Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2013

„Sig os: Hvornår vil disse ting ske?“

„Sig os: Hvornår vil disse ting ske?“

„Hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ — MATT. 24:3.

1. Hvad er vi ligesom apostlene ivrige efter at finde ud af?

JESU tjeneste på jorden nærmede sig sin afslutning, og disciplene var ivrige efter at finde ud af hvordan deres fremtid så ud. Nogle få dage før Jesu død spurgte fire af apostlene derfor: „Hvornår vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet på din nærværelse og afslutningen på tingenes ordning?“ (Matt. 24:3; Mark. 13:3) Jesus svarede ved hjælp af en omfattende profeti, der er nedskrevet i Mattæusevangeliet, kapitel 24 og 25. I sin profeti forudsagde Jesus mange bemærkelsesværdige begivenheder. Hans ord har stor betydning for os da vi også er levende interesseret i at vide hvad fremtiden vil bringe.

2. (a) Hvad har vi i årenes løb søgt at få en klarere forståelse af? (b) Hvilke tre spørgsmål vil vi se på?

2 I årenes løb har Jehovas tjenere under bøn gransket Jesu profeti om de sidste dage. De har søgt at få en klarere forståelse af hvornår Jesu ord ville blive opfyldt. For at illustrere hvordan vores forståelse er blevet klarere, vil vi se på tre „hvornår“-spørgsmål. Hvornår begynder ’den store trængsel’? Hvornår dømmer Jesus „fårene“ og „gederne“? Hvornår „kommer“ Jesus? — Matt. 24:21; 25:31-33.

HVORNÅR BEGYNDER DEN STORE TRÆNGSEL?

3. Hvilken forståelse havde vi tidligere med hensyn til den store trængsel?

3 I mange år troede vi at den store trængsel begyndte i 1914 med Første Verdenskrig, og at ’de dage blev afkortet’ af Jehova i 1918 da krigen sluttede, så den salvede rest kunne få mulighed for at forkynde den gode nyhed for alle nationerne. (Matt. 24:21, 22) Når dette forkyndelsesarbejde var færdigt, ville Satans rige blive tilintetgjort. Vi troede derfor at den store trængsel havde tre faser: Der ville være en begyndelse (1914-1918), trængslen ville blive afbrudt (fra 1918), og den ville slutte i Harmagedon.

4. Hvad førte til at vi fik en klarere forståelse af Jesu profeti om de sidste dage?

 4 Efter at have undersøgt Jesu profeti yderligere forstod vi imidlertid at en del af Jesu profeti om de sidste dage har to opfyldelser. (Matt. 24:4-22) Der var en første opfyldelse i Judæa i det første århundrede, og der ville være en verdensomfattende opfyldelse i vores tid. Denne forståelse førte til at flere ting blev klarere. *

5. (a) Hvilken vanskelig periode begyndte i 1914? (b) Hvilken periode i det første århundrede modsvarer denne periode med veer?

5 Vi forstod også at den første del af den store trængsel ikke begyndte i 1914. Hvorfor gjorde den ikke det? Fordi bibelprofetien viser at den store trængsel vil begynde med et angreb på falsk religion, ikke med en krig mellem nationer. De begivenheder der begyndte i 1914, var derfor ikke begyndelsen til den store trængsel, men en „begyndelse til veer“. (Matt. 24:8) Disse „veer“ modsvarer det der skete i Jerusalem og Judæa fra år 33 til år 66.

6. Hvad vil markere begyndelsen til den store trængsel?

6 Hvad vil markere begyndelsen til den store trængsel? Jesus forudsagde: „Når I får øje på afskyeligheden der forårsager ødelæggelse og som er omtalt ved profeten Daniel, idet den står på et helligt sted, (lad læseren bruge dømmekraft,) så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene.“ (Matt. 24:15, 16) I den første opfyldelse stod afskyeligheden på „et helligt sted“ i år 66 da den romerske hær („afskyeligheden“) angreb Jerusalem og byens tempel (et sted jøderne betragtede som helligt). I den større opfyldelse vil afskyeligheden ’stå på et helligt sted’ når FN (nutidens ’afskyelighed’) angriber kristenheden  (som de navnkristne betragter som hellig) og resten af Babylon den Store. Det samme angreb beskrives i Åbenbaringen 17:16-18. Denne begivenhed vil være begyndelsen på den store trængsel.

7. (a) Hvordan blev „kød“ frelst i det første århundrede? (b) Hvad kan vi forvente at der sker i fremtiden?

7 Jesus forudsagde også: ’De dage vil blive afkortet.’ I den første opfyldelse skete dette i år 66 da den romerske hær ’afkortede’ sit angreb. På det tidspunkt flygtede salvede kristne fra Jerusalem og Judæa så deres ’kød, eller liv, kunne blive frelst’. (Læs Mattæus 24:22; Mal. 3:17) Hvad kan vi forvente at der sker under den kommende store trængsel? Jehova vil ’afkorte’ FN’s angreb på falsk religion så den sande religion ikke bliver ødelagt sammen med den falske. Det vil sikre at Guds folk bliver frelst.

8. (a) Hvilke begivenheder vil finde sted når den første del af den store trængsel er overstået? (b) På hvilket tidspunkt er det sandsynligt at den sidste af de 144.000 vil modtage sin himmelske belønning? (Se slutnoten).

 8 Hvad sker der når den første del af den store trængsel er overstået? Jesu ord indikerer at der derefter vil være en periode som varer indtil Harmagedon begynder. Hvilke begivenheder vil indtræffe i dette interval? Svaret er nedskrevet i Ezekiel 38:14-16 og Mattæus 24:29-31. (Læs). * Herefter vil vi være vidne til Harmagedon, den store trængsels klimaks, der har sit sidestykke i Jerusalems ødelæggelse i år 70. (Mal. 4:1) Med Harmagedonkrigen som sit klimaks vil den kommende store trængsel være en begivenhed „som der ikke har været fra verdens begyndelse“. (Matt. 24:21) Når denne krig er overstået, vil Kristi tusindårsrige begynde.

9. Hvordan virker Jesu profeti om den store trængsel på Jehovas folk?

 9 Profetien om den store trængsel styrker os. Hvorfor? Fordi den forsikrer os om at uanset hvilke vanskeligheder vi møder, så vil Jehovas folk, som gruppe betragtet, komme ud af den store trængsel. (Åb. 7:9, 14) Frem for alt glæder vi os over at Jehova i Harmagedon vil hævde sin suverænitet og hellige sit store navn. — Sl. 83:18; Ez. 38:23.

HVORNÅR DØMMER JESUS FÅRENE OG GEDERNE?

10. Hvad troede vi tidligere med hensyn til hvornår fårene og gederne ville blive dømt?

10 Lad os nu se på hvornår en anden del af Jesu profeti bliver opfyldt — lignelsen om fårene og gederne der bliver dømt. (Matt. 25:31-46) Tidligere troede vi at folk ville blive dømt som enten får eller geder i hele den periode der udgør de sidste dage, fra 1914 og frem. Vi konkluderede at de der afviste budskabet om Riget og døde før den store trængsel begyndte, ville dø som geder — uden håb om en opstandelse.

11. Hvorfor kan Jesus ikke være begyndt at dømme folk som får eller geder i 1914?

11 Midt i 1990’erne behandlede Vagttårnet på ny Mattæus 25:31, som siger: „Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da vil han sætte sig på sin herligheds trone.“ Det blev nævnt at Jesus blev konge i Guds rige i 1914, men ikke ’satte sig på sin herligheds trone’ som Dommer over „alle nationerne“. (Matt. 25:32; jævnfør Daniel 7:13). I lignelsen om fårene og gederne beskrives Jesus dog primært som Dommer. (Læs Mattæus 25:31-34, 41, 46). Eftersom Jesus endnu ikke var aktiv som Dommer over alle nationerne i 1914, kan han ikke være begyndt at dømme folk som får eller geder det år. * Hvornår vil Jesus så begynde at dømme?

12. (a) Hvornår vil Jesus for første gang optræde som Dommer over alle nationerne? (b) Hvilke begivenheder beskrives i Mattæus 24:30, 31 og Mattæus 25:31-33, 46?

 12 Jesu profeti om de sidste dage viser at Jesus for første gang vil optræde som Dommer over alle nationerne efter at falsk religion er blevet tilintetgjort. Som nævnt i  paragraf 8 er nogle af de begivenheder der vil indtræffe i den periode, beskrevet i Mattæus 24:30, 31. Når du undersøger disse vers, vil du se at Jesus her forudsiger nogle begivenheder der svarer til dem han nævner i lignelsen om fårene og gederne. For eksempel: Menneskesønnen kommer i herlighed og sammen med engle; alle stammer og nationer bliver samlet; de der bliver regnet som får, ’løfter deres hoveder’ fordi de kan se frem til at få „evigt liv“. * De der bliver regnet som geder, ’slår sig selv af sorg’ fordi de opdager at „evig afskærelse“ venter dem. — Matt. 25:31-33, 46.

13. (a) Hvornår vil Jesus dømme folk som enten får eller geder? (b) Hvordan påvirker denne forståelse vores syn på forkyndelsen?

13 Hvad kan vi så konkludere? Jesus vil dømme folk af alle nationer som enten får eller geder når han kommer under den store trængsel. I Harmagedon, den store trængsels klimaks, vil gederne så blive ’afskåret’ for evigt. Hvordan påvirker denne forståelse vores syn på forkyndelsesarbejdet? Den hjælper os til at se hvor vigtig vores forkyndelse er. Indtil den store trængsel begynder, har folk stadig tid til at ændre deres tankegang og begynde at vandre på den trange vej „som fører til livet“. (Matt. 7:13, 14) Folk kan selvfølgelig  allerede nu have en fåre- eller gedelignende indstilling. Men vi må huske på at den endelige bedømmelse af hvem der er får, og hvem der er geder, først sker under den store trængsel. Vi har derfor god grund til fortsat at give så mange som muligt lejlighed til at høre budskabet om Riget og reagere på det.

Indtil den store trængsel begynder, har folk stadig tid til at ændre deres tankegang (Se paragraf 13)

HVORNÅR KOMMER JESUS?

14, 15. Hvilke fire skriftstedshenvisninger gælder Kristi fremtidige komme som Dommer?

 14 Vil en nærmere undersøgelse af Jesu profeti vise at det er nødvendigt at justere vores forståelse af hvornår andre vigtige begivenheder finder sted? Profetien giver selv svaret. Lad os se hvordan.

15 I den del af Jesu profeti der findes i Mattæus 24:29–25:46, fokuserer Jesus hovedsagelig på hvad der vil ske i de sidste dage og under den kommende store trængsel. Her henviser Jesus otte gange til at han „kommer“, eller ankommer. * Om den store trængsel siger han: „De skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer.“ „I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.“ „Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.“ Og i lignelsen om fårene og gederne siger Jesus: „Menneskesønnen kommer i sin herlighed.“ (Matt. 24:30, 42, 44; 25:31) Hver af disse fire henvisninger gælder Kristi fremtidige komme som Dommer. Hvor i Jesu profeti finder vi de fire andre henvisninger?

16. I hvilke andre skriftsteder nævnes der at Jesus kommer?

16 Om den trofaste og kloge træl siger Jesus: „Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således.“ I lignelsen om jomfruerne siger Jesus: „Mens de gik hen for at købe, ankom brudgommen.“ I lignelsen om talenterne fortæller Jesus: „Lang tid efter kom disse trælles herre.“ I samme lignelse siger herren: „Når jeg kom ville jeg have fået det der er mit.“ (Matt. 24:46; 25:10, 19, 27) Hvilket tidspunkt peger disse fire henvisninger frem til?

17. Hvad har vi tidligere skrevet om det ’komme’ der nævnes i Mattæus 24:46?

 17 Tidligere har vi skrevet i vores publikationer at de fire sidstnævnte skriftsteder gjaldt Jesu komme i 1918. Tag for eksempel Jesu udtalelse om „den trofaste og kloge træl“. (Læs Mattæus 24:45-47). Vi mente at det ’komme’ der nævnes i vers 46, var knyttet til den tid hvor Jesus kom for at inspicere de salvedes åndelige tilstand i 1918, og at trællen blev sat over alt hvad Herren ejede, i 1919. (Mal. 3:1) Et fornyet studium viser imidlertid at det er nødvendigt at justere vores forståelse af hvornår visse dele af Jesu profeti bliver opfyldt. Lad os se hvorfor.

18. Hvilken konklusion fører et nærmere studium af Jesu profeti i sin helhed os frem til?

18 I de vers der leder op til Mattæus 24:46, henviser ordene „komme“ og „kommer“ konsekvent til det tidspunkt hvor Jesus kommer for at afsige og eksekvere dom under den store trængsel. (Matt. 24:30, 42, 44) Som vi så i  paragraf 12, henviser Jesu ’komme’ i Mattæus 25:31 til den samme fremtidige domstid. Det vil derfor være logisk at konkludere at det der nævnes i Mattæus 24:46, 47 om at Jesus kommer for at sætte den trofaste træl over alt hvad han ejer, også gælder hans fremtidige komme, under den store trængsel. Ja, når man ser på Jesu profeti i sin helhed, står det klart at alle de otte henvisninger til hans komme gælder den fremtidige domstid under den store trængsel.

19. Hvilke justeringer af vores forståelse har vi været inde på, og hvilke spørgsmål vil blive besvaret i de følgende artikler?

19 Hvad har vi lært? Lad os repetere: I begyndelsen af artiklen stillede vi tre „hvornår“-spørgsmål. Først så vi at den store trængsel ikke begyndte i 1914 men vil begynde når FN angriber Babylon den Store. Så opsummerede vi hvorfor Jesu dom over fårene og gederne ikke begyndte i 1914 men vil blive afsagt under den store trængsel. Og til sidst lærte vi at Jesus ikke kom for at sætte den trofaste træl over alt hvad han ejede, i 1919 men vil komme for at gøre det under den store trængsel. Alle tre „hvornår“ gælder altså den samme fremtidige tidsperiode — den store trængsel. Hvordan påvirker denne justering vores forståelse af illustrationen med den trofaste træl? Og hvordan påvirkes vores forståelse af andre af Jesu lignelser, eller illustrationer, der gælder denne endens tid? Disse vigtige spørgsmål vil blive behandlet i de følgende artikler.

 

^ par. 4 Paragraf 4: Se flere oplysninger i Vagttårnet, 15. februar 1994, side 8-21, og 1. maj 1999, side 8-20.

^ par. 8 Paragraf 8: En af de begivenheder der nævnes i disse vers, er at ’de udvalgte skal samles’. (Matt. 24:31) Det ser derfor ud til at alle salvede der stadig er på jorden efter at den indledende del af den store trængsel er overstået, vil blive oprejst til himlen på et tidspunkt inden Harmagedonkrigen bryder ud. Dette er en justering af det der blev sagt om emnet i „Spørgsmål fra læserne“ i Vagttårnet for 15. august 1990, side 30.

^ par. 11 Paragraf 11: Se Vagttårnet, 15. oktober 1995, side 18-28.

^ par. 12 Paragraf 12: Se parallelberetningen i Lukas 21:28.

^ par. 15 Paragraf 15: Ordene „kommer“ og „ankom“ er oversat fra forskellige former af det samme græske udsagnsord, er′chomai.