Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 2

Guds rige fødes i himlen

Guds rige fødes i himlen

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Hvordan Gud forberedte sit folk på Rigets fødsel

1, 2. Hvilken begivenhed har været den største i verdenshistorien, og hvorfor er det ikke overraskende at ingen mennesker var vidne til den?

HAR du, som så mange andre, nogen sinde spekuleret på hvordan det må have været at opleve et af de store vendepunkter i historien? Hvis du havde levet på et sådant tidspunkt, er det så sandsynligt at du personligt havde været vidne til de begivenheder der var årsag til forandringen? Næppe. Omvæltninger som får gamle regimer til at falde, og som beskrives udførligt i historiebøgerne, sker ofte uden at folk i almindelighed bemærker det. Meget i historien foregår så at sige bag lukkede døre — i tronsale, rådsforsamlinger eller på regeringskontorer. Ikke desto mindre berører sådanne forandringer millioner af mennesker.

2 Hvordan forholder det sig med den største begivenhed der er sket i verdenshistorien? Den har berørt millioner. Alligevel var den ikke synlig for mennesker. Vi tænker naturligvis på Guds riges fødsel i himlen, det længe lovede messianske rige som snart vil gøre ende på hele den nuværende verdensordning. (Læs Daniel 2:34, 35, 44, 45). Var det fordi Jehova ville skjule denne begivenhed for menneskeheden, at ingen var vidne til den? Eller ønskede han i stedet at forberede sine loyale tjenere på begivenheden? Lad os se på det.

„Mit sendebud ... skal rydde en vej foran mig“

3-5. (a) Hvem var „pagtens sendebud“ som omtales i Malakias 3:1? (b) Hvad ville der ske før „pagtens sendebud“ ankom til templet?

3 Helt fra gammel tid har det været Jehovas hensigt at forberede sit folk på det messianske riges fødsel. I profetien i Malakias 3:1 står der for eksempel: „Se, jeg sender mit sendebud, og han skal rydde en vej foran mig. Og pludselig vil den sande Herre som I søger, komme til sit tempel, og pagtens sendebud som I ønsker skal komme.“

4 Hvornår kom Jehova, „den sande Herre“, i den nutidige opfyldelse for at inspicere dem der tjente i den jordiske forgård i hans åndelige tempel? Profetien forklarer at Jehova ville komme sammen med „pagtens sendebud“. Hvem var det? Den messianske konge, Jesus Kristus! (Luk. 1:68-73)  Som nyindsat hersker ville han inspicere og rense Guds folk på jorden. — 1 Pet. 4:17.

5 Men hvem var så det andet „sendebud“, som omtales i begyndelsen af Malakias 3:1? Denne profetiske skikkelse ville vise sig før den messianske Konges nærværelse. Var der en som i årtierne før 1914 ’ryddede en vej’ foran den messianske Konge?

6. Hvem fungerede som det forudsagte „sendebud“ der kom for at forberede Guds folk på de begivenheder der lå forude?

6 I denne publikation vil Jehovas folks spændende historie i nutiden give os svar på sådanne spørgsmål. Denne historie viser os at der i den sidste del af det 19. århundrede fremstod en lille gruppe oprigtigt troende mennesker — de eneste sande kristne blandt talrige andre der også hævdede at være det. De blev kendt som Bibelstudenterne. Lederne iblandt dem — Charles T. Russell og hans medarbejdere — kom til at fungere som det forudsagte „sendebud“, der sørgede for åndelig vejledning og derved forberedte Guds folk på de begivenheder der lå forude. Lad os se hvordan denne gruppe på fire måder fungerede som „sendebud“.

Tilbedelse i sandhed

7, 8. (a) Hvem begyndte i det 19. århundrede at afsløre at læren om sjælens udødelighed er falsk? (b) Hvilke andre falske lærepunkter afslørede C.T. Russell og hans nære medarbejdere?

7 Disse Bibelstudenter undersøgte Skriften under bøn; de nåede til enighed og samlede og publicerede så de lærepunkter som de fandt klare og sande. I århundreder havde kristenheden været indhyllet i åndeligt mørke, og mange af dens lærepunkter havde en hedensk oprindelse. Et markant eksempel er læren om sjælens udødelighed. I løbet af det 19. århundrede var der imidlertid nogle oprigtige bibellæsere som granskede dette lærepunkt nøje og fandt ud af at det ikke var baseret på Guds ord. Henry Grew, George Stetson og George Storrs afslørede i foredrag og på skrift modigt denne sataniske løgn. * Deres arbejde gjorde et dybt indtryk på C.T. Russell og hans nære medarbejdere.

8 Den lille gruppe Bibelstudenter opdagede også at andre lærepunkter som havde forbindelse med læren om sjælens udødelighed, var falske og forvirrende — eksempelvis læren om at alle gode mennesker kommer i himlen, og at Gud for evigt piner de onde i et brændende helvede. I en lang række artikler, bøger, brochurer, traktater og andet skriftligt materiale, deriblandt trykte prædikener, afslørede Russell og hans medarbejdere modigt disse løgne.

9. Hvordan afslørede Zion’s Watch Tower treenighedslæren?

9 Bibelstudenterne afslørede også at den vidt udbredte treenighedslære er falsk. I 1887 bragte Zion’s Watch Tower følgende oplysning: „Skriften er helt klar når det drejer sig om at Jehova og vor Herre Jesus er to forskellige personer, og når den beskriver forholdet imellem dem.“ Derefter gjorde artiklen  opmærksom på hvor mærkeligt det var at „tanken om en treenig Gud — tre guder i én og samtidig én Gud i tre — nogen sinde havde vundet hævd og var blevet almindeligt accepteret. Men det faktum at det forholder sig sådan, er kun med til at vise hvor dybt kirken sov mens fjenden bandt hende i vildfarelsens lænker.“

10. Hvad påpegede Watch Tower i forbindelse med det skelsættende år 1914?

10 Som titlen antyder, var de der skrev artiklerne i tidsskriftet Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence dybt interesseret i profetierne vedrørende Kristi nærværelse. Bladets trofaste salvede skribenter lagde mærke til at Daniels profeti om de „syv tider“ havde betydning for tidspunktet for opfyldelsen af Guds hensigt med det messianske rige. Helt tilbage i 1870’erne pegede de på året 1914 som det år hvor de syv tider ville slutte. (Dan. 4:25; Luk. 21:24) Til trods for at vores brødre ikke dengang til fulde forstod hvad der skulle ske i dette skelsættende år, forkyndte de vidt og bredt hvad de havde fundet frem til vedrørende sandheden fra Bibelen, og det fik stor betydning fremover.

11, 12. (a) Hvem tilskrev bror Russell æren for det han lærte andre? (b) Hvor vigtigt var det arbejde Russell og hans medarbejdere udførte i årtierne før 1914?

 11 Hverken Russell eller hans trofaste medarbejdere tog æren for at være de første der gjorde opmærksom på og forstod disse vigtige åndelige sandheder. Russell gav respektfuldt andre æren for det der tilkom dem. Først og fremmest ærede han dog Jehova Gud som den der var ansvarlig for at undervise sit folk angående det de havde brug for at vide, netop på det tidspunkt hvor de havde behov for det. Det er tydeligt at Jehova velsignede de bestræbelser Russell og hans medarbejdere gjorde sig for at adskille sand og falsk lære. Som årene gik, blev forskellen mellem dem og kristenheden større og tydeligere.

Bror Russell og hans nære medarbejdere var forkæmpere for Bibelens sande lære

12 Det var en forbløffende indsats disse trofaste mænd gjorde som forkæmpere for den sande lære i årtierne før 1914. I et tilbageblik skrev The Watch Tower and Herald of Christ’s Presence for 1. november 1917: „Millioner af mennesker er nu blevet befriet for den tyngende frygtens byrde som helvedeslæren og andre falske dogmer har pålagt dem ... Den flodbølge af sandhed der begyndte at rejse sig for mere end fyrre år siden, vokser stadig støt, og det vil den blive ved med indtil den dækker hele jorden; i deres forsøg på at hindre sandheden i at nå ud til hele jorden kunne dens modstandere lige så godt prøve at tilbageholde havets kæmpebølger med en fejekost.“

13, 14. (a) Hvordan hjalp ’sendebuddet’ med at berede vejen for den messianske Konge? (b) Hvad kan vi lære af vores brødre som levede for mere end 100 år siden?

13 Tænk over følgende: Ville Guds tjenere have været parate til at Kristi nærværelse skulle begynde, hvis de ikke var i stand til at skelne mellem Jesus og hans Far, Jehova? Bestemt ikke! Det samme gælder hvis de havde haft den opfattelse at udødelighed var noget alle helt automatisk besad, og ikke en dyrebar gave som kun relativt få af Kristi disciple får tildelt. De ville heller ikke have været parate hvis de troede at Gud i al evighed pinte folk i helvedes flammer uden håb om udfrielse. ’Sendebuddet’ beredte helt afgjort vejen for den messianske Konge!

14 Hvad med os i dag? Kan vi lære noget af vores brødre som levede for over 100 år siden? Vi har det samme behov for flittigt at læse og granske i Guds ord. (Joh. 17:3) Efterhånden som denne materialistiske verden bliver mere og mere udhungret i åndelig forstand, bør vores appetit efter åndelig føde blive større og større. — Læs 1 Timoteus 4:15.

„Gå ud fra hende, mit folk“

15. Hvilken erkendelse nåede Bibelstudenterne efterhånden frem til? (Se også fodnote).

15 Bibelstudenterne gjorde opmærksom på at det var nødvendigt at afbryde forbindelsen med kirkerne. I 1879 omtalte Watch Tower ’Babylonkirken’. Henviste man til pavedømmet? Den romerskkatolske kirke? Protestantiske grupper  havde i århundreder ment at Babylon blev brugt som et profetisk billede i Bibelen. Bibelstudenterne kom imidlertid til den erkendelse at det nutidige Babylon omfattede alle kristenhedens kirker. Hvorfor? Fordi de alle fremholdt falske lærepunkter som dem der er nævnt i det foregående. * Som tiden gik, forklarede vores publikationer mere direkte hvad oprigtige mennesker i kirkerne skulle gøre.

16, 17. (a) Hvordan opfordrede bind 3 af Millenniets Daggry og Watch Tower folk til at afbryde forbindelsen med falsk religion? (b) Hvilken faktor svækkede virkningen af sådanne tidlige advarsler? (Se fodnote).

16 For eksempel blev Guds forkastelse af det nutidige Babylon behandlet i bind 3 af Millennial Dawn (Millenniets Daggry) fra 1891. Der stod: „Hele Systemet — et System af Systemer — er forkastet.“ Og der stod videre at alle som „ikke er i Samklang med dets falske Lærdomme og Skikke ... opfordres nu til at skille sig ud derfra“.

17 I januarudgaven af Watch Tower fra 1900 var der vejledning til dem der lod deres navne stå opført som medlemmer i kristenhedens kirker, og som forsvarede deres synspunkt med argumentet: „Jeg sympatiserer med sandheden på alle områder, og jeg deltager sjældent i møder andre steder.“ Artiklen stillede spørgsmålet: „Men er det rigtigt — at være halvvejs inde i og halvvejs ude af Babylon? Er det den lydighed der kræves ... og som behager Gud og er acceptabel i hans øjne? Bestemt ikke. Han [kirkegængeren] indgik offentligt en pagt med trossamfundet da han sluttede sig til det, og han bør trofast leve op til alle denne pagts krav indtil han ... offentligt afbryder sit medlemskab eller melder sig ud.“ I årenes løb blev budskabet stærkere. * Jehovas tjenere må afbryde alle forbindelser med falsk religion.

18. Hvorfor var det nødvendigt at forlade Babylon den Store?

18 Hvis sådanne advarsler om at gå ud fra Babylon den Store ikke regelmæssigt havde lydt, ville Kristus så som nyindsat konge have haft en gruppe salvede tjenere der var parate her på jorden? Nej, for kun kristne som er sluppet ud af Babylons greb, kan tilbede Jehova „i ånd og sandhed“. (Joh. 4:24) Er vi der lever i dag, på lignende måde besluttede på at holde os fri af falsk religion? Vi må fortsat adlyde befalingen: „Gå ud fra hende, mit folk.“ — Læs Åbenbaringen 18:4.

Komme sammen for at tilbede

19, 20. Hvordan tilskyndede Watch Tower sine læsere til at komme sammen for at tilbede?

19 Bibelstudenterne lærte deres trosfæller at de skulle komme sammen for at tilbede, hvis det var muligt. For sande kristne er det ikke nok at forlade falsk religion. Det er også vigtigt at deltage i den sande tilbedelse. Lige fra tidsskriftet Watch Tower begyndte at udkomme, tilskyndede bladet sine læsere til at komme sammen for at tilbede. I juli 1880 skrev bror Russell for eksempel en beretning om en  foredragsrejse han havde været på, og han fortalte hvor opmuntrende de mange møder havde været. Derefter tilskyndede han læserne til at indsende rapporter om de fremskridt de havde gjort — nogle af dem ville blive offentliggjort i bladet. Hvad var formålet? „Lad os alle høre ... hvordan Herren velsigner jer; om I fortsat kommer til møder sammen med andre der har den samme dyrebare tro.“

Charles Russell sammen med en gruppe af de første Bibelstudenter i København i 1909

20 I 1882 bragte bladet Watch Tower en artikel med titlen „Assembling Together“ (Lad os komme sammen). Artiklen opfordrede kristne til at holde møder „for at opbygge, opmuntre og styrke hinanden“. Der stod: „Det er ikke afgørende om der er lærde eller begavede iblandt jer. Lad hver enkelt komme med papir, blyant og sin egen bibel, og brug i videst muligt omfang en bibelordbog ... som hjælpemiddel. Udvælg jer et emne, og bed om åndens ledelse for at få en god forståelse af det; læs og tænk efterfølgende over det I læser, sammenhold skriftsted med skriftsted, så vil I med sikkerhed blive hjulpet frem til sandheden.“

21. Hvordan var menigheden i Allegheny i Pennsylvania et godt eksempel med hensyn til mødedeltagelse og hyrdearbejde?

 21 Bibelstudenterne havde deres hovedkvarter i Allegheny i Pennsylvania, USA, og der gik de foran med et godt eksempel ved at komme sammen i lydighed mod den inspirerede vejledning i Hebræerbrevet 10:24, 25. (Læs). En ældre bror ved navn Charles Capen kunne huske at han havde overværet disse møder som dreng. Han skrev: „Jeg kan stadig huske en af de bibelske tekster der stod malet på væggen i Selskabets forsamlingssal. ’Een er eders Mester, Kristus, og I ere alle Brødre.’ Den tekst har altid stået prentet i min bevidsthed — blandt Jehovas folk er der ingen opdeling i præsteskab og lægfolk.“ (Matt. 23:8) Bror Capen husker også de berigende møder, opmuntringen og bror Russells ihærdige bestræbelser for personligt at være hyrde for hver enkelt af menighedens medlemmer.

22. Hvordan reagerede de trofaste på opfordringen til at overvære de kristne møder, og hvad kan vi lære af dem?

22 Mange fulgte loyalt dette eksempel og den vejledning der blev givet. Der blev oprettet menigheder i andre stater, som for eksempel Ohio og Michigan, derefter i hele Nordamerika og flere andre lande. Er det fornuftigt at mene at de trofaste ville have været klar til Kristi nærværelse hvis ikke de var blevet oplært til at følge den inspirerede vejledning om at komme sammen for at tilbede? Bestemt ikke. Hvad så med os i dag? Vi må være lige så fast besluttede på loyalt at overvære de kristne møder og på den måde bruge enhver lejlighed til sammen at tilbede og opbygge hinanden åndeligt.

 Nidkær forkyndelse

23. Hvordan gjorde Watch Tower det klart at alle salvede skulle være forkyndere af sandheden?

23 Bibelstudenternes lære gik ud på at alle salvede skulle være forkyndere af sandheden. I 1885 stod der i Watch Tower: „Vi må ikke glemme at hvert eneste medlem af den salvede skare er salvet til at forkynde (Es. 61:1), kaldet til tjenesten.“ I et nummer af Watch Tower fra 1888 lød formaningen: „Vores opgave er helt klar ... Hvis vi forsømmer den og kommer med undskyldninger, er vi afgjort dovne tjenere som viser os uværdige til den privilegerede stilling vi er kaldede til.“

24, 25. (a) Hvad gjorde Russell og hans nære medarbejdere ud over at tilskynde til forkyndelse? (b) Hvordan beskrev en kolportør sit arbejde i tiden før det blev almindeligt at køre i bil?

24 Bror Russell og hans nære medarbejdere nøjedes ikke med at opfordre til forkyndelse. De begyndte også at fremstille traktater kaldet Bible Students’ Tracts (Bibelforskeres Traktater), senere også kaldet Old Theology Quarterly (Den gamle Theologie). Læserne af Watch Tower fik disse traktater så de kunne uddele dem til folk uden vederlag.

Vi gør klogt i at spørge os selv: ’Er forkyndelsen noget centralt i mit liv?’

25 De der stillede sig til rådighed for heltidstjenesten, blev kaldt kolportører. Blandt dem var Charles Capen, der er omtalt tidligere. Han fortalte senere: „Som hjælp til at dække mit distrikt i Pennsylvania benyttede jeg mig af kort som var udarbejdet af USGS (USA’s geodætiske institut). På disse kort kunne man se alle de veje der var, og det gjorde det muligt til fods at finde frem til alle dele af hvert distrikt. Nogle gange når jeg havde været på en tredages tur for at modtage bestillinger på bogserien Studier i Skriften, lejede jeg en hest og en vogn for at kunne aflevere de bestilte bøger. Jeg gjorde ofte holdt og overnattede hos landmænd. Det var før det blev almindeligt at køre i bil.“

En kolportør. Bemærk „Tidsaldrenes Plan“ som er malet på vognen

26. (a) Hvorfor måtte Guds folk være engageret i forkyndelsen for at være forberedt på Kristi styre? (b) Hvilke spørgsmål må vi stille os selv?

26 Disse tidlige bestræbelser i forkyndelsen krævede helt sikkert mod og beslutsomhed. Ville sande kristne have været forberedt på Kristi styre hvis ikke de havde lært hvor vigtigt forkyndelsesarbejdet er? Afgjort ikke! Dette arbejde skulle trods alt blive et bemærkelsesværdigt tegn på Kristi nærværelse. (Matt. 24:14) Det var nødvendigt at Guds tjenere var klar til at gøre dette livreddende arbejde til det centrale i deres tilværelse. I dag gør vi klogt i at spørge os selv: ’Er forkyndelsen noget centralt i mit liv? Er jeg villig til at bringe ofre for at kunne have en fuld andel i dette arbejde?’

Guds rige fødes!

27, 28. Hvad så apostlen Johannes i et syn, og hvordan reagerede Satan og dæmonerne på Rigets fødsel?

27 Endelig kom det betydningsfulde år 1914. Som nævnt i begyndelsen af dette kapitel var intet menneske øjenvidne til de storslåede begivenheder i himlen. Apostlen Johannes fik imidlertid et syn der i symbolske vendinger beskrev hvad der skete. Forestil dig følgende: Johannes ser „et stort tegn“  i himlen. Guds „kvinde“ — hans organisation af åndeskabninger i himlen — er gravid og føder et drengebarn. Vi får at vide at dette symbolske barn snart skal „vogte alle nationerne med en jernstav“. Men ved fødslen bliver barnet „bortrykket til Gud og til hans trone“. En kraftig stemme i himlen siger: „Nu er frelsen og magten og riget som tilhører vor Gud, og myndigheden som tilhører hans Messias, blevet til virkelighed.“ — Åb. 12:1, 5, 10.

28 Det Johannes så, var uden tvivl et syn af det messianske riges fødsel. Det var en storslået begivenhed, men den behagede ikke alle. Satan og hans dæmoner førte krig mod de trofaste engle der var under ledelse af Mikael, eller Kristus. Hvad blev resultatet? Bibelen siger: „Så blev den store drage kastet ned, slangen fra fortiden, der kaldes Djævelen og Satan, som vildleder hele den beboede jord; han blev kastet ned til jorden, og hans engle blev kastet ned sammen med ham.“ — Åb. 12:7, 9.

I 1914 begyndte Bibelstudenterne at skimte vidnesbyrdene om Kristi nærværelse

29, 30. Hvordan ændrede det messianske riges fødsel forholdene (a) på jorden? (b) i himlen?

29 Længe før 1914 havde Bibelstudenterne sagt at en tid med mange vanskeligheder ville begynde i dette betydningsfulde år. Men selv de var ikke klar over hvor rammende denne forudsigelse skulle vise sig at blive. Som Johannes’ syn åbenbarede, ville Satan nu få endnu større indflydelse på menneskeheden: „Ve jorden og havet, for Djævelen er kommet ned til jer og har stor harme, da han ved at han kun har en kort tidsperiode.“ (Åb. 12:12) I 1914 udbrød Første Verdenskrig, og tegnet på Kristi nærværelse som konge begyndte at få sin opfyldelse på jorden. De „sidste dage“ for denne tingenes ordning var begyndt. — 2 Tim. 3:1.

30 Men i himlen var der stor glæde. Satan og hans dæmoner var blevet forvist fra himlen for altid. Johannes beretter: „Derfor, glæd jer, I himle og I som bor i dem!“ (Åb. 12:12) Nu hvor himlen var renset, og Jesus indsat som konge på tronen, var det messianske rige parat til at gå i aktion til gavn for Guds folk på jorden. Hvad ville dette rige gøre? Som vi så i begyndelsen af kapitlet, ville Kristus som „pagtens sendebud“ først rense Guds jordiske tjenere. Hvad indebar det?

En tid med prøvelser

31. Hvad forudsagde Malakias angående renselsesperioden, og hvordan begyndte den profeti at få sin opfyldelse? (Se også fodnoten).

31 Malakias forudsagde at renselsesprocessen ville blive vanskelig. Han skrev: „Hvem kan udholde den dag han kommer, og hvem kan stå når han viser sig? For han er som smelterens ild og som vaskerimændenes lud.“ (Mal. 3:2) De ord viste sig i høj grad at være sande. Fra og med 1914 kom Guds folk ud for en række store prøvelser og trængsler. Under den første verdenskrig blev mange Bibelstudenter fængslet og udsat for ondsindet forfølgelse. *

32. Hvilke interne problemer berørte Guds folk efter 1916?

 32 Organisationen fik også problemer indefra. I 1916, i en alder af kun 64 år, døde bror Russell, og det efterlod mange af Guds tjenere i en choktilstand. Hans død afslørede at nogle havde tillagt en enkelt eksemplarisk mand for stor betydning. Bror Russell ønskede ikke på nogen måde at man skulle vise ham ære, men alligevel var der opstået en tendens til persondyrkelse omkring ham. Mange mente at den fremadskridende åbenbaring af sandheden ophørte da han døde, og nogle modarbejdede bittert de forsøg der blev gjort for at komme videre. Denne holdning førte til et frafald der skabte splittelse i organisationen.

33. Hvordan blev uindfriede forventninger en prøvelse for Guds folk?

33 De uindfriede forventninger udgjorde også en prøvelse. Watch Tower havde korrekt peget på 1914 som det år hvor hedningernes tider ville udløbe, men brødrene forstod endnu ikke hvad der skulle ske i det år. (Luk. 21:24) De mente at Kristus i 1914 ville tage dem der hørte til hans salvede brudeskare, til himlen så de kunne regere sammen med ham der. Disse forventninger blev ikke indfriet. I slutningen af 1917 bekendtgjorde Watch Tower at en 40 år lang høsttid ville slutte i foråret 1918. Men forkyndelsesarbejdet fortsatte, og arbejdet havde fremgang også efter dette tidspunkt. Bladet forklarede det med at høsttiden var endt, men at en periode med indsamling stod tilbage. Ikke desto mindre holdt mange op med at tjene Jehova fordi de var skuffede.

34. Hvilken svær situation opstod i 1918, og hvorfor mente kristenheden at Bibelstudenterne nu var „døde“?

34 I 1918 opstod en meget svær situation. J.F. Rutherford, der efterfulgte C.T. Russell som den der førte an blandt Guds folk, blev arresteret sammen med syv andre ansvarshavende brødre. De blev uretfærdigt idømt lange fængselsstraffe som skulle afsones i forbundsfængslet i Atlanta i Georgia, USA. I en periode må det have set ud som om Guds folks arbejde var standset. Mange gejstlige frydede sig. Når ’lederne’ var fængslet, Hovedkontoret i Brooklyn lukket og forkyndelsesarbejdet blev modarbejdet både i Amerika og i Europa, mente modstanderne ikke længere at disse irriterende Bibelstudenter udgjorde en trussel — de var i realiteten „døde“. (Åb. 11:3, 7-10) Men de tog grundigt fejl!

En tid med genrejsning!

35. Hvorfor tillod Jesus at hans disciple blev udsat for prøvelser, og hvad gjorde han for at hjælpe dem?

35 Sandhedens fjender var ikke klar over at når Jesus tillod at hans tjenere blev udsat for disse prøvelser, var det fordi Jehova på det tidspunkt sad „som en der smelter og renser sølv“. (Mal. 3:3) Jehova og hans søn var sikre på at de trofaste efter disse hårde prøvelser ville fremstå som rensede, lutrede og bedre egnede end nogen sinde før til at tjene Kongen. Fra begyndelsen af 1919 stod det klart at Guds ånd havde udrettet hvad hans fjender ikke troede muligt. De  trofaste blev genrejst! (Åb. 11:11) Det er tydeligt at Jesus på det tidspunkt opfyldte en vigtig del af tegnet på de sidste dage. Han udnævnte „den trofaste og kloge træl“, en lille gruppe salvede mænd som skulle lede hans tjenere ved at sørge for åndelig mad i rette tid. — Matt. 24:45-47.

36. Hvoraf fremgik det at Guds folk var ved at blive genrejst rent åndeligt?

36 Bror Rutherford og hans medarbejdere blev løsladt fra fængslet den 26. marts 1919. Kort efter planlagde man at afholde et stævne i september måned. Der var planer om at begynde at udgive endnu et tidsskrift ved navn The Golden Age (nu på dansk Vågn op!). Dette blad blev udarbejdet til brug i forkyndelsen sammen med Watch Tower. * Samme år udkom det første nummer af Bulletin (nu på dansk Livet og tjenesten som kristne – arbejdshæfte). Helt fra begyndelsen har det været med til at stimulere forkyndelsesarbejdet. Fra 1919 og frem blev den personlige deltagelse i hus til hus-forkyndelsen prioriteret stadig højere.

37. Hvordan blev det tydeligt efter 1919 at nogle var illoyale?

37 Forkyndelsen medførte at renselsen af Kristi tjenere fortsatte eftersom de stolte og arrogante iblandt dem ikke  var villige til at deltage i dette arbejde. De der ikke ville følge trop i forkyndelsen, holdt op med at komme sammen med de trofaste. I årene efter 1919 blev nogle af de illoyale bitre, og de holdt sig ikke tilbage fra sladder og bagvaskelse. De tog endda parti for dem der forfulgte Guds trofaste tjenere.

38. Hvad er Kristi disciples fremgang og de sejre de har vundet, et vidnesbyrd om for os?

38 Trods sådanne angreb blev Kristi disciple ved med at have fremgang, også åndeligt. Hvert eksempel på medgang, hver sejr de har vundet siden da, er med til at styrke de overbevisende vidnesbyrd vi har om at Guds rige hersker! Kun i kraft af Guds aktive hjælp og velsignelse — som han giver gennem sin søn og det messianske rige — kunne en gruppe ufuldkomne mennesker gang på gang vinde sejr over Satan og denne onde verden. — Læs Esajas 54:17.

Bror Rutherford holder et opildnende foredrag ved et stævne få måneder efter sin løsladelse fra fængslet

39, 40. (a) Nævn nogle af de ting der vil blive behandlet i denne publikation. (b) Hvad kan studiet af denne bog betyde for dig?

39 I de følgende kapitler i denne bog vil vi se nærmere på hvad Guds rige har udrettet på jorden i det århundrede der er gået siden dets fødsel i himlen. Hver del vil behandle et bestemt aspekt af Rigets arbejde her på jorden. I alle kapitlerne vil en ramme med repetitionsspørgsmål hjælpe os til hver især at afgøre hvor virkeligt Riget er for os. De sidste kapitler handler om hvad vi kan forvente når Riget i nær fremtid kommer for at tilintetgøre de onde og oprette et paradis på jorden. Hvad kan studiet af denne bog betyde for dig?

40 Satan vil gerne undergrave din tro på Guds rige. Men Jehova ønsker at styrke din tro så den vil beskytte dig og holde dig stærk. (Ef. 6:16) Derfor tilskynder vi dig varmt til under bøn at studere denne bog. Spørg hele tiden dig selv: ’Er Guds rige noget virkeligt for mig?’ Jo mere virkeligt det er for dig nu, jo større sandsynlighed er der for at du trofast og aktivt vil være i færd med at støtte dette rige den dag hvor alle levende må erkende at Guds rige er virkeligt og hersker.

^ par. 7 Flere oplysninger om Henry Grew, George Stetson og George Storrs findes i bogen Jehovas Vidner — forkyndere af Guds rige, side 45-46.

^ par. 15 Bibelstudenterne indså at de måtte tage afstand fra religiøse organisationer som var ’ven med verden’, men i mange år fortsatte de med at betragte enkeltpersoner der sagde at de troede på genløsningen og hævdede at have indviet sig til Gud, som deres kristne brødre, selvom de ikke var Bibelstudenter.

^ par. 17 En faktor som svækkede virkningen af sådanne tidlige advarsler, var at de hovedsagelig henvendte sig til Kristi lille hjord på 144.000. Som det fremgår af kapitel 5, mente man før 1935 at ’den store skare’, der er beskrevet i Åbenbaringen 7:9, 10, ville omfatte talrige medlemmer af kristenhedens kirker; som belønning for at stå på Kristi side helt til afslutningen ville de blive en sekundær himmelsk skare.

^ par. 31 I september 1920 blev der udgivet et særnummer af The Golden Age (nu på dansk Vågn op!) som i detaljer beskrev adskillige tilfælde af forfølgelse under krigen — nogle af dem chokerende brutale — i Canada, England, Tyskland og USA. I årtierne før den første verdenskrig havde der derimod kun været få sådanne tilfælde af forfølgelse.

^ par. 36 I mange år var hensigten med Watch Tower hovedsagelig at opbygge medlemmerne af den lille hjord.

Lær mere

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

„Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl?“

Denne artikel giver os en klarere forståelse af hvem den trofaste og kloge træl er. Se hvorfor vores åndelige sundhed afhænger af denne kanal.

DOKUMENTARER

Jehovas Vidner – En levende tro, 1. del: Ud af mørket

Dette er beretningen om et folk der ønsker at leve efter Bibelen uanset hvilken modstand de møder. Deres eksempel vil tilskynde dig til at blive ved med at tjene Gud trofast.