Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2015

Jehova leder vores globale undervisningsarbejde

Jehova leder vores globale undervisningsarbejde

“Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå.” – ES. 48:17.

1. Hvilke udfordringer har kristne stået over for i nyere tid?

I SLUTNINGEN af det 19. og i begyndelsen af det 20. århundrede stod Bibelstudenterne * over for mange udfordringer. Ligesom de kristne i det første århundrede forkyndte de et meget upopulært budskab. De var ikke ret mange, og generelt blev de ikke betragtet som højt uddannede. Desuden ville de blive udsat for “stor harme” fra Satan Djævelens side. (Åb. 12:12) Og deres forkyndelse skulle foregå i “de sidste dage”, i “kritiske tider” der ville være “vanskelige at klare”. – 2 Tim. 3:1.

2. Hvad har Jehova gjort for at fremme forkyndelsen i vores tid?

2 Ikke desto mindre var det Jehovas vilje at hans folk skulle forkynde den gode nyhed i et hidtil uset omfang i vores tid – og intet kan forhindre ham i at gennemføre sin vilje. Ligesom Jehova i fortiden udfriede israelitterne fra Babylon, har han i dag befriet sine tjenere fra “Babylon den Store”, den falske religions verdensimperium. (Åb. 18:1-4)  Han har undervist os, velsignet os med fred og hjulpet os til at undervise andre. (Læs Esajas 48:16-18). Det betyder ikke at Jehova bruger sin forudviden til at påvirke alle samfundsmæssige udviklinger på jorden for at fremme forkyndelsen. Nogle forhold har lettet vores arbejde, men kun med Jehovas hjælp har vi kunnet udholde forfølgelse og andet der gør det vanskeligt at forkynde i denne verden der ligger i Satans magt. – Es. 41:13; 1 Joh. 5:19.

3. Hvordan er “den sande kundskab” blevet stor?

3 Jehova inspirerede profeten Daniel til at forudsige at “den sande kundskab” ville blive stor i endens tid. (Læs Daniel 12:4; fdn.) Jehova hjalp Bibelstudenterne til at forstå grundlæggende bibelske sandheder der længe havde været tilsløret af kristenhedens læresætninger. Nu bruger han sit folk til at gøre den sande kundskab kendt i hele verden. I dag ser vi Daniels profeti blive opfyldt. Næsten 8.000.000 har taget sandheden fra Bibelen til sig og forkynder den nu jorden over. Hvilke faktorer har gjort denne globale forkyndelse mulig?

HVORDAN BIBELOVERSÆTTELSE HAR HJULPET OS

4. Hvor meget blev der gjort for at oversætte Bibelen i det 19. århundrede?

4 Én faktor der har gjort det lettere for os at forkynde den gode nyhed, er Bibelens store udbredelse. I århundreder afskrækkede kristenhedens ledere folk fra at læse i Bibelen, og de var endda skyld i at nogle af dem der oversatte den, blev slået ihjel. Men i løbet af det 19. århundrede gjorde bibelselskaber hele Bibelen eller dele af den tilgængelig på omkring 400 sprog. I slutningen af århundredet ejede mange en bibel, men de manglede nøjagtig kundskab om dens lære.

5. Hvad har Jehovas Vidner udrettet inden for bibeloversættelse?

5 Bibelstudenterne vidste at de skulle forkynde, og de forklarede utrætteligt Bibelens lære. Desuden har Jehovas folk brugt og distribueret forskellige oversættelser af Bibelen. Siden 1950 har de udgivet hele eller dele af Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter på over 120 sprog. I 2013 fik vi den reviderede udgave af New World Translation, der vil være mindre krævende at oversætte til andre sprog. En letlæselig bibel gør det også nemmere for os at forkynde.

HVORDAN FRED HAR HJULPET OS

6, 7. (a) Hvor omfattende har nutidens krige været? (b) Hvordan har den relative fred i nogle lande gavnet vores forkyndelse?

6 Måske tænker du: ‘Hvor meget fred har der egentlig været i verden?’ I det 20. århundrede døde millioner af mennesker som følge af krig, især under de to verdenskrige. Men ved et stævne i 1942, mens Anden Verdenskrig rasede, holdt Nathan Knorr, der dengang ledte Jehovas Vidners arbejde, foredraget “Freden – kan den vare ved?” Her fremholdt han vidnesbyrd fra Åbenbaringen, kapitel 17, om at den igangværende krig ikke ville føre til Harmagedon, men til en tid med fred. – Åb. 17:3, 11.

7 Selvom Anden Verdenskrig sluttede, blev der ikke fuldstændig fred. Ifølge én optælling opstod der 331 væbnede konflikter mellem 1946 og 2013. Millioner døde. I de år var der dog  relativ fred i mange lande, og Jehovas folk udnyttede situationen til at forkynde den gode nyhed. Hvad har det ført til? I 1944 var der færre end 110.000 forkyndere af Riget i hele verden. I dag er der omkring 8.000.000! (Læs Esajas 60:22). Er vi ikke taknemmelige når vi kan forkynde den gode nyhed under fredelige forhold?

HVORDAN GODE REJSEMULIGHEDER HAR HJULPET OS

8, 9. Hvilken udvikling er der sket inden for transport, og hvordan har det hjulpet os i vores arbejde?

8 Fremskridt inden for transport har lettet forkyndelsesarbejdet. I 1900 – omkring 21 år efter at det første nummer af Watch Tower blev trykt – var der kun indregistreret 8.000 automobiler i hele USA, og der var kun nogle få hundrede kilometer veje der var gode nok til at køre på. I hele verden er der nu mere end halvanden milliard indregistrerede motorkøretøjer og millioner af kilometer gode veje. Biler og veje gør det muligt for mange af os at bringe den gode nyhed ud til folk i fjerntliggende områder. Men selv hvis vi ikke har bekvemme transportmuligheder og måske bliver nødt til at gå langt, gør vi det der skal til for at undervise andre. – Matt. 28:19, 20.

9 Også andre former for transport har hjulpet os i vores arbejde. Lastbiler, skibe og tog gør det muligt at fragte bibelsk litteratur ud til fjerntliggende områder på få uger. Kredstilsynsmænd, medlemmer af afdelingskontorernes udvalg, missionærer og andre kan med fly komme hurtigt frem til stævner eller rejse ud for at tage sig af teokratiske opgaver. Desuden rejser medlemmer af Det Styrende Råd og andre brødre fra Hovedkontoret med fly til mange lande for at opmuntre og undervise trosfæller. Fremskridt inden for transport er altså med til at fremme enheden blandt Jehovas folk. – Sl. 133:1-3.

HVORDAN SPROG HAR HJULPET OS

10. Hvad gør engelsk til et internationalt sprog?

10 I det første århundrede var fællesgræsk, eller koinégræsk, udbredt i hele Romerriget. Findes der et sprog der er  lige så udbredt i dag? Mange vil sige at engelsk er et sådant sprog. Bogen English as a Global Language siger: “Omkring en fjerdedel af verdens befolkning taler allerede flydende eller godt engelsk.” Engelsk er det fremmedsprog flest mennesker lærer, og det bruges til international kommunikation inden for handel, politik, videnskab og teknologi.

11. Hvad har engelsk betydet for udbredelsen af den sande tilbedelse?

11 At engelsk er så udbredt, har medvirket til at fremme den sande tilbedelse. I mange år blev Vagttårnet og andre bibelske publikationer først udgivet på engelsk. Det er det officielle sprog på Jehovas Vidners hovedkontor. Og det bruges når elever undervises på Vagttårnets Uddannelsescenter i Patterson i staten New York.

12. Hvor mange sprog har Jehovas tjenere oversat bibelsk litteratur til, og hvordan har teknologien gjort det muligt?

12 Fordi vi har fået det privilegium at forkynde den gode nyhed om Riget for folk af alle nationer, har vi oversat vores litteratur til omkring 700 sprog. Fremskridt inden for computerteknologi, herunder udviklingen af MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System), har gjort det muligt for os at udføre dette enorme arbejde. At vi har litteratur på så mange sprog, har hjulpet os til at udbrede budskabet om Riget og styrket vores globale enhed. Men det der især forener os, er ‘det rene sprog’ – sandheden fra Bibelen. – Læs Zefanias 3:9.

HVORDAN LOVE HAR VÆRET EN HJÆLP

13, 14. Hvordan har kristne i vores tid haft gavn af love og retsafgørelser?

13 Som nævnt i den foregående artikel havde de første kristne gavn af de romerske love, der gjaldt i hele imperiet. Kristne i dag har også gavn af love og retsinstanser. I USA, for eksempel, hvor vores hovedkontor ligger, garanterer forfatningen religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det har givet vennerne dér frihed til at mødes og drøfte Bibelen og til at fortælle andre om det de lærer. Dog har det været nødvendigt at få stadfæstet visse frihedsrettigheder ved domstolene. (Fil. 1:7) Når en kendelse er gået imod Jehovas folk i  USA, er den blevet appelleret til højere retsinstanser, som igen og igen har stadfæstet brødrenes ret til at være forkyndere af Riget.

14 Domstole i andre lande har også stadfæstet vores frihed til at tilbede og retten til at forkynde offentligt. I nogle lande har vi tabt retssager, men har anmodet internationale domstole om hjælp. For eksempel havde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil juni 2014 afsagt kendelser til vores fordel i 57 sager, kendelser der er bindende for alle nationer i Europarådet. Selvom vi er “genstand for alle nationernes had”, har domstole i mange lande fastslået at vi har ret til at praktisere den sande tilbedelse. – Matt. 24:9.

HVAD ANDRE FAKTORER HAR BETYDET FOR VORES UNDERVISNINGSARBEJDE

Vi fremstiller bibelsk litteratur til mennesker i hele verden

15. Hvilken udvikling er der sket inden for trykkeribranchen, og hvordan har den hjulpet os?

15 Udviklingen inden for trykkeribranchen har bidraget til at den gode nyhed er blevet forkyndt i hele verden. I århundreder havde den trykpresse som Johann Gutenberg opfandt omkring 1450, kun ændret sig lidt. I løbet af de sidste 200 år er der imidlertid sket store ændringer inden for trykkeribranchen. Trykkemaskinerne er blevet større, hurtigere og mere avancerede. Det er blevet billigere at producere papir og indbinde bøger. Offsettrykkemaskinen har erstattet bogtrykpressen, hvilket har speedet produktionen op og forbedret kvaliteten af billeder. Hvad har alt det betydet for vores arbejde? Det første Watch Tower (juli 1879) blev trykt i 6.000 eksemplarer, uden billeder, og på kun ét sprog – engelsk. I dag, 136 år senere, bliver der trykt og uddelt over 50.000.000 eksemplarer af hvert eneste nummer af Vagttårnet. Bladet er smukt illustreret, trykt i farver og findes på over 200 sprog.

16. Hvilke opfindelser har hjulpet os til at forkynde i hele verden? (Se indledningsbilledet).

16 Mange af de sidste 200 års opfindelser har Guds folk brugt i deres forkyndelse af den gode nyhed. Vi har allerede nævnt tog, biler og fly, men vi kunne også nævne cykler, skrivemaskiner, punktskriftapparater, telegrafen, telefoner, kameraer, lyd- og videooptagere, radio, tv, film, computere og internettet. På forskellige måder har sådanne opfindelser hjulpet os til at udføre opgaven med at gøre disciple. Som en opfyldelse af profetien om at Jehovas folk skulle “die nationernes mælk”, har vi udnyttet nationernes ressourcer, ikke mindst den moderne teknologi, for at kunne udgive Bibelen og bibelsk litteratur på mange sprog. – Læs Esajas 60:16.

17. (a) Hvad kan vi konkludere? (b) Hvorfor giver Jehova os lov til at være hans “medarbejdere”?

17 Vidnesbyrdene viser tydeligt at Gud har velsignet os. Jehova er selvfølgelig ikke afhængig af vores hjælp for at kunne gennemføre sin vilje. Men ikke desto mindre har vores kærlige himmelske Far givet os lov til at være hans “medarbejdere” og dermed givet os mulighed for at vise at vi elsker ham og vores næste. (1 Kor. 3:9; Mark. 12:28-31) Lad os udnytte de muligheder vi har for at forkynde budskabet om Riget. Ja, lad os vise hvor taknemmelige vi er for at Jehova har ledet og velsignet vores globale undervisningsarbejde, det vigtigste arbejde på jorden!

^ par. 1 Bibelstudenterne fik navnet Jehovas Vidner i 1931. – Es. 43:10.