Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2016

Jehova leder sit folk på livets vej

Jehova leder sit folk på livets vej

“Dette er vejen. Gå på den!” – ES. 30:21.

SANGE: 65, 48

1, 2. (a) Hvilken advarsel har reddet mange menneskeliv? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilken vejledning har Guds folk der kan redde deres liv?

“STOP, SE, LYT.” For over 100 år siden blev store skilte med disse ord sat op ved jernbaneoverskæringer i Nordamerika, og det med god grund. De skulle forhindre køretøjer i at krydse overskæringerne på det forkerte tidspunkt og blive ramt af et tog. Ved at give agt på denne advarsel reddede mange livet.

2 Jehova nøjes ikke med at opsætte “advarselsskilte”. Han står foran sit folk, så at sige, og peger på den vej der fører til evigt liv. Han er også som en kærlig hyrde der leder og advarer sine får så de ikke kommer ind på farlige stier. – Læs Esajas 30:20, 21.

JEHOVA HAR ALTID LEDET SINE TJENERE

3. Hvordan kom menneskeheden ind på en vej der fører til døden?

3 Op gennem historien har Jehova givet mennesker specifikke instruktioner og retningslinjer. For eksempel gav Jehova  klare instruktioner i Edens Have som kunne føre til lykke og evigt liv for menneskeheden. (1 Mos. 2:15-17) Hvis Adam og Eva havde adlydt ham, ville de have undgået nogle meget tragiske konsekvenser – et problemfyldt liv der endte med døden, uden håb om en opstandelse. Men frem for at adlyde Gud lyttede Eva til et råd der tilsyneladende kom fra en slange. Og så lyttede Adam til Eva, et dødeligt menneske. Begge afviste at lade sig lede af deres kærlige Far. Menneskeheden var slået ind på en vej der fører til døden.

4. (a) Hvorfor var der brug for flere retningslinjer efter Vandfloden? (b) Hvordan var nye omstændigheder med til at vise hvordan Gud betragter liv?

4 I Noas levetid gav Gud nogle anvisninger der reddede liv. Efter Vandfloden fik menneskene et specifikt forbud fra Jehova angående blod. Hvorfor? Fordi omstændighederne havde ændret sig. Jehova ville nu tillade mennesker at spise kød. Derfor var der brug for nye retningslinjer: “Kun kød med dets sjæl [liv, fdn.] – dets blod – må I ikke spise.” (1 Mos. 9:1-4) Dette nye påbud viste tydeligt hvordan Gud betragter liv, der netop tilhører ham. Som Skaber og Livgiver har han ret til at opstille regler angående liv. For eksempel forbød han at man tager et andet menneskes liv. Gud betragter livet og blodet som helligt, og enhver der misbruger disse, vil han kræve til regnskab. – 1 Mos. 9:5, 6.

5. Hvad vil vi nu se nærmere på, og hvorfor?

5 Lad os se nogle eksempler på hvordan Gud fortsatte med at lede sit folk op gennem århundrederne. En sådan gennemgang vil gøre os endnu mere besluttet på at følge Jehovas ledelse på den vej der fører ind i den nye verden.

NY NATION, NYE RETNINGSLINJER

6. Hvorfor var det nødvendigt at israelitterne adlød de love der blev givet gennem Moses, og hvilken indstilling måtte de have?

6 På Moses’ tid gav Jehova sit folk klare anvisninger om adfærd og tilbedelse. Hvorfor var det nødvendigt? Igen var det fordi omstændighederne havde ændret sig. I mere end to hundrede år havde Jakobs efterkommere levet som slaver under egyptisk herredømme i et land der var gennemsyret af tilbedelse af de døde, afgudsdyrkelse og andre gudvanærende handlinger og skikke. Da Guds folk blev udfriet fra dette tyranniske styre, havde de brug for nye anvisninger. Guds folk var nu en fri nation der udelukkende var underlagt Jehovas lov. Ifølge nogle opslagsværker er det hebraiske ord for “lov” beslægtet med et rodord der indeholder tanken om “at lede, vejlede, instruere”. Moseloven var som en beskyttende mur mod andre nationers fordærvede moral og religion. Når israelitterne lyttede til Gud, velsignede han dem. Når de ikke lyttede til ham, fik det alvorlige følger for dem. – Læs 5 Mosebog 28:1, 2, 15.

7. (a) Forklar hvorfor Jehova gav sit folk nye retningslinjer. (b) Hvordan var Moseloven en opdrager for Israel?

7 Der var også en anden grund til at der var brug for nye retningslinjer. Moseloven forberedte israelitterne på en vigtig begivenhed i forbindelse med Jehovas vilje, nemlig at Messias, Jesus Kristus, skulle komme. Loven gjorde det endnu mere klart for israelitterne at de var ufuldkomne. Den hjalp dem også til at forstå behovet for en løsesum, et fuldkomment offer der ville dække deres synder helt og fuldt. (Gal. 3:19;  Hebr. 10:1-10) Derudover var Loven med til at beskytte den slægtslinje der førte frem til Messias, og at identificere ham når han kom. Ja, Loven var som en midlertidig “opdrager” der ledte til Kristus. – Gal. 3:23, 24.

8. Hvorfor må vi lade os lede af principperne i Moseloven?

Kristne kan også få gavn af retningslinjerne i den lov der blev givet til Israels nation. Hvordan? Ved at stoppe op og se nærmere på de principper der ligger til grund for Loven. Vi er ikke underlagt Moseloven, men vi kan alligevel betragte mange af lovene i den som pålidelige rettesnore for vores liv og tilbedelse af den hellige Gud, Jehova. Han sørgede for at disse love blev nedskrevet i Bibelen så vi kunne lære af dem, lade os lede af principperne og være taknemmelige for at Jesus lærte os nogle moralnormer der overgår Loven. Lyt til hvad han sagde: “I har hørt at der er blevet sagt: ‘Du må ikke begå ægteskabsbrud.’ Men jeg siger jer at enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte.” Det er altså ikke nok at vi lader være med at begå ægteskabsbrud; vi må også fjerne ethvert umoralsk begær. – Matt. 5:27, 28.

9. Hvilke ændrede omstændigheder gjorde det nødvendigt med nye anvisninger fra Gud?

9 Da Jesus kom som Messias, sørgede Jehova for nye anvisninger og åbenbarede flere detaljer angående sin hensigt. Det skyldtes igen at omstændighederne havde ændret sig. I år 33 forkastede Jehova det bogstavelige Israel og rettede sin opmærksomhed mod den kristne menighed.

ANVISNINGER TIL EN NY, ÅNDELIG NATION

10. Hvorfor fik den kristne menighed nye love, og hvordan adskilte de sig fra dem der blev givet til israelitterne?

10 I det første århundrede fik de kristne, der nu var Guds folk, nye eller udvidede instrukser hvad angår tilbedelse og adfærd. Disse trofaste tjenere for Gud var under en ny pagt. Moseloven var blevet givet til én nation – det kødelige Israel. Det åndelige Israel, derimod, ville bestå af folk fra mange nationer og med vidt forskellig baggrund. Det er tydeligt at “Gud ikke er partisk, men i hver nation er den der frygter ham og øver retfærdighed, velkommen for ham”. (Apg. 10:34, 35) Det kødelige Israel i det lovede land var underlagt love der var skrevet på sten. For det åndelige Israel var “Messias’ lov” hovedsageligt baseret på principper indskrevet på hjerter. Denne lov ville lede og gavne kristne uanset hvor de boede. – Gal. 6:2.

11. Hvilke to aspekter af den kristnes liv har “Messias’ lov” indflydelse på?

11 Det åndelige Israel ville få stor gavn af de retningslinjer der kom fra Gud gennem hans søn. Umiddelbart inden den nye pagt trådte i kraft, gav Jesus to vigtige bud. Det ene havde med forkyndelsen at gøre. Det andet drejede sig om Jesu disciples adfærd og måde at behandle deres trosfæller på. Disse anvisninger var rettet til alle kristne; derfor gælder de også for alle sande tilbedere i dag, uanset om de har håb om at leve i himlen eller på jorden.

12. Hvilken udvikling skete der i forbindelse med forkyndelsen?

12 Lad os se på det bud Jesus gav sine disciple angående forkyndelsen. Nu  skulle den gode nyhed forkyndes på en ny måde og i større omfang. I tidligere århundreder blev folk fra nationerne budt velkommen når de kom til Israel for at tjene Jehova. (1 Kong. 8:41-43) Det var før Jesus gav det bud vi finder i Mattæus 28:19, 20. (Læs). Jesu disciple fik at vide at de skulle ‘gå ud’ til folk. Allerede på pinsedagen i år 33 var det tydeligt at Jehova havde ændret strategi – der skulle udføres et globalt forkyndelsesarbejde. Gennem sin hellige ånd gav han omkring 120 i den nyoprettede menighed evnen til at tale på forskellige sprog til jøder og proselytter. (Apg. 2:4-11) Derefter gik budskabet ud til samaritanerne. Og fra år 36 begyndte der så at blive forkyndt for uomskårne ikkejøder. Nu skulle der altså ikke kun forkyndes for jøder, men for mennesker i hele verden!

13, 14. (a) Hvad indbefatter det ‘nye bud’ Jesus introducerede? (b) Hvad lærer vi af Jesu eksempel?

13 Lad os så se på hvordan vi bør behandle vores trosfæller. Jesus introducerede “et nyt bud”. (Læs Johannes 13:34, 35). Ifølge dette bud er det ikke nok at vi viser hinanden kærlighed i almindelighed – vi må være villige til at ofre livet for vores brødre. Det var ikke et krav under Moseloven. – Matt. 22:39; 1 Joh. 3:16.

14 Jesus er det største eksempel med hensyn til at vise en sådan kærlighed. Han elskede sine disciple på en selvopofrende måde. Ja, han gik villigt i døden for dem. Og han forventer at hans disciple har den samme villighed. Vi må altså være parate til at udholde prøvelser og endda dø for vores brødre og søstre. – 1 Thess. 2:8.

INSTRUKSER TIL GUDS FOLK I DAG OG I FREMTIDEN

15, 16. Hvilke nye omstændigheder har vi i dag, og hvordan leder Gud os?

15 Især siden udnævnelsen af “den trofaste og kloge træl” har Jesus sørget for åndelig mad i rette tid til sine disciple. (Matt. 24:45-47) Denne åndelige mad har indbefattet vigtige retningslinjer i takt med at omstændighederne har ændret sig. Hvilke omstændigheder har Guds tjenere så i dag?

16 Vi lever på den tid Bibelen kalder “de sidste dage”, og lige foran os venter en trængsel uden sidestykke. (2 Tim. 3:1; Mark. 13:19) Derudover er Satan og hans dæmoner blevet kastet ud af himlen og begrænset til jordens nærhed, hvilket har resulteret i mange lidelser. (Åb. 12:9, 12) Vi har også fået den opgave at deltage i en historisk stor kampagne med at forkynde for flere mennesker og på flere sprog end nogen sinde før.

17, 18. Hvordan skal vi reagere på de forslag og anvisninger vi får?

17 Gennem Guds organisation får vi mange redskaber til forkyndelsen. Bruger du dem? Ved møderne får vi forslag til hvordan vi bedst muligt kan bruge disse redskaber. Betragter du sådanne forslag som et udtryk for Guds ledelse?

18 For at vi kan blive ved med at have Jehovas velsignelse, må vi være opmærksomme på alle de anvisninger vi får gennem den kristne menighed. Hvis vi adlyder nu, vil det hjælpe os til at følge de instruktioner vi får under den ‘store trængsel’, der vil resultere i ødelæggelsen af hele Satans onde verden. (Matt. 24:21) Herefter vil vi få brug for nye anvisninger til livet i en ny verden fuldstændig fri for Satans indflydelse.

I det jordiske paradis vil skriftruller med nye anvisninger blive åbnet (Se paragraf 19, 20)

19, 20. Hvilke skriftruller vil blive åbnet, og med hvilke resultater?

 19 På Moses’ tid havde Israels nation brug for nye anvisninger, og det samme gjorde sig senere gældende for den kristne menighed, der var under “Messias’ lov”. Bibelen fortæller at der i den nye verden vil blive åbnet skriftruller med nye anvisninger. (Læs Åbenbaringen 20:12). Disse skriftruller vil sandsynligvis indeholde yderligere retningslinjer fra Jehova. Ved at studere dem kan alle mennesker, også de der bliver oprejst, lære hvordan Gud ønsker at de skal være. Skriftrullerne vil helt sikkert give os større indblik i hvordan Jehova tænker. Som følge af den stadig større forståelse af Guds inspirerede ord og det der bliver åbenbaret i de nye skriftruller, vil indbyggerne i det jordiske paradis behandle hinanden med kærlighed, respekt og værdighed. (Es. 26:9) Forestil dig det undervisningsprogram der vil foregå under ledelse af vores konge Jesus Kristus!

20 De der reagerer positivt på ‘det der står skrevet i skriftrullerne’, vil få evigt liv. Ja, de der forbliver trofaste mod Gud under den endelige prøve, vil få deres navne skrevet permanent i “livets skriftrulle”. Tænk engang – vi kan være blandt dem! Hvis vi STOPPER OP for at undersøge Guds ord, SER hvordan det gælder os personligt, og LYTTER til Gud ved at følge hans vejledning nu, vil vi kunne overleve den store trængsel og i al evighed lære om vores vise og kærlige Gud, Jehova. – Præd. 3:11; Rom. 11:33.