Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2015

Vil du ‘holde dig vågen’?

Vil du ‘holde dig vågen’?

“Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen.” – MATT. 25:13.

1, 2. (a) Hvad fortalte Jesus om de sidste dage? (b) Hvilke spørgsmål vil vi nu se nærmere på?

HVOR må det have været en uforglemmelig oplevelse at sidde på Oliebjerget, med udsigt til templet i Jerusalem, mens Jesus udtalte en meget bemærkelsesværdig profeti. Peter, Andreas, Jakob og Johannes lyttede opmærksomt da Jesus beskrev noget der ville ske langt, langt ude i fremtiden. Han fortalte dem mange ting om de sidste dage for denne onde verden, om den tid hvor han ville være konge i Guds rige. I denne epokegørende tid ville “den trofaste og kloge træl” repræsentere ham på jorden og give hans tjenere den åndelige mad de havde brug for. – Matt. 24:45-47.

2 I den samme profeti fortalte Jesus dernæst lignelsen om de ti jomfruer. (Læs Mattæus 25:1-13). Vi vil nu undersøge disse spørgsmål: (1) Hvad er hovedbudskabet i lignelsen? (2) Hvordan har trofaste salvede kristne fulgt rådet i lignelsen,  og hvad har det ført til? (3) Hvad kan vi hver især lære af Jesu lignelse?

HVAD ER BUDSKABET I LIGNELSEN?

3. Hvordan er lignelsen om de ti jomfruer tidligere blevet forklaret i vores litteratur, og hvad kan det have ført til?

3 Som vi så i den sidste artikel, er den trofaste træl i de senere år mere og mere gået over til at fremhæve den praktiske lære i bibelske beretninger frem for at udlægge dem som profetiske billeder. Før i tiden har vi i vores litteratur tillagt selv de mindste detaljer i Jesu lignelse om jomfruerne – som for eksempel lamperne, olien og beholderne – en symbolsk betydning. Men har disse forklaringer fjernet opmærksomheden fra lignelsens enkle, vigtige budskab? Som vi vil se, er svaret på dette spørgsmål af stor betydning.

4. Hvordan kan vi fastslå hvem der udgør (a) brudgommen? (b) jomfruerne?

4 Lad os undersøge hvad hovedbudskabet var i Jesu lignelse. Først vil vi se nærmere på personerne. Hvem er brudgommen? Jesus talte tydeligvis om sig selv. På et andet tidspunkt havde han direkte omtalt sig selv som en brudgom. (Luk. 5:34, 35) Hvem er så jomfruerne? I lignelsen understreger Jesus at jomfruerne skal være parate med tændte lamper når brudgommen ankommer. Læg mærke til at Jesus gav den salvede “lille hjord” lignende anvisninger: “Hav noget bundet om jeres lænd og lad jeres lamper brænde, og vær I selv som mennesker der venter på deres herre når han vender tilbage fra brylluppet.” (Luk. 12:32, 35, 36) Desuden sammenlignede både Paulus og Johannes de salvede kristne med jomfruer. (2 Kor. 11:2; Åb. 14:4) Jesus ønskede tydeligvis at råde og advare de salvede kristne ved hjælp af lignelsen i Mattæus 25:1-13.

5. Hvordan antydede Jesus hvilken tidsperiode lignelsen drejede sig om?

5 Dernæst vil vi se nærmere på tidsaspektet. Hvilken tidsperiode var Jesu råd møntet på? Det giver Jesus os et tydeligt fingerpeg om i slutningen af lignelsen, hvor han siger at brudgommen “ankom”. (Matt. 25:10) I Vagttårnet for 15. juli 2013 blev det forklaret at profetien i Mattæus, kapitel 24 og 25, otte gange henviser til Jesu “komme”; hver gang er det en oversættelse af det samme græske ord i forskellige former. I hvert af disse tilfælde henviste Jesus til det tidspunkt under den store trængsel hvor han kommer for at dømme og derefter ødelægge denne verdensorden. Lignelsen må derfor dreje sig om de sidste dage, men højdepunktet vil finde sted under den store trængsel.

6. Forklar ud fra sammenhængen hvad lignelsens hovedbudskab er.

6 Hvad er hovedbudskabet i lignelsen? Det kan vi se ud af sammenhængen. Jesus havde lige talt om sin “trofaste og kloge træl”. Trællen skulle vise sig at bestå af en lille gruppe salvede mænd som skulle lede Kristi disciple i de sidste dage. Jesus understregede kraftigt at disse mænd måtte forblive trofaste. Dernæst fokuserede han på alle de salvede kristne i de sidste dage og tilskyndede dem ved hjælp af lignelsen til at ‘holde sig vågne’ så de ikke ville gå glip af belønningen. (Matt. 25:13) Vi vil nu se nærmere på lignelsen og på hvordan de salvede har fulgt tilskyndelsen.

 HVORDAN HAR DE SALVEDE FULGT RÅDET I LIGNELSEN?

7, 8. (a) Af hvilke to grunde var de kloge jomfruer parate? (b) Hvordan har de salvede vist at de er forberedte?

7 I Jesu lignelse kan vi se at de kloge jomfruer var parate da brudgommen ankom, til forskel fra de tåbelige jomfruer. Hvorfor var de det? For det første fordi de var forberedte, og for det andet fordi de var årvågne. Jomfruerne, der havde fået til opgave at vente på brudgommen denne nat, måtte holde liv i deres lamper og være opmærksomme helt frem til den spændende begivenhed. I modsætning til de tåbelige jomfruer havde de kloge forberedt sig ved at tage ekstra olie med til deres lamper. Har de trofaste salvede også vist at de er forberedte?

8 Ja, bestemt! I de sidste dage har salvede kristne gjort ligesom de kloge jomfruer og forberedt sig på trofast at udføre deres opgave til det sidste. De har beregnet omkostningerne ved deres tjeneste i den forstand at de har været villige til at opgive mange af de materielle fordele i Satans verden for at kunne tage sig af deres opgave. De har viet hele deres liv til Jehova og tjenesten for ham, ikke med en bestemt dato eller deadline for øje, men fordi de elsker ham og hans søn og ønsker at vise deres loyalitet. De bevarer deres integritet ved at afvise verdens ånd og den materialistiske, umoralske og selviske indstilling der er så udbredt. På den måde holder de sig parate, og de bliver ved med at skinne som lysspredere, selvom brudgommen ikke er ankommet på det tidspunkt som de havde regnet med. – Fil. 2:15.

9. (a) Hvordan advarede Jesus mod døsighed? (b) Hvordan har de salvede reageret på råbet: “Her er brudgommen”? (Se også fodnoten).

9 Den anden grund til at jomfruerne var parate, var deres årvågenhed. Kunne nogle af de salvede som enkeltpersoner blive søvnige i løbet af “natten”? Ja. Læg mærke til hvad Jesus sagde om de ti jomfruer: “Da brudgommen var længe om at komme, døsede de alle hen og faldt i søvn.” Jesus vidste at uanset hvor villig og ivrig en ånd man har, kan kødet være svagt og trække en ned. Trofaste salvede har lyttet til denne indirekte advarsel og har gjort hvad de kunne for at holde sig vågne og være på vagt. I lignelsen reagerede alle jomfruerne da der midt om natten blev råbt: “Her er brudgommen!” Men det var kun dem der var årvågne, der var klar lige til det sidste. (Matt. 25:5, 6; 26:41) Hvordan passer det på de salvede i de sidste dage? De har reageret på råbet: “Her er brudgommen” – de tydelige vidnesbyrd om at Jesu komme er lige oppeover. De har også holdt ud og sørger hele tiden for at være klar til brudgommens ankomst. * Men højdepunktet i lignelsen sigter til et helt bestemt tidspunkt. Hvornår er det?

DE KLOGE BELØNNES, DE TÅBELIGE STRAFFES

10. Hvilket interessant spørgsmål rejser ordvekslingen mellem jomfruerne?

10 Den mest gådefulde del af lignelsen  er nok samtalen mellem de tåbelige og de kloge jomfruer. (Læs Mattæus 25:8, 9). Denne ordveksling rejser spørgsmålet: “På hvilket tidspunkt i Guds folks historie vil hans loyale tjenere afvise at yde hjælp til nogle der beder om det?” Vi kan finde frem til svaret ved at tage tidsaspektet i betragtning. Tænk igen på vores klarere forståelse af at Jesus, brudgommen, kommer for at afsige dom i slutningen af den store trængsel. Kunne denne gådefulde del af lignelsen finde sted lige inden den afgørende dom? Det ville være rimeligt at antage, for på det tidspunkt vil de salvede være blevet endeligt beseglet.

11. (a) Hvad vil der ske lige inden den store trængsel? (b) Hvad betyder det at de kloge jomfruer bad de tåbelige om at opsøge dem der sælger olie?

11 Inden den store trængsel begynder, vil alle de trofaste salvede på jorden altså blive endeligt beseglet. (Åb. 7:1-4) Fra da af vil deres himmelske kaldelse være sikker. Men hvad nu hvis nogle salvede i årene inden den store trængsel er faldet åndeligt i søvn og ikke har bevaret deres integritet? Så mister de deres himmelske belønning. De vil altså ikke blive endeligt beseglet inden den store trængsel bryder løs. På det tidspunkt vil nogle andre være blevet salvet. Når trængslen begynder, vil disse, de “tåbelige”, måske blive chokeret over at se Babylon den Store blive ødelagt. Måske er det først dér det går op for dem at de ikke er klar til brudgommens ankomst. Hvad vil der ske hvis de på dette sene tidspunkt desperat spørger om hjælp? I Jesu lignelse finder vi svaret: De kloge jomfruer vil ikke dele deres olie med de tåbelige, men derimod bede dem om at opsøge dem der sælger olie. Husk dog at det var “midt om natten”. Ville de kunne finde nogen der solgte olie på det tidspunkt? Nej, det var for sent!

12. (a) Hvad vil de der tidligere var salvede men som ikke bevarede deres integritet, erfare under den store trængsel? (b) Hvad vil der til sidst ske med dem der er som tåbelige jomfruer?

12 Under den store trængsel vil det heller ikke være muligt for de trofaste salvede at hjælpe dem der ikke bevarede deres integritet. Der er ingen hjælp til rådighed; det er ganske enkelt for sent! Hvad vil der så ske med dem? Jesus forklarer at mens de tåbelige jomfruer var ude i et ærinde der var dømt til at mislykkes, “ankom brudgommen, og de jomfruer der var parate gik med ham ind til bryllupsfesten, og døren blev lukket”. Når Kristus hen imod slutningen af den store trængsel kommer i sin herlighed, vil han tage de loyale salvede til himlen. (Matt. 24:31; 25:10; Joh. 14:1-3; 1 Thess. 4:17) Døren vil i den grad blive lukket for dem der ikke er forblevet trofaste, dem der er som de tåbelige jomfruer. I overført betydning vil de måske råbe: “Herre, herre, luk op for os!” Men i dommens time vil de få et svar der minder om det som bliver givet til de mange symbolske geder, nemlig: “Jeg siger jer som sandt er: Jeg kender jer ikke.” Hvor trist! – Matt. 7:21-23; 25:11, 12.

13. (a) Hvorfor er der ikke grund til at konkludere at mange af de salvede vil give køb på deres trofasthed? (b) I hvilken forstand er Jesu advarsel også et udtryk for tillid? (Se indledningsbilledet).

13 Hvad kan vi konkludere i lyset af det vi har drøftet indtil nu? At mange af Jesu salvede tjenere vil give køb på  deres trofasthed og blive skiftet ud? Nej. Husk på at Jesus lige inden havde advaret sin “trofaste og kloge træl” mod at blive en ond træl. Det betød ikke at Jesus regnede med at det ville gå sådan. Denne lignelse indeholder ligeledes en kraftig advarsel. Ligesom det forholdt sig med jomfruerne, hvoraf fem handlede tåbeligt og fem handlede klogt, er det op til hver enkelt af de salvede at vælge om de vil være forberedte og årvågne, eller om de vil være tåbelige og troløse. Paulus understregede noget lignende da han under inspiration skrev til sine salvede trosfæller. (Læs Hebræerne 6:4-9; jævnfør 5 Mosebog 30:19). Det var en meget direkte advarsel Paulus kom med, men han sluttede kærligt af med at give udtryk for tillid til at ‘noget bedre’ ventede hans kristne brødre og søstre. På samme måde er Jesu advarsel i lignelsen om jomfruerne givet i fuld tillid til at hans salvede tjenere kan forblive trofaste og få den fantastiske belønning.

HVAD DE “ANDRE FÅR” KAN LÆRE AF LIGNELSEN

14. Hvorfor kan de “andre får” også lære noget af lignelsen om de ti jomfruer?

14 Når nu Jesu lignelse om de ti jomfruer drejer sig om de salvede, betyder det så at de “andre får” ikke kan lære noget af den? (Joh. 10:16) Slet ikke! Husk lignelsens enkle hovedbudskab: ‘Hold jer vågne!’ Gælder det kun de salvede? Ved en anden lejlighed sagde Jesus: “Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Hold jer vågne.” (Mark. 13:37) Jesus kræver at alle kristne forbereder sig på at udføre trofast tjeneste og er årvågne. Så Kristi “andre får” kan efterligne de salvedes gode eksempel på dette område og gøre tjenesten til det vigtigste i deres liv. Vi må også alle huske at de tåbelige jomfruer bad de kloge om at få noget af deres olie, men deres anmodning var forgæves. Det minder os om at ingen kan være trofaste for os, blive i sandheden for os eller holde sig vågne for os. Vi vil hver især komme til at stå til regnskab over for den retfærdige dommer som Jehova har udnævnt. Vi må være parate, for han kommer snart!

Anmodningen om olie minder os om at ingen kan være trofaste eller årvågne på vores vegne

15. Hvorfor glæder alle Guds tjenere sig til Kristi himmelske bryllup?

15 Det er også alle sande kristne der kan få gavn af hovedbegivenheden i Jesu lignelse. Hvem af os ser ikke med spændt forventning frem til det storslåede bryllup! De salvede vil være i himlen, og efter Harmagedonkrigen vil de blive Kristi brud. (Åb. 19:7-9) Alle der til den tid befinder sig på jorden, vil få gavn af brylluppet i himlen, for det vil resultere i den perfekte regering. Hvad enten vi har et himmelsk eller et jordisk håb, lad os da være besluttet på at anvende de vigtige ting vi har lært i lignelsen om de ti jomfruer. Ja, lad os vise os parate ved at være godt forberedte og bevare vores årvågenhed. Så kan vi komme til at opleve den fantastiske fremtid som Jehova har lovet os!

^ par. 9 I lignelsen går der tydeligvis et stykke tid mellem råbet: “Her er brudgommen!” (vers 6) og selve brudgommens komme, eller ankomst (vers 10). I de sidste dage har årvågne salvede hele tiden været opmærksomme på tegnene på at Jesus er nærværende. De ved altså at han er “her” i den forstand at han regerer som konge i Riget. Udfordringen består så i at holde ud til han kommer, eller ankommer.