Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2015

Støt loyalt Kristi brødre

Støt loyalt Kristi brødre

“I det omfang I har gjort det mod en af mine mindste brødre dér, har I gjort det mod mig.” – MATT. 25:40.

1, 2. (a) Hvilke lignelser fortalte Jesus sine nære venner? (Se også indledningsbilledet). (b) Hvad må vi have svar på angående lignelsen om fårene og gederne?

JESUS taler med sine nære venner Peter, Andreas, Jakob og Johannes. Han har lige fortalt dem lignelserne om den trofaste og kloge træl, de ti jomfruer og talenterne. Til sidst fortæller han dem en lignelse der beskriver en tid hvor “Menneskesønnen” vil dømme “alle nationerne”. Disciplene må være blevet dybt betaget af denne billedtale! Jesus omtaler to grupper – den ene er som får, den anden som geder. Og han nævner også en vigtig tredje gruppe, ‘kongens brødre’. – Læs Mattæus 25:31-46.

2 Jehovas folk har i lang tid været interesseret i denne lignelse, og det med god grund, for Jesu ord gælder liv eller død. Han fortæller hvorfor nogle vil få evigt liv, mens andre vil blive udslettet for evigt. Vores fremtid afhænger af om vi forstår og handler efter det Jesus sagde. I denne artikel vil vi derfor se nærmere på følgende spørgsmål: Hvordan har Jehova lidt efter lidt givet os en klarere forståelse af lignelsen? Hvorfor kan vi sige at den  understreger vigtigheden af forkyndelsen? Hvem er det der har fået til opgave at forkynde? Og hvorfor er det vigtigt at være loyal mod Kongen og hans “brødre” nu?

HVORDAN HAR JEHOVA GIVET OS EN KLARERE FORSTÅELSE?

3, 4. (a) Hvad må vi have klarlagt for at kunne forstå lignelsen om fårene og gederne? (b) Hvordan blev lignelsen forklaret i Zion’s Watch Tower i 1881?

3 For at kunne forstå lignelsen om fårene og gederne er der tre vigtige ting vi må have klarlagt, nemlig hvem de involverede er, hvornår dommen finder sted, og hvorfor nogle klassificeres som får og andre som geder.

Tilbage i 1881 blev det i Zion’s Watch Tower forklaret at “Menneskesønnen”, eller “kongen”, er Jesus. I begyndelsen mente Bibelstudenterne at ‘kongens brødre’ var et billede på dem der skulle herske sammen med Kristus, og på den fuldkomne menneskehed der skal leve i det jordiske paradis. De troede at fårene ville blive skilt fra gederne i løbet af Kristi tusindårsrige, og at man ville blive regnet blandt fårene hvis man fulgte Guds kærlighedsbud.

5. Hvordan blev vores forståelse af lignelsen justeret i 1920’erne?

5 I starten af 1920’erne hjalp Jehova sine tjenere til at justere deres forståelse af lignelsen. I Vagttaarnet for december 1923 blev det bekræftet at “Menneskesønnen” er Jesus. Der blev dog givet nogle gode bibelske grunde til at antage at Kristi brødre kun er dem der skal herske i himlen, og at fårene er dem der har håb om at komme til at leve på jorden under Kristi styre. I artiklen blev det også forklaret hvornår fårene ville blive skilt fra gederne. Eftersom Kristi brødre skulle regere fra himlen i tusindårsriget, ville mennesker på jorden ikke have mulighed for at hjælpe eller undlade at hjælpe dem i den periode. Adskillelsen måtte altså finde sted inden tusindårsrigets begyndelse. Desuden ville mennesker ifølge artiklen blive klassificeret som får hvis de anerkendte Jesus som Herre og havde tillid til at Riget ville skabe bedre forhold.

6. Hvilken klarere forståelse fik vi 1990’erne?

6 Denne justerede forståelse førte til at Jehovas folk mente at enkeltpersoner ville blive dømt i løbet af de sidste dage, enten som får eller som geder, alt efter hvordan de reagerede på budskabet. Da vi nåede frem til midten af 1990’erne, fik vi dog en klarere forståelse af lignelsen. I to artikler i Vagttårnet for 15. oktober 1995 blev Jesu ord i Mattæus 24:29-31 (læs) sammenholdt med ordene i Mattæus 25:31, 32. (Læs). * Hvad var konklusionen? I den første artikel stod der: “Afsigelsen af dommen over [fårene og gederne] ligger ude i fremtiden.” Men hvornår? “Den vil finde sted efter at den ‘trængsel’ der omtales i Mattæus 24:29, 30, bryder løs og Menneskesønnen ‘kommer i sin herlighed’. Når hele den onde tingenes ordning da befinder sig ved sin afslutning, vil Jesus  holde dom og afsige og eksekvere sine domme.”

7. Hvilken klar forståelse af lignelsen har vi fået?

7 I dag har vi en klar forståelse af lignelsen om fårene og gederne. Vi forstår hvem de involverede er: “Menneskesønnen”, eller kongen, er Jesus. ‘Kongens brødre’ er mænd og kvinder der er salvet med hellig ånd, og som skal herske sammen med Kristus i himlen. (Rom. 8:16, 17) Og “fårene” og “gederne” er et billede på mennesker fra alle nationer som ikke er salvet med hellig ånd. Vi forstår også hvornår dommen finder sted: Mennesker vil blive dømt hen imod slutningen af den store trængsel, der hastigt nærmer sig. Desuden forstår vi hvorfor nogle vil blive klassificeret som får og andre som geder: Folk vil blive dømt på baggrund af hvordan de har behandlet Kristi salvede brødre på jorden. Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova har kastet lys over lignelserne i Mattæus, kapitel 24 og 25, nu hvor vi er så tæt på enden for denne onde verden!

HVORDAN UNDERSTREGER LIGNELSEN VIGTIGHEDEN AF FORKYNDELSEN?

8, 9. Hvorfor omtales fårene som “retfærdige”?

8 Jesus omtaler ikke direkte forkyndelsesarbejdet i lignelsen om fårene og gederne. Hvorfor kan vi da alligevel sige at den understreger vigtigheden af forkyndelsen?

9 For det første er det vigtigt at huske at det er billedtale. Jesus talte tydeligvis ikke om at skille bogstavelige får fra bogstavelige geder. Altså mente han heller ikke at hver enkelt af dem der bliver regnet blandt fårene, har sørget for mad og tøj til hans brødre og besøgt dem når de var syge eller i fængsel. Han beskrev snarere den indstilling som de symbolske får har til hans brødre. Fårene omtales som “retfærdige” fordi de betragter de salvede som Kristi brødre og loyalt støtter dem her i de kritiske sidste dage. – Matt. 10:40-42; 25:40, 46; 2 Tim. 3:1-5.

10. Hvordan kan fårene hjælpe Kristi brødre?

10 For det andet må vi være opmærksomme på sammenhængen. Jesus talte om tegnet på sin nærværelse og afslutningen på tingenes ordning. (Matt. 24:3) En meget bemærkelsesværdig del af det tegn Jesus beskrev, var at den gode nyhed om Riget ville “blive forkyndt på hele den beboede jord”. (Matt. 24:14) Lige inden billedtalen om fårene og gederne fortalte han desuden lignelsen om talenterne. Som beskrevet i den foregående artikel understregede Jesus med den lignelse at de salvede, hans “brødre”, skulle være flittige i forkyndelsen. Ikke desto mindre står det lille antal salvede på jorden over for en kæmpe opgave – at forkynde for “alle nationerne” inden enden kommer! Lignelsen om fårene og gederne viser at de symbolske får vil hjælpe Kristi brødre, og noget af det bedste de kan gøre, er at støtte forkyndelsesarbejdet. Men hvad vil det egentlig sige? Handler det kun om at opmuntre de salvede og støtte arbejdet økonomisk?

 HVEM SKAL FORKYNDE?

11. Hvilket spørgsmål stiller nogle måske, og hvorfor?

11 Størstedelen af de omkring otte millioner disciple som Jesus har i dag, er ikke salvet med hellig ånd og har ikke fået betroet de talenter som han gav sine salvede trælle. (Matt. 25:14-18) Det kunne få nogle til at spørge: ’Behøver man at forkynde hvis man ikke er salvet?’ Svaret er ja, og her følger nogle grunde.

12. Hvad kan vi udlede af Jesu ord i Mattæus 28:19, 20?

12 Jesus befalede alle sine disciple at forkynde. Efter sin opstandelse sagde Jesus at hans tjenere skulle gøre disciple og lære dem at ‘holde alt det han havde befalet dem’. Det indbefatter befalingen om at forkynde. (Læs Mattæus 28:19, 20). Alle kristne skal altså forkynde, uanset om de har et himmelsk eller et jordisk håb. – Apg. 10:42.

13. Hvad kan vi udlede af det syn Johannes fik?

13 Åbenbaringens Bog viser at der også er andre end de salvede der skal forkynde. Jesus gav Johannes et syn af “bruden” i færd med at indbyde andre til “frit [at] tage af livets vand”. “Bruden” er et billede på de 144.000 salvede, der skal herske sammen med Kristus i himlen. (Åb. 14:1, 3; 22:17) Det symbolske vand er et billede på alt det Gud i kraft af genløsningen har gjort for at udfri mennesker fra synd og død. (Matt. 20:28; Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9, 10) De salvede har ihærdigt fortalt andre om genløsningen og hvad man må gøre for at få gavn af den. (1 Kor. 1:23) Men i synet ser Johannes også nogle der  ikke hører til brudeskaren som får besked på at sige “Kom!” Det er dem der har håb om evigt liv på jorden. De adlyder ved at indbyde andre igen til at tage af livets vand. Af synet fremgår det altså tydeligt at alle der tager imod indbydelsen, er forpligtet til at forkynde for andre.

14. Hvad indebærer det at adlyde “Messias’ lov”?

14 Alle der er underlagt “Messias’ lov”, må forkynde. (Gal. 6:2) Jehova har ikke to sæt normer. Det fremgår for eksempel af det han sagde til israelitterne: “Én og samme lov skal gælde for den indfødte og for den fastboende udlænding der opholder sig iblandt jer.” (2 Mos. 12:49; 3 Mos. 24:22) Kristne skal ikke følge Moseloven, men vi er alle, uanset om vi er salvede eller ej, underlagt “Messias’ lov”. Denne lov omfatter alt hvad Jesus lærte andre. Noget af det vigtigste han lærte sine disciple, var at vise kærlighed. (Joh. 13:35; Jak. 2:8) Og kan vi vise vores kærlighed til Jehova, Jesus og vores næste på nogen bedre måde end ved at forkynde den gode nyhed om Riget? – Joh. 15:10; Apg. 1:8.

15. Hvorfor kan vi sige at Jesu befaling gælder alle hans tjenere?

15 Det Jesus sagde til nogle få, kan også gælde mange andre. For eksempel indgik Jesus pagten om et rige med 11 af sine disciple, men i virkeligheden er alle de 144.000 med i pagten. (Luk. 22:29, 30; Åb. 5:10; 7:4-8) Det var også kun forholdsvis få af disciplene, nemlig dem Jesus viste sig for efter sin opstandelse, som blev pålagt at forkynde. (Apg. 10:40-42; 1 Kor. 15:6) Men alle de første kristne forstod at de skulle adlyde befalingen, også selvom de ikke havde hørt Jesu ord med egne ører. (Apg. 8:4; 1 Pet. 1:8) Det er det samme i dag. Jesus har ikke personligt talt til de cirka otte millioner aktive forkyndere, men de forstår alle at de må have tro på Kristus og omsætte deres tro i handling ved at forkynde. – Jak. 2:18.

VI MÅ VÆRE LOYALE NU

16-18. Hvordan kan de der gerne vil regnes blandt fårene, støtte Kristi brødre, og hvorfor må de gøre det nu?

16 Satan fører krig mod resten af Kristi salvede brødre på jorden, og efterhånden som hans ‘korte tidsperiode’ nærmer sig sin afslutning, vil han intensivere sine angreb. (Åb. 12:9, 12, 17) På trods af det store pres går de salvede foran i historiens største forkyndelseskampagne. Der kan ikke være nogen tvivl om at Jesus er med dem og leder deres indsats. – Matt. 28:20.

17 Alle de symbolske får betragter det som et privilegium at støtte Kristi brødre, ikke alene i forkyndelsen, men også på andre områder. For eksempel giver de bidrag, de hjælper med at bygge rigssale, stævnehaller og afdelingskontorer, og de følger loyalt anvisningerne fra dem som “den trofaste og kloge træl” har udnævnt til at føre an. – Matt. 24:45-47; Hebr. 13:17.

De symbolske får støtter Kristi brødre på mange forskellige måder (Se paragraf 17)

18 Snart vil englene give slip på den store trængsels ødelæggende vinde. Det vil ske efter at resten af Kristi brødre på jorden er blevet endeligt beseglet. (Åb. 7:1-3) Inden Harmagedon vil de salvede blive taget til himlen. (Matt. 13:41-43) Hvis vi ønsker at blive regnet blandt fårene, er det altså nu vi loyalt må støtte Kristi brødre!

^ par. 6 En grundigere gennemgang af lignelsen findes i artiklerne “Hvordan vil din stilling være foran dommersædet?” og “Hvilken fremtid venter der fårene og gederne?” i Vagttårnet for 15. oktober 1995.