Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2012

Hvordan denne verden vil gå til grunde

Hvordan denne verden vil gå til grunde

„I er ikke i mørke så dagen skulle overraske jer som den ville overraske tyve.“ — 1 THESS. 5:4.

1. Hvad vil hjælpe os til at holde os vågne og klare prøvelser?

RYSTENDE begivenheder vil snart finde sted. Opfyldelsen af bibelske profetier bekræfter dette, og derfor må vi holde os vågne og være på vagt. Hvad vil hjælpe os til det? Paulus tilskynder os til at ’holde vores blik rettet mod de usynlige ting’. Ja, vi må have vores belønning klart for øje, uanset om der er tale om evigt liv i himmelen eller på jorden. Ud fra sammenhængen kan vi se at Paulus forsøgte at få sine trosfæller til at holde deres blik rettet mod den belønning de ville få hvis de forblev trofaste. Det ville hjælpe dem til at klare prøvelser og forfølgelse. — 2 Kor. 4:8, 9, 16-18; 5:7.

2. (a) Hvad må vi gøre for at bevare et stærkt håb? (b) Hvad vil vi se på i denne og næste artikel?

2 Af Paulus’ tilskyndelse kan man udlede et vigtigt princip: For at bevare et stærkt håb må vi se bag om de ting vi umiddelbart kan se. Vi må fokusere på nogle vigtige begivenheder der endnu ikke er indtruffet. (Hebr. 11:1; 12:1, 2) Lad os derfor, i denne og næste artikel, se på ti ting der vil ske i fremtiden, og som er nært knyttet til vores håb om evigt liv.

HVAD VIL DER SKE LIGE FØR AFSLUTNINGEN?

3. (a) Hvilken fremtidig begivenhed er omtalt i Første Thessalonikerbrev 5:2, 3? (b) Hvad vil politiske ledere gøre, og hvem vil måske slutte sig til dem?

3 Paulus skrev til thessalonikerne om en af de ting der skal ske i fremtiden. (Læs Første Thessalonikerbrev 5:2, 3). Læg mærke til at han nævner „Jehovas dag“. Som udtrykket bruges her, henviser  det til den periode der vil begynde med ødelæggelsen af falsk religion og kulminere i Harmagedonslaget. Men lige inden denne Jehovas dag begynder, vil verdensledere sige: „Fred og sikkerhed!“ Der kan her være tale om en enkelt begivenhed eller en række af begivenheder. Nationerne vil måske tro at de er tæt på at løse nogle af deres store problemer. Hvad med de religiøse ledere? Eftersom de er en del af verden, er det muligt at de vil slutte sig til koret af politiske ledere. (Åb. 17:1, 2) Gejstligheden vil i så fald komme til at ligne de falske profeter i fortidens Juda. Om dem sagde Jehova: „De siger: ’Der er fred! Der er fred!’ skønt der ikke er fred.“ — Jer. 6:14; 23:16, 17.

4. Hvad forstår vi i modsætning til folk i almindelighed?

4 Uanset hvem der er med til at sige „Fred og sikkerhed!“, vil denne udvikling vise at Jehovas dag skal til at begynde. Paulus kunne derfor sige: „Brødre, I er ikke i mørke så dagen skulle overraske jer som den ville overraske tyve, for I er alle lysets sønner.“ (1 Thess. 5:4, 5) Som bibellæsere kender vi den egentlige betydning af de ting der sker omkring os, til forskel fra folk i almindelighed. Hvordan vil denne profeti om at der vil blive sagt „Fred og sikkerhed!“, helt præcist blive opfyldt? Det må vi vente og se. Lad os derfor være besluttede på at „holde os vågne og være ædru“. — 1 Thess. 5:6; Zef. 3:8.

„EN DRONNING“ DER FORREGNER SIG

5. (a) Hvordan vil ’den store trængsel’ begynde? (b) Hvilken „dronning“ vil fejlbedømme sine chancer for at overleve?

5 Hvad er den næste begivenhed der vil indtræffe? Paulus sagde: „Når de siger: ’Fred og sikkerhed!’ da vil pludselig undergang komme over dem.“ Den første fase af denne ’pludselige undergang’ er angrebet på „Babylon den Store“, den falske religions verdensimperium, også kendt som „skøgen“. (Åb. 17:5, 6, 15) Angrebet på alle former for falsk religion, herunder kristenheden, markerer begyndelsen på ’den store trængsel’. (Matt. 24:21; 2 Thess. 2:8) For mange vil denne begivenhed komme som en overraskelse. Hvorfor? Fordi den selvsikre skøge lige indtil dette tidspunkt vil betragte sig selv som en „dronning“ der „aldrig [skal] se sorg“. Hun vil pludselig opdage at hun  har fejlbedømt sine chancer for at overleve. Hun vil blive udslettet i hast, som „på én dag“. — Åb. 18:7, 8.

6. Hvem vil ødelægge falsk religion?

6 Guds ord fortæller at skøgen vil blive angrebet af et „skarlagenrødt vilddyr“ med „ti horn“. Et studium af Åbenbaringens Bog viser at dette vilddyr er FN. De „ti horn“ repræsenterer alle de politiske magter som støtter „vilddyret“ i dag. * (Åb. 17:3, 5, 11, 12) Hvor omfattende vil angrebet være? FN’s medlemsnationer vil frarøve skøgen hendes rigdomme, afsløre hvordan hun virkelig er, opsluge hende og „opbrænde hende“. Hun vil være fjernet for altid! — Læs Åbenbaringen 17:16.

7. Hvad vil udløse vilddyrets angreb?

7 Bibelprofetien viser også hvad der vil udløse angrebet. På en eller anden måde vil Jehova indgive i de politiske lederes hjerter at „udføre hans tanke“, som er at ødelægge skøgen. (Åb. 17:17) Religioner bliver ved med at ophidse til krig og er en splittende faktor i verden; så nationerne vil måske føle at det ville tjene deres egne nationale interesser at ødelægge skøgen. Ja, når de politiske ledere angriber hende, vil de tro at de udfører deres „ene tanke“. Men i virkeligheden er det Gud der bruger dem som et redskab til at udslette al falsk religion. Begivenhederne tager altså en helt uventet drejning: Én del af Satans system angriber en anden del, og Satan har ingen mulighed for at forhindre det. — Matt. 12:25, 26.

ET ANGREB PÅ GUDS FOLK

8. Hvad er det for et angreb der kommer fra „Gog fra Magogs land“?

8 Efter at falsk religion er blevet ødelagt, vil Guds tjenere stadig ’bo trygt’ og „uden mure“. (Ez. 38:11, 14) Hvad vil der ske med denne tilsyneladende forsvarsløse gruppe mennesker der bliver ved med at tilbede Jehova? Det ser ud til at de vil blive genstand for et totalangreb fra „mange folkeslag“. Denne udvikling beskrives i Bibelen som et angreb fra „Gog fra Magogs land“. (Læs Ezekiel 38:2, 15, 16). Hvordan skal vi betragte dette angreb?

9. (a) Hvad er vigtigst for en kristen? (b) Hvad skal vi gøre for at styrke vores tro?

9 Vi ved at der vil komme et angreb på Guds folk, men det gør os ikke overdrevent bekymrede. Det vigtigste for os er ikke at vi selv bliver frelst, men at  Jehovas navn bliver helliget, og at hans suverænitet bliver hævdet. Mere end 60 gange har Jehova erklæret: „I skal vide at jeg er Jehova.“ (Ez. 6:7; se fodnoten). Vi er meget spændte på at se hvordan denne særlige del af Ezekiels profeti vil blive opfyldt, og har fuld tillid til at ’Jehova forstår at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse’. (2 Pet. 2:9) Indtil da må vi udnytte alle muligheder for at styrke vores tro så vi kan forblive loyale over for Jehova uanset hvilke prøver vi møder. Hvad kan vi gøre? Vi må bede, studere og grunde over Guds ord samt forkynde budskabet om Riget. Når vi gør det, vil vores håb om evigt liv være som et solidt „anker“. — Hebr. 6:19; Sl. 25:21.

NATIONERNE TVINGES TIL AT ANERKENDE JEHOVA

10, 11. Hvad vil markere begyndelsen på Harmagedon, og hvad vil der ske til den tid?

10 Hvilken skelsættende begivenhed vil blive udløst af angrebet på Jehovas tjenere? Jehova vil gribe ind til gavn for sit folk ved hjælp af Jesus og de himmelske hærstyrker. (Åb. 19:11-16) Dette er „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“ — Harmagedon. — Åb. 16:14, 16.

11 Om denne krig kommer Jehova med følgende erklæring gennem Ezekiel: „’Jeg vil kalde et sværd frem imod [Gog] i hele mit bjergland,’ lyder udsagnet fra den suveræne Herre Jehova. ’Hver mand har sit sværd rettet mod sin broder.’“ De der er på Satans side, vil gå i panik, og i forvirringen vil de vende deres våben mod hinanden. Satan går heller ikke ram forbi, for Jehova siger: „Ild og svovl lader jeg regne ned over [Gog] og hans hærafdelinger og de mange folkeslag der er med ham.“ (Ez. 38:21, 22) Hvad vil Guds indgriben føre til?

12. Hvad vil nationerne blive tvunget til?

12 Nationerne vil blive nødt til at erkende at det er Jehova der står bag deres knusende nederlag. Måske vil Satans hærstyrker, ligesom egypterne der forfulgte israelitterne til Det Røde Hav, desperat udbryde: „Det er Jehova der kæmper for dem!“ (2 Mos. 14:25) Ja, nationerne vil blive tvunget til at anerkende Jehova. (Læs Ezekiel 38:23). Hvor tæt er vi på at alle disse begivenheder finder sted?

DEN SIDSTE VERDENSMAGT

13. Hvad ved vi om den femte del af den billedstøtte Daniel beskrev?

13 En profeti i Daniels Bog hjælper os til at forstå hvor vi er på tidens strøm. Daniel beskriver en billedstøtte som består af forskellige metaller. (Dan. 2:28, 31-33) Den symboliserer en række verdensriger som har haft stor indflydelse på Guds folk i fortiden og i nutiden. Der er tale om Babylon, Medo-Persien, Grækenland, Rom og så her i vor tid en sidste verdensmagt. Et studium af Daniels profeti viser at denne sidste verdensmagt skildres ved billedstøttens fødder og tæer. Under Første Verdenskrig indgik Storbritannien og USA et særligt partnerskab. Den femte del af Daniels billedstøtte er altså den britisk-amerikanske verdensmagt. Fødderne udgør den sidste del af billedstøtten, hvilket viser at der ikke vil dukke flere menneskeskabte verdensmagter op. At fødderne og tæerne består af jern og ler, symboliserer den britisk-amerikanske verdensmagts svækkede tilstand.

14. Hvilken verdensmagt vil være den dominerende når Harmagedon sætter ind?

14 Den samme profeti viser at Guds  rige, der symboliseres ved en stor sten, blev revet løs fra et bjerg i 1914. Dette bjerg står for Jehovas suverænitet, hans ret til at herske. Stenen farer nu af sted mod sit mål — billedstøttens fødder. I Harmagedon vil fødderne og resten af billedstøtten blive knust. (Læs Daniel 2:44, 45). Storbritannien-USA vil derfor stadig være den dominerende verdensmagt når Harmagedon sætter ind. Hvor bliver det spændende at se den endelige opfyldelse af denne profeti! * Men hvad har Jehova tænkt sig at gøre med Satan?

HVAD VIL DER SKE MED GUDS HOVEDMODSTANDER?

15. Hvad vil der ske med Satan og hans dæmoner efter Harmagedon?

15 Først vil Satan være tvunget til at se sin organisation på jorden blive tilintetgjort bid for bid. Derefter bliver opmærksomheden rettet direkte mod ham selv. Apostelen Johannes fortæller hvad der vil ske. (Læs Åbenbaringen 20:1-3). Jesus Kristus — den „engel“ som har „afgrundens nøgle“ — vil gribe Satan og hans dæmoner, kaste dem i afgrunden og holde dem fanget i tusind år. (Luk. 8:30, 31; 1 Joh. 3:8) Med denne handling rettes første slag mod slangens hoved, der til sidst vil blive helt knust. * — 1 Mos. 3:15.

16. Hvad medfører det for Satan at han kommer i „afgrunden“?

16 Hvad er det for en ’afgrund’ Satan og dæmonerne vil blive kastet i? Det græske ord Johannes brugte for afgrund, a′byssos, betyder „meget eller overmåde dyb“. Ordet kan også oversættes med „bundløs, umålelig“ og „det uendelige tomrum“. Det er et sted som kun Jehova og den engel han har givet „afgrundens nøgle“, har adgang til. Dér vil Satan være i en inaktiv, dødlignende tilstand, og han vil „ikke kunne vildlede nationerne mere“. Den „brølende løve“ vil virkelig være blevet bragt til tavshed! — 1 Pet. 5:8.

BEGIVENHEDER DER FØRER TIL EN TID MED FRED

17, 18. (a) Hvilke endnu usynlige ting har vi været inde på i denne artikel? (b) Hvilken tidsperiode vil begynde efter disse begivenheder?

17 Forude venter store og rystende begivenheder. Vi er spændte på at se hvordan der vil blive erklæret „Fred og sikkerhed!“ Efter denne proklamation vil vi blive vidner til Babylon den Stores ødelæggelse, Gog fra Magogs angreb og krigen ved Harmagedon. Og så vil Satan og hans dæmoner blive kastet i afgrunden. Efter disse begivenheder vil al ondskab være forsvundet, og vi vil tage hul på et nyt kapitel af vores liv — Kristi tusindårsrige, hvor vi vil kunne ’glæde os over megen fred’. — Sl. 37:10, 11.

18 Ud over de fem begivenheder vi her har været inde på, er der andre ting som endnu er „usynlige“, og som det er vigtigt at vi ’holder vores blik rettet mod’. Dem vil vi komme ind på i den næste artikel.

^ par. 6 Se Åbenbaringen — Det store klimaks er nær!, side 251-258.

^ par. 14 Udtrykket „gøre ende på alle disse riger“ i Daniel 2:44 henviser til de riger, eller verdensmagter, der skildres ved de forskellige dele af billedstøtten. Men en parallel bibelprofeti viser at „kongerne på hele den beboede jord“ samlet vil stå op mod Jehova på „Guds, den Almægtiges, store dag“. (Åb. 16:14; 19:19-21) Det er derfor ikke kun de riger der skildres ved billedstøtten, der vil blive ødelagt i Harmagedon, men alle jordiske riger.

^ par. 15 Slangens hoved vil først blive helt knust når Satan og hans dæmoner kastes i „ild- og svovlsøen“ efter at de tusind år er til ende. — Åb. 20:7-10; Matt. 25:41.