Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

‘Gå ud og gør disciple af folk af alle nationerne’

‘Gå ud og gør disciple af folk af alle nationerne’

‘Gå ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem og lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer.’ – MATT. 28:19, 20.

SANGE: 141, 97

1, 2. Hvilke spørgsmål opstår i forbindelse med Jesu ord i Mattæus 24:14?

JEHOVAS VIDNER er kendt i hele verden for deres forkyndelsesarbejde. Nogle synes om det budskab vi forkynder, mens andre reagerer negativt. Men selv nogle der ikke er enige med os, siger at de respekterer os for det arbejde vi udfører. Jesus forudsagde at den gode nyhed om Riget ville blive forkyndt på hele den beboede jord. (Matt. 24:14) Er det at tage munden for fuld når vi siger at det er os der udfører det arbejde? Hvordan kan vi vide at vores forkyndelse er en opfyldelse af Jesu profeti?

2 Mange religiøse grupper mener at de forkynder evangeliet, eller den gode nyhed. De holder måske prædikener i kirken, på tv eller på internettet, eller nogle af deres medlemmer fortæller måske andre om hvordan de personligt fik tro på Jesus. Andre fremhæver det arbejde de gør for at forbedre folks levevilkår, for eksempel gennem lægehjælp eller skoleundervisning. Men var det sådanne aktiviteter Jesus  hentydede til da han sagde at hans disciple skulle udføre et forkyndelsesarbejde?

3. Hvilke fire ting må Jesu disciple gøre for at følge befalingen i Mattæus 28:19, 20?

3 Skulle Jesu disciple vente på at folk kom til dem? Absolut ikke. Efter sin opstandelse sagde Jesus til flere hundrede af sine disciple: ‘Gå ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem og lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer.’ (Matt. 28:19, 20) Der er altså fire ting han forventer af os. Vi må ‘gøre disciple’, ‘døbe dem’ og ‘lære dem’ at holde Jesu bud. Men hvad er det allerførste vi må gøre? Ifølge Jesus skal vi ‘gå ud’. I forbindelse med denne befaling har en bibelforsker sagt: “Alle som tror, har fået til opgave at ‘gå ud’, hvad enten det drejer sig om at krydse en gade eller et ocean.” – Matt. 10:7; Luk. 10:3.

4. Hvad indikerede Jesus da han talte om “menneskefiskere”?

4 Mente Jesus at hans disciple hver især skulle forkynde på egen hånd, eller at de skulle arbejde sammen som en gruppe? Det er ikke muligt for enkeltpersoner at forkynde for “alle nationerne”, så der er brug for en samlet, organiseret indsats. Det var det Jesus indikerede da han indbød sine disciple til at blive “menneskefiskere”. (Læs Mattæus 4:18-22). Her henviste han ikke til den type fiskeri der foregår med line, og hvor man sidder alene og passivt venter på at en fisk bider på krogen. Nej, der var tale om fiskeri med net – et hårdt arbejde der kunne kræve at mange personer samarbejdede. – Luk. 5:1-11.

5. Hvilke fire spørgsmål må vi have svar på, og hvorfor?

5 Hvis vi skal kunne afgøre hvem der i dag opfylder Jesu profeti ved at forkynde den gode nyhed, må vi have svar på disse fire spørgsmål:

  • Hvilket budskab skal forkyndes?

  • Hvad skal motivet være?

  • Hvilke metoder skal benyttes?

  • I hvor stort omfang skal arbejdet udføres, og hvor lang tid skal det vare?

Svarene på de spørgsmål vil hjælpe os til at fastslå hvem der udfører dette livreddende arbejde, og vil desuden styrke os i vores beslutning om at holde ud i forkyndelsen. – 1 Tim. 4:16.

BUDSKABET

6. Hvad viser at Jehovas Vidner forkynder det rigtige budskab?

6 Læs Lukas 4:43. Jesus forkyndte “den gode nyhed om Guds rige”, og han forventer at hans disciple gør det samme. Hvilken gruppe mennesker forkynder dette budskab for “alle nationerne”? Kun Jehovas Vidner! Det har selv nogle af vores modstandere indrømmet. For eksempel fortalte en missionærpræst et Jehovas Vidne at han havde boet i mange forskellige lande, og at han i hvert land havde spurgt Vidnerne om hvilket budskab de forkyndte. Hvad svarede de ham? Præsten sagde: “De var alle sammen så dumme at de gav det samme svar: ‘Den gode nyhed om Riget.’” Men at forkynde det samme budskab er ikke et tegn på dumhed. Det er derimod et tegn på enhed, som netop skulle kendetegne sande kristne. (1 Kor. 1:10) Guds rige er også hovedtemaet i Vagttårnet – forkynder af Jehovas rige.  Dette blad udkommer på 254 sprog i et oplag på næsten 59 millioner og er dermed det mest udbredte tidsskrift i verden.

7. Hvorfor kan vi sige at kristenhedens præster ikke forkynder det rigtige budskab?

Kristenhedens præster er ikke optaget af at fortælle folk om Guds rige. Hvis de endelig taler om Riget, beskriver de det som en følelse eller en tilstand i en kristens hjerte. (Luk. 17:21) De hjælper ikke folk til at forstå at Guds rige er en himmelsk regering med Jesus Kristus som konge, at det er løsningen på alle de problemer mennesker kæmper med, og at det snart vil fjerne al ondskab på jorden. (Åb. 19:11-21) Ganske vist fokuserer de på Jesus omkring jul og påske, men de virker ikke til at forstå hvad det er han vil udrette som jordens nye konge. Eftersom de har glemt hvilket budskab de burde forkynde, er der ikke noget at sige til at de også har glemt hvad deres motiv skulle være.

MOTIVET

8. Hvad skal ikke være ens motiv til at forkynde?

8 Formålet med at forkynde bør ikke være at skrabe penge til sig eller opføre pompøse bygningsværker. Jesus sagde til sine disciple: “I har fået det for intet, I skal give det for intet.” (Matt. 10:8) Guds ord skal altså ikke gøres til et forretningsanliggende, og ingen bør forkynde for personlig vindings skyld. (2 Kor. 2:17; læs Apostelgerninger 20:33-35). Men til trods for denne klare vejledning bruger de fleste kirker deres kræfter på at indsamle penge så de kan overleve økonomisk og betale præsternes og andre ansattes løn. I mange tilfælde har kristenhedens ledere ligefrem samlet sig store rigdomme. – Åb. 17:4, 5.

9. Hvordan har Jehovas Vidner vist at de forkynder med det rigtige motiv?

9 Hvordan forholder det sig med Jehovas Vidner? Deres arbejde finansieres gennem frivillige bidrag. (2 Kor. 9:7) Der bliver ikke opkrævet penge, hverken i deres rigssale eller ved deres stævner. Alligevel brugte de alene sidste år 1,93 milliarder timer på at forkynde den gode nyhed, og hver måned ledte de over 9 millioner gratis bibelstudier. De enkelte Vidner får ingen betaling for dette arbejde og dækker med glæde de udgifter de hver især har i den forbindelse. Om det arbejde Jehovas Vidner udfører, har en religionsforsker skrevet: “Hovedformålet er forkyndelse og undervisning. ... Der er ikke et betalt præsteskab, hvilket nedsætter udgifterne betydeligt.” Men hvad er det så der motiverer sande kristne, når det ikke er penge? Enkelt sagt forkynder vi fordi vi elsker Jehova og vores medmennesker. Vores villige indstilling er en opfyldelse af profetien i Salme 110:3. (Læs).

METODER

Vi forkynder for folk overalt (Se paragraf 10)

10. Hvilke forkyndelsesmetoder gjorde Jesus og hans disciple brug af?

10 Hvilke metoder brugte Jesus og hans disciple for at forkynde den gode nyhed? De henvendte sig til mennesker overalt hvor de kunne finde dem. De forkyndte på gader og markedspladser og besøgte folk i deres hjem. (Matt. 10:11; Luk. 8:1; Apg. 5:42; 20:20) Hus til hus-metoden var en god måde at nå ud til alle slags mennesker på.

11, 12. Hvordan har kristenheden klaret sig i forhold til Jehovas folk når det gælder forkyndelsen af den gode nyhed?

 11 Har kristenhedens kirker efterlignet Jesus på dette område? I langt de fleste tilfælde overlader medlemmerne med glæde al forkyndelse til de lønnede præster. Men i stedet for at være “menneskefiskere” lader det til at præsterne kun har travlt med at holde på de “fisk” de allerede har. Sandt nok har nogle religiøse ledere indimellem forsøgt at få deres medlemmer til at forkynde evangeliet. I 2001 kom pave Johannes Paul II for eksempel med denne udtalelse: “Gennem årene har jeg tit gentaget opfordringerne til nyevangeliseringen. Dette gør jeg nu igen. ... Vi må i os selv genoplive den brændende overbevisning som Paulus var opfyldt af da han udbrød: ‘Ve mig, hvis jeg ikke forkynder evangeliet.’” Paven fortsatte: “Denne mission kan ikke overlades til en gruppe ‘specialister’, men må medføre at alle medlemmer af Guds folk påtager sig dette ansvar.” Det er dog de færreste der har fulgt hans opfordring.

12 Hvad kendetegner Jehovas Vidner? Som de eneste fortæller de folk at Jesus har hersket som konge siden 1914. Og de giver forkyndelsesarbejdet høj prioritet, sådan som Jesus sagde at de skulle gøre. (Mark. 13:10) I en bog om trossamfund i USA siges der: “For Jehovas Vidner er forkyndelsen vigtigere end alt andet.” Med henvisning til et citat af et Jehovas Vidne fortsætter forfatteren: “Når de møder nogen der sulter, er ensomme eller har helbredsproblemer, forsøger de at hjælpe, ... men de glemmer aldrig at deres vigtigste opgave er at overbringe et åndeligt budskab om at verdens ende kommer, og om nødvendigheden af at opnå frelse.” (Pillars of Faith – American Congregations and Their Partners) Jehovas Vidner vil blive ved med at forkynde dette budskab ved hjælp af de metoder som Jesus og hans disciple brugte.

OMFANG OG VARIGHED

13. I hvor stort omfang skulle der forkyndes?

13 I hvor stort omfang skal forkyndelsesarbejdet udføres? Jesus sagde at den gode nyhed skulle forkyndes “på hele den beboede jord”. (Matt. 24:14) Han sagde også at der skulle gøres disciple “af folk af alle nationerne”. (Matt. 28:19, 20) Lægger det ikke op til et globalt arbejde?

14, 15. Hvad viser at Jehovas Vidner har opfyldt Jesu profeti med hensyn til omfanget af forkyndelsesarbejdet? (Se indledningsbilledet).

14 Lad os se på nogle facts der viser hvordan Jehovas Vidner har opfyldt Jesu profeti med hensyn til omfanget af forkyndelsesarbejdet. I USA er der cirka 600.000 præster og religiøse  ledere inden for de forskellige trossamfund, mens der er omkring 1,2 millioner Jehovas Vidner der underviser ud fra Guds ord. Og på verdensplan har den katolske kirke godt 400.000 præster, mens der er over 8 millioner Jehovas Vidner som forkynder. Dette enorme arbejde, der udføres i 240 lande, er virkelig til pris og ære for Jehova. – Sl. 34:1; 51:15.

15 Som Jehovas Vidner vil vi gerne nå ud til så mange som muligt med den gode nyhed inden enden kommer. Af den grund har vi oversat og udgivet bibelsk litteratur i et omfang der er uden sidestykke. Vi uddeler millioner af gratis bøger, blade, traktater og invitationer til stævner og mindehøjtiden, og vores publikationer findes på mere end 700 sprog. Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter er blevet udgivet på over 130 sprog og i mere end 200 millioner eksemplarer. Sidste år alene fremstillede vi omkring 4,5 milliarder bibelske publikationer. Og på vores officielle hjemmeside kan man finde informationer på over 750 sprog. Kun Jehovas Vidner udfører deres forkyndelsesarbejde i så stort omfang!

16. Hvordan ved vi at Jehovas Vidner har Guds ånd?

16 Hvor lang tid skal det forudsagte forkyndelsesarbejde vare? Ifølge Jesus skal det fortsætte lige indtil ‘enden kommer’. (Matt. 24:14) Den udholdenhed Jehovas Vidner har vist i forkyndelsen, er et klart vidnesbyrd om at de har Guds hellige ånd. (Apg. 1:8; 1 Pet. 4:14) Nogle religiøse mennesker påstår måske at have den hellige ånd, men er de i stand til at holde deres forkyndelse i gang? Fra tid til anden har visse religiøse grupper forsøgt at efterligne det arbejde Jehovas Vidner udfører, men som regel løber det hurtigt ud i sandet. Andre deltager i en begrænset periode i en form for missionærarbejde men vender derefter tilbage til deres normale liv. Andre igen prøver måske at gå fra dør til dør, men det er ikke den gode nyhed om Guds rige de forkynder. De udfører tydeligvis ikke det arbejde som Jesus satte i gang.

HVEM FORKYNDER DEN GODE NYHED I DAG?

17, 18. (a) Hvorfor ved vi med sikkerhed at det er Jehovas Vidner der forkynder den gode nyhed i dag? (b) Hvad sætter os i stand til at holde ud i forkyndelsen?

17 Hvem er det der forkynder den gode nyhed om Riget i dag? Vi kan med overbevisning sige: Jehovas Vidner! Hvorfor er vi så sikre på det? Fordi vi forkynder det rigtige budskab, den gode nyhed om Guds rige. Vi gør brug af de rigtige metoder ved at opsøge folk. Vores forkyndelse bliver udført med det rigtige motiv – kærlighed, ikke penge. Det forkyndelsesarbejde vi udfører, har det største omfang idet vi forkynder for alle, uanset sprog og nationalitet. Og vi vil forkynde uden ophør lige indtil enden kommer.

18 Hvor er det fantastisk at se hvor meget Jehovas folk udretter her i de sidste dage! Hvordan kan det lade sig gøre? Svaret findes i det Paulus skrev til menigheden i Filippi: “Det er Gud der, for sin gode viljes skyld, virker i jer både at ville og at virke.” (Fil. 2:13) Lad os derfor blive ved med at hente styrke og kraft hos vores kærlige Far så vi kan opfylde Jesu ord og fuldføre vores tjeneste. – 2 Tim. 4:5.