Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvem leder Guds folk i dag?

Hvem leder Guds folk i dag?

“Husk på dem som fører an iblandt jer.” – HEBR. 13:7.

SANGE: 12543

1, 2. Hvad har apostlene måske spekuleret på efter at Jesus var steget op til himlen?

APOSTLENE stod på Oliebjerget og så deres herre og gode ven, Jesus, blive løftet op til himlen og skjult af en sky. (Apg. 1:9, 10) I de sidste to år havde han undervist dem, styrket dem og ledt dem, men nu var han væk. Hvad skulle de gøre?

2 Inden Jesus var steget op til himlen, havde han givet sine disciple denne befaling: “I skal være vidner om mig både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og til jordens fjerneste egne.” (Apg. 1:8) Hvordan skulle de kunne gennemføre en så enorm opgave? Jesus havde ganske vist lovet dem at de ville få hellig ånd. (Apg. 1:5) Men hvem skulle lede dem og organisere denne globale forkyndelseskampagne? Apostlene vidste at Jehova i fortiden havde ført sit folk ved hjælp af forskellige mænd, så de har måske spekuleret på om han nu ville udnævne en ny leder.

3. (a) Hvilken vigtig beslutning måtte apostlene træffe efter at Jesus var steget op til himlen? (b) Hvad vil vi se på i denne artikel?

Kort tid efter at Jesus var steget op til himlen, søgte disciplene vejledning i Skrifterne og bad om Jehovas hjælp til at  finde ud af hvem der skulle være den tolvte apostel i stedet for Judas Iskariot. Valget faldt på Mattias. (Apg. 1:15-26) Hvorfor var denne afgørelse af stor betydning, både for apostlene og for Jehova? Fordi Mattias udfyldte en vigtig rolle i Jehovas organisation. * Jesus havde ikke blot udvalgt apostlene for at have nogle at følges med i sin tjeneste, men for at de kunne varetage en yderst vigtig opgave blandt Guds folk. Hvad var det for en opgave, og hvordan udrustede Jehova dem gennem Jesus til at tage sig af den? Hvordan bliver en tilsvarende opgave varetaget blandt Jehovas tjenere i dag? Og hvordan kan vi ‘huske på dem som fører an iblandt os’, ikke mindst på de brødre der udgør “den trofaste og kloge træl”? – Hebr. 13:7; Matt. 24:45.

ET SYNLIGT RÅD UNDER EN USYNLIG LEDER

4. Hvilken opgave varetog apostlene og andre ældste i Jerusalem?

4 På pinsedagen i år 33 begyndte apostlene at føre an i den kristne menighed. Ved den lejlighed “trådte [Peter] frem sammen med de elleve” og fremholdt et livsvigtigt budskab for en stor skare bestående af jøder og proselytter. (Apg. 2:14, 15) Mange af dem der lyttede, blev kristne og fortsatte med “at være helt optaget af apostlenes lære”. (Apg. 2:42) Apostlene administrerede menighedens økonomiske midler. (Apg. 4:34, 35) De sørgede også for at dække det åndelige behov blandt Guds tjenere. Som de selv sagde, ville de være “helt optaget af bønnen og ordets tjeneste”. (Apg. 6:4) Apostlene gav desuden erfarne kristne til opgave at forkynde i nye områder. (Apg. 8:14, 15) Senere begyndte andre salvede ældste at hjælpe apostlene med at tage sig af menighedernes behov. Tilsammen udgjorde de et styrende råd, der gav anvisninger til alle menighederne. – Apg. 15:2.

5, 6. (a) Hvordan fik det styrende råd hjælp af den hellige ånd? (Se indledningsbilledet). (b) Hvordan fik rådet støtte af engle? (c) Hvordan blev det styrende råd ledet af Guds ord?

5 De kristne i det første århundrede vidste at det var Jehova der ledte det styrende råd gennem Jesus Kristus. Hvad overbeviste dem om det? For det første fik det styrende råd hjælp af den hellige ånd. (Joh. 16:13) Alle de salvede kristne fik hjælp af ånden, men den hjalp i særlig grad apostlene og de ældste i Jerusalem til at klare opgaven med at føre an. I år 49, for eksempel, hjalp den hellige ånd det styrende råd til at træffe en afgørelse i spørgsmålet om omskærelse. Menighederne fulgte rådets anvisninger. Med hvilket resultat? I beretningen siges der: “Så blev menighederne da fortsat styrket i troen, og de voksede i tal fra dag til dag.” (Apg. 16:4, 5) Af det brev som det styrende råd skrev for at informere menighederne om beslutningen, fremgår det også tydeligt at disse brødre havde opdyrket åndens frugt, deriblandt kærlighed og tro. – Apg. 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 For det andet fik det styrende råd støtte af engle. For eksempel var det en engel der sagde til Kornelius at han skulle sende bud efter apostlen Peter. Efter at Peter havde forkyndt for Kornelius og hans slægtninge, blev den hellige ånd udgydt over dem, til trods for at mændene ikke var omskårne. Kornelius blev den første uomskårne ikkejøde der blev kristen. Denne episode fik apostlene og andre  brødre til at forstå hvad Jehovas vilje var, og acceptere at uomskårne ikkejøder nu kunne blive en del af den kristne menighed. (Apg. 11:13-18) Engle var også aktivt med til at støtte det forkyndelsesarbejde som det styrende råd førte tilsyn med. (Apg. 5:19, 20) For det tredje lod det styrende råd sig lede af Guds ord. Uanset om disse mænd skulle afgøre lærespørgsmål eller give anvisninger til menighederne, holdt de sig nøje til det der stod i Skrifterne. – Apg. 1:20-22; 15:15-20.

7. Hvad viser at det var Jesus der ledte de første kristne?

7 Selvom det styrende råd havde en vis myndighed, anerkendte dets medlemmer at det var Jesus der var deres leder. Hvordan ved vi det? Paulus skrev at det var Kristus der udnævnte “nogle som apostle”, og at det også var ham der var “hovedet” for menigheden. (Ef. 4:11, 15) Og i stedet for at tage navn efter en fremtrædende apostel blev disciplene “ved guddommeligt forsyn ... kaldt kristne”. (Apg. 11:26) Rigtignok understregede Paulus at det var vigtigt at ‘holde fast ved overleveringerne’ – de retningslinjer som apostlene og andre ledende brødre gav på baggrund af Skrifterne. Men han skrev også: “Jeg ønsker I skal vide at hver mands hoved er Messias.” Denne udtalelse gjaldt også hvert enkelt medlem af det styrende råd. Dernæst tilføjede han: “Messias’ hoved er Gud.” (1 Kor. 11:2, 3) Ja, det var den usynlige og herliggjorte Jesus Kristus der med sin Fars bemyndigelse ledte menigheden.

“DETTE ER IKKE MENNESKERS VÆRK”

8, 9. Hvilken vigtig rolle spillede Charles Taze Russell?

8 I den sidste del af 1800-tallet gjorde Charles Taze Russell og hans medarbejdere en stor indsats for at finde frem til hvordan Gud ifølge Bibelen ønskede at blive tilbedt. For at kunne udbrede de bibelske sandheder på andre sprog oprettede de Zion’s Watch Tower Tract Society, et selskab der blev juridisk indregistreret i 1884 med bror Russell som præsident. * Russell var meget grundig i sit studium af Bibelen og afslørede frygtløst forkerte religiøse dogmer som treenighedslæren og læren om sjælens udødelighed. Han nåede frem til at Kristus’ genkomst ville være usynlig, og at “nationernes fastsatte tider” ville udløbe i 1914. (Luk. 21:24) Russell viede al sin tid og energi og alle sine økonomiske midler til arbejdet med at gøre andre bekendt med Bibelens budskab. Jehova og Jesus brugte tydeligvis Russell til at føre an i den kristne menighed på dette skelsættende tidspunkt.

9 Bror Russell søgte ikke ære fra mennesker. I 1896 skrev han: “Vi [ønsker] ingen ære eller ærbødighed for os selv eller vore skrifter, og vi ønsker ikke at blive kaldt Rabbi eller Deres Velærværdighed. Vi ønsker heller ikke at nogen skal opkaldes efter os.” Senere sagde han: “Dette er ikke menneskers værk.”

10. (a) Hvornår udnævnte Jesus “den trofaste og kloge træl”? (b) Hvordan er det gradvist blevet klart at Det Styrende Råd ikke er det samme som Vagttårnsselskabet?

10 I 1919, tre år efter bror Russells død, udnævnte Jesus “den trofaste og kloge træl” for at den kunne give hans tjenestefolk “mad i rette tid”. (Matt. 24:45) Allerede på dette tidlige tidspunkt var en lille gruppe salvede brødre på Hovedkontoret i Brooklyn, New York, med til at udarbejde og videregive åndelig mad. I løbet af 1940’erne begyndte vores  publikationer at bruge udtryk som “styrende enhed” og “styrende organ”, og man forstod disse betegnelser som værende nært forbundet med ledelsen i selskabet Watch Tower Bible and Tract Society. Men i 1971 blev det gjort klart at Det Styrende Råd ikke er det samme som Vagttårnsselskabet og dets bestyrelse – der blot er et juridisk redskab og ikke en bibelsk foranstaltning. Fra da af kunne salvede brødre blive medlemmer af Det Styrende Råd uden at være med i bestyrelsen af Selskabet. I de senere år er trofaste brødre der hører til de “andre får”, blevet bestyrelsesmedlemmer i Vagttårnsselskabet og andre selskaber som Guds folk benytter. På den måde kan Det Styrende Råd koncentrere sig om opgaven med at sørge for åndelig mad og anvisninger til Jehovas tjenere. (Joh. 10:16; Apg. 6:4) I Vagttårnet for 15. juli 2013 blev det forklaret at “den trofaste og kloge træl” er den lille gruppe salvede brødre der udgør Det Styrende Råd.

Det styrende råd, 1950’erne

11. Hvordan fungerer Det Styrende Råd?

11 Når der skal træffes vigtige beslutninger i Det Styrende Råd, bliver det gjort i fællesskab. Medlemmerne af rådet holder møde sammen hver uge, hvilket hjælper dem til at bevare enheden og en tæt kommunikation. (Ordsp. 20:18) Der er ikke nogen af Det Styrende Råds medlemmer der er hævet over de andre, så brødrene er kun ordstyrer ved disse møder et år ad gangen, hvorefter en anden overtager opgaven. (1 Pet. 5:1) Ordstyreropgaven i de seks udvalg der sorterer under Det Styrende Råd, går på samme måde på skift. Ingen af medlemmerne betragter sig selv som leder for sine brødre, men derimod som en af ‘tjenestefolkene’, der får åndelig mad fra den trofaste træl og følger dens ledelse.

Siden den trofaste træl blev udnævnt i 1919, har den sørget for åndelig mad til Guds folk (Se paragraf 10, 11)

“HVEM ER EGENTLIG DEN TROFASTE OG KLOGE TRÆL?”

12. Hvad vil vi nu se på angående Det Styrende Råd?

12 Det Styrende Råd er hverken inspireret af Gud eller ufejlbarligt. Af den grund kan rådet tage fejl i læremæssige og organisatoriske spørgsmål. I Register til Vagttårnets publikationer er der ligefrem et emne der hedder “Trosopfattelser justeret”, som indeholder en liste med de ændringer der siden 1870 har været i vores forståelse af Bibelen. Jesus sagde ikke at den åndelige mad som den trofaste træl ville sørge for, ville være perfekt. Men hvordan kan vi så finde frem til svaret på Jesus’ spørgsmål: “Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?” (Matt. 24:45) Hvad viser at det er Det Styrende Råd der har fået denne rolle? Det vil vi belyse ved hjælp af de tre faktorer der var med til at lede det styrende råd i det første århundrede.

13. Hvordan har den hellige ånd hjulpet Det Styrende Råd?

13 Hjulpet af den hellige ånd. På grund af den hellige ånd har Det Styrende Råd været i stand til at forstå bibelske sandheder som man tidligere ikke forstod. Tag for eksempel et kig på den liste over justeringer i vores forståelse af Bibelen som blev omtalt i forrige paragraf. Intet menneske ville selv kunne finde frem til og forklare alle disse sandheder, der hører til “Guds dybder”! (Læs 1 Korinther 2:10). Det Styrende Råd har det på samme måde som Paulus, der sagde: “Det er dette vi taler om, ikke med ord lært af menneskelig visdom, men med ord lært af ånden.” (1 Kor. 2:13) Tænk på hvordan forståelsen af Guds ord, efter mange hundrede år med åndeligt frafald og religiøst mørke, bare er vokset og vokset siden 1919. Kan  det overhovedet skyldes andet end den hellige ånds virke?

14. Hvordan er engle ifølge Åbenbaringen 14:6, 7 med til at støtte Guds folk i dag?

14 Støttet af engle. Det Styrende Råd har den enorme opgave at udbrede den gode nyhed til hele verden og organisere mere end otte millioner forkyndere. Hvorfor har Guds folk opnået så gode resultater i dette forkyndelsesarbejde? Blandt andet fordi englene har støttet det. (Læs Åbenbaringen 14:6, 7). Tænk bare på de mange forkyndere der er blevet ledt hen til en person der lige har bedt Gud om hjælp! * Den store vækst der har været i arbejdet med at forkynde og undervise, selv i lande hvor vores arbejde møder hård modstand, har kun været mulig fordi vi får støtte af disse mægtige åndeskabninger.

15. Hvilken kontrast er der mellem Det Styrende Råd og kristenhedens ledere? Forklar med et eksempel.

15 Ledet af Guds ord. (Læs Johannes 17:17). Overvej det følgende eksempel. I 1973 stillede Vagttårnet dette spørgsmål: “Kan de der endnu ikke har frigjort sig fra tobaksvanen, lade sig døbe?” Svaret lød: “De bibelske vidnesbyrd leder til den konklusion at det kan de ikke.” Vagttårnet henviste derefter til adskillige bibelvers og forklarede at en bror eller søster der ikke ville holde op med at ryge, skulle udelukkes af menigheden. (1 Kor. 5:7;  2 Kor. 7:1) Om disse retningslinjer stod der: “De er ... ikke givet i et forsøg på at optræde egenmægtigt eller diktatorisk. Strengheden kommer i virkeligheden fra Gud, der taler gennem sit skrevne ord.” Er der nogen anden religiøs organisation der er villig til at holde sig helt til Guds ord, selv når det medfører visse udfordringer for nogle af organisationens medlemmer? I en nyligt udgivet bog om religioner i USA står der: “Ledere af kristne trosretninger har med jævne mellemrum tilpasset deres lære for at imødekomme de meninger og holdninger der er udbredt blandt deres medlemmer og i samfundet.” Når nu det er Guds ord og ikke populære strømninger i samfundet der er grundlaget for Det Styrende Råds afgørelser, hvem er det så i virkeligheden der leder Guds folk i dag?

“HUSK PÅ DEM SOM FØRER AN IBLANDT JER”

16. Hvordan kan vi blandt andet vise at vi husker Det Styrende Råd?

16 Læs Hebræerne 13:7. Det ord i grundteksten der er oversat med “husk”, kan også betyde “nævn”. Vi kan blandt andet ‘huske på dem som fører an’, ved ofte at nævne Det Styrende Råd i vores bønner. (Ef. 6:18) Tænk engang på det enorme ansvar der hviler på disse brødres skuldre – de skal sørge for åndelig mad, føre tilsyn med det globale forkyndelsesarbejde og administrere organisationens økonomiske midler. De har virkelig brug for at vi nævner dem i vores bønner!

17, 18. (a) Hvordan kan vi samarbejde med Det Styrende Råd i forbindelse med anvisninger? (b) Hvordan kan vi støtte den trofaste træl og Jesus?

17 En anden måde vi kan vise at vi husker Det Styrende Råd på, er ved at følge den vejledning og de anvisninger vi får. Det Styrende Råd giver os vejledning gennem publikationerne og ved vores møder og stævner. Rådet udnævner også kredstilsynsmænd, der så igen udnævner ældste. Kredstilsynsmænd og ældste viser at de husker Det Styrende Råd, ved nøje at holde sig til de retningslinjer de får. Og vi har alle mulighed for at vise respekt for vores leder, Jesus Kristus, ved at underordne os de mænd han bruger til at føre an. – Hebr. 13:17.

18 Endnu en måde hvorpå vi kan vise at vi husker Det Styrende Råd, er ved at gøre alt hvad vi kan, i forkyndelsesarbejdet. Paulus opfordrede kristne til at efterligne troen hos de brødre der fører an. Den trofaste træl har udvist en fantastisk tro ved ivrigt at udbrede den gode nyhed om Riget. Støtter du de salvede i dette livreddende arbejde? I så fald vil du være en af de mange der vil kunne glæde sig over Jesus’ ord: “I det omfang I har gjort det mod en af mine mindste brødre dér, har I gjort det mod mig.” – Matt. 25:34-40.

19. Hvorfor er du besluttet på at følge vores leder, Jesus?

19 Jesus overlod på ingen måde sine disciple til sig selv da han vendte tilbage til himlen. (Matt. 28:20) Han havde personligt oplevet hvordan den hellige ånd, englene og Guds ord havde hjulpet ham til at føre an mens han var på jorden. Af den grund har han sørget for at den trofaste træl kan få den samme hjælp i dag. Det Styrende Råd “bliver ved med at følge Lammet hvor det end går hen”. (Åb. 14:4) Når vi følger anvisningerne fra trællen, følger vi altså vores store leder, Jesus. Inden længe vil han gøre noget som ingen menneskelig leder kan – han vil føre os frem til evigt liv! – Åb. 7:14-17.

^ par. 3 Det lader til at det var Jehovas tanke at 12 apostle skulle udgøre “tolv grundsten” i det fremtidige Ny Jerusalem. (Åb. 21:14) Der ville derfor ikke være grund til at erstatte nogen af de trofaste apostle der senere afsluttede deres jordiske liv.

^ par. 8 Siden 1955 har dette selskab været kendt som Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ par. 14 Se “Et grundigt vidnesbyrd om Guds rige”, s. 58-59.