'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn 'dhɛ 'ö dɔ -a "piʋ̈ -a -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Yaoba

Kwa -bha -kë Kletiɛn ˈka -sü waa kwa -bha -zlanwopö -yö -bhɔkwëë -kë -a ˈka ˈsëëdhɛ  |  ˈUtö 2016

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 92-101

ˈKö -kë ꞊dhɛ ü ˈˈgbʋʋ-, ü -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈ -Zlan -bha ʒian -ta

ˈKö -kë ꞊dhɛ ü ˈˈgbʋʋ-, ü -gɛn -yö ˈdho ˈˈdhiʋ̈ -Zlan -bha ʒian -ta

92:12

꞊Glaa -dhü ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -kwɛ 100 zë, ˈˈkɛɛ kö -yö ꞊kun ö bhɛ ꞊ya -kplawo.

Mɛn ˈˈgbʋʋ- -nu ꞊mɔɔn- -bha kö -wo wo bhɛ -ya -Zlan -bha ʒian -ta...

92:13-15

  • ꞊bhɛɛ mɛn ˈˈwɛɛ -nu -bhaa ˈka -sü ˈka.

  • Biblö draanˈˈ -sü ˈka.

  • -dho -zlanwokɔdhi -bha -bhɔkwëë -nu -ta -sü, waa wo -kɔ ꞊luu -an -ta -sü -nu ˈka.

  • wo -bha ˈwɔndɔdhe -zɔn mɛn ˈˈwɛɛ -nu -dhɛ -sü ˈka.

  • -zlanwopö wo zuʋ̈ˈˈ ꞊gban ˈˈpɛpɛ ˈka -sü ˈka.