Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

100 år med Guds rige — hvad betyder det for dig?

100 år med Guds rige — hvad betyder det for dig?

„Store og vidunderlige er dine gerninger, Jehova Gud, ... du evighedens Konge.“ — ÅB. 15:3.

1, 2. Hvad vil Guds rige udrette, og hvorfor kan vi have tillid til at Riget vil komme?

PÅ ET bjerg i nærheden af Kapernaum lærte Jesus i foråret 31 sine disciple at bede: „Lad dit rige komme.“ (Matt. 6:10) I dag tvivler mange på at Riget nogen sinde vil komme. Men vi er sikre på at vores oprigtige bønner om at Guds rige må komme, vil blive besvaret.

2 Ved hjælp af Riget vil Jehova forene sin familie i himlen og på jorden. Dét er hans hensigt, og hans hensigt vil blive gennemført. (Es. 55:10, 11) Faktisk er Jehova allerede blevet konge i vores tid! Det viser de spændende begivenheder der har fundet sted i løbet af de sidste 100 år. Gud gør store og vidunderlige gerninger til gavn for millioner af loyale undersåtter. (Zak. 14:9; Åb. 15:3) Men at Jehova bliver Konge, er ikke det samme som Guds riges komme, det som Jesus lærte os at bede om. Hvordan adskiller disse begivenheder sig fra hinanden, og hvad betyder de for os?

JEHOVAS INDSATTE KONGE GÅR I AKTION

3. (a) Hvor og hvornår blev Jesus indsat som konge? (b) Hvordan ville du bevise at Riget blev oprettet i 1914? (Se fodnote).

3 I slutningen af det 19. århundrede begyndte der at komme lys over en profeti som Daniel havde nedskrevet 2.500 år tidligere: „I de kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt.“ (Dan. 2:44)  Bibelstudenterne pegede i mange år på at året 1914 ville være betydningsfuldt. Mange mennesker var dengang fulde af optimisme. En historiker skriver: „Verden i 1914 tegnede lys og lovende.“ Men da Første Verdenskrig brød ud senere samme år, blev bibelske profetier opfyldt. De katastrofer der senere fandt sted i form af hungersnød, jordskælv og epidemier, foruden andre bibelprofetiers opfyldelse, var et afgørende bevis for at Jesus Kristus var begyndt at herske i himlen som konge i Guds rige i 1914. * Ved at indsætte sin søn som messiansk konge var Jehova selv blevet Konge på en ny måde!

4. Hvad var det første den nyindsatte konge gjorde, og hvem vendte han derefter sin opmærksomhed mod?

4 Det første Guds nyindsatte konge gjorde, var at føre krig mod sin Fars ærkefjende, Satan. Jesus og hans engle kastede Djævelen og hans dæmoner ud af himlen. Det medførte stor glæde i himlen, men for jorden betød det en tid med lidelser i et hidtil uset omfang. (Læs Åbenbaringen 12:7-9, 12). Dernæst vendte kongen sin opmærksomhed mod sine jordiske undersåtter for at rense dem og uddanne og organisere dem til at gøre Guds vilje. Lad os se hvordan de på disse tre områder reagerede positivt på Rigets styre og derved er et godt eksempel for os i dag.

DEN MESSIANSKE KONGE RENSER SINE LOYALE UNDERSÅTTER

5. Hvilken renselse fandt sted mellem 1914 og den første del af 1919?

5 Efter at Jesus som indsat konge havde renset himlen for Satans og hans dæmoners fordærvende indflydelse, lod Jehova ham inspicere de kristne på jorden og rense dem åndeligt. Profeten Malakias beskrev dette som en lutring. (Mal. 3:1-3) Historien viser at den fandt sted mellem 1914 og den første del af 1919. * For at kunne være en del af Jehovas universelle familie må vi være rene, eller hellige. (1 Pet. 1:15, 16) Vi må holde os fri af enhver besmittelse fra falsk religion og denne verdens politik.

6. Hvordan sørges der for åndelig føde, og hvorfor er den så vigtig?

6 Jesus brugte derefter sin myndighed som konge til at udnævne en ’trofast og klog træl’. Denne træl skulle sørge for en regelmæssig forsyning af sund åndelig føde til alle dem der udgør den samlede hjord som Jesus er hyrde for. (Matt. 24:45-47; Joh. 10:16) Siden 1919 har en lille gruppe salvede brødre loyalt varetaget det ansvarsfulde hverv at give ’tjenestefolkene’ mad. Den rigelige åndelige føde vi får gennem denne kanal, giver os den næring vi behøver for at vokse i troen. Den styrker os i vores beslutning om at holde os åndeligt, moralsk, mentalt og fysisk rene. Den oplærer og udruster os også til at have en fuld andel i det vigtigste arbejde der bliver udført på jorden i dag. Får du fuldt udbytte af denne åndelige føde?

KONGEN UDDANNER SINE UNDERSÅTTER TIL AT FORKYNDE

7. Hvilket vigtigt arbejde indledte Jesus da han var på jorden, og hvor længe skulle det fortsætte?

7 Da Jesus påbegyndte sin tjeneste på jorden, erklærede han: „Jeg må nødvendigvis også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo dette jeg er sendt ud for.“ (Luk. 4:43) I tre og et halvt år var dette arbejde det vigtigste i Jesu liv. Han instruerede sine  disciple: „Mens I nu går, skal I forkynde og sige: ’Himlenes rige er kommet nær.’“ (Matt. 10:7) Efter sin opstandelse forudsagde Jesus at hans disciple ville udbrede budskabet „til jordens fjerneste egne“. (Apg. 1:8) Og han lovede dem at han personligt ville være med i dette vigtige arbejde helt frem til vores tid. — Matt. 28:19, 20.

8. Hvordan opflammede kongen sine jordiske undersåtter til handling?

8 Da man nåede frem til 1919, havde den „gode nyhed om riget“ fået endnu dybere betydning. (Matt. 24:14) Kongen herskede i himlen, og han havde samlet en lille gruppe rensede jordiske undersåtter. De adlød ivrigt Jesu klare befaling: Forkynd den gode nyhed om Guds oprettede rige på hele jorden! (Apg. 10:42) For eksempel samledes næsten 20.000 der støttede Riget, til et internationalt stævne i Cedar Point, Ohio, USA, i september 1922. Forestil dig deres begejstring da broder Rutherford holdt foredraget „Himmeriges Rige er kommet nær“ og erklærede: „Se! Kongen regerer! I er hans Budbringere. Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige!“ To tusind af de tilstedeværende reagerede ved at slutte op om en særlig tjenestedag, kaldet „Arbejdets Dag“, hvor de besøgte folk der boede op til 70 kilometer fra stævneområdet. En broder der følte sig tilskyndet til handling, sagde: „Jeg vil aldrig glemme denne opfordring til at forkynde Riget og den nidkærhed der prægede hele den store forsamling!“ Sådan var der mange der havde det.

9, 10. (a) Hvad gøres der for at oplære os til forkyndelsen? (b) Hvordan har du personligt haft udbytte af denne oplæring?

9 I 1922 var der godt 17.000 forkyndere som var aktive i 58 lande rundt omkring i verden. Men de havde brug for oplæring. I det første århundrede gav den fremtidige konge sine disciple klare anvisninger på hvad, hvor og hvordan de skulle forkynde. (Matt. 10:5-7; Luk. 9:1-6; 10:1-11) I dag følger Jesus det samme mønster ved at sørge for at alle der er med i forkyndelsesarbejdet, bliver oplært og har de redskaber de skal bruge for at kunne forkynde effektivt. (2 Tim. 3:17) Gennem den kristne menighed uddanner Jesus sine undersåtter til forkyndelsen. En af de måder han gør det på, er ved hjælp af Den Teokratiske Skole, der afholdes i de over 111.000 menigheder i hele verden. Fordi de over syv millioner forkyndere drager nytte af denne oplæring, er de nu udrustet til at forkynde og undervise på en måde der appellerer til „alle slags mennesker“. — Læs 1 Korinther 9:20-23.

 10 Foruden Den Teokratiske Skole er der blevet oprettet andre bibelskoler, hvor menighedsældste, pionerer, ugifte brødre, ægtepar, medlemmer af afdelingskontorernes udvalg og deres hustruer, rejsende tilsynsmænd og deres hustruer samt missionærer bliver oplært. * Eleverne i en af klasserne på Bibelskolen for Kristne Ægtepar udtrykte deres taknemmelighed for skolen med disse ord: „Den specialiserede oplæring vi har fået, har givet os en dybere kærlighed til Jehova og udrustet os til bedre at kunne hjælpe andre.“

11. Hvordan har Rigets forkyndere kunnet holde ud trods modstand?

11 Den omfattende indsats for at forkynde og undervise bliver bemærket af vores fjende Satan. Både direkte og indirekte angriber han budskabet om Riget og dem der bringer det ud, og prøver at få standset arbejdet. Men Satans forsøg er nytteløse. Jehova har givet sin søn sæde „højt over enhver regering og myndighed og magt og ethvert herredømme“. (Ef. 1:20-22) Jesus bruger sin myndighed som konge til at beskytte og lede sine disciple for at sikre sig at hans Fars vilje sker. * Den gode nyhed bliver forkyndt, og millioner af retsindige lærer Jehovas veje at kende. Sikke et privilegium det er at have en andel i dette storslåede arbejde!

KONGEN ORGANISERER SINE UNDERSÅTTER SÅ ARBEJDET FREMMES

12. Beskriv nogle af de organisatoriske forbedringer der er sket siden Riget blev oprettet.

12 Lige siden Riget blev oprettet i 1914, har kongen forbedret den måde hvorpå Guds tjenere er organiseret til at gøre hans Fars vilje. (Læs Esajas 60:17). I 1919 blev der i hver menighed udnævnt en „arbejdsdirektør“ der skulle føre an i forkyndelsen. I 1927 blev der indført hus til hus-arbejde om søndagen. I 1931 antog forkynderne det bibelske navn Jehovas Vidner, hvilket motiverede dem til at gøre en endnu større indsats. (Es. 43:10-12) I 1938 blev demokratiske valg af ansvarshavende mænd i menigheden afløst af teokratiske udnævnelser. I 1972 overgik tilsynet med menigheden fra én menighedstjener til et råd af ældste. Alle kvalificerede mænd blev tilskyndet til at række ud efter at blive ’hyrder for Guds hjord i deres varetægt’. (1 Pet. 5:2) I 1976 blev Det Styrende Råd organiseret i seks udvalg der skulle føre tilsyn med Rigets arbejde i hele verden. Ja, Jehovas udnævnte konge har skridt for skridt organiseret Rigets undersåtter  til at gøre tingene på en teokratisk, eller gudsstyret, måde.

13. Hvad har dét Riget har udrettet i de første 100 år, betydet for dig?

13 Tænk på hvad den messianske konge har udrettet i løbet af sine første 100 år som regent. Han har renset et folk for Jehovas navn. Han har ledet forkyndelsen af den gode nyhed om Riget i 239 lande og har oplært flere millioner i Jehovas veje. Han har forenet over syv millioner loyale undersåtter, som alle møder villigt frem for at gøre hans Fars vilje. (Sl. 110:3) Ja, gennem det messianske rige har Jehova udført store og vidunderlige gerninger. Men der ligger endnu større begivenheder forude!

FREMTIDIGE VELSIGNELSER UNDER DET MESSIANSKE RIGE

14. (a) Hvad beder vi Gud om når vi siger „lad dit rige komme“? (b) Hvad er vores årstekst for 2014, og hvorfor er den passende?

14 Selvom Jehova indsatte sin søn, Jesus Kristus, som messiansk konge i 1914, var det ikke det fulde svar på vores bøn „lad dit rige komme“. (Matt. 6:10) Det var blevet forudsagt i Bibelen at Jesus ville ’herske midt blandt sine fjender’. (Sl. 110:2) Jordiske regeringer under Satans ledelse er stadig i opposition til Riget. Når vi beder om at Guds rige må komme, beder vi Gud om at den messianske konge og hans medregenter må komme og sætte en stopper for menneskers styre og fjerne dem på jorden der modarbejder Riget. Denne indgriben vil være en opfyldelse af Daniel 2:44, hvor der siges at Guds rige „vil knuse og gøre ende på alle disse riger“. Alle Rigets politiske fjender vil blive fjernet. (Åb. 6:1, 2; 13:1-18; 19:11-21) Det vil ske meget snart. Derfor er det helt på sin plads at vores årstekst for 2014, 100-året for oprettelsen af Guds rige i himlen, er Mattæus 6:10: „Lad dit rige komme“!

Vores årstekst for 2014: „Lad dit rige komme.“ — Mattæus 6:10

15, 16. (a) Hvilke spændende begivenheder vil finde sted i tusindårsriget? (b) Hvad vil være det sidste Jesus gør som messiansk konge, og hvad vil det betyde for Jehovas hensigt?

15 Når den messianske konge har tilintetgjort Guds fjender, vil han kaste Satan og hans dæmoner i en afgrund i tusind år. (Åb. 20:1-3) Når deres onde påvirkning er elimineret, vil Riget hjælpe mennesker til at få gavn af Jesu genløsningsoffer og fjerne virkningerne af Adams synd. Kongen vil oprejse millioner der hviler i graven, og han vil organisere et omfattende undervisningsprogram der vil lære dem om Jehova. (Åb. 20:12, 13) Hele jorden vil da være et paradis som det der var i Edens Have. Alle mennesker der har vist sig trofaste mod Gud, vil blive ført frem til fuldkommenhed.

16 Når Kristi tusindårige styre er slut, vil det messianske rige have opfyldt sit formål. Til den tid vil Jesus overgive Riget til sin Far. (Læs 1 Korinther 15:24-28). Der vil ikke længere være behov for en mellemmand mellem Jehova og hans jordiske børn. Alle Guds sønner i himlen og hans børn på jorden vil være forenet med deres himmelske Far som medlemmer af hans universelle familie.

17. Hvad er du besluttet på med hensyn til Riget?

17 De spændende begivenheder der har fundet sted i de 100 år Riget har regeret, forsikrer os om at Jehova har situationen under kontrol. Hans hensigt med jorden vil blive opfyldt. Lad os fortsætte med at være hans loyale undersåtter og forkynde om kongen og hans rige, i fuld tillid til at Jehova snart vil besvare vores inderlige bøn: „Lad dit rige komme“!

^ par. 10 Se artiklen „Teokratiske skoler — et udtryk for Jehovas kærlighed“ i Vagttårnet for 15. september 2012, side 13-17.

^ par. 11 Eksempler på juridiske sejre i forskellige lande findes i Vagttårnet for 1. december 1998, side 19-22.