Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2017

Løsesummen – en fantastisk gave fra vores Far!

Løsesummen – en fantastisk gave fra vores Far!

‘Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring er fra Faderen.’ – JAK. 1:17.

SANGE: 148109

1. Hvad er muligt på grund af løskøbelsen?

LØSESUMMEN som Gud har betalt ved Jesus Kristus, har uendelig stor betydning for os. På grund af den kan de af Adams børn som elsker retfærdighed, igen blive en del af Guds familie. Kristus’ offer gør det også muligt for os at få et evigt liv fyldt med glæde og lykke. Men det er ikke det eneste denne fantastiske gave udretter. Det at Jesus var villig til at give sit liv og stå op for Jehovas retfærdighed, er forbundet med spørgsmål af universel betydning. – Hebr. 1:8, 9.

2. (a) Hvilke emner af universel betydning tog Jesus op i bønnen Fadervor? (Se indledningsbilledet). (b) Hvad vil vi se på i denne artikel?

2 Omkring to år før Jesus døde og gav sit liv som en løsesum, lærte han sine disciple at bede: “Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget. Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.” (Matt. 6:9, 10) For at få større værdsættelse af løskøbelsen vil vi se  på hvordan den er forbundet med helligelsen af Jehovas navn, Guds riges styre og gennemførelsen af Jehovas hensigt.

“LAD DIT NAVN BLIVE HELLIGET”

3. Hvad står Jehovas navn for, og hvordan tilsmudsede Satan det?

3 Det første Jesus bad om i bønnen Fadervor, var at Guds navn måtte blive helliget. Jehovas navn står for den han er; han er den højeste i universet og indbegrebet af magt og retfærdighed. I en anden bøn kaldte Jesus ham “Hellige Fader”. (Joh. 17:11) Eftersom Jehova er hellig, er hans principper og love også hellige. Alligevel satte Satan i Edens Have spørgsmålstegn ved Guds ret til at opstille normer for mennesker. Med sine udspekulerede løgne tilsmudsede Satan Jehovas hellige navn. – 1 Mos. 3:1-5.

4. Hvordan var Jesus med til at hellige Guds navn?

4 I modsætning til Satan havde Jesus stor kærlighed til Jehovas navn, og han gjorde alt hvad han kunne, for at hellige det. (Joh. 17:25, 26) Gennem sin undervisning og ved sin måde at leve på hjalp han andre til at se at Jehovas normer er retfærdige, og at det er til menneskers eget bedste at følge dem. (Læs Salme 40:8-10). Selv da Satan sørgede for at Jesus led en smertefuld død, forblev Jesus fuldstændigt loyal mod sin himmelske Far. På den måde beviste Jesus at det er muligt for et fuldkomment menneske at overholde Jehovas retfærdige normer fuldt ud.

5. Hvordan kan vi være med til at hellige Guds navn?

5 Hvordan kan vi vise vores kærlighed til Jehovas navn? Gennem vores måde at leve på. Jehova kræver at vi er hellige. (Læs 1 Peter 1:15, 16). Det indebærer at vi kun tilbeder Jehova, og at vi adlyder ham af hele vores hjerte. Selv i situationer hvor vi bliver forfulgt, gør vi vores bedste for at leve efter hans love og principper. Når vores opførsel afspejler Jehovas retfærdige normer, lader vi vores lys skinne og ærer på den måde Jehovas navn. (Matt. 5:14-16) Vores måde at leve på kan være med til at bevise at Jehovas love er til gavn for os, og at Satans beskyldninger er falske. Vi begår selvfølgelig alle sammen fejl. Men når det sker, angrer vi oprigtigt og holder op med at gøre det der bringer skam over Jehovas navn. – Sl. 79:9.

6. Hvorfor kan Jehova betragte os som retfærdige selvom vi er ufuldkomne?

6 Hvis vi har tro, vil Jehova tilgive vores synder på grundlag af Kristus’ offer. Når vi indvier os til Gud, får vi det privilegium at blive hans tilbedere. Jehova erklærer salvede kristne retfærdige som sine sønner og de “andre får” som sine venner. (Joh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Så allerede nu gør løsesummen det muligt for os at have et godt forhold til Jehova og være med til at hellige hans navn.

“LAD DIT RIGE KOMME”

7. Hvilke velsignelser er mulige på grund af løsesummen?

7 Det næste Jesus bad om i Fadervor, var: “Lad dit rige komme.” Hvilken forbindelse er der mellem løskøbelsen og Guds rige? Det er på grund af løsesummen at de 144.000 kan få liv i himlen, hvor de skal være konger og  præster sammen med Kristus i tusind år. (Åb. 5:9, 10; 14:1) Jesus og hans medregenter, der tilsammen udgør Guds rige, vil i løbet af denne periode hjælpe menneskeheden til at få gavn af løskøbelsen. Jorden vil blive omdannet til et paradis, og alle trofaste mennesker vil opnå fuldkommenhed. Til sidst vil den himmelske og den jordiske del af Guds familie være helt forenet. (Åb. 5:13; 20:6) Jesus vil knuse slangens hoved og rense universet for ethvert spor af Satans oprør. – 1 Mos. 3:15.

8. (a) Hvordan hjalp Jesus sine disciple til at forstå hvor stor betydning Guds rige har? (b) Hvordan kan vi vise at vi støtter Riget?

8 Mens Jesus var på jorden, hjalp han sine disciple til at forstå hvor stor betydning Guds rige har. Hvordan gjorde han det? Efter sin dåb begyndte han at forkynde “den gode nyhed om Guds rige” vidt og bredt. (Luk. 4:43) Og lige inden han vendte tilbage til himlen, gav han disciplene besked på at vidne om ham og udbrede budskabet “til jordens fjerneste egne”. (Apg. 1:6-8) På grund af forkyndelsen af Guds rige får folk på hele jorden i dag mulighed for at lære om løskøbelsen og komme til at leve under Rigets styre. Vi kan vise at vi støtter Guds rige ved at hjælpe Kristus’ brødre på jorden med at udføre dette vigtige arbejde. – Matt. 24:14; 25:40.

“LAD DIN VILJE SKE”

9. Hvorfor kan vi have tillid til at Jehova vil gennemføre sin hensigt med menneskeheden?

9 Det næste Jesus sagde i bønnen Fadervor, var: “Lad din vilje ske.” Når vores store Skaber siger at noget vil ske, er det allerede så godt som sket. (Es. 55:11) Satans oprør kan ikke forhindre gennemførelsen af Guds hensigt med menneskeheden. Lige fra begyndelsen var det Jehovas vilje at jorden skulle fyldes med Adam og Evas fuldkomne børn. (1 Mos. 1:28) Hvis Adam og Eva døde barnløse, ville Guds hensigt – at deres efterkommere skulle fylde hele jorden – være slået fejl. Så efter at Adam og Eva havde syndet, tillod Jehova at de fik børn. Ved hjælp af løsesummen giver Gud alle der viser tro, mulighed for at blive fuldkomne og få evigt liv. Jehova elsker mennesker, og det er hans vilje at lydige mennesker skal leve på den måde som han oprindeligt havde bestemt.

10. Hvordan er løsesummen til gavn for de døde?

10 Hvad med de milliarder af mennesker der er døde uden at have haft mulighed for at lære Jehova at kende? Jehova ønsker at mennesker skal leve, og løsesummen åbner op for at døde kan få livet igen. Vores kærlige himmelske Far vil oprejse dem og give dem mulighed for at lære om hans hensigt og opnå evigt liv. (Apg. 24:15) Det er ham der er “livets kilde”, og han bliver Far til alle dem han oprejser. (Sl. 36:9) Meget passende opfordrede Jesus os til at bede: “Vor Fader i himlene.” (Matt. 6:9) Jehova har givet Jesus en vigtig rolle i forbindelse med at oprejse de døde. (Joh. 6:40, 44) I Paradiset vil Jesus fuldføre sin opgave som “opstandelsen og livet”. – Joh. 11:25.

11. Hvad er Guds hensigt i forbindelse med den store skare?

11 Jehovas store godhed er ikke forbeholdt nogle få udvalgte, for Jesus  sagde: “Enhver der gør Guds vilje, dét er min broder og søster og moder.” (Mark. 3:35) Jehova har forudsagt at “en stor skare” af mennesker fra forskellige lande og sproggrupper vil tilbede ham. De der viser at de har tro på Kristus’ offer, og adlyder Gud, kan prise Jehova med ordene: “Frelsen skylder vi vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet.” – Åb. 7:9, 10.

12. Hvad lærer vi om Jehovas hensigt i bønnen Fadervor?

12 Ja, ordene i Fadervor er nært forbundet med Jehovas hensigt med menneskeheden. I harmoni med denne bøn ønsker vi at gøre alt hvad vi kan, for at hellige Jehovas navn. (Es. 8:13) Det at vi bliver frelst gennem Jesus’ offer, er også med til at ære Jehovas navn. Faktisk betyder Jesus’ navn “Jehova er frelse”. Gennem Guds rige vil lydige mennesker få gavn af løskøbelsen. Vi kan have tillid til at der ikke er noget som helst der kan forhindre at Jehovas vilje sker. – Sl. 135:6; Es. 46:9, 10.

HVORDAN VI KAN VISE TAKNEMMELIGHED FOR LØSKØBELSEN

13. Hvad viser vi når vi lader os døbe?

13 Vi kan vise vores taknemmelighed for løskøbelsen ved at indvi os til Jehova og lade os døbe. Gennem vores dåb viser vi at vi har tro på løsesummen, og at vi ‘tilhører Jehova’. (Rom. 14:8) Dåben er også “en anmodning til Gud om en god samvittighed”. (1 Pet. 3:21) Jehova besvarer denne anmodning ved at lade Jesus’ udgydte blod dække vores synder. Vi kan have fuld tillid til at han vil give os alt det han har lovet. – Rom. 8:32.

Hvordan kan vi vise at vi er taknemmelige for løskøbelsen? (Se paragraf 13, 14)

14. Hvorfor skal vi elske vores medmennesker?

 14 Hvordan kan vi ellers vise vores taknemmelighed for løskøbelsen? Eftersom alt hvad Jehova gør, er motiveret af kærlighed, forventer han at alle hans tjenere viser kærlighed. (1 Joh. 4:8-11) Vi kan vise at vi virkelig ønsker at være “sønner af [vores] Fader som er i himlene”, ved at elske vores medmennesker. (Matt. 5:43-48) Buddet om at elske Jehova er det vigtigste, og lige derefter følger buddet om at elske vores næste. (Matt. 22:37-40) En af de vigtigste måder at vise næstekærlighed på er ved at forkynde den gode nyhed om Riget. Når vi elsker vores medmennesker, genspejler vi Jehovas kærlighed. Faktisk bliver kærligheden til Gud gjort “fuldkommen i os” når vi følger buddet om at elske andre, ikke mindst vores trosfæller. – 1 Joh. 4:12, 20.

LØSKØBELSEN MEDFØRER VELSIGNELSER FRA JEHOVA

15. (a) Hvordan bliver vi allerede nu velsignet af Jehova? (b) Hvordan vil Jehova velsigne os i fremtiden?

15 Jehova forsikrer os om at vores synder ‘slettes ud’ når vi viser at vi har tro på Jesus’ offer. Han kan altså tilgive os helt og fuldt. (Læs Apostelgerninger 3:19-21). Som vi var inde på tidligere, antager, eller adopterer, Jehova på grundlag af løsesummen sine salvede tjenere som sine børn. (Rom. 8:15-17) Og hvad angår dem af os der hører til de “andre får”, så er det som om Jehova har gjort vores personlige adoptionspapirer klar. Når vi er nået frem til fuldkommenhed og er forblevet loyale under den sidste prøve, vil Jehova så at sige skrive under på papirerne og adoptere os så vi kan blive hans jordiske børn. (Rom. 8:20, 21; Åb. 20:7-9) Han vil for altid elske sine børn. De velsignelser vi får på grund af løskøbelsen, vil vare evigt. (Hebr. 9:12) Jehova har givet os en fantastisk gave, som ingen kan tage fra os.

16. Hvordan giver løsesummen os sand frihed?

16 Hvis vi oprigtigt angrer vores synder, kan Djævelen ikke på nogen måde forhindre os i med tiden at blive en del af Jehovas familie. Jesus døde “én gang for alle”, så løsesummen er altså betalt for altid. (Hebr. 9:24-26) Den vil fuldstændigt ophæve den forbandelse der hviler over Adams efterkommere. På grund af Jesus’ offer bliver vi ikke længere “holdt i trældom” i Satans verden, og vi behøver ikke mere at frygte døden. – Hebr. 2:14, 15.

17. Hvad betyder Jehovas kærlighed for dig?

17 Vi kan have fuld tillid til Guds løfter. Lige så sikkert som det er at naturlovene aldrig svigter, lige så sikkert er det at Jehova, der har fastlagt dem, aldrig svigter. Jehova forandrer sig ikke. (Mal. 3:6) Vores Far har ikke alene givet os livet; han viser os også en enorm kærlighed. “Vi har selv fået kundskab om og tro på den kærlighed som Gud har i vort tilfælde. Gud er kærlighed.” (1 Joh. 4:16) Snart vil hele jorden blive lavet om til et vidunderligt paradis, og alle der bor der, vil genspejle Jehovas kærlighed. Vi vil have god grund til at sige som Guds tjenere i himlen: “Velsignelsen og herligheden og visdommen og taksigelsen og æren og magten og styrken tilkommer vor Gud i evighedernes evigheder. Amen.” – Åb. 7:12.