Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2015

“Således har det behaget dig at handle”

“Således har det behaget dig at handle”

‘Du har omhyggeligt skjult disse ting for vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn.’ – LUK. 10:21.

1. Hvorfor blev Jesus “usigelig glad i den hellige ånd”? (Se indledningsbilledet).

KAN du forestille dig hvordan Jesus så ud da han blev “usigelig glad i den hellige ånd”? Måske forestiller du dig hans ansigt lyse op i et stort smil og hans øjne stråle af glæde. Hvad var det der gjorde ham så glad? Kort forinden havde han sendt 70 disciple ud for at forkynde den gode nyhed om Guds rige. Han var ivrig efter at se hvordan de ville klare opgaven. Den gode nyhed havde mange magtfulde fjender, såsom de intellektuelle og højtuddannede skriftlærde og farisæere. De fik mange til at betragte Jesus som en simpel tømrer og hans disciple som “ulærde og almindelige mennesker”. (Apg. 4:13; Mark. 6:3) Alligevel vendte disciplene begejstrede tilbage fra deres opgave. De havde forkyndt på trods af modstand, selv fra dæmoner! Hvorfor var de så glade og modige? – Læs Lukas 10:1, 17-21.

2. (a) I hvilken forstand var Jesu disciple som små børn? (b) Hvad satte Jesu disciple i stand til at forstå vigtige åndelige sandheder?

2 Læg mærke til hvad Jesus sagde til Jehova: “Jeg priser  dig offentligt, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn. Ja, Fader, for således har det behaget dig at handle.” (Matt. 11:25, 26) Jesus mente selvfølgelig ikke bogstaveligt at hans disciple var spædbørn. Han beskrev snarere hvordan de tog sig ud i forhold til de intellektuelle og højtuddannede, som var vise i egne øjne. Og endnu vigtigere: Jesus havde lært disciplene at være ydmyge og lærevillige som små børn. (Matt. 18:1-4) Hvordan gavnede det dem at være ydmyge? Gennem den hellige ånd hjalp Jehova dem til at forstå vigtige åndelige sandheder. De vise og intellektuelle, som hånede disciplene, var derimod stadig forblindet af Satan og deres egen stolthed.

3. Hvad vil vi se på i denne artikel?

3 Det er let at forstå hvorfor Jesus var så glad! Det frydede ham at se at Jehova åbenbarede dybe åndelige sandheder for ydmyge mennesker, uanset uddannelse og intellekt. Han glædede sig også over at hans Far godkendte denne enkle måde at undervise på. Hvordan viser Jehova at denne form for undervisning stadig behager ham? Du vil sikkert glæde dig over svaret.

DYBE SANDHEDER GØRES LET FORSTÅELIGE

4. Hvordan har den forenklede udgave af Vagttårnet vist sig at være en gave?

4 I de senere år er undervisningen fra Jehovas organisation blevet mere klar og enkel. Lad os se på tre eksempler. For det første udgiver vi nu en forenklet udgave af Vagttårnet. * Det har vist sig at være en stor gave til dem der kæmper med sproget eller har svært ved at læse. Familieoverhoveder oplever at deres børn nu er mere engagerede når dette blad, som er den vigtigste del af vores åndelige oplæringsprogram, studeres. Mange har givet udtryk for stor værdsættelse. En genert søster skrev at hun sjældent svarede ved vagttårnsstudiet. Men efter at hun er begyndt at bruge den forenklede udgave, siger hun: “Jeg svarer flere gange nu og er ikke bange mere! Jeg takker Jehova og jer.”

5. Hvilke fordele er der ved den reviderede udgave af Ny Verden-Oversættelsen?

5 For det andet blev der ved årsmødet den 5. oktober 2013 udgivet en revideret udgave af Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter på engelsk. * Mange af skriftstederne indeholder færre ord, men meningen er bevaret eller endda blevet klarere. For eksempel er Job 10:1 blevet reduceret fra 27 ord til 19 og Ordsprogene 8:6 fra 20 ord til 13. Meningen i begge vers står klarere i den nye udgave. En salvet bror med mange års trofast tjeneste bag sig siger ligefrem: “Jeg har lige læst Jobs Bog i den nye udgave, og jeg føler at det først er nu jeg har forstået den!” Mange har sagt noget lignende.

6. Hvad synes du om den klarere forståelse af Mattæus 24:45-47?

6 For det tredje har vi i den senere tid fået en klarere forståelse af  visse skriftsteder. Vi var sikkert alle begejstrede for den justerede forståelse vi fik af udtrykket “den trofaste og kloge træl” i Vagttårnet for 15. juli 2013. (Matt. 24:45-47) Det blev forklaret at den trofaste træl er Det Styrende Råd, og at ‘tjenestefolkene’ er alle dem der får åndelig mad, uanset om de hører til de salvede eller de “andre får”. (Joh. 10:16) Hvor er det skønt at lære den slags sandheder og undervise andre i dem. Hvordan har Jehova ellers vist at han synes godt om undervisning der er klar og enkel?

EN ENKLERE MÅDE AT FORKLARE BIBELENS BERETNINGER PÅ

7, 8. Nævn nogle eksempler på inspirerede profetiske billeder i Bibelen.

7 Hvis du har tjent Jehova i mange år, har du måske bemærket en ændring i den måde mange af de bibelske beretninger forklares på i vores publikationer. Tidligere var det mere almindeligt at beretningerne blev forklaret ved hjælp af såkaldte forbilleder og modbilleder. Den bibelske beretning var forbilledet, og opfyldelsen af det profetiske element blev betragtet som modbilledet. Er der belæg i Bibelen for at finde profetiske billeder? Ja. For eksempel omtalte Jesus “profeten Jonas’ tegn”. (Læs Mattæus 12:39, 40). Jesus forklarede at Jonas’ tid i fiskens mave – som var blevet Jonas’ grav hvis ikke Jehova havde bevaret ham i live – var et profetisk billede på den tid han selv ville være i graven.

8 Bibelen indeholder også andre inspirerede profetiske billeder. Paulus omtalte flere af dem. Som eksempel kunne nævnes Abrahams forhold til Hagar og Sara, der var et profetisk billede på Jehovas forhold til Israels folk og den himmelske del af hans organisation. (Gal. 4:22-26) Desuden var teltboligen og templet, forsoningsdagen, ypperstepræsten og andre aspekter af Moseloven “en skygge af kommende goder”. (Hebr. 9:23-25; 10:1) Det er både spændende og trosstyrkende at undersøge profetiske billeder som disse. Kan vi dermed konkludere at alle personer, begivenheder og genstande i Bibelen forudskildrer nogen eller noget?

9. Hvordan blev beretningen om Nabot forklaret før i tiden?

9 Førhen blev beretningerne ofte forklaret på den måde. Tag for eksempel beretningen om Nabot. Den onde dronning Jesabel sørgede for at han fik en uretfærdig retssag og blev henrettet så hendes mand, Akab, kunne få Nabots vingård. (1 Kong. 21:1-16) I 1932 blev det forklaret at denne beretning havde en profetisk betydning: Akab og Jesabel skulle forudskildre Satan og hans organisation; Nabot var et billede på Jesus; og Nabots død pegede frem til Jesu henrettelse. I 1965 stod der imidlertid i bogen “Lad dit navn blive helliget” (på engelsk i 1961) at Nabot var et billede på de salvede, og at Jesabel var kristenheden. Jesabels forfølgelse af Nabot var dermed et billede på forfølgelsen af de salvede i de sidste dage. I mange år har sådanne forklaringer styrket troen hos Guds folk. Hvorfor benyttes denne fremgangsmåde da ikke så meget mere?

10. (a) Hvordan har større kundskab påvirket Trællens forklaringer af Bibelens beretninger? (b) Hvad fokuserer vores publikationer på i dag?

 10 I årenes løb har Jehova lidt efter lidt givet “den trofaste og kloge træl” større kundskab. Det har ført til større forsigtighed med at give beretninger en profetisk betydning medmindre der er klart bibelsk grundlag for det. Desuden har mange svært ved at forstå nogle af de ældre forklaringer om forbilleder og modbilleder. Detaljerne i forklaringerne – hvem der skildrer hvem, og hvorfor – kan være svære at holde styr på, huske og anvende. Man kunne også frygte at beretningernes moralske og praktiske lære bliver uklar eller går tabt i de profetiske udlægninger. I dag forklarer vores publikationer i enkle vendinger hvad de bibelske beretninger lærer os om vigtige egenskaber som tro, udholdenhed og gudhengivenhed. *

Nabots eksempel lærer os noget meget vigtigt (Se paragraf 11)

11. (a) Hvordan forstår vi beretningen om Nabot i dag, og hvorfor er han et godt eksempel for os? (b) Hvorfor taler vores publikationer ikke længere så meget om såkaldte forbilleder og modbilleder? (Se “Spørgsmål fra læserne” i dette blad).

11 Men hvordan forklarer vi så beretningen om Nabot i dag? På en meget enklere og klarere måde. Denne retfærdige mand døde fordi han var trofast, ikke fordi han var et profetisk billede på Jesus eller de salvede. Selv da han blev udsat for groft magtmisbrug, adlød han Jehovas lov. (4 Mos. 36:7; 1 Kong. 21:3) Han er altså et godt eksempel for os fordi vi alle kan komme ud for lignende forfølgelse. (Læs 2 Timoteus 3:12). Alle har, uanset baggrund, let ved at forstå, huske og anvende en lære som denne.

12. (a) Hvad bør vi ikke konkludere angående bibelske beretninger? (b) Hvorfor er vi i stand til at forstå selv de mere komplicerede ting i Bibelen? (Se fodnote).

12 Vil det sige at de bibelske beretninger udelukkende har en praktisk  anvendelse? Nej. I dag gør vores publikationer en gang imellem brug af profetiske billeder, men langt oftere nævner de at en ting kan minde os om eller illustrere noget andet. For eksempel kan vi med rette sige at Nabots faste standpunkt da han blev forfulgt og stod over for døden, minder os om hvordan Jesus og de salvede bevarede deres integritet. Men vi bliver også mindet om den trofasthed de “andre får” har vist. En sådan klar og enkel sammenligning er karakteristisk for undervisning fra Gud. *

EN ENKLERE MÅDE AT FORKLARE JESU LIGNELSER PÅ

13. Hvilke eksempler viser at vi nu forklarer nogle af Jesu lignelser på en enklere måde?

13 Jesus er den største lærer der nogen sinde har været på jorden. Han var meget glad for at bruge lignelser i sin undervisning. (Matt. 13:34) Sådanne billeder sætter gang i tankerne og taler til hjertet. Er vores publikationer også begyndt at forklare Jesu lignelser på en enklere og klarere måde? Det kan der vist ikke være nogen tvivl om. Tænk engang på artiklen i Vagttårnet for 15. juli 2008 om surdejen, sennepsfrøet og voddet. Var det ikke fantastisk at få en klarere forståelse af disse lignelser? Vi forstår nu klart at lignelserne drejer sig om Guds rige og den enestående indsamling af sande kristne midt i en ond verden.

14. (a) Hvordan har vi tidligere forklaret lignelsen om den barmhjertige samaritaner? (b) Hvordan forstår vi Jesu lignelse i dag?

14 Men hvad så med de mere detaljerede historier, eller lignelser, Jesus fortalte? Nogle af dem har bestemt en symbolsk og profetisk betydning, men andre indeholder blot en praktisk lære. Så hvordan kan vi kende forskel? Gennem årene er svaret blevet tydeligere. Tænk over hvordan vi tidligere har forklaret Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner. (Luk. 10:30-37) I 1924 forklarede The Watch Tower at samaritaneren var et billede på Jesus; vejen fra Jerusalem til Jeriko, som gik nedad, skildrede at det var gået ned ad bakke for menneskeheden siden oprøret i Eden; røverne var et billede på de store virksomheder og kapitalisterne; præsten og levitten symboliserede gejstligheden. I dag bruges denne lignelse i stedet til at minde os om at vi må være upartiske når vi skal yde andre hjælp, især åndelig hjælp. Glæder det os ikke at se hvordan Jehova får budskabet til at stå mere klart for os?

15. Hvad vil vi se på i den næste artikel?

15 I den næste artikel vil vi se på en anden af Jesu lignelser – den om de ti jomfruer. (Matt. 25:1-13) Hvordan ønskede Jesus at vi der lever i de sidste dage, skulle forstå denne interessante lignelse? Som en detaljeret profetisk allegori, hvor hver eneste person, genstand og begivenhed har en symbolsk betydning? Eller ønskede han snarere at lignelsen skulle have en praktisk anvendelse der kunne hjælpe os i de sidste dage? Det vil vi få at se i den næste artikel.

^ par. 4 Den forenklede udgave blev tilgængelig på engelsk i juli 2011. Siden da er der blevet udarbejdet forenklede udgaver på yderligere et par sprog.

^ par. 5 Den reviderede udgave vil senere udkomme på andre sprog.

^ par. 10 Bogen Efterlign deres tro fortæller udførligt om 14 bibelske personer. Den fokuserer på den praktiske anvendelse, ikke på den symbolske eller profetiske betydning.

^ par. 12 Guds ord indeholder også ting der er “vanskelige at forstå”, som for eksempel noget af det Paulus skrev. Men alle bibelskribenterne blev inspireret af Guds hellige ånd. Det er den samme kraft der i dag hjælper sande kristne til at forstå bibelske sandheder; selv “Guds dybder” er blevet gjort klarere for os. – 2 Pet. 3:16, 17; 1 Kor. 2:10.