Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Oktober 2010

Bøn — Om hvad?

Bøn — Om hvad?

DEN er efter sigende den mest udbredte af alle kristne bønner og den der bedes oftest. Uanset om dét er sandt eller ej, er Fadervor — den bøn Jesus lærte sine disciple — afgjort en af de mest misforståede bønner. Millioner af mennesker fremsiger ordene som en mekanisk remse, måske endda mange gange i løbet af dagen. Men det har aldrig været Jesu tanke at bønnen skulle bruges på den måde. Hvordan ved vi det?

Lige inden Jesus lærte sine disciple denne bøn, havde han sagt: „Når I beder, da sig ikke det samme igen og igen.“ (Mattæus 6:7) Modsagde Jesus derefter sig selv og gav disciplene en fast remse som skulle læres udenad og gentages igen og igen? Selvfølgelig ikke! Det Jesus lærte os, var hvad vi kan bede om, og han viste os tydeligt hvad vi først og fremmest må have i tanke når vi beder. Lad os se nærmere på hvad han sagde. Bønnen findes i Mattæus 6:9-13.

„Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“

Med disse ord mindede Jesus os om at alle bønner skal rettes til hans Fader, Jehova. Men ved du hvorfor Guds navn har så stor betydning, og hvorfor det er nødvendigt at det bliver helliget, eller anset for helligt?

Lige siden begyndelsen af menneskets historie er Guds hellige navn blevet smædet. Guds modstander, Satan, har påstået at Jehova er en løgnagtig, selvisk hersker der ikke har nogen ret til at udøve myndighed over sine skabninger. (1 Mosebog 3:1-6) Mange har stillet sig på Satans side, enten ved at føre den lære at Gud er ufølsom, grusom og hævngerrig, eller ved at benægte at der overhovedet findes en Skaber. Andre har endda angrebet hans navn ved at fjerne navnet Jehova fra bibeloversættelser og forbyde brugen af det.

Bibelen viser at Gud vil rette op på alle disse uretfærdigheder. (Ezekiel 39:7) Ved at gøre det vil han også dække alle vores behov og løse alle vores problemer. Hvordan det? Det fremgår af de næste ord i Jesu bøn.

„Lad dit rige komme.“

I dag er der stor forvirring og uenighed om Guds rige blandt religiøse ledere. Men som Jesu disciple vidste, havde Guds profeter for længe siden forudsagt at Messias, en frelser udvalgt af Gud, skulle herske i et rige der ville forandre verden. (Esajas 9:6, 7;  Daniel 2:44) Det vil hellige Guds navn ved at afsløre Satans løgne og tilintetgøre Satan og alle hans gerninger. Guds rige vil gøre ende på krig, sygdom, hungersnød — endog døden. (Salme 46:9; 72:12-16; Esajas 25:8; 33:24) Når vi beder om at Guds rige må komme, er det altså en bøn om at alle disse løfter må blive opfyldt.

„Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“

Jesu ord viser at det er lige så sikkert at Guds vilje vil ske på jorden som den sker i himmelen, hvor Gud bor. Det er ikke lykkedes Satan at standse gennemførelsen af Guds vilje i himmelen, hvor Guds søn har ført krig mod Satan og hans tilhængere og kastet dem ned til jorden. (Åbenbaringen 12:9-12) Denne tredje anmodning i Fadervor hjælper os, ligesom de to foregående, til at huske hvad der er vigtigst — ikke vores egen, men Guds vilje. Det vil altid være hans vilje der er til størst gavn for alle skabninger. Derfor sagde Jesus, der endda var fuldkommen, til Faderen: „Lad ikke min men din vilje ske.“ — Lukas 22:42.

„Giv os i dag vort brød.“

Med disse ord viste Jesus at vi også gerne må bede om noget der vedrører os selv. Det er ikke forkert at bede til Gud om vores daglige, fysiske behov. Når vi gør det, minder det os om at Jehova er den der „giver . . . liv og ånde og alting til alle“. (Apostelgerninger 17:25) Bibelen viser at han er en kærlig Fader der glæder sig over at give sine børn det de har brug for. Som en god Fader vil han dog ikke give sine børn noget der er til skade for dem.

„Tilgiv os vor skyld.“

Står vi virkelig i gæld til Gud? Har vi brug for hans tilgivelse? I dag er de fleste ikke klar over hvad synd er, og hvor alvorligt det er at synde. Men ifølge Bibelen er synden årsag til vores største problemer, for den er den egentlige grund til at mennesker dør. Da vi er født som syndere, synder vi alle gang på gang, og Guds tilgivelse er vores eneste grundlag for håb om en varig fremtid. (Romerne 3:23; 5:12; 6:23) Det er en lettelse at lære at Bibelen siger: „Du, Jehova, er god og rede til at tilgive.“ — Salme 86:5.

„Befri os fra den onde.“

Forstår vi hvor stort, hvor desperat, et behov vi har for Guds beskyttelse? Mange nægter at tro at „den onde“, Satan, overhovedet eksisterer. Men Jesus lærte sine disciple at Satan er virkelig, og han kaldte ham endda „denne verdens hersker“. (Johannes 12:31; 16:11) Satan har fordærvet denne verden som er underlagt ham, og han er lige så opsat på at fordærve os og hindre os i at opbygge et nært forhold til vores Fader, Jehova. (1 Peter 5:8) Men Jehova er langt stærkere end Satan og vil med glæde beskytte dem der elsker Ham.

Denne korte gennemgang af hovedpunkterne i bønnen Fadervor dækker ikke alt hvad det er passende at bede om. Husk at Første Johannesbrev 5:14 siger om Gud: „Uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os.“ Så vær ikke bange for at dine bekymringer skulle være for små til at du kan nævne dem for Gud i bøn. — 1 Peter 5:7.

Men hvad med steder og tidspunkter? Gør det nogen forskel hvor og hvornår vi beder?