Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Guds rige hersker!

 KAPITEL 11

Renselse af moralsk art genspejler Guds hellighed

Renselse af moralsk art genspejler Guds hellighed

KAPITLET FOKUSERER PÅ

Hvordan Kongen har lært sine undersåtter at respektere Guds moralnormer

Forestil dig at du går ind gennem porten til den ydre forgård i Jehovas store åndelige tempel

1. Hvilket ærefrygtindgydende syn fik Ezekiel?

TÆNK hvis du kunne få en oplevelse som den profeten Ezekiel fik for 2.500 år siden. Prøv at forestille dig følgende: Du nærmer dig et enormt funklende tempelkompleks. En mægtig engel er til stede for at vise dig dette imponerende sted. Du går op ad de syv trin der fører til en af de tre porte. Indgangen fylder dig med ærefrygt. Den er omkring 30 meter høj, og du kan se at den er udstyret med vagtrum. Søjlerne er udsmykket med elegante palmetræer. — Ez. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Hvad skildrer det tempel Ezekiel så i et syn? (Se også fodnoten). (b) Hvad kan vi lære af beskrivelsen af templets porte?

2 Det drejer sig om Ezekiels syn af det åndelige tempel. Ezekiel beskrev det så detaljeret at beretningen strækker sig fra kapitel 40 til og med kapitel 48 i hans profetiske bog. Dette tempel skildrer Jehovas rene tilbedelsesordning. Hver eneste detalje har betydning for vores egen tilbedelse her i de sidste dage. * Hvad betyder de imponerende porte? De minder os om at de der tilslutter sig Jehovas rene tilbedelsesordning, må følge hans ophøjede og retskafne normer. Selv udsmykningen med palmetræer støtter den tanke, eftersom palmer nogle gange bruges som symbol på retskaffenhed. (Sl. 92:12) Og vagtrummene? Det er klart at de der ikke respekterer Guds normer, bliver nægtet adgang til denne smukke, livgivende og rene tilbedelsesordning. — Ez. 44:9.

3. Hvorfor har Kristi disciple haft behov for en fortsat renselsesproces?

3 Hvordan er Ezekiels syn gået i opfyldelse? Som vi så i kapitel 2, har Jehova gennem Kristus ladet sit folk gennemgå en særlig renselsesproces i perioden fra 1914 til begyndelsen af 1919. Standsede renselsesprocessen så på det tidspunkt? Nej, langtfra! I hele det forløbne århundrede er Kristus blevet ved med at værne om Jehovas hellige adfærdsnormer. Hans disciple har fortsat haft behov for at blive renset. Hvorfor? Fordi Kristus fortløbende har indsamlet disciple fra denne moralsk fordærvede verden, og fordi Satan vedblivende prøver at trække dem tilbage til den umoralske sump de kom fra. (Læs 2 Peter 2:20-22). På tre områder, som vi nu skal se nærmere på, har sande kristne været genstand for en stadig  renselsesproces. Først skal vi se på renhed i forbindelse med moral, derefter på en ordning der er nødvendig for at holde menigheden ren, og til sidst skal vi betragte familieordningen.

Renselse af moralsk art i årenes løb

4, 5. Hvilken taktik har Satan længe gjort brug af, og hvilke resultater har han haft?

4 Jehovas tjenere har altid haft et oprigtigt ønske om at have en god moral og en retskaffen adfærd. Derfor har de villigt taget imod den stadig klarere vejledning de har fået på de områder. Lad os se på nogle få eksempler.

5 Umoralske seksuelle handlinger. Det var Jehovas hensigt at det seksuelle forhold mellem ægtefæller skulle være rent og smukt. Satan finder glæde i at rive denne smukke gave ud af sin rette sammenhæng ved at forvrænge den til noget snavset og benytte den som lokkemad der kan friste Guds tjenere og medføre at de mister Guds godkendelse. Den taktik havde Satan desværre succes med på Bileams tid, og han har benyttet den mere end nogen sinde før her i de sidste dage. — 4 Mos. 25:1-3, 9; Åb. 2:14.

6. Hvilket højtideligt løfte blev trykt i Watch Tower, hvordan blev det benyttet, og hvorfor holdt man op med at bruge det? (Se også fodnoten).

6 For at modarbejde Satans bestræbelser bragte Watch Tower for 15. juni 1908 et højtideligt løfte som indeholdt følgende forpligtelse: „Jeg [vil] til enhver tid og på ethvert sted opføre mig over for alle af det modsatte køn i det private, nøjagtig som jeg ville opføre mig over for dem offentligt.“ * Der var intet krav om at man skulle aflægge dette løfte, men mange gjorde det og indsendte deres navne til offentliggørelse i Zion’s Watch Tower. Flere år senere indså man med rette at dette løfte, til trods for at det havde været en hjælp for mange på det tidspunkt, blot var blevet et ritual, og derfor holdt man op med at aflægge det. De høje moralprincipper løftet stod for, blev imidlertid fortsat holdt i hævd.

7. Hvilket problem blev taget op i Vagttaarnet i 1935, og hvilken norm blev på den måde bekræftet?

7 Men Satan intensiverede blot sine angreb. I Vagttaarnet for 1. maj 1935 blev et voksende problem blandt Jehovas tjenere frimodigt taget op. Nogle havde åbenbart den opfattelse at deres deltagelse i forkyndelsen på en eller anden måde fritog dem fra at overholde Jehovas moralnormer i deres privatliv. Vagttaarnet sagde uden omsvøb: „Vi bør lægge os paa Sinde, at det ikke er nok at være aktiv i Vidnearbejdet. Jehovas Vidner er hans Repræsentanter, og de er ansvarlige for den Maade, hvorpaa de repræsenterer Jehova og hans Rige.“ Derefter gav artiklen klar vejledning angående ægteskab og kønsmoral og hjalp på den måde Guds folk til at ’flygte fra utugt’. — 1 Kor. 6:18.

8. Hvorfor har Vagttårnet gentagne gange understreget den fulde betydning af det græske ord for umoralske handlinger på det seksuelle område?

8 I de seneste årtier har Vagttårnet gentagne gange understreget den korrekte definition af ordet porneiʹa, det ord De Græske Skrifter bruger som betegnelse for umoralske handlinger på det seksuelle område. Ordets betydning er ikke begrænset  til samleje. Porneiʹa indbefatter mange umoralske handlinger som generelt omfatter alle de forskellige uanstændige seksuelle handlinger der foregår på et bordel. Kristi disciple er på den måde blevet beskyttet imod den plage af seksuel perversion som så mange i nutidens verden er ramt af. — Læs Efeserne 4:17-19.

9, 10. (a) Hvilket moralsk spørgsmål blev behandlet i Vagttaarnet for 1935? (b) Hvilken ligevægtig vejledning giver Bibelen i forbindelse med alkohol?

9 Alkoholmisbrug. Vagttaarnet for 1. maj 1935 tog også et andet moralsk spørgsmål op: „Vi har ogsaa lagt Mærke til, at nogle af dem, som har deltaget i Vidnearbejdet eller anden Tjenestegerning inden for Organisationen, har været paavirket af Spiritus. Er det ud fra Skriften tilladt at nyde Vin? Kan man tillade sig at nyde Vin i saa høj en Grad, at det skader ens Tjeneste i Herrens Organisation?“

10 Svaret omtalte det ligevægtige syn på alkoholiske drikke som Bibelen giver udtryk for. Bibelen forbyder ikke at man drikker vin eller andre alkoholiske drikke i moderate mængder, men drukkenskab fordømmes kraftigt. (Sl. 104:14, 15; 1 Kor. 6:9, 10) Når det gælder deltagelse i hellig tjeneste mens man er påvirket af alkohol, er Guds tjenere gennem lang tid blevet mindet om beretningen om Arons sønner, som Gud slog ihjel fordi de frembar ulovlig ild på hans alter. Kort efter afslører beretningen hvad det sandsynligvis var der fik Arons sønner til at handle så upassende, for Jehova forbød alle præsterne at indtage alkohol mens de var engageret i deres hellige tjeneste. (3 Mos. 10:1, 2, 8-11) Princippet bag dette forbud har fået Kristi disciple til omhyggeligt at undgå at være under indflydelse af alkohol når de deltager i hellig tjeneste.

11. Hvorfor har det været til gavn for Guds folk at få en større forståelse vedrørende alkoholisme?

11 I de senere årtier har Kristi disciple fået en større forståelse vedrørende alkoholisme, en tilstand der kan defineres som en vedvarende afhængighed af alkohol. Takket være åndelig føde i rette tid er mange blevet hjulpet til at håndtere deres alkoholproblem på en fornuftig måde og få kontrol over deres tilværelse igen. Endnu flere har fået hjælp til helt at undgå problemet. Ingen behøver at lade alkoholmisbrug fratage dem deres værdighed, deres familie og, frem for alt, det privilegium at kunne deltage i den rene tilbedelse af Jehova.

„Vi kan ikke forestille os vor Herre stinke af tobaksrøg eller tage noget smudsigt i munden.“ — C.T. Russell

12. Hvilket syn havde Kristi tjenere på brug af tobak allerede før de sidste dage begyndte?

12 Brug af tobak. Allerede før de sidste dage tog deres begyndelse, havde Kristi tjenere et forbeholdent syn på brugen af tobak. For en del år siden fortalte en ældre bror ved navn Charles Capen om sit første møde med Charles Taze Russell i slutningen af det 19. århundrede. Charles Capen, som dengang var 13 år gammel, stod sammen med tre af sine brødre på trappen til Bibelhuset i Allegheny i Pennsylvania. Da Russell gik forbi dem, spurgte han: „Ryger I, drenge? Jeg kan  lugte tobaksrøg.“ Drengene forsikrede ham om at det ikke var tilfældet. Russell lod dem bestemt ikke være i tvivl om hvad han mente om rygning. I Watch Tower for 1. august 1895 skrev bror Russell følgende i en kommentar til Andet Korintherbrev 7:1: „Jeg kan ikke se at det vil være til ære for Gud, eller til gavn for en selv, hvis man som kristen bruger tobak i nogen som helst form. ... Vi kan ikke forestille os vor Herre stinke af tobaksrøg eller tage noget smudsigt i munden.“

13. Hvilken moralsk renselse fandt sted i 1973?

13 I Vagttaarnet for 1935 blev tobak omtalt som „denne giftige Plante“, og bladet gjorde opmærksom på at ingen der valgte at tygge eller ryge tobak, fortsat kunne tjene som medlem af betelfamilien eller som repræsentant for Guds organisation i pionertjenesten eller i rejsetjenesten. I 1973 blev dette synspunkt præciseret yderligere. I Vagttårnet for 1. september blev det forklaret at intet Jehovas Vidne kunne bevare et godt omdømme i menigheden hvis vedkommende fortsat havde denne dødbringende, smudsige og ukærlige vane. De der ikke ville aflægge misbrug af tobak, skulle udelukkes. * Kristus havde taget endnu et skridt for at rense sine tilbedere.

14. Hvordan er Guds norm når det gælder blod, og hvordan gik det til at blodtransfusion blev almindelig praksis?

14 Misbrug af blod. I Noas dage sagde Gud at det ville være forkert at spise blod. Han bekræftede dette synspunkt i Loven til Israels folk og gav den kristne menighed en tilsvarende vejledning om at „afholde sig fra ... blod“. (Apg. 15:20, 29; 1 Mos. 9:4; 3 Mos. 7:26) Det kan ikke overraske nogen at Satan i nyere tid har fundet en måde hvorpå han kan få mange til at tilsidesætte dette påbud. I det 19. århundrede eksperimenterede lægerne med blodtransfusion, men efter opdagelsen af de forskellige blodtyper blev transfusion mere udbredt. I 1937 begyndte man at indsamle og oplagre blod i blodbanker, og den anden verdenskrig fremmede i høj grad brugen af blod til transfusion. Snart var blodtransfusion almindelig praksis overalt i verden.

15, 16. (a) Hvilket standpunkt tog Jehovas Vidner i forbindelse med blodtransfusion? (b) Hvilken hjælp har Kristi disciple fået når det drejer sig om blodtransfusion og lægebehandling uden brug af blodprodukter, og hvad har resultatet været?

15 Helt tilbage i 1945 gjorde Vagttaarnet opmærksom på at „Blodoverføring“ blot var en anden måde at indtage blod på. Det følgende år blev dette bibelske standpunkt klarere og mere markant formuleret. I 1952 offentliggjorde Vagttaarnet en række spørgsmål og svar for at hjælpe Guds tjenere til bedre at kunne kommunikere med læger og andet sundhedspersonale. Rundt om på jorden tog Kristi disciple et modigt standpunkt, til trods for at det ofte medførte hån, fjendtlige bemærkninger og direkte forfølgelse. Men Kristus sørgede for at organisationen fortsat tilvejebragte den nødvendige støtte. Der blev udarbejdet og publiceret detaljerede og velunderbyggede brochurer og artikler om emnet.

16 I 1979 begyndte nogle ældste at besøge sygehuse for at hjælpe læger til bedre at forstå vores synspunkt og den bibelske  begrundelse for det. De gjorde også opmærksom på at der fandtes mange alternativer til blodtransfusion. I 1980 fik ældste i 39 byer i USA en særlig oplæring i dette arbejde. Med tiden godkendte Det Styrende Råd at der blev oprettet Kontaktudvalg til Hospitaler i hele verden. Har disse bestræbelser ført til forbedringer i årenes løb? I dag er der titusinder i sundhedssektoren — inklusive kirurger og anæstesiologer — som samarbejder med patienter der er Jehovas Vidner, ved at respektere deres valg af lægevidenskabelige alternativer til blodtransfusion. Flere og flere sygehuse tilbyder behandling uden brug af blodprodukter og blodtransfusion, og nogle af dem betragter endda denne form for lægebehandling som den bedste. Er det ikke betagende at se hvordan Jesus på ovennævnte måde har beskyttet sine disciple mod Satans forsøg på at besmitte dem? — Læs Efeserne 5:25-27.

Flere og flere sygehuse tilbyder behandling uden brug af blodprodukter og blodtransfusion, og nogle af dem betragter endda denne form for lægebehandling som den bedste

17. Hvordan kan vi vise at vi værdsætter den måde Kristus har renset sine tjenere på?

17 Vi gør vel i at spørge os selv: ’Værdsætter jeg den måde Kristus har renset sine tjenere på? Sætter jeg pris på at han har oplært os til at følge Jehovas høje moralnormer?’ Vi må huske at Satan hele tiden forsøger at skille os fra Jehova og Jesus ved at underminere vores respekt for Guds moralnormer.  For at modvirke denne indflydelse sørger Jehovas organisation konsekvent for at give os kærlige advarsler og påmindelser om denne verdens umoralske adfærd. Lad os blive ved med at være vågne, modtagelige og lydige over for denne gavnlige vejledning. — Ordsp. 19:20.

Menigheden beskyttes mod at blive udsat for moralsk skam eller vanære

18. Hvilken tydelig påmindelse giver Ezekiels tempelsyn os når det drejer sig om dem der med vilje gør oprør mod Guds normer?

18 Et andet område i forbindelse med moralsk renselse har at gøre med de skridt der tages for at holde menigheden ren. Ikke alle der accepterer Jehovas normer og indvier sig til Gud, holder fast ved deres beslutning. Sørgeligt nok sker det at nogle ændrer hjerteindstilling og med vilje gør oprør mod Guds normer. Hvordan skal den situation gribes an? Det kan vi få et fingerpeg om i Ezekiels syn af det åndelige tempel, som vi var inde på i begyndelse af dette kapitel. Husk de høje porte som havde vagtrum i deres indgang. Vagterne ville beskytte templet, åbenbart for at hindre at de der var ’uomskårne på hjertet’, skulle komme ind. (Ez. 44:9) Her har vi en tydelig påmindelse om at den rene tilbedelse er et privilegium som kun bliver skænket dem der bestræber sig for at følge Jehovas rene adfærdsnormer. På tilsvarende måde er det privilegium at komme sammen med sine kristne brødre og søstre for at tilbede heller ikke åbent for alle og enhver i dag.

19, 20. (a) Hvordan har Kristus hjulpet sine disciple til at få en klarere forståelse af fremgangsmåden vedrørende alvorlige overtrædelser? (b) Nævn tre grunde til at overtrædere som ikke ændrer sind, må udelukkes.

19 Tilbage i 1892 stod der i Watch Tower at det er „vor pligt at udstøde de kristne der, enten direkte eller indirekte, benægter at Kristus gav sig selv som en løsesum [et tilsvarende beløb] for alle“. (Læs 2 Johannes 10). I 1904, i bogen Den nye Skabning (dansk 1917), erkendte man at de der fremturer med en forkert adfærd, udgør en konkret fare som kan virke demoraliserende på menigheden. Dengang var hele menigheden med når der blev holdt ’retssager’ for at undersøge tilfælde af alvorlige overtrædelser. Men sådanne ’retssager’ var sjældne. I 1945 gjorde Vagttaarnet opmærksom på at det kun var ansvarlige brødre der skulle tage sig af disse anliggender. I 1952 beskrev bladet en bibelsk begrundet fremgangsmåde i forbindelse med behandling af sager vedrørende ukorrekt opførsel, og det blev fremhævet at en vigtig grund til at udelukke overtrædere som ikke angrede, var at menigheden skulle holdes ren.

20 I de årtier der er gået siden, har Kristus hjulpet sine disciple til at få en klarere og bedre forståelse af fremgangsmåden der bør følges når sager vedrørende alvorlige overtrædelser behandles. Kristne ældste bliver oplært til at tage sig af udvalgssager på Jehovas måde, det vil sige med den rette balance mellem retfærdighed og barmhjertighed. I dag står det klart at der er mindst tre gode grunde til at overtrædere som  ikke ændrer sind, må udelukkes af den kristne menighed: (1) for at der ikke skal blive bragt skam over Jehovas navn, (2) for at bevare menigheden ren og (3) for om muligt at hjælpe overtræderen til at ændre sind.

21. Hvordan har ordningen med udelukkelse vist sig at være til gavn for Guds folk?

21 Kan du se hvordan ordningen med udelukkelse har vist sig at være til gavn for Kristi disciple? I det gamle Israel havde overtrædere ofte en fordærvende indflydelse på nationen, nogle gange i en sådan grad at de talmæssigt overgik dem der elskede Jehova og ønskede at gøre det rette. Af den grund bragte Israels nation ofte skam over Jehovas navn og mistede Guds gunst. (Jer. 7:23-28) Men i dag tager Jehova sig af mænd og kvinder der tilhører et åndeligt folk. Det at forhærdede overtrædere udelukkes, betyder at de ikke får lov til at blive ’våben’ i Satans hånd; en faktor der kunne påføre menigheden og dens rene omdømme yderligere skade. Deres indflydelse bliver begrænset til et minimum. Som gruppe betragtet kan vi på den måde være sikre på at bevare Jehovas godkendelse. Husk det løfte Jehova gav: „Intet våben der dannes imod dig vil du’.“ (Es. 54:17) Støtter du loyalt de ældste der har det store ansvar at behandle udvalgssager?

Herliggør ham som enhver slægt og familie skylder sit navn

22, 23. Hvorfor er vi taknemmelige for den indsats vores trosfæller ydede i begyndelsen af det 20. århundrede, men hvad viser at der var behov for et mere ligevægtigt syn på familielivet?

22 Et tredje område hvorpå Kristi disciple har haft gavn af en fortløbende renselse, har at gøre med ægteskabet og familielivet. Har vores syn på familielivet undergået en renselsesproces i årenes løb? Bestemt. Når vi læser om Guds tjenere i begyndelsen af det 20. århundrede, kan vi ikke undgå at blive imponerede, ja, forbløffede over den selvopofrende ånd de havde. De prioriterede deres hellige tjeneste højere end noget andet i deres liv, og det er vi meget taknemmelige for. Samtidig er det let at se at der var behov for et mere ligevægtigt syn på tingene. Hvordan det?

23 Det var ikke usædvanligt at brødre påtog sig opgaver i forkyndelsen eller i rejsetjenesten som betød at de måtte være væk hjemmefra i mange måneder ad gangen. Ægteskabet blev nedprioriteret kraftigere end Bibelen giver rum for, og den vejledning der blev givet om hvordan man kunne få et stærkt ægteskab, var relativt beskeden. Gør de samme forhold sig gældende blandt Kristi disciple i dag? Nej.

Man bør ikke stræbe efter at få tildelt teokratiske opgaver på bekostning af familieforpligtelser

24. Hvordan har Kristus hjulpet sine trofaste disciple til at få et mere ligevægtigt syn på ægteskab og familieliv?

24 I dag bør man ikke stræbe efter at få tildelt teokratiske opgaver på bekostning af familieforpligtelser. (Læs 1 Timoteus 5:8). Kristus har sørget for at hans trofaste disciple på jorden får en stadig strøm af gavnlig og velafbalanceret bibelsk vejledning angående ægteskab og familieliv. (Ef. 3:14, 15) I 1979 kom bogen Hvordan man opnår et lykkeligt familieliv. Omkring 17 år senere udkom bogen Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv. Desuden har Vagttårnet bragt adskillige  artikler der er udarbejdet for at hjælpe gifte par til at leve efter Bibelens principper i deres ægteskab.

25-27. Hvordan er der i stigende grad blevet lagt vægt på at opfylde de behov som børn og unge har?

25 Hvordan så med børnene og de unge? I årenes løb er der blevet lagt mere og mere vægt på at opfylde deres behov. Jehovas organisation har i mange år sørget for velegnet materiale til børn i forskellige aldre. Men det der engang kom dråbevis, kommer nu som en kraftig, stadig strøm. For eksempel havde The Golden Age fra 1919 til 1921 en spalte med overskriften „Bibelstudium for børn og unge“. Derefter udkom brochuren The Golden Age ABC (Den gyldne Tidsalders ABC) og bogen Børn i 1942. I 1970’erne kom bøgerne Vi lytter til den store Lærer, Hvordan du får det bedste ud af din ungdom og Min bibelhistoriebog. I 1982 begyndte Vågn op! at bringe artikelserien „Unge spørger“, der senere førte til udgivelsen af bogen Unge spørger — Svar der duer, som udkom i 1989.

Brochuren Mine bibelsider blev modtaget med begejstring ved dette stævne i Tyskland

26 Nu har vi to opdaterede bind af Unge spørger — Svar der duer, og artikelserien fortsætter på vores hjemmeside jw.org. Vi har også bogen Lyt til den store Lærer. På vores hjemmeside  er der masser af materiale til børn og unge, som for eksempel „Bibelkort“, „Bibelstudieprojekter“ for teenagere, „Studieprojekter til børn“, „Quiz“, film, „Bibelske tegneserier“ og „Mine bibelsider“ for børn på tre år og derunder. Det er tydeligt at Kristi syn på børn ikke har ændret sig siden han tog de små børn i sine arme i det første århundrede. (Mark. 10:13-16) Han ønsker at de unge iblandt os skal føle sig elsket, og at der bliver sørget for masser af åndelig føde til dem.

27 Jesus ønsker også at børn skal beskyttes mod at lide overlast. Efterhånden som denne demoraliserede verden er sunket dybere ned i fordærv, er børnemisbrug blevet mere udbredt. Derfor er der blevet publiceret materiale som klart og uden omsvøb fortæller forældre hvad de kan gøre for at beskytte deres børn mod den slags onde overgreb. *

28. (a) Hvad kræver det af os hvis vi skal tage del i den rene tilbedelse, sådan som det fremgår af Ezekiels tempelsyn? (b) Hvad er du besluttet på at gøre?

28 Er det ikke betagende at se hvordan Kristus løbende har renset sine disciple — oplært dem til at respektere, leve efter og få gavn af Jehovas høje moralnormer? Tænk igen på det tempel Ezekiel så i et syn. Husk de høje porte. Der er selvfølgelig ikke tale om et bogstaveligt tempel, men ser vi det som noget virkeligt? Vi går ikke ind i dette tempel blot ved at møde op i rigssalen, åbne en bibel eller ringe på en dørklokke i forkyndelsen. Den slags er noget rent fysisk, noget bogstaveligt eller håndgribeligt. En hykler kan gøre disse ting uden at gå ind i Jehovas tempel. Men hvis vi udfører disse handlinger, samtidig med at vi lever efter Jehovas ophøjede moralnormer og tager del i den rene tilbedelse med den rette hjerteindstilling, er vi gået ind i den rene tilbedelsesordning — ja så tjener vi det helligste af alle steder til ære for Jehova Gud. Lad os altid værdsætte dette store privilegium. Vi må fortsat gøre vores yderste for at genspejle Jehovas hellighed ved at værne om hans retfærdige normer.

^ par. 2 Andet bind af Det store Opgør, som udkom i 1934, viste at de bibelprofetier der fokuserer på genoprettelsen af Guds folk i deres hjemland, ikke fik en nutidig opfyldelse på det kødelige Israel, men på et åndeligt Israel. Disse profetier peger på genoprettelsen af den rene tilbedelse. I Vagttårnet for 1. marts 1999 blev det forklaret at Ezekiels tempelsyn er en sådan genoprettelsesprofeti, og at den derfor får en vigtig åndelig opfyldelse her i de sidste dage.

^ par. 6 Løftet forbød at en mand og kvinde opholdt sig alene sammen i et rum, medmindre døren stod vidt åben — eller der var tale om et ægtepar eller nære familiemedlemmer. I nogle år blev dette løfte fremsagt hver morgen på Betel i forbindelse med drøftelsen af dagens tekst.

^ par. 13 Misbrug af tobak omfatter at ryge, tygge eller snuse tobak samt at dyrke den med disse formål.

^ par. 27 Se for eksempel kapitel 32 i bogen Lyt til den store Lærer; se også tema-artiklerne, „ ; se også tema-artiklerne, „ ; se også tema-artiklerne, „Beskyt dine børn!“ i Vågn op! for oktober 2007, side 3-11.

Lær mere

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Hvorfor vi skal være hellige

Har du nogen sinde syntes at Tredje Mosebog var forvirrende eller kedelig? Åndelige perler fra Tredje Mosebog kan hjælpe dig til at være hellig i din tilbedelse.