Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  December 2012

Lev som „midlertidige indbyggere“

Lev som „midlertidige indbyggere“

„Jeg tilskynder jer som udlændinge og midlertidige indbyggere til at holde jer fra de kødelige lyster.“ — 1 PET. 2:11.

1, 2. Hvem sigtede Peter til med udtrykket „dem der er udvalgt“, og hvorfor kaldte han dem „midlertidige indbyggere“?

OMKRING 30 år efter at Jesus var steget op til himmelen, stilede apostelen Peter et brev til „de midlertidige indbyggere der er spredt rundt om i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, dem der er udvalgt“. (1 Pet. 1:1) Med udtrykket „dem der er udvalgt“ sigtede Peter tydeligvis til dem der, ligesom han selv, var blevet salvet med hellig ånd og givet „en ny fødsel til et levende håb“, et håb om at komme til at herske sammen med Kristus i himmelen. (Læs Første Petersbrev 1:3, 4). Men hvorfor kaldte han derefter disse udvalgte for „udlændinge og midlertidige indbyggere“? (1 Pet. 2:11) Og hvilken betydning har det for os i dag, hvor kun cirka 1 ud af 650 Jehovas Vidner bekender sig som hørende til de salvede?

2 Det var meget passende at bruge betegnelsen „midlertidige indbyggere“ om de salvede i det første århundrede. Som det gælder for resten af de salvede i dag, skulle de ikke blive ved med at leve på jorden. Paulus, der selv tilhørte den salvede „lille hjord“, forklarede: „Vort statsborgerskab er jo i himlene, hvorfra vi også ivrigt venter en frelser, Herren Jesus Kristus.“ (Luk. 12:32; Fil. 3:20) Eftersom de salvedes ’statsborgerskab er i himlene’, vil de når de dør, forlade jorden til fordel for noget langt bedre, nemlig udødeligt liv i himmelen. (Læs Filipperbrevet 1:21-23). Helt bogstaveligt er de altså „midlertidige indbyggere“ på den jord som ligger i Satans magt.

3. Hvilket spørgsmål opstår der med hensyn til de „andre får“?

3 Men hvad så med de „andre får“? (Joh. 10:16)  Viser Bibelen ikke at de vil blive permanente indbyggere på jorden? Jo, de skal bo for evigt på den! Alligevel er også de i en vis forstand midlertidige indbyggere. Hvordan det?

„HELE SKABNINGEN SUKKER SAMMEN“

4. Hvad er verdenslederne ude af stand til?

4 Så længe Satans onde system får lov at eksistere, vil alle, inklusive de kristne, lide under konsekvenserne af Satans oprør mod Jehova. Vi læser i Romerbrevet 8:22: „Vi ved at hele skabningen sukker sammen og er i veer sammen indtil nu.“ Selvom verdensledere, forskere og humanister nok så gerne vil ændre situationen, formår de det ikke.

5. Hvilket skridt har millioner taget siden 1914, og hvorfor?

5 Siden 1914 har millioner derfor valgt at blive undersåtter under Guds indsatte konge, Kristus Jesus. De har intet ønske om at være en del af Satans system, og de nægter at støtte hans verden. I stedet bruger de deres liv og aktiver på at støtte Guds rige. — Rom. 14:7, 8.

6. I hvilken forstand kan Jehovas Vidner kaldes udlændinge?

6 Jehovas Vidner lever som lovlydige borgere i over 200 lande. Men alligevel er de som udlændinge uanset hvor de bor. De holder sig strengt neutrale i politiske og samfundsmæssige spørgsmål. Allerede nu betragter de sig som borgere i den nye verden som Gud har lovet. De glæder sig over at deres tid som midlertidige indbyggere i denne ufuldkomne verden hastigt nærmer sig sin afslutning.

Vi kæmper ikke for at redde Satans verden. Vi er fortalere for Guds nye verden

7. Hvordan vil Guds tjenere blive permanente indbyggere, og hvorhenne?

7 Inden længe vil Kristus bruge sin myndighed til at ødelægge Satans onde system. Kristi fuldkomne styre vil befri jorden for synd og lidelser. Det vil fjerne alle synlige og usynlige spor af oprøret mod Jehovas suverænitet. Loyale tjenere for Gud har mulighed for at blive permanente indbyggere i Paradiset her på jorden. (Læs Åbenbaringen  21:1-5). Til den tid vil skabningen være blevet fuldstændig „frigjort fra trældom under fordærv“ og have opnået „Guds børns herlige frihed“. — Rom. 8:21.

HVAD FORVENTES DER AF SANDE KRISTNE?

8, 9. Hvad mente Peter med at man skulle ’holde sig fra de kødelige lyster’?

Peter forklarer videre hvad der forventes af kristne: „I elskede, jeg tilskynder jer som udlændinge og midlertidige indbyggere til at holde jer fra de kødelige lyster, som fører krig mod sjælen.“ (1 Pet. 2:11) Denne tilskyndelse blev oprindelig givet til salvede kristne, men den gælder i lige så høj grad Jesu andre får.

9 Nogle ønsker er ikke i sig selv forkerte — hvis de bliver tilfredsstillet på den måde som det er Skaberens vilje. De kan endda bidrage til ens glæde ved livet. For eksempel er det helt normalt at have lyst til god mad og noget godt at drikke, til at foretage sig noget afslappende og til at hygge sig i gode venners selskab. Det er også helt naturligt og normalt at glæde sig over det seksuelle samvær med sin ægtefælle. (1 Kor. 7:3-5) De „kødelige lyster“ Peter talte om, var imidlertid dem der „fører krig mod sjælen“. I nogle bibeloversættelser gengives udtrykket med „kødeligt begær“ (King James Version) eller „syndige ønsker“ (New International Version). Ethvert menneskeligt ønske som er i modstrid med Jehovas erklærede hensigt, og som kunne nedbryde vores forhold til Gud, må holdes under kontrol. Ellers kan vi ikke gøre os håb om at bevare vores sjæl i live.

10. Nævn nogle af de metoder Satan bruger for at få kristne til at blive en del af verden.

10 Satans mål er at svække sande kristnes beslutning om at betragte sig som „midlertidige indbyggere“ i den nuværende ordning. Materialismens glamour, fristelsen til at begå umoralitet, det attraktive ved at ’være noget’ i andres øjne, ønsket om at sætte sig selv først og nationalismens dragende kraft — det er alt sammen nogle af Satans fælder som vi må være på vagt over for. Ved at være besluttede på at afvise disse negative kødelige lyster viser vi tydeligt at vi ikke ønsker at være en del af Satans onde verden, og at vi kun er midlertidige indbyggere i den. Det vi virkelig ønsker og arbejder målrettet på, er at blive permanente indbyggere i Guds retfærdige nye verden.

VI MÅ HAVE EN GOD ADFÆRD

11, 12. Hvordan bliver udlændinge somme tider betragtet, og hvad kan der siges om Jehovas Vidner?

11 I vers 12 uddyber Peter hvad det indebærer for kristne at være „midlertidige indbyggere“. Han siger: „Bevar jeres adfærd god blandt folk fra nationerne, så at de, som følge af jeres gode gerninger hvortil de er øjenvidner, kan herliggøre Gud på den dag han inspicerer, for det som de nu bagtaler jer for som forbrydere.“ Udlændinge, der er midlertidige indbyggere i et fremmed land, udsættes af og til for kritik. Bare fordi de er anderledes end deres naboer, risikerer de at blive betragtet som forbrydere. De adskiller sig måske fra andre når det drejer sig om tale, opførsel, påklædning og udseende. Men når de gør gode gerninger, altså har en god adfærd, vil de negative kommentarer falde til jorden.

12 Sande kristne skiller sig også ud fra mange af deres naboer, for eksempel hvad angår det de taler om, og  den underholdning de vælger. Deres påklædning og soignering identificerer dem ofte som nogle der er anderledes. Disse forskelle har ført til at fejlinformerede mennesker ligefrem har anklaget dem for at være forbrydere. Men samtidig er der måske andre som roser dem for deres måde at leve på.

13, 14. Hvordan er visdommen „retfærdiggjort af sine gerninger“? Illustrer med et eksempel.

13 Ja, en god adfærd kan gendrive uberettiget kritik. Selv Jesus, det eneste menneske der nogen sinde har vist fuldkommen lydighed mod Gud, blev falskeligt anklaget. Nogle kaldte ham „en frådser, forfalden til vin, ven med skatteopkrævere og syndere“. Men gennem sin gode adfærd viste Jesus at anklagerne ikke havde noget på sig. „Visdommen er retfærdiggjort af sine gerninger,“ sagde han. (Matt. 11:19) Sådan er det også i dag. Nogle af naboerne til Betel i Tyskland synes for eksempel at det er en mærkelig måde brødrene og søstrene på Betel lever på. Men byens borgmester har taget dem i forsvar og sagt: „De Vidner som tjener der, har deres egen livsstil, men det er på ingen måde en livsstil der er til gene for deres naboer.“

Sandheden fra Bibelen har forenet denne russiske familie

14 En lignende konklusion nåede man for nylig frem til i forbindelse med Jehovas Vidner i Moskva. De havde været falskeligt anklaget for en række grove overtrædelser. Men i juni 2010 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg denne kendelse: „Retten finder at [Moskvas] indgreb i ansøgernes religions- og forsamlingsfrihed ikke var berettiget. De lokale domstole har ikke fremført ’relevante og tilstrækkelige’ argumenter for at det ansøgende samfund“ var skyldigt, for eksempel i at splitte familier, opfordre til selvmord og nægte lægebehandling. „De sanktioner som de lokale domstole havde vedtaget, var overdrevent strenge på grund af den ufleksible lokale lovgivning og helt ude af proportioner med enhver tænkelig juridisk målsætning.“

VI MÅ UNDERORDNE OS MYNDIGHEDERNE

15. Hvilket bibelsk princip følger sande kristne i hele verden?

15 Jehovas Vidner i Moskva — ja, i hele verden — opfylder også et andet krav til kristne som Peter nævnte. Han skrev: „For Herrens skyld skal I underordne jer enhver menneskeskabt instans, hvad enten det er en konge som den højerestående, eller landshøvdinger.“ (1 Pet. 2:13, 14) Selvom sande kristne ikke er en del af denne onde verden, underordner de sig villigt regeringsmyndighederne „i deres relative stillinger“, i overensstemmelse  med Paulus’ vejledning. — Læs Romerbrevet 13:1, 5-7.

16, 17. (a) Hvad viser at Jehovas Vidner ikke er imod regeringerne? (b) Hvad har nogle politiske ledere erkendt?

16 Når Jehovas Vidner opfører sig som „midlertidige indbyggere“ i den nuværende ordning, gør de det ikke som et led i en tavs civil protest. De modarbejder eller blander sig heller ikke i de beslutninger andre tager i politiske og samfundsmæssige spørgsmål. I modsætning til andre religiøse grupper blander Jehovas Vidner sig ikke i politik, og de prøver heller aldrig at påvirke de civile myndigheder i en bestemt politisk retning. Tanken om at de skulle være ude på at forstyrre den offentlige orden eller undergrave regeringen, savner ethvert grundlag!

17 Når vi adlyder myndighedspersoner, viser vi dem den ære og respekt der tilkommer dem. Ja, vi ’ærer kongen’, som Peter skrev at kristne skulle. (1 Pet. 2:17) Regeringsmedlemmer indrømmer af og til at de ikke har nogen gyldig grund til bekymring i forbindelse med Jehovas Vidner. Den tyske politiker Steffen Reiche, der tidligere var minister i delstatsregeringen i Brandenburg og senere blev medlem af Tysklands parlament, sagde for eksempel følgende: „Jehovas Vidner viste ved deres opførsel i koncentrationslejrene og fængslerne nogle dyder der til hver en tid er nødvendige for en demokratisk retsstats beståen: De stod urokkeligt fast over for SS og viste medmenneskelighed over for andre fanger. I betragtning af den stigende brutalitet mod udlændinge og mod folk af anden politisk eller ideologisk observans er det af altafgørende betydning at alle borgere i vort land opdyrker disse dyder.“

VI MÅ VISE KÆRLIGHED

18. (a) Hvorfor er det naturligt for os at elske hele brodersamfundet? (b) Hvad har nogle ikke-Vidner bemærket?

18 Apostelen Peter skrev: „Elsk hele brodersamfundet, frygt Gud.“ (1 Pet. 2:17) Jehovas Vidner har en sund frygt for at mishage Gud, og det motiverer dem til at gøre hans vilje. De er lykkelige for at tjene Jehova som en del af et verdensomspændende samfund af brødre og søstre der alle har det samme ønske. Det er derfor kun naturligt for dem at ’elske hele brodersamfundet’. En sådan broderkærlighed, der er så sjælden i vore dages selviske samfund, kommer nogle gange bag på ikke-Vidner. En guide der arbejdede for et amerikansk rejseselskab, var for eksempel forbløffet over den kærlighed og omsorg Jehovas Vidner viste udenlandske delegerede ved et internationalt stævne i Tyskland i 2009. Hun sagde at hun i alle de år hun havde arbejdet som guide, aldrig havde set noget lignende. Senere bemærkede en af brødrene: „Alt hvad hun sagde om os, blev udtrykt i et overrasket og begejstret tonefald.“ Har du hørt om lignende reaktioner fra folk der har betragtet Jehovas Vidner ved et stævne du har overværet?

19. Hvad bør vi være besluttede på, og hvorfor?

19 På alle de ovennævnte måder — og flere andre — viser Jehovas Vidner at de virkelig er „midlertidige indbyggere“ i Satans nuværende ordning. Og det er de fast besluttede på at blive ved med at være. De har et stærkt og velfunderet håb om inden længe at blive permanente indbyggere i Guds retfærdige nye verden. Er det også dit håb?