Seon-hyeok Kim står over for en af de største udfordringer i sit liv. I begyndelsen af 2015 blev denne 28-årige ægtemand og far stillet for retten sigtet for at have unddraget sig militærtjeneste fordi han af samvittighedsgrunde ikke ønskede at udføre denne tjeneste. I overensstemmelse med internationale standarder blev han frifundet af Gwangju Distriktsdomstol. Denne afgørelse var exceptionel i Sydkorea, hvor man i årtier har dømt og fængslet tusinder af samvittighedsnægtere. Appeldomstolen omstødte imidlertid kendelsen og idømte hr. Kim 18 måneders fængsel. Han har nu appelleret sagen, og den venter på at blive behandlet i Sydkoreas højesteret.

I de senere år har der været stigende utilfredshed i Sydkorea over at landet ikke har villet anerkende retten til samvittighedsnægtelse. Dommere som modigt har fastholdt internationale standarder i dette spørgsmål, har fået deres afgørelse omstødt af en højere domstol.

Distriktsdomstolen værner om retten til samvittighedsfrihed

Den 12. maj 2015 da dommer Chang-seok Choi fra Gwangju Distriktsdomstol frikendte hr. Kim for unddragelse af militærtjeneste, var det med den begrundelse at han ikke havde ignoreret en national pligt. Han anerkendte at hr. Kim, der er et af Jehovas Vidner, er en dybt religiøs mand hvis moralske overbevisning ikke tillader ham at tjene i militæret. Dommeren udtalte at hr. Kim var villig til at udføre alternativ, civil tjeneste, der ikke hører under militæret. *

I sin kendelse sagde dommer Choi desuden at hr. Kim benyttede sig af sin ret til samvittighedsfrihed ved at nægte militærtjeneste, og at “samvittighedsfrihed for enhver pris bør beskyttes”. Dommer Choi respekterede modigt hr. Kims dybt rodfæstede moralske holdning. Hans kendelse var i strid med landets almindelige retspraksis, men i overensstemmelse med internationale standarder for samvittighedsnægtere.

“Samvittighedsfrihed er noget der for enhver pris bør beskyttes, og det er muligt at gøre det på en relativ enkel måde uden fundamentalt at undergrave pligten til at forsvare sit land.” – Dommer Chang-seok Choi, Gwangju Distriktsdomstol

I fem separate afgørelser der involverede over 500 klager, har FN’s Menneskerettighedskomité (CCPR) fordømt Sydkorea for at have straffet samvittighedsnægtere. I en nylig afgørelse konkluderede CCPR at det at fængsle dem var ensbetydende med vilkårlig frihedsberøvelse i henhold til artikel 9 i Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR). * FN’s Menneskerettighedskomité og andre internationale instanser har tilskyndet Sydkorea til at ændre lovgivningen så samvittighedsnægtere får mulighed for at udføre alternativ, civil tjeneste. Skønt Sydkorea i 1990 gav sin accept til ICCPR og dens første valgfri protokol, har landet nægtet at tage yderligere skridt til at implementere disse afgørelser.

Skyldig eller ikkeskyldig?

Anklageren opfordrede appeldomstolen til at omstøde hr. Kims frifindelse ud fra det argument at hans samvittighedsnægtelse mod at udføre militærtjeneste var en trussel mod den nationale sikkerhed. * Den 26. november 2015 blev distriktsdomstolens kendelse om frifindelse omstødt af appeldomstolen der idømte hr. Kim 18 måneders fængsel for at unddrage sig militærtjeneste.

Selvom appeldomstolen godtog CCPR’s afgørelser, påstod den at Sydkoreas domstole i dette tilfælde havde myndighed til at tilsidesætte international lov. Hr. Kim appellerede straks til Højesteret og indgav øjeblikkeligt en klage til FN’s arbejdsgruppe vedrørende vilkårlig tilbageholdelse og fængsling (WGAD). * Han afventer nu udfaldet af begge disse afgørelser.

Højesteret og forfatningsdomstolen har konsekvent nægtet at anerkende samvittighedsnægteres rettigheder. I 2004 og igen i 2011 afgjorde forfatningsdomstolen at loven om militærtjeneste var i overensstemmelse med forfatningen. Forfatningsdomstolen vurderer nu for tredje gang om loven om militærtjeneste er forfatningsstridig, og det forventes at der snart træffes en afgørelse.

Siden 1953 har domstole i Sydkorea idømt over 18.000 Jehovas Vidner fængselsstraf for at nægte militærtjeneste.

Vil Sydkorea omsider anerkende internationale standarder?

Hvis Højesteret afviser hr. Kims appel, står han over for øjeblikkelig fængsling. Han er fortvivlet ved tanken om at et 18 måneders fængselsophold vil skade hans familie både følelsesmæssigt og økonomisk. Hans kone vil da være alene om at forsørge og tage sig af deres to små børn. Og efter hans løsladelse vil det blive meget sværere at finde et job på grund af hans straffeattest.

Jehovas Vidner er taknemmelige for at regeringer rundt om i verden har vedtaget at følge en international standard der anerkender retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Sammen med Seon-hyeok Kim håber Jehovas Vidner i Sydkorea på at domstolene vil finde en løsning på dette problem. Vil Højesteret og forfatningsdomstolen rette sig efter de internationale standarder som de villigt er gået ind på at følge? Vil Sydkorea respektere samvittighedsnægtelse som en fundamental ret for sine borgere?

^ par. 5 I 2015 har Gwangju Distriktsdomstol afsagt kendelsen “ikkeskyldig” i sagen med tre andre Jehovas Vidner. Suwon Distriktsdomstol frikendte ligeledes to Jehovas Vidner der var sigtet for at unddrage sig militærtjeneste.

^ par. 7 Human Rights Committee, Views, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Communication No. 2179/2012, UN Doc. CCPR/C/112/D/2179/2012 (October 15, 2014).

^ par. 9 Anklageren hævdede at en samvittighedsnægters afvisning af militærtjeneste ville have en negativ effekt på den nationale sikkerhed. Andre juridiske eksperter er dog ikke enige med ham. Dommer Gwan-gu Kim fra Changwon Masan Distriktsdomstol sagde for eksempel: “Der findes ingen væsentlige og konkrete vidnesbyrd eller data som dokumenterer at en ordning med alternativ tjeneste vil undergrave den nationale sikkerhed.”

^ par. 10 WGAD er en instans man kan appellere til om at gribe ind over for arrestation når grunden til arrestation og efterfølgende fængsling skyldes udøvelse af ens fundamentale rettigheder eller friheder der er garanteret af internationale menneskerettighedslove.