Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2013

„Se, jeg er med jer alle dage“

„Se, jeg er med jer alle dage“

„Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ — MATT. 28:20.

1. (a) Opsummér illustrationen med hveden og ukrudtet. (b) Hvordan forklarede Jesus den?

EN AF Jesu illustrationer beskriver en landmand der sår god hvede, og en fjende der sår ukrudt blandt den gode sæd. Ukrudtet vokser sig større end hveden, men landmanden befaler sine trælle at ’lade begge dele vokse sammen indtil høsten’. I høsttiden bliver ukrudtet destrueret, og hveden bliver samlet ind. Jesus forklarede selv hvordan illustrationen skulle forstås. (Læs Mattæus 13:24-30, 37-43). Hvad åbenbarer denne lignelse? (Se oversigten „Hveden og ukrudtet“).

2. (a) Hvad skildres ved det der foregår på landmandens mark? (b) Hvilken del af lignelsen vil vi gennemgå?

2 Det der foregår på denne landmands mark, illustrerer hvordan og hvornår Jesus blandt menneskene ville indsamle hele hvedeskaren — salvede kristne der skal herske sammen med ham i hans rige. Såningen begyndte på pinsedagen i år 33. Indsamlingen vil være fuldført når de salvede der lever ved afslutningen på denne tingenes ordning, bliver endeligt beseglet og så taget til himlen. (Matt. 24:31; Åb. 7:1-4) Ligesom et udsigtspunkt på et bjerg giver et godt overblik over omgivelserne, giver denne lignelse os et overblik over den udvikling der ville ske i en periode på omkring 2.000 år. Hvilke begivenheder i forbindelse med Riget får vi øje på fra vores ’udsigtspunkt’? Lignelsen beskriver en såtid, en vækstperiode og en høsttid. Denne artikel vil især fokusere på høsttiden. *

BESKYTTET AF JESUS

3. (a) Hvilken udvikling skete der efter det første århundrede? (b) Hvilket spørgsmål blev stillet ifølge Mattæus 13:28, og hvem stillede det? (Se også slutnoten).

3 I begyndelsen af det andet århundrede ’kom  ukrudtet til syne’ da falske kristne blev synlige i den verdensomspændende mark. (Matt. 13:26) I det fjerde århundrede var de ukrudtslignende kristne blevet langt flere end de salvede kristne. Husk at trællene i lignelsen spurgte deres herre om de skulle rykke ukrudtet op. * (Matt. 13:28) Hvad svarede herren?

4. (a) Hvad viser det svar som Herren, Jesus, gav? (b) Hvornår kunne man begynde at se de hvedelignende kristne?

4 Om hveden og ukrudtet sagde Jesus: „Lad begge dele vokse sammen indtil høsten.“ Denne befaling viser at der fra det første århundrede og frem til i dag altid har været nogle salvede hvedelignende kristne på jorden. Denne konklusion bekræftes af det Jesus senere sagde til sine disciple: „Jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.“ (Matt. 28:20) Salvede kristne ville altså være beskyttet af Jesus alle dage frem til endens tid. Men eftersom de blev overskygget af ukrudtslignende kristne, ved vi ikke med sikkerhed hvem der hørte til hvedeskaren i denne lange periode. Nogle årtier før høsttidens begyndelse blev hvedeskaren dog synlig. Hvad skete der?

ET SENDEBUD ’RYDDER EN VEJ’

5. Hvordan blev Malakias’ profeti opfyldt i det første århundrede?

 5 Flere hundrede år før Jesus fortalte illustrationen med hveden og ukrudtet, havde Jehova inspireret sin profet Malakias til at forudsige nogle af de samme begivenheder. (Læs Malakias 3:1-4). Johannes Døber var det ’sendebud der ryddede vejen’. (Matt. 11:10, 11) Da han kom i år 29, var tiden nær hvor Israels  nation ville blive dømt. Jesus var det andet sendebud. Han rensede templet i Jerusalem to gange — første gang i begyndelsen af sin tjeneste og anden gang i slutningen af den. (Matt. 21:12, 13; Joh. 2:14-17) Jesu renselsesarbejde strakte sig altså over en periode.

6. (a) Hvad er den større opfyldelse af Malakias’ profeti? (b) I hvilken periode inspicerede Jesus det åndelige tempel? (Se også slutnoten).

 6 Hvad er den større opfyldelse af Malakias’ profeti? I årtierne op til 1914 udførte C.T. Russell og hans nære medarbejdere et arbejde der svarede til Johannes Døbers. Dette vigtige arbejde indebar at man fandt tilbage til Bibelens sandheder. Bibelstudenterne lærte andre hvad Kristi genløsningsoffer virkelig betød, afslørede løgnen om et brændende helvede og proklamerede at hedningernes tider snart ville udløbe. Men der var utallige religiøse grupper der hævdede at være Kristi disciple. Et centralt spørgsmål måtte derfor afgøres: Hvilken af disse grupper udgjorde hveden? For at få afgjort spørgsmålet begyndte Jesus at inspicere det åndelige tempel i 1914. Dette inspektions- og renselsesarbejde strakte sig over en periode — fra 1914 til begyndelsen af 1919. *

ÅR MED INSPEKTION OG RENSELSE

7. Hvad fandt Jesus da han begyndte sin inspektion i 1914?

7 Hvad fandt Jesus da han begyndte sin inspektion? En lille gruppe nidkære Bibelstudenter der i over 30 år havde brugt deres kræfter og formuer på en energisk forkyndelseskampagne. * Hvor må Jesus og englene have frydet sig over at se at disse relativt få men hårdføre  hvedestrå ikke var blevet kvalt af Satans ukrudt! Der opstod dog et behov for at „rense Levis sønner“, de salvede. (Mal. 3:2, 3; 1 Pet. 4:17) Hvorfor?

8. Hvilken udvikling skete der efter 1914?

8 I slutningen af 1914 blev nogle af Bibelstudenterne modløse fordi de ikke var kommet i himlen. I løbet af 1915 og 1916 fik modstand udefra dem til at slække på forkyndelsen. Men, hvad der var endnu værre, efter broder Russells død i oktober 1916 opstod der modstand indefra. Fire af de syv bestyrelsesmedlemmer i Watch Tower Bible and Tract Society gjorde oprør mod beslutningen om at lade broder Rutherford lede arbejdet. De prøvede at skabe splittelse blandt brødrene, men i august 1917 forlod de Betel — virkelig en renselse! Der var også nogle Bibelstudenter der gav efter for menneskefrygt. Men som gruppe betragtet lod de sig villigt rense af Jesus og foretog de nødvendige ændringer. Det fik Jesus til at regne dem for at være den sande kristne hvede, men han forkastede alle falske kristne, herunder alle der tilhørte kristenhedens kirker. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Hvad var det næste der skete? Lad os for at finde svaret vende tilbage til lignelsen om hveden og ukrudtet.

HVAD SKER DER I HØSTTIDEN?

9, 10. (a) Hvad vil vi nu se på i forbindelse med høsttiden? (b) Hvad var det første der skete i høsttiden?

9 „Høsten er en afslutning på en tingenes ordning,“ sagde Jesus. (Matt. 13:39) Denne høsttid begyndte i 1914. Vi vil se på fem ting som Jesus forudsagde skulle ske i denne tid.

10 Som det første, ukrudtet samles fra. Jesus sagde: „I høsttiden vil jeg sige til høstfolkene: Saml først ukrudtet fra og bind det i bundter.“ Efter 1914 begyndte englene at ’samle’ ukrudtslignende kristne ved at skille dem ud fra de salvede „rigets sønner“. — Matt. 13:30, 38, 41.

11. Hvad har frem til i dag adskilt de sande kristne fra de falske?

11 Efterhånden som arbejdet med at samle ukrudtet fra skred frem, blev forskellen på de to grupper mere og mere tydelig. (Åb. 18:1, 4) I 1919 stod det klart at Babylon den Store var faldet. Hvad var det især der adskilte de sande kristne fra de falske? Forkyndelsesarbejdet. De der førte an blandt Bibelstudenterne, begyndte at betone vigtigheden af personligt at være med i forkyndelsen. Brochuren To Whom the Work Is Entrusted (Til dem der har fået hvervet betroet) der udkom i 1919, tilskyndede for eksempel alle salvede kristne til at forkynde fra hus til hus. Den sagde: „Arbejdet virker kolossalt, men det er Herrens arbejde, og med styrken fra ham vil vi kunne udføre det. I har det privilegium at deltage i det.“ Hvad var reaktionen? Fra da af, rapporterede Vagt-Taarnet i 1923, optrappede Bibelstudenterne deres forkyndelse. Inden længe blev forkyndelsen fra hus til hus de trofaste kristnes varemærke — og det er den stadig.

12. Siden hvornår er hvedeskaren blevet samlet ind?

12 Som det andet, hveden samles ind. Jesus befaler sine engle: „Gå ... i gang med at samle hveden ind i mit forrådshus.“ (Matt. 13:30) Siden 1919 er salvede blevet samlet ind i den genoprettede kristne menighed. De salvede der er i live ved afslutningen på denne tingenes ordning, vil blive endeligt indsamlet når de modtager deres himmelske belønning. — Dan. 7:18, 22, 27.

13. Hvordan betragter skøgen, eller Babylon den Store, herunder kristenheden, lige nu sig selv ifølge Åbenbaringen 18:7?

 13 Som det tredje, græde og skære tænder. Hvad sker der når englene har bundtet ukrudtet? Om ukrudtsskarens tilstand siger Jesus: „Dér vil de græde og skære tænder.“ (Matt. 13:42) Sker det lige nu? Nej. Kristenheden, der er en del af skøgen, siger stadig: „Jeg sidder som dronning, og jeg er ikke enke, og jeg skal aldrig se sorg.“ (Åb. 18:7) Ja, kristenheden forestiller sig at have fuld kontrol over situationen og mener endda at den „sidder som dronning“ over de politiske ledere. De der er repræsenteret ved ukrudtet, praler; de græder ikke — endnu!

Kristenhedens nære forhold til de politiske ledere vil snart ophøre (Se paragraf 13)

14. (a) Hvornår og hvorfor vil falske kristne „skære tænder“? (b) Hvordan harmonerer vores justerede forståelse af Mattæus 13:42 med tanken i Salme 112:10? (Se slutnoten).

14 Under den store trængsel, når al organiseret falsk religion er blevet ødelagt, vil tidligere tilhængere søge dækning men ikke finde noget sikkert skjulested. (Luk. 23:30; Åb. 6:15-17) Når det går op for dem at de ikke kan undgå at blive tilintetgjort, vil de græde i desperation og „skære tænder“ i vrede. Som Jesus forudsiger i sin profeti om den store trængsel, vil de i dette mørke øjeblik „slå sig selv af sorg“. * — Matt. 24:30; Åb. 1:7.

15. Hvad vil der ske med ukrudtet, og hvornår?

15 Som det fjerde, kastet i ildovnen. Hvad vil der ske med ukrudtsbundterne? Englene „vil kaste dem i ildovnen“. (Matt. 13:42) Dette er lig med fuldstændig tilintetgørelse. Disse tidligere tilhængere af falske religiøse organisationer vil altså blive udslettet i den sidste del af den store trængsel, Harmagedon. — Mal. 4:1.

16, 17. (a) Hvad er den sidste begivenhed Jesus nævner i sin illustration? (b) Hvorfor konkluderer vi at denne begivenhed stadig hører fremtiden til?

16 Som det femte, skinne klart. Jesus afslutter sin profeti med ordene: „Da vil de retfærdige skinne så klart som solen i deres Faders rige.“ (Matt. 13:43) Hvornår og hvor sker det? Disse ord er endnu ikke blevet opfyldt. Jesus forudsagde ikke noget der finder sted på jorden nu, men en fremtidig begivenhed i himlen. * Lad os se på to grunde til at drage denne konklusion.

17 Først „hvornår“-spørgsmålet. Jesus sagde: „Da vil de retfærdige skinne.“ Ordet „da“ viser tydeligvis tilbage til den  begivenhed Jesus nævnte lige inden, nemlig at ’ukrudtet bliver kastet i ildovnen’. Dette sker i den sidste del af den store trængsel. At de salvede ’skinner klart’, må derfor også være noget der sker på dette tidspunkt i fremtiden. Så er der „hvor“-spørgsmålet. Jesus sagde at de retfærdige ville ’skinne i riget’. Hvad betyder det? Alle trofaste salvede der stadig er på jorden efter at den første del af den store trængsel er overstået, vil allerede have fået deres endelige besegling. Og så vil de, som det fremgår af Jesu profeti om den store trængsel, blive indsamlet til himlen. (Matt. 24:31) Der vil de skinne „i deres Faders rige“, og kort efter Harmagedonkrigen vil de som Jesu lykkelige brud deltage i „Lammets bryllup“. — Åb. 19:6-9.

TIL GAVN FOR OS

18, 19. Hvordan gavner det os personligt at forstå Jesu lignelse om hveden og ukrudtet?

18 Hvordan gavner det os personligt at forstå denne lignelse? Det overblik den giver os, hjælper os på mindst tre måder. For det første får vi en dybere indsigt. Lignelsen åbenbarer en vigtig grund til at Jehova tillader ondskab. Han „har båret over med vredens kar“ for at berede „barmhjertighedens kar“ — hvedeskaren. * (Rom. 9:22-24) For det andet styrkes vores tillid til Jehova. Efterhånden som afslutningen nærmer sig, vil vores fjender intensivere deres angreb, „men de vil ikke kunne klare sig“. (Læs Jeremias 1:19). Ligesom Jehova op gennem tiden har beskyttet hvedeskaren, vil vores himmelske Far ved hjælp af Jesus og englene være med os „alle dage“ fremover. — Matt. 28:20.

19 For det tredje gør lignelsen det muligt for os at identificere hvedeskaren. Hvorfor er det så vigtigt? Fordi man må vide hvem de hvedelignende kristne er, for at kunne finde svaret på et spørgsmål Jesus stillede i sin omfattende profeti om de sidste dage. Han spurgte: „Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?“ (Matt. 24:45) De to næste artikler vil give et tilfredsstillende svar på dette spørgsmål.

 

^ par. 2 Paragraf 2: Vi vil tilskynde dig til at genopfriske hvad de andre dele af lignelsen betyder, ved at læse artiklen „De retfærdige vil skinne så klart som solen“ i Vagttårnet for 15. marts 2010.

^ par. 3 Paragraf 3: Eftersom Jesu apostle var døde og resten af de salvede på jorden ikke blev skildret som trælle men som hvede, skildrer disse trælle englene. Senere i illustrationen bliver de der samler ukrudtet fra, identificeret som engle. — Matt. 13:39.

^ par. 6 Paragraf 6: Dette er en justering i forståelsen. Tidligere mente vi at Jesu inspektion fandt sted i 1918.

^ par. 7 Paragraf 7: Fra 1910 til 1914 uddelte Bibelstudenterne næsten 4.000.000 bøger og over 200.000.000 traktater og brochurer.

^ par. 14 Paragraf 14: Dette er en justering af vores forståelse af Mattæus 13:42. Tidligere sagde vores publikationer at falske kristne har ’grædt og skåret tænder’ i årtier, i ærgrelse over at „rigets sønner“ afslører dem for det de er — „den ondes sønner“. (Matt. 13:38) Bemærk dog at tanken om at skære tænder forbindes med tilintetgørelse. — Sl. 112:10.

^ par. 16 Paragraf 16: Daniel 12:3 siger at „de der har indsigt [salvede kristne] vil stråle som glansen på den udstrakte himmel“. Mens de stadig er på jorden, gør de dette ved at deltage i forkyndelsesarbejdet. Mattæus 13:43 gælder dog den tid hvor de vil skinne klart i det himmelske rige. Tidligere mente vi at begge skriftsteder henviste til det samme — forkyndelsesarbejdet.