Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Deres overflod afhjalp andres mangel

Deres overflod afhjalp andres mangel

DET var år 49. Peter, Jakob og Johannes — „som ansås for at være søjler“ — overdrog apostelen Paulus og hans medarbejder Barnabas en opgave. Samtidig med at de forkyndte for folk fra nationerne, skulle de „huske de fattige“ blandt deres trosfæller. (Gal. 2:9, 10) Hvad gjorde de for at leve op til dette ansvar?

Det fremgår af Paulus’ breve hvordan sagen blev grebet an. For eksempel skrev han til de kristne i Korinth: „Angående indsamlingen til de hellige, gør da I også sådan som jeg har givet besked om til menighederne i Galatien. Lad enhver af jer hver første dag i ugen lægge noget til side derhjemme, alt efter hvad han har råd til, for at der ikke først skal finde indsamlinger sted når jeg kommer. Men når jeg indfinder mig, skal jeg sende dem som I ved breve godkender, så de kan bringe jeres venlige gave til Jerusalem.“ — 1 Kor. 16:1-3.

I sit andet inspirerede brev til korintherne gentog Paulus formålet med indsamlingen. Der skulle finde en udligning sted ved at de kristne der havde overflod, afhjalp deres trosfællers mangel. — 2 Kor. 8:12-15.

Da Paulus omkring år 56 skrev til de kristne i Rom, var indsamlingen næsten færdig. Han sagde: „Nu står jeg i begreb med at rejse til Jerusalem for at yde hjælpetjeneste for de hellige. De der er i Makedonien og Achaia har nemlig besluttet i fællesskab at give et bidrag til de fattige blandt de hellige i Jerusalem.“ (Rom. 15:25, 26) Paulus fuldførte kort efter sin opgave, for da han var vendt tilbage til Jerusalem og blev arresteret, sagde han til den romerske landshøvding Felix: ’Jeg kom for at bringe barmhjertighedsgaver til min nation, og offergaver.’ — Apg. 24:17.

Den indstilling de kristne i det første århundrede lagde for dagen, ses tydeligt af Paulus’ rosende ord om makedonierne. Han sagde: „[De] blev ved med meget indtrængende at bede os om at måtte øve velgørenhed.“ Med følgende ord tilskyndede Paulus korintherne til at efterligne dette eksempel: „Lad hver enkelt gøre som han har besluttet i sit hjerte, ikke uvilligt eller tvungent, for Gud elsker en glad giver.“ Hvad fik menighederne til at være så gavmilde? De ønskede ikke blot at afhjælpe de helliges mangler, men også at vise deres taknemmelighed mod Gud. (2 Kor. 8:4; 9:7, 12) Vi har lignende grunde til at være gavmilde. Jehova vil helt sikkert velsigne en god og uselvisk indstilling — og hans velsignelse gør virkelig rig. — Ordsp. 10:22.

HVORDAN NOGLE VÆLGER AT GIVE BIDRAG TIL DET VERDENSOMSPÆNDENDE ARBEJDE

Som på apostelen Paulus’ tid er der mange i dag der vælger at „lægge noget til side“ til bidrag, og de kommer det i den bidragsbøsse i menigheden der er mærket „Det verdensomspændende arbejde“. (1 Kor. 16:2) Hver måned sender menighederne disse bidrag ind til det afdelingskontor der betjener deres land. Du kan også vælge at sende bidrag til det verdensomspændende arbejde direkte til det juridiske selskab Jehovas Vidner benytter i dit land, og i Danmark er dette Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab. Det kan gøres på følgende måder:

DIREKTE BIDRAG

  • Bidrag kan sendes til: Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Benyt registreringsnummer 3208 og kontonummer 0006403468. Eller brug gironummer 6403468.

  • Smykker og andre værdigenstande kan også indsendes. Oplys da i et medfølgende brev at der er tale om en gave.

LÅN

  • Man kan yde et rentefrit lån til Jehovas Vidners juridiske selskab. Dette selskab vil så udstede et gældsbrev, der kan tilbagebetales på anfordring.

ANDRE MULIGHEDER

Ud over at give gaver i form af penge og personlige værdigenstande til det verdensomspændende arbejde er der også andre metoder man kan benytte sig af. Disse er nævnt nedenfor. Det er vigtigt at konsultere kvalificerede rådgivere inden for skat og jura inden man beslutter sig for hvad man vil gøre.

Forsikringsordninger: Jehovas Vidners juridiske selskab kan indsættes som begunstiget til en livsforsikring eller privattegnet pensionsordning.

Fast ejendom: Letomsættelig fast ejendom kan overdrages til det juridiske selskab.

Forpligtelseserklæringer og andet: Flere og flere yder nu bidrag til det verdensomspændende arbejde samtidig med at de benytter sig af fradragsmulighederne på selvangivelsen. Lad os her nævne hvordan:

1. § 8A-gaver (Ligningslovens § 8A): Fra den 1. januar 2012 kan der fås fradrag for hele det ydede bidrag, dog fortsat maksimalt for bidrag op til 14.500 kroner. Det er ikke længere en betingelse at gaven til den enkelte forening udgør mindst 500 kroner, og fradraget gives for hele det beløb som ydes i løbet af året op til maksimumsbeløbet.

2. § 12 (Ligningslovens § 12, stk. 1-3): Forpligtelseserklæringer. Man forpligter sig til over en periode på 10 år at give et fast beløb. Fradrag gives kun for årlige ydelser der ikke overstiger 15 procent af giverens personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst. For selskaber og andre skattepligtige institutioner gives der kun fradrag for årlige ydelser der ikke overstiger 15 procent af giverens skattepligtige indkomst. Årlige ydelser der ikke overstiger 15.000 kroner, kan dog altid fradrages fuldt ud.

Hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for at fratrække bidrag og beløb betalt til en forpligtelseserklæring, skal man have indsendt oplysning om sit cpr-nummer til det juridiske selskab, som derefter giver meddelelse til skattevæsenet om bidragets størrelse. Bidraget vil herefter automatisk blive trukket fra på ens selvangivelse. Alle oplysninger i forbindelse med bidrag og forpligtelseserklæringer vil fortsat være fortrolige, da ingen andre end skattevæsenet får oplysningerne.

Testamenter: Man kan testamentere sin formue til Jehovas Vidners juridiske selskab i kraft af et juridisk gyldigt testamente, som bør være et notartestamente. Det vil være praktisk at afdelingskontoret og eventuelt menigheden modtager en kopi af dette dokument. Vi kan oplyse at Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab ikke skal betale boafgift.

Hos de ældste i den lokale menighed kan du få oplysninger om andre muligheder for at yde bidrag.