RÉVEILLEZ-VOUS !

Dhɛɛˈˈ: Ü -bhaa ˈka, mɛn -nu ꞊wa wo ꞊kwaa wo këwɔn yaa -nu -zü, kö -wo ꞊ya ˈwɔn -së kë -sü -bha, -yö -së -ee?

Biblö ˈˈɲan: Ec 7:8a

-A nu -kɔ: ˈWɔn -gɔ -nu ˈwo ˈsëëdhɛ yö -a ˈgü, -kɔ ˈö ˈtɔŋ- -gɛngbandhɛ -nu ˈwo Biblö ˈgü ˈwo -dho kwa -takun -a ˈka kö kwa ˈˈta -kɔ -yö kë -së, -wa -zɔn.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Dhɛɛˈˈ: Ü -bhaa ˈka, ꞊ya kë ꞊dhɛ kwa -bha -tosɛta ꞊ya ˈgo ˈˈgblʋʋ, -mën ˈö -dho kwa -takun kö ˈya ˈdho ꞊gbɔɔn kwa -ta?

Biblö ˈˈɲan: Ec 7:10

-A nu -kɔ: [ˈWɔn -gɔ ˈö -a ˈˈpian 10 -naan -ta bhë, -a -wɔn blɛɛˈˈ.] ˈWɔn -gɔ ˈö yö, -yö ˈtɔŋ- -nu ˈwo Biblö ˈgü, ˈö ˈwo ꞊mɔɔn- -bha kö -wo kwa -takun, -an -wɔn ꞊blɛɛ.

-KA KA ˈˈTƲ ˈTO -ZLAAN -WƲ -BHA KÖ ˈKA -TOSƐTA KË YI ꞊GBAN ˈKA

Dhɛɛˈˈ: Kwa -bha ˈkɔdhigümɛn -nu waa kwa ˈˈtɔŋdë -nu ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈtɔ -yö -dhö. ˈYö -Zlan -zë ꞊wɛ? -A ˈtɔ -yö -dhö ˈpö -ee?

Biblö ˈˈɲan: Ps 83:18

-A nu -kɔ: ˈSëëdhɛ ˈö yö, -yö ˈwɔn ꞊vadhɛ ˈwo -gban -Zlan -bha, ˈö Biblö -yö -an -wɔn ꞊blɛɛ, -an -wɔn ꞊blɛɛ. [-A ˈˈpian 6 waa 7 -naan -wɔn blɛɛˈˈ.]

Ü -DE -BHA ˈSËËDHƐ NU -KƆ ˈˈSLÖ -BƐN ZE

-Bhö -a ˈwɔnzuan -nu ˈwo ˈˈdhiʋ̈ bhë, -an -ga kö ˈü ü -de -bha -zlanwopö -yö ˈsëëdhɛ nu -kɔ ˈˈslö -bɛn zë.