'Dho -a 'gü -wɔn -ta

'Dho -a 'gü -wɔn -nu 'sëëdhɛ -ta

Zoova -bha =Gbɛkiö -nu

Ü -kɔ "yɛ -wo do -bha Yaoba

 PË -SƐŊBƆ -NU ˈWO -ZLAN -WO ˈGÜ | PSAUMES 87-91

-Kwa ˈto Mɛn ˈö pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -gɔ -ta, -a -bha -dhɛ ˈö -bin -sü ˈka bhë, -a ˈgü

-Kwa ˈto Mɛn ˈö pë ꞊gban ˈˈpɛpɛ -gɔ -ta, -a -bha -dhɛ ˈö -bin -sü ˈka bhë, -a ˈgü

ˈKwa kë Zoova -bha “-dhɛ ˈö -bin -sü ˈka” -a ˈgü, Sɔtraan -kɔ ˈyi ˈdho ꞊mɔɔn kwa -bha

91:1, 2, 9-14

  • ꞊Dɛɛ, ˈkwa- pö ˈkwa kë Zoova -bha -dhɛ ˈö -bin -sü ˈka bhë, -a ˈgü, kö kwa dua -mü kö ˈkwa kwa -de nu -A -dhɛ, ˈkwa bɔ ˈˈyi -bhaa.

  • Mɛn -nu ˈö -zoyödhe ˈyaa -an -gɔ, ˈwaa -dhɛ bhë -a dɔ.

  • Mɛn -nu ˈwo Zoova -bha -dhɛ ˈö -bin -sü ˈka bhë, -a ˈgü, mɛn ˈbha ɛɛnˈˈ pë ˈbha -kɔ ˈyaa ꞊mɔɔn- -bha kö -yö -an -bha -zoyödhe, ɛɛnˈˈ -dhɔ ˈdho ˈshia-.

“꞊Döŋdhiömaangɔmɛn” -ya ˈˈpiʋ̈ kö ˈkwa -pö ö -bha ꞊döŋ ˈgü

91:3

  • -Maan -nu -gleŋsü. -An ˈkundhɛ -yö ˈˈgbɩɩ-.

  • ꞊Döŋdhiömaangɔmɛn -yö -maan -nu ˈwɔn kë -kɔ -nu ꞊draan, kö ˈö -an ˈkundhɛ yö.

  • Sɔtraan “꞊döŋdhiömaangɔmɛn,” -yö Zoova -dhɔkëmɛn -nu ˈwɔn kë -kɔ -nu ˈsuan -bho, kö ꞊döŋ ˈö -dho -an ˈkun ˈö- -dhiö -an -gɔ.

Sɔtraan -bha ꞊döŋ ˈˈgbɩɩ- -yiishiö ˈnën ˈwo ˈtɔ-:

  • -Suö mɛn -dhɛ -sü

  • -Nɔɔn ꞊va mɛɛnˈˈ -sü

  • Troo yaa -nu kë -sü

  • -Shiö ˈko -dhɛ -sü