'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PROVERBES 22-26

“Ʒian ˈö ü -bha ˈnën -dho -a ˈsü, -bhö -a -zɔn -a -dhɛ”

“Ʒian ˈö ü -bha ˈnën -dho -a ˈsü, -bhö -a -zɔn -a -dhɛ”

-Dhioo -së -nu ˈwo -dho ˈnënmɛn -nu -takun -wo Proverbes ˈgü. -Kɔ do ˈö -kɔɔ -gban ˈˈdhünën -nu -gɔ -sü -yö -an -takun -a ˈka kö -wo ˈˈgla bhë, -kɔ do bhë -a ˈka ˈpö, ˈnën -nu ꞊klaŋ -kë Zoova ˈˈdhiwo ˈka -sü -yö -an -takun kö -wo ˈto -A -bha ʒian -ta.

22:6

  • ˈNën -nu ꞊klaŋ kë -sü -yö ˈˈgbɩɩ-. -Yö ˈˈtʋ̈ŋ -sü.

  • ˈNënmɛn -nu dua -mü kö -wo ˈwɔnzuan -së ˈto wo -bha ˈnën -nu -gɔ, -wo -an draanˈˈ -së ˈka, -wo -dhioo dɔ -an -ta, -wo -an ꞊faan ˈmën, -wo -an dɔɔˈˈ.

22:15

  • ˈNën -nu ˈˈklʋʋbhosü -yö -an -dɔ ꞊zinŋ ˈgü. -Dhɔ -zɔn -an -dhɛ -sü -mü.

  • ˈNën ˈö -dhö, -a -bha ˈˈklʋʋ -bho -a -bha -kɔ -yö -dhö.