Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

16. JUNI 2014
SYDKOREA

Dommere har problemer med deres egen samvittighed når de tvinges til at tilsidesætte andres

Retsformanden ved Suwon Distriktsdomstol græd da hun oplæste kendelsen om fængselsstraf til den 21-årige Chang-jo Im, som af samvittighedsgrunde nægtede at udføre militærtjeneste. Hun havde samme dag afsagt kendelser i fem andre straffesager uden at være berørt af det, men den uretfærdighed som denne sag repræsenterede, rørte hende til tårer. Hun havde ikke andre muligheder og idømte derfor denne unge mand, et af Jehovas Vidner, 18 måneders fængsel.

Hver eneste måned står dommere i Sydkorea i lignende situationer. En ung mand fortæller i retten at han er samvittighedsnægter, og uanset hvilken grund den unge mand anfører, idømmer dommeren ham den forventede straf på 18 måneders fængsel. I forbindelse med sin kendelse i en sag mod en samvittighedsnægter siger dommer Young-sik Kim: “Når der er tale om samvittighedsnægtere, opfatter dommerne det ikke som om de ‘straffer forbrydere.’” Den konflikt han befandt sig i, fik ham til at betvivle værdien af loven om unddragelse af værnepligt i forbindelse med domsafsigelse i sager mod samvittighedsnægtere.

Sydkorea nægter at anerkende samvittighedsnægteres ret til at sige nej til at udføre militærtjeneste og har ikke etableret nogen form for alternativ civil tjeneste. Dommere i Sydkorea kan ikke undgå dette tilbagevendende dilemma og er tvunget til at dømme samvittighedsnægtere som om de var forbrydere. Dommerne er også klar over at FN’s Menneskerettighedskomité i adskillige tilfælde – som i alt berører 501 unge mænd – har afsagt kendelse om at Sydkorea ikke lever op til sin internationale forpligtelse til at respektere de grundlæggende menneskerettigheder eftersom man retsforfølger og fængsler samvittighedsnægtere. Resultatet er at et voksende antal dommere plages af deres egen samvittighed når de idømmer unge kristne mænd fængselsstraffe fordi de af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste.

På nuværende tidspunkt har seks dommere ved Sydkoreas distriktsdomstole henvist sager vedrørende samvittighedsnægtelse til landets forfatningsdomstol til trods for at denne domstol så sent som i 2011 traf afgørelse om at værnepligten er en del af forfatningen. Dommernes kendelser omfattede også praktiske hensyn.

Hvad nogle dommere har sagt om ...

 • Den moralske ret til at fængsle en person som af samvittighedsgrunde afviser at gå i krig

  “Det endelige mål med forfatningens beskyttelse af retten til at følge sin samvittighed er at beskytte individets samvittighed som er grundlaget for menneskeværd. ... Til trods for at deres beslutning om at nægte militærtjeneste ikke er i harmoni med flertallets opfattelse, er det svært at argumentere for at den kommer på højde med en alvorlig eller antinational forbrydelse som kræver skrappe sanktioner med direkte iværksættelse af straf for en forbrydelse.” – Dommer Hye-won Lim, Suwon Distriktsdomstol, 21. februar 2013, 2012Chogi2381.

  “At træffe beslutninger vedrørende forholdet mellem en selv og andre ... og tænke alvorligt over menneskelivets værdi er en integreret del af udviklingen af et menneskes personlighed. Det gælder også beslutningen om ikke at ville berøve nogen livet, selv under en væbnet konflikt. Hvis de der har truffet en sådan beslutning, bliver tvunget til at udføre militærtjeneste eller bære våben, og konsekvent bliver straffet såfremt de nægter at gøre det, svarer det til at fratage dem deres rettigheder og identitet. Der er bestemt tale om et overgreb på individets værdighed.” – Dommer Young-hoon Kang, Seoul Nord Distriktsdomstol, 14. januar 2013, 2012Chogi1554.

 • Hvorvidt anerkendelse af retten til at nægte militærtjeneste vil være til fare for den nationale sikkerhed

  “Der findes ingen væsentlige og konkrete vidnesbyrd eller data som dokumenterer at en ordning med alternativ tjeneste vil undergrave den nationale sikkerhed og føre til en ulige fordeling af den byrde værnepligten påfører befolkningen.” – Dommer Gwan-gu Kim, Changwon Masan Distriktsdomstol, 9. august 2012, 2012Chogi8.

  “Det er ikke tilstrækkeligt dokumenteret at den nationale sikkerhed vil blive truet i en sådan grad at det vil være umuligt at beskytte menneskets værdighed og samtlige borgeres værdinormer, blot fordi et mindretal, inklusive Jehovas Vidner, ... nægter at bære våben og udføre militærtjeneste. Den anklagede ... har i realiteten allerede afvist at udføre militærtjeneste trods udsigten til at blive straffet. Såfremt denne påstand var tilstrækkelig velbegrundet, ville den nationale sikkerhed og menneskets værdighed og samtlige borgeres værdinormer altså alligevel være truet.” – Dommer Seung-yeop Lee, Ulsan Distriktsdomstol, 27. august 2013, 2013Godan601.

 • Hvordan dette problem kan løses

  “Når forfatningsdomstolen fastslår at baggrunden for denne sag er i strid med forfatningen, kan og har den offentlige administration og Nationalforsamlingen mulighed for at tage både den nationale sikkerhed og retten til at følge sin samvittighed op til overvejelse og udstede love som anerkender retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde og samtidig styrker den nationale sikkerhed.” – Dommer Young-sik Kim, Seoul Syd Distriktsdomstol, 9. juli 2013, 2013Chogi641.

  “Det vil hverken betyde et tab af militær styrke eller have nogen væsentlig betydning for den nationale sikkerhed såfremt ordningen med alternativ tjeneste planlægges omhyggeligt og tilrettelægges sådan at man hindrer at nogen unddrager sig værnepligten under påskud af at være samvittighedsnægter.” – Dommer Seong-bok Lee, Seoul Øst Distriktsdomstol, 20. februar 2014, 2014Chogi30.

Hvordan vil forfatningsdomstolen reagere?

Disse dommere har bedt forfatningsdomstolen tage stilling til det problematiske dilemma de befinder sig i når det gælder samvittighedsnægtere. På nuværende tidspunkt har domstolen indvilliget i at behandle 29 sager, deriblandt to som omfatter 433 mænd.

Hvilken afgørelse vil forfatningsdomstolen nå frem til i disse sager? Vil Sydkoreas Højesteret anerkende retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde, og dermed bane vej for en ny lovgivning? I så fald vil landet leve op til sine internationale forpligtelser, sin egen forfatning og vise respekt for manges samvittighed – og det vil være en hjælp for hundreder af unge mænd som uretfærdigt er blevet idømt fængselsstraf.