Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 17

Oplæring af Rigets tjenere

Oplæring af Rigets tjenere

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Hvordan teokratiske skoler forbereder Rigets tjenere til at varetage deres opgaver

1-3. Hvordan sørgede Jesus for at forkyndelsesarbejdet fik større udbredelse, og hvilke spørgsmål giver det anledning til?

I TO ÅR forkyndte Jesus i Galilæa. (Læs Mattæus 9:35-38). Han besøgte byerne og landsbyerne, og han underviste i deres synagoger og forkyndte den gode nyhed om Riget. Og uanset hvor han forkyndte, stimlede folk sammen omkring ham. „Høsten er stor,“ bemærkede Jesus. Der var behov for flere arbejdere.

2 Jesus sørgede for at forkyndelsesarbejdet fik større udbredelse. Hvordan? Ved at sende sine 12 apostle ud „for at forkynde Guds rige“. (Luk. 9:1, 2) Apostlene har sikkert haft flere spørgsmål om hvordan de skulle udføre dette arbejde. Før Jesus sendte dem ud, sørgede han kærligt for at give dem noget han selv havde fået af sin himmelske Far — oplæring.

3 Nu tænker du måske: Hvilken oplæring fik Jesus af sin Far? Hvilken oplæring gav Jesus apostlene? Og hvordan forholder det sig i dag — har den messianske Konge oplært sine disciple til at udføre deres tjeneste? Og i så fald hvordan?

„Jeg siger disse ting sådan som Faderen har undervist mig“

4. Hvornår og hvor blev Jesus undervist af sin Far?

4 Jesus lagde ikke skjul på at han var blevet oplært af sin Far. Under sin tjeneste sagde han: „Jeg siger disse ting sådan som Faderen har undervist mig.“ (Joh. 8:28) Men hvornår og hvor var Jesus blevet undervist? Hans oplæring begyndte åbenbart kort tid efter at han — Guds førstefødte søn — blev skabt. (Kol. 1:15) Sønnen har været sammen med sin himmelske Far i utallige tidsaldre, hvor han har lyttet til og iagttaget den „store Lærer“. (Es. 30:20) Resultatet var at Sønnen modtog en uddannelse uden sidestykke vedrørende sin Fars egenskaber, gerninger og hensigt.

5. Hvilken undervisning gav Faren sin søn angående den tjeneste han skulle udføre på jorden?

5 Da tiden var inde, oplærte Jehova sin søn angående den tjeneste han skulle udføre på jorden. Lad os se på en profeti som beskriver forholdet mellem den store Lærer og hans førstefødte søn. (Læs Esajas 50:4, 5). Jehova vækkede sin  søn „morgen efter morgen“, står der i profetien. Den udtalelse giver os et billede af en lærer som tidligt om morgenen vækker sin elev for at undervise ham. Et omfattende bibelsk opslagsværk siger: „Jehova ... lader ham så at sige gå i skole på samme måde som en elev og underviser ham i hvad og hvordan han skal forkynde.“ I denne himmelske „skole“ lærte Jehova sin søn ’hvad han skulle sige, og hvad han skulle udtale’. (Joh. 12:49) Faren gav også sin søn vejledning om hvordan han skulle undervise. * Mens Jesus var på jorden, gjorde han god brug af den oplæring han havde fået, ikke bare ved at udføre sin egen tjeneste, men også ved at oplære sine disciple til at varetage deres tjeneste.

6, 7. (a) Hvilken oplæring gav Jesus sine apostle, og hvad udrustede denne oplæring dem til at gøre? (b) Hvilken oplæring har Jesus sikret sig at hans nutidige disciple har fået?

6 Men hvilken oplæring gav Jesus sine apostle? Det spørgsmål stillede vi i begyndelsen af kapitlet. Ifølge Mattæus, kapitel 10, gav han dem specifikke instruktioner angående deres forkyndelse, blandt andet ved at gøre opmærksom på følgende: Hvor de skulle forkynde (vers 5 og 6), hvilket budskab de skulle udbrede (vers 7), at de havde behov for at stole på Jehova (vers 9 og 10), hvordan de skulle henvende sig til dem de besøgte (vers 11 til 13), hvad de skulle gøre når de blev afvist (vers 14 og 15), og hvordan de skulle reagere hvis de blev forfulgt (vers 16 til 23). * Den gode oplæring Jesus gav sine apostle, udrustede dem til at gå foran i forkyndelsen af den gode nyhed i det første århundrede.

7 Hvordan forholder det sig i dag? Jesus, kongen i Guds rige, har givet sine disciple den vigtigste af alle opgaver, nemlig at forkynde „denne gode nyhed om riget ... på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne“. (Matt. 24:14) Har Kongen oplært os til at udføre dette yderst vigtige arbejde? Helt bestemt! Fra himlen har Kongen sikret sig at hans disciple har fået oplæring i hvordan de skal forkynde uden for menigheden og varetage særlige ansvarsopgaver i menigheden.

Guds tjenere oplæres til at blive evangelieforkyndere

8, 9. (a) Hvad var hovedformålet med Den Teokratiske Skole? (b) Hvordan har midtugemødet hjulpet dig til at blive en bedre forkynder?

8 Jehovas organisation har længe benyttet stævner og menighedsmøder — som for eksempel tjenestemødet — til at oplære Guds folk til tjenesten. I 1940’erne begyndte de ledende brødre ved Hovedkontoret imidlertid at tilrettelægge oplæring ved hjælp af forskellige skoler.

9 Den Teokratiske Skole. Som det fremgår af det foregående kapitel, begyndte man at afholde Den Teokratiske Skole i 1943. Var formålet med denne skole udelukkende at oplære eleverne til at udarbejde gode indlæg eller at holde  appellerende foredrag ved menighedens møder? Nej. Hovedformålet med skolen var at oplære Guds tjenere til at bruge deres talegaver til pris for Jehova i forkyndelsen. (Sl. 150:6) Skolen udrustede alle de brødre og søstre der var tilmeldt, til at blive bedre forkyndere af Riget. Nu får vi denne oplæring ved midtugemødet.

10, 11. Hvem kan i dag blive tilmeldt Gileadskolen, og hvad er formålet med skolens undervisningsprogram?

10 Vagttårnets Bibelskole Gilead. Den skole vi i dag kalder Vagttårnets Bibelskole Gilead, begyndte mandag den 1. februar 1943. Oprindelig blev skolen oprettet med henblik på at oplære pionerer og andre heltidstjenere til missionærtjeneste et eller andet sted i verden. Men efter oktober 2011 er denne skole forbeholdt dem der allerede er i en eller anden form for særlig heltidstjeneste — specialpionerer, rejsende tilsynsmænd og deres hustruer, betelitter og missionærer som endnu ikke har overværet skolen.

11 Hvad er formålet med Gileadskolens undervisningsprogram? En lærer gennem mange år svarer: „At styrke elevernes tro gennem et grundigt studium af Guds ord og hjælpe dem til at udvikle de åndelige færdigheder der er nødvendige for at kunne klare de udfordringer de møder i den opgave de får tildelt. Endnu et grundlæggende formål med undervisningen er at give eleverne et mere dybtfølt ønske om at deltage i forkyndelsesarbejdet.“ — Ef. 4:11.

12, 13. Hvilken indflydelse har Gileadskolen haft på den verdensomspændende forkyndelse? Giv et eksempel.

12 Hvilken indflydelse har Gileadskolen haft på den verdensomspændende forkyndelse? Siden 1943 er mere end 8.500 elever blevet oplært på denne skole, * og missionærer der har overværet Gileadskolen, har udført tjeneste i over 170 lande. Missionærerne gør god brug af den oplæring de har fået. De går ivrigt foran i forkyndelsesarbejdet og oplærer andre til at gøre det samme. I mange tilfælde er det missionærerne der igangsætter arbejdet i områder hvor der kun er få eller slet ingen forkyndere.

13 Lad os se på det der skete i Japan, hvor den organiserede offentlige forkyndelse stort set var gået i stå under Anden Verdenskrig. I august 1949 var der mindre end 10 indfødte forkyndere i Japan. I slutningen af året var 13 gileadoplærte missionærer imidlertid travlt optaget af at forkynde i landet. Flere missionærer fulgte efter. I begyndelsen koncentrerede de sig om de større byer; senere fortsatte de i andre byer. De tilskyndede ivrigt deres elever og andre til at tage pionertjenesten op. Missionærernes ihærdige indsats gav store resultater. I dag er der mere end 216.000 forkyndere i Japan, og næsten 40 procent af dem er pionerer. *

14. Hvad er de teokratiske skoler et magtfuldt vidnesbyrd om? (Se også rammen „ Skoler der oplærer Rigets tjenere“).

14 Andre teokratiske skoler. Pionerskolen, Bibelskolen for Kristne Ægtepar og Bibelskolen for Ugifte Brødre har  hjulpet eleverne til at udvikle sig åndeligt og gå aktivt foran i forkyndelsen. * Alle disse teokratiske skoler er et magtfuldt vidnesbyrd om at vores Konge i fuldt mål har udrustet sine disciple til at udføre deres tjeneste. — 2 Tim. 4:5.

Brødre oplæres til at varetage særlige ansvarsopgaver

15. I hvilken forstand ønsker mænd der har ansvarsopgaver, at følge Jesu eksempel?

15 Kan du huske Esajas’ profeti om at Jesus ville være oplært af Gud? I denne himmelske „skole“ lærte Sønnen ’hvordan han kunne svare den trætte med ord’. (Es. 50:4) Jesus benyttede denne undervisning; mens han var på jorden, styrkede han dem som ’sled og slæbte og var tyngede af byrder’. (Matt. 11:28-30) Mænd der har påtaget sig ansvarsopgaver, ønsker ligesom Jesus at være en kilde til styrke for deres brødre og søstre. Der er blevet oprettet forskellige skoler med det formål at hjælpe kvalificerede brødre til at blive dygtigere til at betjene deres trosfæller.

16, 17. Hvad er formålet med Rigets Tjenesteskole? (Se også fodnoten).

16 Rigets Tjenesteskole. Denne skole blev første gang afholdt den 9. marts 1959 i South Lansing, New York.  Rejsende tilsynsmænd og menighedstjenere blev indbudt til at overvære et kursus som varede en måned. Senere blev dette kursus oversat fra engelsk til andre sprog, og lidt efter lidt blev brødre i hele verden oplært på denne skole. *

Bror Lloyd Barry underviser på Rigets Tjenesteskole i Japan, 1970

17 I den engelske årbog for 1962 stod der følgende om formålet med Rigets Tjenesteskole: „I denne travle verden må en tilsynsmand i Jehovas Vidners menighed være en der kan tilrettelægge sit liv på en sådan måde at han viser alle i menigheden passende opmærksomhed og er til gavn for dem. Samtidig må han vise at han har et ligevægtigt og sundt sind, ved ikke at forsømme sin familie til fordel for menigheden. Menighedstjenere [en daværende menighedstjener svarer i dag til en koordinator for et ældsteråd] har i hele verden fået en storslået mulighed for at overvære Rigets Tjenesteskole og modtage en oplæring der vil hjælpe dem til at gøre netop det der ifølge Bibelen forventes af en tilsynsmand.“ — 1 Tim. 3:1-7; Tit. 1:5-9.

18. På hvilken måde har alle Guds tjenere gavn af Rigets Tjenesteskole?

 18 Alle Guds tjenere har haft gavn af Rigets Tjenesteskole. Hvordan? Når ældste og menighedstjenere bruger det de har lært på skolen, vil de, ligesom Jesus, kunne styrke deres trosfæller. Bliver du ikke glad når en ældstebror eller en menighedstjener kommer med en kærlig bemærkning, lytter interesseret til det du siger, eller aflægger dig et opmuntrende besøg? (1 Thess. 5:11) Den slags kvalificerede mænd er en stor velsignelse for deres menigheder.

19. Hvilke andre skoler fører Undervisningsudvalget tilsyn med, og hvorfor er disse skoler blevet oprettet?

19 Andre teokratiske skoler. Undervisningsudvalget under Det Styrende Råd fører tilsyn med andre skoler der sørger for oplæring af brødre som har ansvarsopgaver i organisationen. Disse skoler er oprettet for at hjælpe ansvarshavende brødre — menighedsældste, rejsende tilsynsmænd og medlemmer af afdelingskontorernes udvalg — så de bliver dygtigere til at tage sig af deres mange ansvarsopgaver. Disse bibelske kurser tilskynder brødrene til selv at forblive åndeligt stærke og til at anvende de bibelske principper når de tager sig af de dyrebare får Jehova har betroet i deres varetægt. — 1 Pet. 5:1-3.

I Malawi blev den første klasse på Skolen for Udnævnte Tjenere afholdt i 2007

20. Hvorfor kunne Jesus med rette sige at vi alle er „oplært af Jehova“, og hvad er du besluttet på at gøre?

20 Det er tydeligt at den messianske Konge har sikret sig at hans disciple er godt oplært. Al denne oplæring kommer ovenfra: Jehova har oplært sin søn. Sønnen har oplært sine disciple. Af den grund kunne Jesus sige at vi alle er „oplært af Jehova“. (Joh. 6:45; Es. 54:13) Lad os være besluttede på at drage fuld nytte af den oplæring som vores Konge har givet os mulighed for at få — uanset om det er på Den Teokratiske Skole, ved de andre menighedsmøder eller på nogle af de andre skoler vi har talt om i dette kapitel. Og lad os huske at hovedformålet med al denne oplæring er at hjælpe os til at forblive åndeligt stærke så vi kan fuldføre vores tjeneste.

^ par. 5 Hvorfra ved vi at Faren lærte Sønnen hvordan han skulle undervise? Tænk over følgende: De mange billeder, eller illustrationer, Jesus benyttede i sin undervisning, opfyldte en profeti der var nedskrevet århundreder før han blev født. (Sl. 78:2; Matt. 13:34, 35) Det fremgår tydeligt at Jehova, ophavsmanden til denne profeti, lang tid i forvejen havde besluttet at hans søn skulle undervise ved hjælp af illustrationer, eller lignelser. — 2 Tim. 3:16, 17.

^ par. 6 Nogle måneder senere „udpegede [Jesus] halvfjerds andre og sendte dem ud i forvejen to og to“. Han gav også dem oplæring. — Luk. 10:1-16.

^ par. 12 Nogle har gennemgået Gileadskolen mere end én gang.

^ par. 13 Flere oplysninger om den indflydelse gileadoplærte missionærer har haft på den verdensomspændende forkyndelse, findes i kapitel 23 i bogen Jehovas Vidner — forkyndere af Guds rige.

^ par. 14 De to sidstnævnte skoler er blevet erstattet af Skolen for Kristne Forkyndere.

^ par. 16 I dag får alle ældste gavn af undervisningen på Rigets Tjenesteskole. Undervisningen er af varierende længde og bliver givet med få års mellemrum. Siden 1984 har menighedstjenere også modtaget oplæring på denne skole.