'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

Kwa ꞊dhegblü -nu ˈwo mɛn -nu -dhɛ -ni ˈgü -bhɔkwëë -ta.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ WAA KWA -BHA -ZLANWOPÖ -YÖ -BHƆKWËË -KË -A ˈKA ˈSËËDHƐ Ɔtɔblö 2016

ˈSëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö ˈbhaa -nu

Réveillez-vous !, mɛn -dhɛ -bhɔkwëë -ta ˈsëëdhɛ waa gagade ˈö go Biblö ˈgü ˈö -gban mɛn -nu ˈö ꞊wa ga -an -bha nu -kɔ ˈˈslö -gleŋ ˈbhaa -nu. Ü -de -bha ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

“-Kwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ kwa zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈka”

Proverbes 3 -yö kwa -zogban ꞊dhɛ ˈkwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ, -yö -dho ˈdhuëë- ˈkpɔ kwa -bha. Kwa -dho -a ˈwɔn dɔ -kɔ -kë ꞊dhɛ ꞊dhɛ kwa kwa -zoyö Zoova -dhɛ kwa zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈka?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

“ˈKwa ˈdho kwa ꞊kwaa kwa zuʋ̈ˈˈ -zü kö -yö ˈkpënŋ- kë kwa -gɔ”

Proverbes 7 -yö -kɔ ˈö wlüünën do zuʋ̈ˈˈ -yö ˈkpënŋ- -kë -a -gɔ, ˈö Zoova -bha ˈtɔŋ- ꞊lö ˈgü -a ˈka, -a -wɔn ꞊blɛɛ. -Gleŋ -mɛɛn ˈkwa -dho -a ˈsü -a -bha ˈwɔn yaa bhë, -a -bha?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

ˈKpaakpadhɛ -yö -së ˈö -ʒiö -a ˈka ˈˈsënŋ -ta

Proverbes 16 -ya -pö ꞊dhɛ -kë ˈkpaakpasü -yö -së ˈö -ʒiö -a ˈka ˈˈsënŋ ꞊slɔɔ -sü -ta. -Mën ˈö -kë ˈö ˈkpaakpadhɛ ˈö go -Zlan ˈˈpiʋ̈ ˈö ꞊bhlëësü?

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Kwa -dho ˈwɔn -daa -së kë -kɔ -kë ꞊dhɛ -bhɔkwëë -nu -ta?

ˈWɔn -daa -së -yö -zlanwokɔdhigümɛn -nu ꞊faan -dɔ, ˈyö -a këmɛn ꞊dede ꞊faan dɔ ˈpö. ˈWɔn -daa -së -yö -kɔ -kë ꞊dhɛ?

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

-Kwa -dhikodhɛ mɛɛnˈˈ kwa ˈko ˈˈpiʋ̈

-Dhikodhɛ ˈö Zoova -dhɔkëmɛn -nu ꞊zinŋ ˈgü bhë, ˈyaa nu ö -deë. -Zlan -Wo ꞊mɔɔn- -bha kö -yö kwa -takun kö ˈkwa ˈto -a ˈˈgbɩɩ- ˈka kwa -zuʋ̈ˈˈ ˈˈpiʋ̈ -wɔn -nu -ta, kö ˈkwa dhi kwa ˈko -dhɛ.

PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ

“Ʒian ˈö ü -bha ˈnën -dho -a ˈsü, -bhö -a -zɔn -a -dhɛ”

-Mën ˈö -kë ˈö ˈˈklʋʋ -bho ˈnën -nu -bha -sü -wɔn ˈdhö ˈˈgbɩɩ-? -Dhioo -së -nu ˈwo -dho ˈnënmɛn -nu -takun -wo Proverbes 22 ˈgü.

KWA -BHA -KË KLETIƐN ˈKA -SÜ

Ü yö -së kë -ni ˈgü JW.ORG ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ -nu ˈka -ee?

-Bhö yö kë ˈˈnimlɔn ˈsëëdhɛ -nu bhë, -an ˈka ˈˈtʋ̈ŋ ˈˈpɛpɛ ˈka kö ˈü -Zlan -Wo waa kwa -bha ɛntɛnɛtö ˈˈnimlɔn -nu -zɔn mɛn -nu -dhɛ.