'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Ü yö -së kë -ni ˈgü JW.ORG ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ -nu ˈka -ee?

Ü yö -së kë -ni ˈgü JW.ORG ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ -nu ˈka -ee?

-Zlanwopö -yö -yö -biata -wɔn ˈka, ˈyö -tɔ ꞊dhɛ ˈˈklʋʋbhɔdhe ˈkpii- -ya yö ꞊klöö-. (Pr 24:11, 12, 20) ˈKwa- ˈˈpiʋ̈ ˈkwa mɛn -nu -takun, -kwa yö kë ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ ˈka kö ˈkwa -Zlan -Wo waa kwa -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -zɔn -an -dhɛ. ˈˈNimlɔn ˈbha ˈö dho mɛn ˈka video -Më ˈö -kë ˈkwa -dho Biblö draanˈˈ? waa Biblö draansü -dhɛ -sü ˈˈpian -ta, -ya -ta. Mɛn -nu ˈö ˈwaa ˈˈwɩ kwa -bha ˈsëëdhɛ -bha, -wo ꞊mɔɔn- -bha ˈwo -we -a -bha kö -wo dho kwa -bha ɛntɛnɛtö -ta. -Dhɛ ˈö ˈˈdhʋ̈, -a -nu -an -dhɛ -sü suʋ̈ˈˈ ˈya ˈdho ü kë. ˈˈKɛɛ ˈbha ˈdho -a ˈto mɛn -nu ˈö ˈwaa ˈkɔɔ ɛɛnˈˈ ˈö ˈyaa -an -dhɛ -së, -an -gɔ.

Ü ˈdho -ni -dhɛ ˈbha ˈgü, ˈbha -kpan mɛn ˈbha -bha, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü- pö: “A- ˈˈpiʋ̈ kö ˈa pë ˈbha nu ü -dhɛ. ˈSëëdhɛ ˈö yö -dho ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn ˈbha ˈö video waa ˈwɔn -gɔ ꞊vadhɛ ˈdhö -a -ta, -a -zɔn ü -dhɛ.” (Zn 4:7) -Dhɛ ˈö -kë ꞊dhɛ ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ -nu -wo ˈsɛɛn- bhë, ü ꞊mɔɔn- -bha ˈü -an ˈbha ˈsü ü -ta kö ˈü -an nu mɛn -nu -dhɛ ˈˈtʋ̈ŋ ˈˈpɛpɛ ˈka.