MÅSKE er du gået forbi en af Jehovas Vidners rigssale i nabolaget og har spekuleret over hvad der foregår derinde. Vidste du at Jehovas Vidners ugentlige møder er åbne for offentligheden, og at gæster er meget velkomne?

Det kan være at du har nogle spørgsmål, for eksempel: Hvorfor kommer Jehovas Vidner sammen til møder? Hvad foregår der ved deres møder? Hvad siger besøgende som ikke er Jehovas Vidner, om disse møder?

„Kald folket sammen“

Fra gammel tid har det været almindeligt at mødes for at tilbede og lære noget om Gud. For næsten 3500 år siden blev der sagt til israelitterne: „Kald folket sammen, mændene og kvinderne og småbørnene og den fastboende udlænding hos dig, som er inden for dine porte, for at de kan høre og for at de kan lære, og således frygte Jehova jeres Gud og tage vare på at følge alle denne lovs ord.“ (5 Mosebog 31:12) Både unge og ældre i Israel lærte på denne måde at tilbede og adlyde Jehova Gud.

Adskillige hundrede år senere, da den kristne menighed blev oprettet, var dét at komme sammen til møder fortsat en vigtig del af den sande tilbedelse. Apostelen Paulus skrev: „Lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.“ (Hebræerne 10:24, 25) Ligesom en familie bliver knyttet tættere sammen når de foretager sig noget i fællesskab, bliver de kristnes kærlighed til hinanden styrket når de kommer sammen for at tilbede Gud.

I overensstemmelse med de førnævnte bibelske fortilfælde samles Jehovas Vidner i deres rigssal to gange om ugen. Disse møder hjælper de tilstedeværende til at få større værdsættelse og forståelse af Bibelens principper samt til at kunne anvende dem. Hvor som helst det er muligt, følger man det samme program i hele verden, og hvert af de forskellige møder har et bestemt formål. Før og efter møderne „opmuntres [alle] ved hinandens tro“ gennem opbyggende samtaler. (Romerne 1:12) Hvad foregår der ved de forskellige møder?

Bibelsk foredrag

Det første møde de fleste overværer, er et bibelsk foredrag som henvender sig til offentligheden. Normalt bliver dette møde afholdt i weekenden. Jesus Kristus holdt ofte offentlige foredrag — blandt andet den kendte bjergprædiken. (Mattæus 5:1; 7:28, 29) Apostelen Paulus talte til indbyggerne i Athen. (Apostelgerninger 17:22-34) Ligesom Jesus og Paulus holder Jehovas Vidner foredrag der specielt er henvendt til offentligheden, hvoraf nogle overværer et møde for første gang.

Dette møde begynder med en sang fra bogen Syng Jehovas pris. * Alle som ønsker det, er velkomne til at rejse sig op og synge med. Efter en kort bøn holder en kvalificeret foredragsholder et foredrag på en halv time. (Se rammen  „Lærerige foredrag“). Foredraget er solidt funderet på Bibelen. Derfor vil foredragsholderen flere gange opfordre de tilstedeværende til at slå op i Bibelen og følge med når der bliver læst nogle vers derfra. Det kan derfor være en god idé at tage sin bibel med. Man kan også bede Jehovas Vidner om at få en bibel inden mødet begynder.

 Vagttårnsstudiet

I de fleste af Jehovas Vidners menigheder bliver det offentlige foredrag efterfulgt af vagttårnsstudiet, en spørgsmål og svar-drøftelse på en time hvor man gennemgår et bibelsk emne. Ved dette møde tilskyndes alle til at være som indbyggerne i Berøa på Paulus’ tid; om dem siges der at de „tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således“. — Apostelgerninger 17:11.

Vagttårnsstudiet indledes med en sang. Det stof der bliver behandlet, og de spørgsmål studielederen stiller, findes i studieudgaven af Vagttårnet. Du kan få et eksemplar af denne studieudgave af et af Jehovas Vidner. Blandt nogle emner der for nylig er blevet behandlet, er „Forældre — giv jeres børn en kærlig opdragelse“, „Gengæld ikke nogen ondt med ondt“ og „Hvorfor al lidelse snart er forbi“. Drøftelsen foregår ved hjælp af spørgsmål og svar, men det er frivilligt om man vil svare. De der kommenterer, har som regel læst og tænkt over artiklens indhold og nøgleskriftsteder i forvejen. Mødet afsluttes med en sang og en bøn. — Mattæus 26:30; Efeserne 5:19.

Menighedsbibelstudiet

Én aften om ugen mødes Jehovas Vidner endnu en gang i rigssalen, denne gang for at overvære et program i tre dele. Dette møde varer i alt 1 time og 45 minutter. Den første del er menighedsbibelstudiet, der varer 25 minutter. Gennem dette studium bliver tilhørerne bedre kendt med Bibelen, og de bliver hjulpet til at justere deres tænkemåde og indstilling så de kan gøre fremskridt som kristne. (2 Timoteus 3:16, 17) Ligesom vagttårnsstudiet er menighedsbibelstudiet  en spørgsmål og svar-drøftelse der er bygget over et bibelsk emne. Det er frivilligt om man vil svare. Som regel foregår drøftelsen ved hjælp af en bibelstudiehåndbog eller -brochure som er udgivet af Jehovas Vidner.

Hvorfor benytter man bibelske bøger og brochurer ved mødet? På Bibelens tid nøjedes man heller ikke med blot at læse Guds ord. Nej, det „blev fortolket og man gav det læste mening; således forklarede de det oplæste“. (Nehemias 8:8) I de senere år har man ved dette studium gennemgået publikationer som har behandlet Esajas’ Bog, Daniels Bog og Åbenbaringens Bog og fået større forståelse af disse bibelbøger.

Den Teokratiske Skole

Efter menighedsbibelstudiet afholdes Den Teokratiske Skole, som varer en halv time. Hensigten med denne skole er at hjælpe kristne til at blive bedre til at undervise. (2 Timoteus 4:2) Har du for eksempel nogen sinde oplevet at dit barn eller en af dine venner stillede dig spørgsmål om Gud eller Bibelen, og at du havde vanskeligt ved at give et fyldestgørende svar? Den Teokratiske Skole kan lære dig hvordan du ud fra Bibelen kan give opbyggende svar på vanskelige spørgsmål. Du vil da kunne sige som profeten Esajas: „Den suveræne Herre Jehova har givet mig de oplærtes tunge, så jeg kan vide hvordan jeg kan svare den trætte med ord.“ — Esajas 50:4.

Den Teokratiske Skole begynder med et foredrag der er baseret på et pensum fra Bibelen som de tilstedeværende er blevet tilskyndet til at læse i den foregående uge. Efter foredraget vil taleren opfordre tilhørerne til at give nogle korte kommentarer om punkter fra stoffet som de selv har haft gavn af. Efter denne drøftelse vil de elever som har valgt at melde sig til skolen, fremholde deres tildelte opgaver.

Eleverne vil enten få til opgave at læse en passage højt fra Bibelen oppe fra podiet, eller at vise hvordan man hjælper en anden til at forstå et bibelsk emne. Efter hvert indlæg vil en erfaren rådgiver rose eleven for noget i fremførelsen som virkede godt. Læreren  baserer sine kommentarer på bogen Den Teokratiske Skole — til gavn for kristne forkyndere. Læreren kan senere privat give eleven nogle gode råd til at gøre fremskridt.

Denne afvekslende del af programmet har til hensigt at hjælpe, ikke alene eleven, men alle de tilstedeværende til at blive bedre til at læse, tale og undervise. Efter Den Teokratiske Skole indledes Tjenestemødet med en sang der har et bibelsk tema.

Tjenestemødet

Den sidste del af programmet er Tjenestemødet. Gennem foredrag, situationsspil, interviews og kommentarer fra tilhørerne lærer alle i forsamlingen at blive bedre til at undervise i Bibelens sandheder. Inden Jesus sendte sine disciple ud for at forkynde, mødtes han med dem for at give dem nogle detaljerede instrukser. (Lukas 10:1-16) Efter denne grundige forberedelse havde disciplene mange glædelige oplevelser i forkyndelsesarbejdet. Senere fortalte de Jesus hvordan det var gået dem. (Lukas 10:17) Disciplene udvekslede ofte erfaringer. — Apostelgerninger 4:23; 15:4.

Programmet for Tjenestemødet, som varer 35 minutter, står at læse i det månedlige nyhedsbrev Tjenesten for Riget. Nogle af de emner som har været behandlet i nyere tid, er „Tilbed Jehova som familie“, „Hvorfor vi bliver ved med at komme igen“ og „Efterlign Kristus i forkyndelsen“. Programmet afsluttes med en sang, og et medlem af menigheden beder den afsluttende bøn.

Hvad besøgende har sagt

I Jehovas Vidners menigheder gør man meget for at de besøgende skal føle sig velkomne. Andrew havde hørt mange negative historier om Jehovas Vidner. Men da han første gang kom til et af deres møder, blev han overrasket over den varme modtagelse han fik. „Jeg følte mig vældig godt tilpas,“ siger Andrew. „Jeg blev så forbavset over hvor venlige alle var, og hvor interesserede de var i mig.“ Ashel, en teenager i Canada, siger også: „Mødet var meget interessant! Det var let at følge med.“

José, som bor i Brasilien, var berygtet i nabolaget på grund af sin voldelige adfærd. Alligevel blev han indbudt til at overvære et møde i den lokale rigssal. „Alle hilste hjerteligt på mig selvom de kendte mit dårlige ry,“ siger han. Atushi, som bor i Japan, fortæller: „Jeg skal indrømme at jeg følte mig lidt ubehagelig til mode første gang jeg kom til et af Jehovas Vidners møder. Men jeg fandt hurtigt ud af at de er helt normale. De gjorde meget for at jeg skulle føle mig hjemme.“

Du er velkommen

Som ovenstående kommentarer viser, kan det være en berigende oplevelse at overvære møderne i rigssalen. Du vil kunne lære noget om Gud, og gennem den undervisning fra Bibelen som fås ved disse møder, vil Jehova Gud kunne lære dig „hvad der gavner“. — Esajas 48:17.

Det er gratis at overvære Jehovas Vidners møder, og der foregår ingen pengeindsamlinger. Hvis du har lyst til at overvære et møde i Jehovas Vidners rigssal i nærheden af hvor du bor, skal du vide at du er hjertelig velkommen.

^ par. 10 Alle publikationer der er henvist til i denne artikel, er udgivet af Jehovas Vidner.