“De der er i overensstemmelse med ånden, [retter deres sind] mod det der hører ånden til.” – ROM. 8:5.

SANGE: 57, 52

1, 2. Hvorfor er kapitel 8 i Romerbrevet af særlig interesse for salvede kristne?

DU HAR sikkert læst Romerne 8:15-17 i forbindelse med den årlige højtid til minde om Jesu død. Disse vers forklarer hvordan salvede kristne ved at de har det himmelske håb – den hellige ånd vidner sammen med deres egen ånd. Og det første vers i kapitlet omtaler “dem der er i samhørighed med Kristus Jesus”. Vil det sige at ordene i Romerne, kapitel 8, kun gælder salvede kristne? Eller kan de også gavne kristne der har det jordiske håb?

2 Kapitlet er først og fremmest rettet til salvede kristne. De modtager “ånden” og “venter på antagelse som sønner, udfrielsen fra [deres kødelige] legeme”. (Rom. 8:23) Ja, de kan se frem til at blive sønner af Gud i himlen. Det kan kun lade sig gøre fordi de har ladet sig døbe, og fordi Jehova har tilgivet deres synder på baggrund af løsesummen og ‘erklæret dem retfærdige’ som sine åndelige sønner. – Rom. 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. Hvorfor er kapitel 8 i Romerbrevet også interessant for dem der har det jordiske håb?

3 Kapitel 8 i Romerbrevet er dog også interessant for dem  der har håb om at komme til at leve evigt på jorden. Det kan vi se ud fra noget Paulus behandler tidligere i sit brev. I kapitel 4 skriver han om Abraham. Denne trofaste mand levede før Jehova gav israelitterne Loven, og længe før Jesus gav sit liv som en løsesum. Men Jehova lagde mærke til Abrahams stærke tro og betragtede ham som retfærdig. (Læs Romerne 4:20-22). På lignende måde kan Jehova i dag betragte trofaste kristne der har det jordiske håb, som retfærdige. De kan altså også have gavn af vejledningen i Romerne, kapitel 8, der jo er givet til retfærdige.

4. Hvad må vi spørge os selv om i forbindelse med Romerne 8:21?

4 I Romerne 8:21 bliver vi forsikret om at den nye verden vil komme, og at mennesker vil blive frigjort fra synd og død. Verset siger at de vil “opnå Guds børns herlige frihed”. Spørgsmålet er: Vil du komme til at opleve det? Lad os se på hvad vi må gøre for at komme til at leve i Guds nye verden.

“AT HOLDE SINDET RETTET MOD KØDET”

5. Hvad skrev Paulus om i Romerne 8:4-13?

5 Læs Romerne 8:4-13. I det ottende kapitel i Romerbrevet bliver de der vandrer “i overensstemmelse med kødet”, stillet op som en modsætning til dem der vandrer “i overensstemmelse med ånden”. Man kunne måske tro at der er tale om forskellen på nogle der ikke tjener Jehova, og nogle der gør. Men læg mærke til at Paulus skriver til dem “der er i Rom som Guds elskede, kaldede til at være hellige”. (Rom. 1:7) Så både de der vandrede i overensstemmelse med kødet, og de der vandrede i overensstemmelse med ånden, var tjenere for Gud. Hvad var forskellen på dem?

6, 7. (a) Hvordan bruges ordet “kød” nogle gange i Bibelen? (b) I hvilken betydning bruges “kødet” i Romerne 8:4-13?

6 I Bibelen bliver ordet “kød” brugt på flere måder. Nogle gange sigter det til vores fysiske legeme. (Rom. 2:28; 1 Kor. 15:39, 50) Det bruges også om  slægtskab. Jesus var Davids afkom “efter kødet”, og Paulus betragtede jøderne som sine “slægtninge efter kødet”. – Rom. 1:3; 9:3.

7 I kapitel 7 får vi dog et hint om hvad Paulus mente da han talte om “kødet” i Romerne 8:4-13. Han skrev: “Da vi var i overensstemmelse med kødet, var de syndige lidenskaber der blev vakt ved loven, virksomme i vore lemmer.” (Rom. 7:5) Af Paulus’ ord fremgår det at de der er “i overensstemmelse med kødet”, er optaget af syndige ønsker og lader sig styre af hvad de selv har lyst til.

8. Hvorfor var det nødvendigt at advare salvede kristne mod at leve “i overensstemmelse med kødet”?

8 Men hvorfor var det nødvendigt at Paulus advarede salvede kristne mod at leve “i overensstemmelse med kødet”? Og hvorfor må alle kristne i dag være opmærksomme på denne advarsel? Fordi der er en reel fare for at en der tjener Jehova, uanset om han er salvet eller ej, begynder at blive optaget af sine kødelige ønsker. For eksempel skrev Paulus at nogle af brødrene i Rom var ‘trælle af deres egen bug’. Med det udtryk kan han have ment at et begær efter mad og drikke, sex eller andre ting styrede deres liv. Nogle forsøgte endda at få andre i menigheden til at snuble. (Rom. 16:17, 18; Fil. 3:18, 19; Jud. 4, 8, 12) Der var også en bror i Korinth der havde et seksuelt forhold til sin fars hustru. (1 Kor. 5:1) Så der er ikke noget at sige til at Jehova gennem Paulus advarede de kristne mod at “holde sindet rettet mod kødet”. – Rom. 8:5, 6.

9. Hvad menes der ikke med advarslen i Romerne 8:6?

9 Hvor er det vigtigt at vi lytter til denne advarsel. Selv efter at have tjent Jehova i mange år kunne en kristen begynde at rette sindet mod kødet. Her er der selvfølgelig ikke tale om det at man indimellem tænker på noget der har med mad, arbejde, ferie eller ægteskab at gøre. Sådanne ting er en helt almindelig del af livet. Jesus glædede sig  over at spise og sørgede også for mad til andre. Han vidste også at der var brug for afslapning. Og Paulus skrev at det intime samliv er en vigtig del af ægteskabet.

Plejer du at tale om noget der har med ånden eller med kødet at gøre? (Se paragraf 10, 11)

10. Hvad mente Paulus med udtrykket “holde sindet rettet mod” i Romerne 8:5, 6?

10 Hvad mente Paulus med udtrykket “at holde sindet rettet mod kødet”? Det græske ord han brugte, sigter til at man koncentrerer sine tanker om noget, og det beskriver en holdning eller indstilling. De der lever i overensstemmelse med kødet, lader sig i bund og grund styre af deres syndige tilbøjeligheder. I forbindelse med det pågældende græske ord i Romerne 8:5 skriver en bibelforsker: “De retter deres sind mod – det vil sige at de er dybt interesseret i og konstant taler om, beskæftiger sig med og glæder sig over – de ting der har med kødet at gøre.”

11. Hvilke ting kunne komme til at fylde for meget i vores liv?

11 De kristne i Rom måtte tænke grundigt over hvad deres liv kredsede om. Var det de ting “der hører kødet til”? Vi må også analysere vores liv. Spørg dig selv: ‘Hvad brænder jeg for? Hvad plejer jeg at snakke om? Hvad bruger jeg min tid og energi på?’ Nogle finder måske ud af at de er meget optaget af at prøve forskellige vine, at indrette deres hjem, at finde det helt rigtige tøj, at investere deres penge, at planlægge rejser eller lignende. Sådanne ting er ikke i sig selv forkerte; de kan være en helt almindelig del af livet. For eksempel sørgede Jesus engang for vin til et bryllup, og af helbredsgrunde anbefalede Paulus at Timoteus drak lidt vin. (1 Tim. 5:23; Joh. 2:3-11) Men var vin det Jesus og Paulus gik op i og hele tiden talte om? Nej. Hvad med os? Hvad kredser vores liv om?

12, 13. Hvorfor er det ikke lige meget hvad vi retter vores sind mod?

12 Det er meget vigtigt at vi ransager os selv. Hvorfor? Paulus kom med denne advarsel: “At holde sindet rettet mod kødet betyder ... død.” (Rom. 8:6) Hvis vi fokuserer på det forkerte, kan det altså have alvorlige konsekvenser – åndelig død nu og fysisk død i fremtiden. Sådan behøver det dog ikke at ende for en der er begyndt at rette sindet mod kødet. Det er muligt at ændre sig. Tænk for eksempel på den bror i Korinth der levede umoralsk. Efter at han var blevet udelukket, ændrede han sig. Han holdt op med at leve i overensstemmelse med kødet og begyndte igen at følge Jehovas normer. – 2 Kor. 2:6-8.

13 Hvis det var muligt for en bror der havde en så ekstremt dårlig moral, at ændre sig, er det bestemt også muligt for kristne i dag. At tænke over Paulus’ advarsel kan motivere en kristen til at gøre de nødvendige forandringer.

“AT HOLDE SINDET RETTET MOD ÅNDEN”

14, 15. (a) Hvad skal vi gøre i stedet for at “holde sindet rettet mod kødet”? (b) Hvad menes der ikke med udtrykket “at holde sindet rettet mod ånden”?

14 Efter at Paulus havde advaret mod at “holde sindet rettet mod kødet”, gav han sine trosfæller denne forsikring: “At holde sindet rettet mod ånden betyder liv og fred.” Sikke en belønning vi kan få – liv og fred!

15 At en person ‘holder sindet rettet  mod ånden’, betyder ikke at vedkommende er virkelighedsfjern. Han kan godt tænke på og tale om andet end Jehova, Bibelen og fremtidshåbet. Vi må huske at Paulus og andre trofaste tjenere for Jehova i det første århundrede på mange måder levede et helt normalt liv. De sørgede for at få noget at spise og drikke, mange giftede sig og stiftede familie, og de arbejdede for at forsørge sig selv. – Mark. 6:3; 1 Thess. 2:9.

16. Hvad var det vigtigste i Paulus’ liv?

16 Disse trofaste kristne tillod dog ikke at sådanne ting blev det deres liv drejede sig om. For eksempel fremgår det af Bibelen at Paulus var teltmager, men det er samtidig tydeligt at hans arbejde ikke var det vigtigste i hans liv. Paulus gik først og fremmest op i at forkynde og undervise. (Læs Apostelgerninger 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35). Og det var også disse aktiviteter han anbefalede sine brødre og søstre i Rom at være optaget af. Ja, de åndelige ting var omdrejningspunktet i Paulus’ liv. De kristne i Rom måtte efterligne ham, og det må vi også. – Rom. 15:15, 16.

17. Hvilket liv vil vi få hvis vi ‘holder sindet rettet mod ånden’?

17 Hvad vil resultatet være hvis vi er optaget af de rigtige ting? I Romerne 8:6 får vi svaret: “At holde sindet rettet mod ånden betyder liv og fred.” Det indebærer at vi lader hellig ånd påvirke og styre vores sind, og at vi lærer at tænke ligesom Jehova tænker. Når vi gør de åndelige ting til det vigtigste i vores tilværelse, vil vi få et tilfredsstillende og meningsfyldt liv nu. Og i fremtiden vil vi få evigt liv, enten i himlen eller på jorden.

18. Hvordan giver det fred at “holde sindet rettet mod ånden”?

18 Hvad mente Paulus da han sagde: “At holde sindet rettet mod ånden betyder ... fred”? Mange mennesker kæmper for at opnå indre fred, men vi har allerede fred i sindet. Vi har også fred med dem vi er i familie med, og dem der er i vores menighed. Eftersom vi alle er ufuldkomne, vil der en gang imellem opstå uoverensstemmelser, men når det sker, følger vi Jesu råd og slutter fred. (Matt. 5:24) Noget der gør det lettere for os, er at huske at vores brødre og søstre også tjener “den Gud som giver fred”. – Rom. 15:33; 16:20.

19. Hvilken særlig fred kan vi opnå?

19 Når vi ‘holder sindet rettet mod ånden’, kan vi også glæde os over en anden form for fred – fred med vores Skaber! Profeten Esajas skrev: “Den hvis holdning er velfunderet, vil du [Jehova] værne i fortsat fred, for det er dig han har tillid til.” – Es. 26:3; læs Romerne 5:1.

20. Hvorfor er du taknemmelig for vejledningen i Romerne, kapitel 8?

20 Uanset om vi har håb om at leve evigt i himlen eller på jorden, kan vi have stor gavn af vejledningen i Romerne, kapitel 8. Hvor kan vi være taknemmelige for at Bibelen opfordrer os til at fokusere på tjenesten for Jehova og ikke på vores egne ønsker. Hvis vi ‘holder sindet rettet mod ånden’, vil vi få en fantastisk belønning. Paulus skrev: “Den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.” – Rom. 6:23.