„Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk?“ — MATT. 24:45.

1, 2. Gennem hvilken kanal giver Jesus os mad i dag, og hvorfor er det vigtigt at vi kan se hvem denne kanal er?

„KÆRE brødre, jeg har ikke tal på alle de gange I har givet mig artikler der indeholdt det jeg havde brug for, lige når jeg havde allermest brug for det.“ Sådan udtrykte en søster sin værdsættelse i et brev til brødrene på hovedkontoret. Har du det på samme måde? Det har mange af os. Skulle det overraske os? Nej, faktisk ikke.

2 Det at vi får åndelig føde i rette tid, beviser at Jesus, menighedens hoved, holder sit løfte om at give os mad. Hvem giver han os mad igennem? Da Jesus fortalte hvad der ville være tegnet på hans nærværelse, sagde han at han ville bruge „den trofaste og kloge træl“ til at give sine tjenestefolk „mad i rette tid“. * (Læs Mattæus 24:45-47). Denne trofaste træl er den kanal Jesus bruger til at forsyne sine sande disciple med mad her i endens tid. Det er afgørende for os at vi kan se hvem denne trofaste træl er. Vores åndelige sundhed og vores forhold til Gud afhænger af denne kanal. — Matt. 4:4; Joh. 17:3.

3. Hvordan har vores publikationer tidligere forklaret illustrationen med den trofaste træl?

3 Hvordan skal vi da forstå Jesu illustration med den trofaste træl? Tidligere har vores publikationer sagt følgende: På pinsedagen i år 33 satte Jesus den trofaste træl over sine tjenestefolk. Trællen repræsenterer alle salvede kristne på jorden som gruppe betragtet på et hvilket som helst tidspunkt siden da. Tjenestefolkene er de samme salvede, men som enkeltpersoner. I 1919 satte Jesus den trofaste træl „over alt hvad han ejer“ — alle Rigets jordiske interesser. Et dybere studium og meditation under bøn har imidlertid gjort det klart at vi må justere vores forståelse af Jesu ord om den trofaste og kloge  træl. (Ordsp. 4:18) Lad os gennemgå illustrationen og se hvordan den berører os, uanset om vi har det himmelske eller det jordiske håb.

HVORNÅR BLIVER JESU ORD OPFYLDT?

4-6. Hvorfor kan vi konkludere at Jesu ord om den trofaste træl først begyndte at blive opfyldt efter 1914?

4 Den sammenhæng illustrationen med den trofaste og kloge træl forekommer i, viser at Jesu ord ikke begyndte at blive opfyldt på pinsedagen i år 33, men her i endens tid. Lad os se hvordan Bibelen fører os til denne konklusion.

5 Illustrationen med den trofaste træl er en del af Jesu profeti om „tegnet på [hans] nærværelse og afslutningen på tingenes ordning“. (Matt. 24:3) Den første del af profetien, der er nedskrevet i Mattæus 24:4-22, har to opfyldelser — en første opfyldelse i årene 33 til 70 og en anden, langt større, opfyldelse i vores tid. Betyder det at Jesu ord om den trofaste træl også ville have to opfyldelser? Nej.

6 Fra og med Mattæus 24:29 omtalte Jesus først og fremmest begivenheder der ville finde sted i vores tid. (Læs Mattæus 24:30, 42, 44). Om det der vil ske under den store trængsel, sagde han at folk „skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer“. Derefter tilskyndede han de kristne i de sidste dage til at være årvågne, idet han sagde: „I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer,“ og: „Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.“ * Det var i denne sammenhæng — altså da han omtalte begivenheder der ville finde sted i de sidste dage — at Jesus brugte illustrationen med den trofaste træl. Vi kan derfor konkludere at hans ord om denne trofaste træl først begyndte at blive opfyldt efter at de sidste dage var begyndt i 1914. En sådan konklusion giver god mening. Hvorfor?

7. Hvilket vigtigt spørgsmål opstod da høsttiden begyndte, og hvorfor?

7 Tænk et øjeblik over spørgsmålet: „Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?“ I det første århundrede var der ingen grund til at stille det spørgsmål. Som vi så i den foregående artikel, kunne apostlene udføre mirakler og endda give mirakuløse gaver videre som et bevis på at Gud var med dem. (Apg. 5:12) Hvorfor skulle nogen da spørge hvem Kristus havde sat til at føre an? I 1914 var situationen dog en helt anden. Høsttiden begyndte i det år. Tiden var endelig inde til at skille ukrudtet fra hveden. (Matt. 13:36-43) Da høsttiden begyndte, opstod der et vigtigt spørgsmål: Eftersom der var mange falske kristne der hævdede at være Jesu sande disciple, hvordan kunne man så identificere hveden — de salvede kristne? Illustrationen med den trofaste træl gav svaret. Kristi salvede disciple ville være dem der fik rigelig åndelig næring.

HVEM ER DEN TROFASTE OG KLOGE TRÆL?

8. Hvorfor er det logisk at den trofaste træl består af salvede kristne?

8 Den trofaste træl må bestå af salvede kristne på jorden. De hører til „et kongeligt præsteskab“ og har fået betroet den opgave at de „’vidt og bredt skal forkynde hans dyder’, han som har kaldt [dem] ud af mørket ind til sit vidunderlige lys“. (1 Pet. 2:9) Det er logisk at medlemmer af dette ’kongelige præsteskab’ må være direkte involveret i at sørge for undervisningen af deres trosfæller. — Mal. 2:7; Åb. 12:17.

9. Er det alle salvede kristne der udgør den trofaste træl? Forklar.

 9 Er det alle salvede på jorden der udgør den trofaste træl? Nej. Det er en kendsgerning at ikke alle salvede er med til at uddele åndelig føde til deres trosfæller jorden over. Blandt hveden er der salvede brødre der tjener som menighedstjenere eller ældste i deres lokale menighed. De underviser fra hus til hus og i deres menighed, og de følger loyalt anvisningerne fra hovedkontoret. Men de er ikke med til at uddele åndelig føde til det verdensomspændende brodersamfund. Blandt de salvede er der også ydmyge søstre, der aldrig ville prøve at tiltage sig rollen som lærere i menigheden. — 1 Kor. 11:3; 14:34.

10. Hvem er den trofaste og kloge træl?

10 Hvem er den trofaste og kloge træl så? I harmoni med det mønster Jesus fulgte ved at sørge for mad til mange gennem nogle få, udgøres denne træl af en lille gruppe salvede brødre der er direkte involveret i at tilberede og uddele åndelig føde under Kristi nærværelse. I de sidste dage har de salvede brødre der udgør den trofaste træl, tjent sammen på hovedkontoret. I de senere årtier har denne træl været identisk med Jehovas Vidners Styrende Råd. Men selvom trællen altså består af flere personer, skal man lægge mærke til at den i Jesu illustration omtales som én træl. I overensstemmelse med dette træffer Det Styrende Råd sine beslutninger i fællesskab.

HVEM ER TJENESTEFOLKENE?

11, 12. (a) Hvilke to udnævnelser får den trofaste og kloge træl? (b) Hvornår satte Jesus den trofaste træl over sine tjenestefolk, og hvem udvalgte han?

11 Det er værd at lægge mærke til at den trofaste og kloge træl i Jesu illustration først får én opgave og senere får en anden opgave. Trællen bliver først udnævnt til at tage sig af tjenestefolkene; på et senere tidspunkt bliver han så sat over alt hvad herren ejer. Eftersom illustrationen kun gælder denne endens tid, må begge udnævnelser ske efter at Jesu nærværelse i kongemagt begyndte i 1914.

12 Hvornår satte Jesus den trofaste træl over sine tjenestefolk? For at finde svaret må vi tilbage til 1914, det år da  høsttiden begyndte. Som vi har været inde på, var der på det tidspunkt mange grupper der hævdede at være kristne. Fra hvilken gruppe ville Jesus udvælge og udnævne den trofaste træl? Det spørgsmål blev besvaret efter at han og hans Far var kommet og havde inspiceret templet, den åndelige tilbedelsesordning, hvilket skete fra 1914 til begyndelsen af 1919. * (Mal. 3:1) De fandt en lille gruppe loyale Bibelstudenter der viste at deres hjerte var for Jehova og hans ord. Ganske vist havde de i nogen grad brug for at blive renset, men de lod sig ydmygt lutre i en kort periode hvor de blev prøvet. (Mal. 3:2-4) Disse trofaste Bibelstudenter var ægte kristen hvede. I 1919, en tid med åndelig genoplivelse, udvalgte Jesus nogle kvalificerede salvede brødre blandt dem til at være den trofaste og kloge træl, og han satte dem over sine tjenestefolk.

13. Hvem er tjenestefolkene, og hvorfor kan vi sige det?

13 Hvem er tjenestefolkene så? Enkelt sagt er det dem der får mad. I begyndelsen af de sidste dage var alle tjenestefolkene salvede. Senere kom tjenestefolkene til at indbefatte den store skare af andre får. De andre får udgør nu langt størstedelen af den hjord som Jesus fører, den han kalder „én hjord“. (Joh. 10:16) Begge grupper nyder godt af den åndelige føde som den trofaste træl uddeler i rette tid. Hvad med Det Styrende Råds medlemmer der udgør den trofaste og kloge træl i dag? Disse brødre har også brug for at få åndelig mad. Derfor erkender de ydmygt at de som enkeltpersoner er tjenestefolk ligesom de øvrige af Jesu sande disciple.

Uanset om vi har det himmelske eller det jordiske håb, er vi alle tjenestefolk og har brug for den samme åndelige mad i rette tid

14. (a) Hvilket ansvar har den trofaste træl fået betroet, og hvad indbefatter det? (b) Hvilken advarsel gav Jesus den trofaste og kloge træl? (Se rammen „Men hvis den onde træl ...“).

14 Jesus betroede den trofaste og kloge træl et stort ansvar. På Bibelens tid var en betroet træl, eller husholder, en person der forvaltede huset. (Luk. 12:42) Den trofaste og kloge træl har fået det ansvar at forvalte troens husstand. Det indbefatter tilsynet med materielle ressourcer, forkyndelsen, stævneprogrammer og fremstillingen af bibelsk litteratur til brug i forkyndelsen, i menigheden og personligt. Tjenestefolkene er afhængige af alle de åndelige forsyninger den trofaste træl uddeler.

 SÆTTES OVER ALT HVAD HERREN EJER — HVORNÅR?

15, 16. Hvornår vil Jesus sætte den trofaste træl over alt hvad han ejer?

15 Hvornår giver Jesus trællen den anden udnævnelse — sætter ham „over alt hvad han ejer“? Jesus sagde: „Lykkelig er den træl hvis hans herre, når han kommer, finder ham i færd med at gøre således! Jeg skal sige jer sandheden: Han vil sætte ham over alt hvad han ejer.“ (Matt. 24:46, 47) Læg mærke til at Jesus giver denne anden udnævnelse efter at han er kommet og har fundet trællen „i færd med at gøre således“ — altså trofast uddele åndelig føde. Der ville derfor gå et stykke tid mellem de to udnævnelser. For at forstå hvordan og hvornår Jesus sætter trællen over alt hvad han ejer, må vi vide to ting: hvornår han kommer, og hvad „alt hvad han ejer“, omfatter.

16 Hvornår kommer Jesus? Svaret fremgår af sammenhængen. Husk at når de foregående vers taler om at Jesus „kommer“, henviser udtrykket til det tidspunkt hvor han kommer for at afsige og eksekvere dom ved afslutningen på denne ordning. * (Matt. 24:30, 42, 44) Når illustrationen med den trofaste træl nævner at Jesus „kommer“, er det altså noget der vil ske under den store trængsel.

17. Hvad omfatter alt hvad Jesus ejer?

17 Hvad omfatter „alt hvad [Jesus] ejer“? Jesus nævnte ikke noget om at „alt“ kun skulle omfatte besiddelser på jorden. Nej, Jesus har en udstrakt myndighed i himlen. „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig,“ sagde han. (Matt. 28:18; Ef. 1:20-23) Det han ejer, indbefatter nu det messianske rige, der har tilhørt ham siden 1914, og  som han vil give sine salvede disciple del i. — Åb. 11:15.

18. Hvorfor vil Jesus med glæde sætte trællen over alt hvad han ejer?

18 Hvad kan vi konkludere på baggrund af det foregående? Når Jesus kommer for at dømme under den store trængsel, vil han se at den trofaste træl loyalt og i rette tid har uddelt åndelig føde til tjenestefolkene. Så vil han med glæde give trællen den anden udnævnelse — sætte ham over alt hvad han ejer. De der udgør den trofaste træl, vil få denne udnævnelse når de modtager deres himmelske belønning og bliver Kristi medregenter.

19. Vil den trofaste træl få en større belønning i himlen end de øvrige salvede? Forklar.

19 Vil den trofaste træl få en større belønning i himlen end de øvrige salvede? Nej. En belønning der bliver lovet en lille gruppe i en bestemt sammenhæng, kan godt blive flere til del. Tænk for eksempel på hvad Jesus sagde til sine 11 trofaste apostle aftenen før han døde. (Læs Lukas 22:28-30). Jesus lovede denne lille gruppe mænd en stor belønning for deres trofasthed. De ville få del i hans kongelige myndighed. Men flere år senere indikerede han at alle de 144.000 vil komme til at sidde på troner og få del i hans myndighed. (Åb. 1:1; 3:21) Og et lignende løfte er dét der gives i Mattæus 24:47, hvor Jesus lovede at en lille gruppe mænd — de salvede brødre der udgør den trofaste træl — vil blive sat over alt hvad han ejer. I realiteten vil alle de 144.000 få del i hans udstrakte himmelske myndighed. — Åb. 20:4, 6.

Alle de 144.000 vil få del i Jesu udstrakte himmelske myndighed (Se paragraf 19)

20. Hvorfor udnævnte Jesus den trofaste træl, og hvad er du besluttet på?

20 Ved at gøre brug af den trofaste og kloge træl følger Jesus samme mønster som i det første århundrede — han giver mange mad gennem nogle få. Jesus udnævnte denne trofaste træl for at sikre at hans ægte disciple — uanset om de hører til de salvede eller til de andre får — ville få en konstant forsyning af åndelig mad i rette tid i de sidste dage. Lad os være besluttede på at vise vores værdsættelse ved loyalt at støtte de salvede brødre der udgør den trofaste og kloge træl. — Hebr. 13:7, 17.

 

^ par. 2 Paragraf 2: Ved en tidligere lejlighed fortalte Jesus en lignende illustration, hvori han omtalte ’trællen’ som en „husholder“ og ’tjenestefolkene’ som „sin tjenerstab“. — Luk. 12:42-44.

^ par. 6 Paragraf 6: Der er forskel på det at Kristus „kommer“ (græsk: er′chomai), og på hans „nærværelse“ (parousi′a). Hans usynlige nærværelse begynder før han kommer for at eksekvere dom.

^ par. 12 Paragraf 12: Se paragraf 5-8 i artiklen „Se, jeg er med jer alle dage“ på side 10-12 i dette nummer.

^ par. 16 Paragraf 16: Se paragraf 14-18 i artiklen „Sig os: Hvornår vil disse ting ske?“ på side 7-8 i dette nummer.