Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvad Guds rige vil udrette

Hvad Guds rige vil udrette

„Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ — MATTÆUS 6:10.

1. Hvad vil Guds riges komme indebære?

DA JESUS lærte sine disciple at bede om at Guds rige måtte komme, vidste han at det ville gøre ende på de mange tusind år hvori menneskene havde hersket uafhængigt af Gud. I al den tid var Guds vilje i det store og hele ikke sket på jorden. (Salme 147:19, 20) Men efter at Riget er blevet oprettet i himmelen, skal Guds vilje ske overalt. Tiden for den betydningsfulde overgang fra menneskers styre til Guds himmelske riges styre er nu meget nær.

2. Hvad vil markere overgangen fra menneskers styre til Rigets styre?

2 I forbindelse med dette regeringsskifte vil der, ifølge Jesus, indtræffe „så stor en trængsel som der ikke har været fra verdens begyndelse til nu, og som heller ikke vil indtræffe igen“. (Mattæus 24:21)  Bibelen oplyser ikke hvor lang tid denne trængsel vil vare, men det der skal ske i denne tidsperiode, vil være den største omvæltning verden nogen sinde har oplevet. Ved begyndelsen af den store trængsel vil der ske noget der vil komme som et stort chok for de fleste på jorden: Al falsk religion vil blive tilintetgjort. Det vil ikke overraske Jehovas Vidner, for de har længe ventet at dette ville ske. (Åbenbaringen 17:1, 15-17; 18:1-24) Den store trængsel slutter i Harmagedon når Guds rige knuser hele Satans ordning. — Daniel 2:44; Åbenbaringen 16:14, 16.

3. Hvordan vil det gå de ulydige, ifølge Jeremias’ beskrivelse?

3 Hvad vil det betyde for „dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed“ om hans himmelske rige ved Kristus? (2 Thessaloniker 1:6-9) En bibelprofeti fortæller: „Se! En ulykke går fra nation til nation, og en vældig storm opvækkes fra jordens fjerneste egne. Og Jehovas slagne skal på den dag ligge fra den ene ende af jorden til den anden. Der bliver ikke holdt klage over dem, og de bliver ikke samlet eller begravet. Til gødning på jordens flade bliver de.“ — Jeremias 25:32, 33.

Der gøres ende på ondskaben

4. Hvorfor er Jehova i sin fulde ret til at gøre ende på denne onde verdensorden?

4 Jehova Gud har tolereret ondskaben i tusinder af år; længe nok til at retsindige mennesker kan se at menneskers herredømme er en katastrofe. Alene i det 20. århundrede er der ifølge en kilde blevet dræbt over 150 millioner mennesker i krige, revolutioner og andre uroligheder. Menneskenes ondskab kom især til udtryk under den anden verdenskrig, da cirka 50 millioner blev dræbt. Mange af dem led en grusom død i nazisternes koncentrationslejre. I vor tid er ’onde mennesker og bedragere gået frem til det værre’, sådan som Bibelen har forudsagt. (2 Timoteus 3:1-5, 13) Umoralitet, kriminalitet, vold, fordærv og foragt for Guds normer har grebet om sig. Jehova er derfor i sin fulde ret til at gøre ende på denne onde verdensorden.

5, 6. Beskriv ugudeligheden i fortidens Kana’an.

5 Forholdene i dag minder om situationen i Kana’an for cirka 3500 år siden. Bibelen fortæller: „Alt hvad der er vederstyggeligt for Jehova og som han hader, har de gjort over for deres guder, for endog deres sønner og deres døtre brænder de i ilden for deres guder.“ (5 Mosebog 12:31) Jehova sagde til Israels folk: „Det er for disse nationers ugudeligheds skyld at Jehova din Gud driver dem bort foran dig.“ (5 Mosebog 9:5) Historikeren Henry H. Halley bemærker: „Ba’al, Astarte og andre kana’anæiske guder blev dyrket ved vilde orgier; deres templer var lasternes hule.“

6 Halley viser hvor dybt kana’anæerne var sunket i deres ugudelighed, for i et af disse mange tempelområder fandt arkæologerne „et stort antal krukker som indeholdt resterne af børn der var blevet ofret til Ba’al“. Halley forklarer: „Hele området viste sig at være en begravelsesplads for nyfødte spædbørn. . . . Kana’anæernes gudsdyrkelse bestod i at de hengav sig til umoralitet som et religiøst ritual i nærværelse af deres guder; og derefter i at de myrdede deres førstefødte børn og ofrede dem til de samme guder. Det ser ud til at Kana’ans land i høj grad var blevet en slags Sodoma og Gomorra på nationalt plan. . . . Havde en civilisation af en så afskyelig urenhed og råhed nogen ret til at eksistere længere? . . . Arkæologer som graver i ruinerne af kana’anæiske byer, undrer sig over at Gud ikke udslettede dem noget før.“

„De vil arve jorden“

7, 8. Hvordan vil Gud rense jorden?

7 Ligesom Gud rensede Kana’an for de ugudelige, vil han snart rense hele jorden og give  den til dem der gør hans vilje. „Det er de retskafne der skal bo på jorden, og de uangribelige der vil blive ladt tilbage på den. Men de ugudelige skal udryddes fra jorden.“ (Ordsprogene 2:21, 22) Og salmisten siger: „Om kort tid, da er den ugudelige ikke mere; . . . Men de sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.“ (Salme 37:10, 11) Satan vil også blive fjernet, så han ikke kan „vildlede nationerne mere førend de tusind år [er] til ende“. (Åbenbaringen 20:1-3) Ja, „verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt“. — 1 Johannes 2:17.

8 De der ønsker at leve evigt på jorden, har et storslået håb. Jesus sammenfattede det med ordene: „Lykkelige er de der har et mildt sind, for de vil arve jorden.“ (Mattæus 5:5) Han hentydede sikkert til Salme 37:29, hvor der forudsiges: „De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ Jesus vidste at det er Jehovas hensigt at lade de retsindige leve på en paradisisk jord til evig tid. Jehova siger selv: „Det er mig der har frembragt jorden, menneskene og dyrene der er på jordens flade, ved min store kraft . . . og jeg har givet den til den som det i mine øjne har været rigtigt at give den.“ — Jeremias 27:5.

 En vidunderlig ny verden

9. Hvilken slags verden vil Guds rige indføre?

9 Efter Harmagedon vil Guds rige indføre en vidunderlig „ny jord“ hvori „retfærdighed skal bo“. (2 Peter 3:13) For dem der overlever Harmagedon, vil det være en kolossal lettelse at blive fri for denne undertrykkende, ugudelige tingenes ordning. De vil glæde og fryde sig over at være kommet ind i den retfærdige, nye verden under den himmelske regering, hvor de vil blive rigt velsignet og vil kunne opnå evigt liv. — Åbenbaringen 7:9-17.

10. Hvilke forfærdelige forhold vil ikke længere eksistere under Rigets herredømme?

10 Menneskene vil ikke længere være truet af krig, kriminalitet eller sult, ja, end ikke af rovdyr. „Jeg vil slutte en fredspagt med dem [mit folk], og jeg vil udrydde de farlige vilddyr af landet . . . Og markens træer skal give deres frugt, og landet giver sin afgrøde, og de skal være trygge på deres jord.“ „De skal smede deres sværd til plovjern og deres spyd til beskæreknive. Nation vil ikke løfte sværd mod nation, og de skal ikke mere lære at føre krig. Og de skal sidde, hver under sin vinstok og sit figentræ, og ingen får dem til at skælve.“ — Ezekiel 34:25-28; Mika 4:3, 4.

11. Hvorfor kan vi være sikre på at de fysiske lidelser vil forsvinde?

11 Sygdom, sorg og selv døden vil være borte. „Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’ Folket som bor i landet har fået sin brøde tilgivet.“ (Esajas 33:24) „[Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet. . . . ’Se! Jeg gør alting nyt.’“ (Åbenbaringen 21:4, 5) Da Jesus var på jorden, viste han hvad han var i stand til at gøre ved hjælp af Guds kraft. Jesus gik gennem hele landet, og med den hellige ånds hjælp helbredte han de halte og kurerede de syge. — Mattæus 15:30, 31.

12. Hvilket håb er der for de døde?

 12 Jesus gjorde mere end at helbrede de syge. Han oprejste også de døde. Hvordan reagerede de der var ydmyge? Da han oprejste en 12-årig pige, blev hendes forældre „ude af sig selv af stor henrykkelse“. (Markus 5:42) Dette var endnu et eksempel på hvad Jesus vil gøre overalt på jorden under Rigets herredømme, for da vil der „finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige“. (Apostelgerninger 24:15) Forestil dig hvor stor begejstringen vil være når den ene gruppe efter den anden kommer tilbage fra de døde og genforenes med dem de holder af! Der er ingen tvivl om at der skal udføres et stort undervisningsarbejde under Rigets ledelse, så jorden vil blive „fyldt med kundskab om Jehova, som vandene dækker havets bund“. — Esajas 11:9.

„Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige“

Jehovas suverænitet hævdes

13. Hvordan vil retmæssigheden af Guds herredømme komme til at stå klart for enhver?

13 Når Rigets tusindårige herredømme slutter, vil menneskeheden være ført frem til fuldkommenhed på sind og legeme. Jorden vil være én stor Edens have, et paradis. Der vil råde fred, lykke, tryghed og kærlighed blandt menneskene. Noget lignende har aldrig været set før i menneskehedens historie! Hvilken enorm modsætning mellem de tidligere årtusinders elendige menneskestyre og Guds himmelske riges storslåede herredømme i tusind år! Guds herredømme ved Riget vil i enhver henseende have vist sig at være langt det bedste. Guds ret til at herske, hans suverænitet, vil være fuldstændig hævdet.

14. Hvad vil der ske med dem der gør oprør når de tusind år er til ende?

14 Når de tusind år er til ende, vil Jehova lade de fuldkomne mennesker bruge deres frie vilje til at vælge hvem de ønsker at tjene. Ifølge Bibelen „vil Satan blive løst af sit fængsel“. Han vil igen forsøge at vildlede menneskene, og nogle af dem vil vælge at være uafhængige af Gud. For at forhindre at der ’opstår trængsel to gange’, vil Jehova udslette Satan, hans dæmoner og alle der gør oprør mod Jehovas suverænitet. Ingen vil kunne sige at de mennesker der til den tid bliver udslettet for evigt, ikke har fået en chance eller at deres forkerte handlemåde skyldes ufuldkommenhed. Nej, de vil være ligesom Adam og Eva, fuldkomne mennesker der med overlæg valgte at gøre oprør mod Jehovas retfærdige herredømme. — Åbenbaringen 20:7-10; Nahum 1:9.

De loyale vil atter opnå et ret forhold til Jehova

15. Hvilket forhold til Jehova vil de loyale opnå?

15 Langt de fleste vil dog sikkert vælge at støtte Jehovas suverænitet. Når alle oprørere er blevet udslettet, vil de retfærdige stå for Jehovas ansigt efter at have bestået den sidste loyalitetsprøve. Disse loyale vil derefter blive antaget af Jehova som hans sønner og døtre. De opnår derfor det samme forhold til Gud som Adam og Eva havde til ham før de gjorde oprør. Ordene i Romerbrevet 8:21 vil således blive opfyldt: „[Menneske]skabningen selv vil blive frigjort fra trældom under fordærv og opnå Guds børns herlige frihed.“ Profeten Esajas forudsagde også: „[Gud] vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter.“ — Esajas 25:8.

Håbet om evigt liv

16. Hvorfor er det i orden at man ser frem til det evige livs belønning?

16 Det er en vidunderlig fremtid der venter de trofaste. De ved at Gud til evig tid vil udøse en strøm af åndelige og materielle velsignelser over dem. Som salmisten sagde om Jehova: „Du åbner din hånd og mætter alt levende med hvad det [med rette] ønsker.“ (Salme 145:16) Jehova tilskynder dem der tilhører den jordiske skare, til at nære dette håb  om livet i Paradiset som en del af deres tro på ham. Stridsspørgsmålet om Jehovas suverænitet er ganske vist vigtigere, men Gud beder ikke nogen om at tjene ham uden at stille dem en belønning i udsigt. Gennem hele Bibelen er troskab mod Gud og håbet om evigt liv knyttet uløseligt sammen. Det er nødvendige sider af den kristnes tro på Gud. „Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ — Hebræerne 11:6.

17. Hvordan viste Jesus at det er på sin plads at hente styrke i håbet?

17 Jesus sagde: „Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.“ (Johannes 17:3) Her forbandt han kundskaben om Gud og hans hensigter med den belønning den fører med sig. Da en forbryder for eksempel bad Jesus om at huske ham når han var kommet i sit rige, svarede Jesus: „Du skal være med mig i Paradiset.“ (Lukas 23:43) Han opfordrede ikke manden til at tro, selv hvis han ikke fik nogen belønning. Han vidste at Jehova ønsker at hans tjenere skal have håbet om evigt liv i et paradis på jorden som en hjælp til at finde styrke når de udsættes for forskellige prøvelser i denne verden. Det at se frem til belønningen er en stor hjælp til at holde ud som kristen.

Rigets fremtid

18, 19. Hvad vil der ske med Kongen og Riget når det tusindårige herredømme er til ende?

18 Eftersom Riget er den regering Jehova har benyttet for at føre jorden og menneskene frem til fuldkommenhed og blive forligt med ham, hvilken opgave venter der da kongen Jesus Kristus og de 144.000 konger og præster efter tusindårsriget? „Derpå kommer enden, når han overgiver riget til sin Gud og Fader, når han har gjort al regering og al myndighed og magt til intet. For han må nødvendigvis herske som konge indtil Gud har lagt alle fjenderne under hans fødder.“ — 1 Korinther 15:24, 25.

19 I betragtning af at Kristus overgiver Riget til Gud, i hvilken forstand er Riget da evigt, sådan som Bibelen flere steder udtrykker det? Det som Riget har udrettet, vil bestå for evigt. Kristus vil til evig tid blive æret for det han har gjort for at hævde Guds suverænitet. Men eftersom synden og døden til den tid er fuldstændig borte, og menneskeheden er blevet genløst, vil der ikke længere være behov for ham som genløser. Hensigten med Rigets tusindårige herredømme vil da være fuldt gennemført, så det ikke længere vil være nødvendigt med en regering der udgør en melleminstans mellem Jehova og mennesker der adlyder ham. Gud kan således være „alt for alle“. — 1 Korinther 15:28.

20. Hvordan kan vi finde ud af hvad fremtiden vil indebære for Kristus og de 144.000?

20 Hvilken fremtidig opgave vil Kristus og hans medregenter få efter tusindårsriget? Det oplyser Bibelen ikke noget om. Vi kan imidlertid være sikre på at Jehova vil give dem mange andre tjenesteprivilegier i forbindelse med hele sit skaberværk. Lad os alle støtte Jehovas suverænitet nu, så vi kan opnå evigt liv og selv få lov at se hvad der i fremtiden vil være Jehovas hensigt med Kongen og hans medregenter, ja, med hele hans ærefrygtindgydende univers!