -takunmɛn”

Davi -yö Zoova ˈˈnuɛ -bho -A ˈˈDhiwo -wɔn ˈgü. Biblö ˈˈɲan -nu -mɛɛn ˈwo ü -takun ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- ˈgü?