Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2012

Jesus — et forbillede i ydmyghed

Jesus — et forbillede i ydmyghed

„Jeg har . . . givet jer et forbillede, for at I også skal gøre som jeg har gjort ved jer.“ — JOH. 13:15.

1, 2. Hvilken praktisk lektion gav Jesus sine apostle den sidste aften han levede på jorden?

DEN sidste aften i sit jordiske liv tilbringer Jesus sammen med sine apostle i et værelse ovenpå i et hus i Jerusalem. Under aftensmåltidet rejser Jesus sig op og tager sine yderklæder af. Han binder et håndklæde om sig. Så hælder han vand op i et vaskefad og begynder at vaske sine disciples fødder og at tørre dem med håndklædet. Derefter tager han sine yderklæder på igen. Hvorfor udførte Jesus denne ydmyge handling? — Joh. 13:3-5.

2 Jesus forklarede selv: „Ved I hvad jeg har gjort ved jer? . . . Når jeg nu, skønt Herre og Lærer, har vasket jeres fødder, skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har nemlig givet jer et forbillede, for at I også skal gøre som jeg har gjort ved jer.“ (Joh. 13:12-15) Jesus gjorde her brug af anskuelsesundervisning, og det at han var villig til at udføre så beskeden en opgave, gjorde et uudsletteligt indtryk på apostlene og hjalp dem til at vise ydmyghed i tiden derefter.

3. (a) Hvordan understregede Jesus ved to lejligheder vigtigheden af ydmyghed? (b) Hvad vil vi komme ind på i denne artikel?

3 Også før fodvaskningen havde Jesus understreget værdien af ydmyghed. Da apostlene ved en tidligere lejlighed havde vist en konkurrencepræget indstilling, havde Jesus stillet et lille barn ved siden af sig og sagt: „Enhver som tager imod dette lille barn på grundlag af mit navn, tager imod mig, og enhver som tager imod mig, tager imod den som har udsendt mig. For den der opfører sig som en af de mindre blandt jer alle, han er stor.“ (Luk. 9:46-48) Under sin tjeneste lagde Jesus også mærke til at farisæerne følte sig hævet over andre, og det fik ham til at sige:  „Enhver der ophøjer sig selv vil blive ydmyget, og den der ydmyger sig selv vil blive ophøjet.“ (Luk. 14:11) Det er tydeligt at Jesus ønsker at hans disciple skal være ydmyge, blottet for stolthed og arrogance. Lad os se nærmere på hvordan han var et eksempel for os i ydmyghed. Vi vil også se på hvordan denne egenskab ikke kun gavner den der viser den, men også andre.

„JEG UNDDROG MIG IKKE“

4. Hvordan viste Guds enestefødte søn ydmyghed i sin førmenneskelige tilværelse?

4 Guds enestefødte søn viste ydmyghed allerede før han kom til jorden. I sin førmenneskelige tilværelse tilbragte Jesus uanede tidsaldre sammen med sin himmelske Far. I Esajas’ Bog kommenteres det nære forhold Sønnen havde til sin Far, med ordene: „Den suveræne Herre Jehova har givet mig de oplærtes tunge, så jeg kan vide hvordan jeg kan svare den trætte med ord. Han vækker mig morgen efter morgen; han vækker mit øre til at høre som de oplærte. Den suveræne Herre Jehova har åbnet mit øre, og jeg var ikke opsætsig. Jeg unddrog mig ikke.“ (Es. 50:4, 5) Guds søn viste en ydmyg indstilling og lyttede opmærksomt til Jehova. Ivrigt og villigt lod han sig oplære af den sande Gud. På nærmeste hold har han kunnet iagttage Jehovas egen ydmyghed, der kom til udtryk ved at han var barmhjertig mod den syndige menneskehed.

5. Hvordan var Jesus et godt eksempel i ydmyghed og beskedenhed da han som ærkeengelen Mikael havde en uoverensstemmelse med Djævelen?

5 Det var ikke alle skabninger i himmelen der havde samme indstilling som Guds enestefødte søn. Den engel der blev Satan Djævelen, ønskede ikke at lade sig oplære af Jehova, men gav sig selv lov til at udvikle egenskaber der var i direkte kontrast til ydmyghed. Han blev selvoptaget og stolt og gjorde til sidst oprør mod Jehova. Jesus var derimod på intet tidspunkt utilfreds med sin stilling i himmelen og følte sig heller aldrig fristet til at misbruge sin myndighed. Som ærkeengelen Mikael gik Jesus ikke ud over sine beføjelser da han havde ’en uoverensstemmelse med Djævelen om Moses’ legeme’. I stedet viste Guds søn ydmyghed og beskedenhed. Han var tilfreds med at Jehova, universets øverste Dommer, tager sig af tingene på sin egen måde og til sin egen fastsatte tid. — Læs Judas 9.

6. Hvordan var det et udtryk for ydmyghed at Jesus tog imod den opgave at blive Messias?

6 Der er ingen tvivl om at noget af det Jesus har lært i sin førmenneskelige tilværelse, har haft at gøre med de profetier der forudsagde detaljer om hans liv på jorden som Messias. Derfor vidste han sikkert på forhånd at der ventede ham nogle ubehagelige oplevelser. Men alligevel tog Jesus imod den opgave at leve som menneske på jorden og dø som den lovede Messias. Hvorfor? Apostelen Paulus fremhævede Guds enestefødte søns ydmyghed da han skrev: ’Skønt han var i Guds skikkelse, tænkte han ikke på ran, nemlig at han skulle være lig Gud. Nej, han tømte sig selv og tog en træls skikkelse på og fremtrådte i menneskers lighed.’ — Fil. 2:6, 7.

HANS YDMYGHED SOM MENNESKE

Hvordan kan Jesu eksempel i ydmyghed gavne os?

7, 8. Hvordan viste Jesus ydmyghed som barn og i løbet af sin tjeneste på jorden?

7 „Da [Jesus] af udseende og væremåde fandtes som et menneske,“ skrev Paulus, „ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på en marterpæl.“ (Fil. 2:8) Helt fra barnsben var Jesus et forbillede i ydmyghed. Selvom han  blev opdraget af ufuldkomne forældre — Josef og Maria — blev han ydmygt ved med „at underordne sig dem“. (Luk. 2:51) Det er et godt eksempel for børn og unge, som vil blive velsignet af Gud når de villigt underordner sig deres forældre.

8 Som voksen viste Jesus ydmyghed ved altid at sætte Jehovas vilje over sin egen. (Joh. 4:34) I sin forkyndelse brugte Jesus Kristus Guds personlige navn og hjalp oprigtige mennesker til at opnå nøjagtig kundskab om Jehovas egenskaber og om hans hensigt med menneskeheden. Jesus levede også i harmoni med det han lærte andre om Jehova. I bønnen Fadervor var det første punkt han nævnte, for eksempel: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ (Matt. 6:9) Jesus lærte altså sine disciple at helligelsen af Jehovas navn skulle være det vigtigste for dem. Det var det for ham. Hen imod slutningen af sin jordiske tjeneste kunne Jesus sige i en bøn til Jehova: „Jeg har bekendtgjort dit navn for dem [apostlene], og jeg vil bekendtgøre det.“ (Joh. 17:26) Dertil kom at Jesus under hele sin tjeneste gav Jehova æren for det han udrettede på jorden. — Joh. 5:19.

9. Hvilken profeti nedskrev Zakarias angående Messias, og hvordan blev den opfyldt af Jesus?

9 Om Messias skrev Zakarias profetisk: „Jubl højt, Zions datter. Bryd ud i hyldest, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Han er retfærdig og frelses, sagtmodig og rider på et æsel, ja et fuldvoksent hanæsel, et hunæsels føl.“ (Zak. 9:9) Dette blev opfyldt da Jesus kom ind i Jerusalem inden påsken i år 33. De mange mennesker bredte deres yderklæder ud på vejen eller huggede grene af træerne og spredte dem på vejen. Ja, hele befolkningen blev bragt i bevægelse da han kom ridende ind i byen. Men selv da Jesus offentligt blev hyldet som konge, forblev han ydmyg. — Matt. 21:4-11.

10. Hvad blev bevist ved at Jesus var lydig lige til sin død?

10 Jesus Kristus forblev ydmyg og lydig lige til sin død på en marterpæl. Derved beviste han ud over enhver tvivl at mennesker kan forblive  loyale over for Jehova endda når de udsættes for ekstreme prøvelser, og at Satans påstand om at mennesker tjener Jehova af selviske grunde, er forkert. (Job 1:9-11; 2:4) Det at Kristus til fuldkommenhed bevarede sin uangribelighed, beviste også at det er med rette og retfærdigt at Jehova udøver det suveræne herredømme over universet. Jehova har helt sikkert frydet sig over at betragte sin ydmyge søns ubrydelige loyalitet. — Læs Ordsprogene 27:11.

11. Hvilke muligheder åbnede Jesu Kristi genløsningsoffer for den troende menneskehed?

11 Da Jesus døde på en marterpæl, betalte han også løsesummen for menneskeheden. (Matt. 20:28) Dette gav syndige mennesker mulighed for at opnå evigt liv uden at der blev gået på kompromis med retfærdigheden. Paulus skrev at ’mennesker af alle slags, ved én retfærdiggørelseshandling, erklæres retfærdige til liv’. (Rom. 5:18) Jesu død banede vejen for at salvede kristne kunne opnå udødeligt liv i himmelen, og at ’de andre får’ kunne opnå evigt liv på jorden. — Joh. 10:16; Rom. 8:16, 17.

JEG ER „YDMYG AF HJERTET“

12. Hvordan kom Jesu mildhed og ydmyghed til udtryk i hans måde at behandle ufuldkomne mennesker på?

12 Jesus indbød alle der ’sled og slæbte og var tyngede af byrder’, til at komme til ham. Han sagde: „Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg har et mildt sind og er ydmyg af hjertet, og I vil finde ny styrke for jeres sjæle.“ (Matt. 11:28, 29) Egenskaberne ydmyghed og mildhed fik Jesus til at behandle ufuldkomne mennesker venligt og upartisk. Han var rimelig i sine forventninger til disciplene. Han roste og opmuntrede dem og fik dem aldrig til at føle sig uduelige eller værdiløse. Jesus var på ingen måde hård eller undertrykkende. Tværtimod forsikrede han sine disciple om at de ved at komme nær til ham og leve efter hans lære ville få ny styrke, for hans åg var skånsomt, og hans byrde let. Folk af begge køn og i alle aldre følte sig godt tilpas i hans selskab. — Matt. 11:30.

Jesu medfølelse er værd at efterligne

13. Hvordan viste Jesus medfølelse med dem der var i en ugunstig situation?

13 Når Jesus var sammen med de jævne mennesker i Israel, viste han dem medfølelse på grund af deres ugunstige situation og dækkede kærligt deres behov. I nærheden af Jeriko mødte han den blinde tigger Bartimæus og hans unavngivne blinde ven. De bad indtrængende Jesus om hjælp, men de mange mennesker der fulgte ham, talte strengt til dem og bad dem om at tie stille. Det ville have været let bare at ignorere de blinde mænds råb om hjælp. Men i stedet kaldte Jesus på dem, og hans medfølelse fik ham til at give dem synet tilbage. Ja,  Jesus efterlignede sin Far, Jehova, ved at være ydmyg og vise syndige mennesker barmhjertighed. — Matt. 20:29-34; Mark. 10:46-52.

„ENHVER SOM YDMYGER SIG SELV VIL BLIVE OPHØJET“

14. Hvordan har det gavnet andre at Jesus var ydmyg som menneske?

14 Vi kan glæde os over at Jesus Kristus til hver en tid har bevaret sin ydmyghed, hvilket har været til gavn for mange. Jehova frydede sig over at se sin elskede søn ydmygt underkaste sig hans vilje. Apostlene og disciplene fik ny styrke ved at være sammen med Jesus fordi han havde et mildt sind og var ydmyg af hjertet. Hans eksempel, hans lære og hans oprigtige ros fik dem til at gøre åndelige fremskridt. Også folk i almindelighed havde gavn af Jesu ydmyghed, for denne egenskab motiverede ham til at hjælpe, undervise og opmuntre dem. Men ikke nok med det: Hele den del af menneskeheden der kan genløses, vil få evig gavn af Jesu offer.

15. Hvordan har det gavnet Jesus selv at være ydmyg?

15 Havde Jesus gavn af at være ydmyg? Han sagde til sine disciple: „Enhver som ydmyger sig selv vil blive ophøjet.“ (Matt. 23:12) Disse ord gjaldt også i hans eget tilfælde. Paulus forklarer: ’Gud ophøjede Jesus til en højere stilling og gav ham i sin godhed navnet som er over ethvert andet navn, så at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, deres i himmelen og deres på jorden og deres under jorden, og hver tunge åbent anerkende at Jesus Kristus er Herre til ære for Gud, Faderen.’ Fordi Jesus bevarede sin ydmyghed og forblev trofast mens han var på jorden, blev han ophøjet af Jehova Gud, der gav ham myndighed over skabninger i himmelen og på jorden. — Fil. 2:9-11.

EN FORKÆMPER FOR SANDHED OG YDMYGHED

16. Hvad viser at ydmyghed vil blive ved med at kendetegne alt hvad Guds søn gør?

16 Ydmyghed vil blive ved med at kendetegne alt hvad Guds søn gør. Som en forudsigelse af hvordan Jesus fra sin ophøjede himmelske stilling vil gribe ind over for sine fjender, sang salmisten: „I din pragt — vind sejr; drag frem for sandheds og ydmygheds og retfærdigheds sag.“ (Sl. 45:4) Ja, ved Harmagedon vil Jesus Kristus drage frem for sandhed og retfærdighed, men også for ’ydmygheds sag’. Vil han også lægge ydmyghed for dagen ved slutningen af sit tusindårsrige når han som messiansk konge har „gjort al regering og al myndighed og magt til intet“? Ja, for da vil han ’overgive riget til sin Gud og Fader’. — Læs Første Korintherbrev 15:24-28.

17, 18. (a) Hvorfor er det vigtigt at Jehovas tjenere følger Jesu eksempel i ydmyghed? (b) Hvilke spørgsmål vil den næste artikel tage op?

17 Hvad med os? Vil vi følge det forbillede vores Herre har givet os, og lægge ydmyghed for dagen? Hvordan vil det gå os når kongen Jesus Kristus kommer for at eksekvere dom ved Harmagedon? Vi ved jo hvilken sag han drager frem for, og kan derfor konkludere at det kun er de ydmyge og retfærdige han vil frelse. Vores overlevelse afhænger altså af at vi opdyrker ydmyghed. Men det er ikke kun et spørgsmål om overlevelse, for ligesom det var tilfældet med Jesus, vil ydmyghed også på mange andre måder gavne en selv og andre.

18 Hvordan kan vi efterligne Jesu ydmyghed? Hvornår kan det være en udfordring, og hvad kan hjælpe os? Disse spørgsmål vil blive behandlet i den næste artikel.