Yi -bha ˈsëëdhɛ -be ˈnën -nu ˈwo -gban Biblö -ta, -wo -mɔn -a -bha ˈwo -an sü -wo ˈö -ʒiö -wo 200 -ta -an ˈgü. ˈˈGlaadhiʋ̈ -Tɔn -yö -bɔ -wo ˈö -Zlan -ya to ˈˈdhiʋ̈ ˈö- ꞊blɛɛ Biblö ˈgü -a -ta ˈyö ˈwɔn -nu ˈwo kë -ni ˈgü ꞊dɛɛ, -an kë -gɛn pö kwa -dhɛ. -Yö mɛn -nu -zogban nɔɔn- -së ˈö -gban -Zlan -bha -Gblüdëdhɛ -bha -a ˈka, ˈö mɛn -nu ꞊faan -mën -zo -yö Yesu Klito -dhɛ -sü -bha. Réveillez-vous! -yö -kɔ ˈö ˈkwa dho ˈwɔn ˈˈgbɩɩ- -nu ˈwo ꞊dɛɛ -an bun -a -bha, ꞊ya -zɔn. -Ya -kë ˈö mɛn -nu -wo wo -zo yö ˈˈkpɔnŋtaadhɛ -dɛɛ ˈö -ya -de ˈflëë- ˈgü -sü dho kë ˈmü, ˈö kwa Damɛn -ya ˈˈplüün bho bhë, -a -dhɛ.

-Wo -nu ˈwo ˈkɔnën ˈgü bhë, ü -kɔ ˈˈyɛ -a do -bha. Ü -kɔ ꞊nënŋ -A mɛɛnˈˈ -ta kö ˈsëëdhɛ -nu ˈwo ꞊slɔɔpë ˈka -wo bhë -a ˈgü, ü -an yö.