Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

Bibelen online

NY VERDEN-OVERSÆTTELSEN AF DE HELLIGE SKRIFTER

Nehemias 12:1-47

12  Og følgende var de præster og levitter der drog op sammen med Zerubba′bel,+ Sjeal′tiels søn,+ og Je′sjua:+ Sera′ja, Jirme′ja, Ez′ra,  Amar′ja,+ Mal′luk, Hat′tusj,  Sjekan′ja, Re′hum, Me′remot,  Id′do, Gin′netoj, Abi′ja,  Mij′jamin, Ma’ad′ja, Bil′ga,  Sjema′ja+ og Jo′jarib, Jeda′ja,+  Sal′lu,* A′mok,+ Hilki′ja, Jeda′ja.+ Dette var overhovederne for præsterne og deres brødre i Je′sjuas+ dage.  Og levitterne var Je′sjua,+ Bin′nuj,+ Kad′miel,+ Sjereb′ja, Juda, Mattan′ja,+ som stod for takkesangen, han og hans brødre.  Og deres brødre Bakbuk′ja og Un′ni [stod] over for dem som vagter. 10  Og Je′sjua blev fader til Jo′jakim,+ og Jo′jakim blev fader til El′jasjib,+ og El′jasjib til Jo′jada.+ 11  Og Jo′jada blev fader til Jo′natan, og Jo′natan blev fader til Jaddu′a.+ 12  Og i Jo′jakims dage var der følgende præster, overhoveder for fædrenehuse:+ for Sera′ja,+ Mera′ja; for Jirme′ja, Hanan′ja; 13  for Ez′ra,+ Mesjul′lam; for Amar′ja, Jehoha′nan; 14  for Mal′luki,* Jo′natan; for Sjeban′ja,+ Josef; 15  for Ha′rim,+ Ad′na; for Me′rajot, Hel′kaj; 16  for Id′do, Zakari′as; for Gin′neton, Mesjul′lam; 17  for Abi′ja,+ Zik′ri; for Min′jamin,* ——;* for Moad′ja, Pil′taj; 18  for Bil′ga,+ Sjammu′a; for Sjema′ja, Jo′natan; 19  og for Jo′jarib, Mat′tenaj; for Jeda′ja,+ Uz′zi; 20  for Sal′laj, Kal′laj; for A′mok, E′ber; 21  for Hilki′ja, Hasjab′ja; for Jeda′ja,+ Netan′el. 22  Levitterne i El′jasjibs,+ Jo′jadas+ og Joha′nans og Jaddu′as+ dage blev indskrevet som overhoveder for fædrenehuse, også præsterne, indtil perseren Dari′us’ regeringstid. 23  Le′vis sønner, overhovederne for fædrenehusene,+ blev indskrevet i bogen om tidens begivenheder, indtil El′jasjibs søn Joha′nans dage. 24  Og levitternes overhoveder var Hasjab′ja, Sjereb′ja+ og Je′sjua,* søn af Kad′miel,+ og deres brødre, [som stod] over for dem for at lovsynge [og] takke i overensstemmelse med den [sande] Guds mand Davids bud,+ vagthold svarende til vagthold. 25  Mattan′ja+ og Bakbuk′ja, Obad′ja, Mesjul′lam, Tal′mon, Ak′kub+ holdt vagt som portvagter,+ et vagthold ved portenes forrådsrum. 26  Disse virkede i Jo′jakims+ dage, [han som var] søn af Je′sjua,+ søn af Jo′zadak,+ og i landshøvdingen Nehemi′as’+ og præsten Ez′ras,+ den skriftlærdes,+ dage. 27  Og i forbindelse med indvielsen+ af Jerusalems mur henvendte man sig til levitterne for at få dem til at komme fra alle deres steder til Jerusalem og medvirke til indvielsesfesten og til at man kunne fryde sig, nemlig med takkesange+ og med musik*+ af cymbler, harper+ og lyrer.+ 28  Da samledes sangersønnerne, både fra [Jordan]egnen,+ Jerusalems omegn og fra netofatitternes+ bebyggelser 29  og fra Bet-Gil′gal+ og fra Ge′bas+ og Az′mavets+ marker, for sangerne havde bygget sig bebyggelser+ hele vejen rundt om Jerusalem. 30  Derpå rensede+ præsterne og levitterne sig og rensede folket+ og portene+ og muren.+ 31  Jeg førte nu Judas fyrster+ op på muren, og så opstillede jeg to store takkekor+ og processionstog, [hvoraf det ene gik]* til højre på muren mod Askedyngeporten.*+ 32  Hosja′ja og halvdelen af Judas fyrster gik da efter dem, 33  samt Azar′ja, Ez′ra og Mesjul′lam, 34  Juda og Benjamin og Sjema′ja og Jirme′ja; 35  og nogle af præstesønnerne med trompeterne:+ Zekar′ja, søn af Jo′natan, søn af Sjema′ja, søn af Mattan′ja, søn af Mika′ja, søn af Zak′kur,+ søn af A′saf,+ 36  og hans brødre Sjema′ja og A′zarel, Mi′lalaj, Gi′lalaj, Ma′aj, Netan′el og Juda, Hana′ni, med den [sande] Guds mand Davids musikinstrumenter;+ og Ez′ra,+ den skriftlærde, foran dem. 37  Og ved Kildeporten+ havde de lige foran sig Trappen+ til Davidsbyen+ som de gik op ad, ad opgangen på muren oven for Davidshuset, og videre til Vandporten+ mod øst. 38  Og det andet takkekor,+ som gik foran mens jeg kom bagefter med halvdelen af folket, [gik til venstre]* på muren over Bageovnstårnet+ og videre til Den Brede Mur,+ 39  og over E′fraimsporten+ og videre til Den Gamle [Bys] Port+ og til Fiskeporten+ og Ha′nanels Tårn+ og Me′atårnet+ og videre til Fåreporten;+ og de gjorde holdt ved Vagtporten. 40  Til sidst gjorde de to takkekor+ holdt ved den [sande] Guds hus,+ foruden jeg selv og halvdelen af landsfogederne sammen med mig,+ 41  og præsterne El′jakim, Ma’ase′ja, Min′jamin,* Mika′ja, Eljoe′naj, Zekar′ja, Hanan′ja med trompeterne,+ 42  og Ma’ase′ja og Sjema′ja og Elea′zar og Uz′zi og Jehoha′nan og Malki′ja og E′lam og E′zer. Og sangerne med tilsynsmanden Jizra′ja lod stadig [sangen] lyde.+ 43  På den dag bragte de derpå store ofre+ og frydede sig,+ for den [sande] Gud gav dem grund til stor fryd.+ Og også kvinderne+ og børnene+ frydede sig, så Jerusalems fryd kunne høres langt bort.+ 44  Endvidere blev der på den dag indsat mænd til at stå for rummene+ til forrådene,+ til bidragene,+ til førstegrøden+ og til tienden,*+ for dér at samle det som efter loven var præsternes og levitternes+ andele fra* byernes marker;+ for der var fryd i Juda over at præsterne og levitterne+ stod på deres plads. 45  Derpå tog de sig af pligterne+ over for deres Gud og af renselsespligterne,+ og det samme gjorde sangerne+ og portvagterne,+ ifølge Davids [og] hans søn Salomons bud. 46  For allerede i Davids og A′safs dage havde der været overhoveder for sangerne+ og lovsangen og takkesangen til Gud.+ 47  Og i Zerubba′bels+ dage og i Nehemi′as’+ dage gav hele Israel sangerne+ og portvagterne+ deres andele, efter hvad der behøvedes dag for dag,* og de gav helliggaver til levitterne,+ og levitterne gav helliggaver til Arons sønner.

Fodnoter

Sandsynligvis den samme som „Sallaj“ i v. 20.
„Malluk“, LXX.
„Mijjamin“ i v. 5.
Der synes at mangle et navn her i M.
„Jesus“, LXX.
Ordr.: „sang“.
Tilføjet i overensstemmelse med v. 38.
„Askedyngeporten“. Almindeligvis kaldt „Møgporten“, som i LXX og Vg.
Tilføjet i overensstemmelse med v. 31.
„Mijjamin“ i 10:7.
El.: „tiendedelene“.
Ordr.: „efter (ifølge)“.
„efter hvad der behøvedes dag for dag“. Ordr.: „en dags ord (ting, behov) på dets (dens) dag“.