Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

19. FEBRUAR 2015
SYDKOREA

Sydkorea skyldig i vilkårlig fængsling af militærnægtere

FN’s Menneskerettighedskomité har fordømt Sydkoreas regering for at have fængslet militærnægtere vilkårligt og for at have krænket deres frihed til at følge deres samvittighed. Det er femte gang Menneskerettighedskomitéen har fordømt Sydkorea for at fængsle dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde, men det er første gang den betegner fængslingerne som “vilkårlige”. *

I de fire foregående afgørelser, der drejede sig om i alt 501 militærnægtere, fastslog Menneskerettighedskomitéen at Sydkorea havde krænket nægternes tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, der garanteres af artikel 18 i Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR). I sin seneste afgørelse, der blev truffet den 15. oktober 2014 og offentliggjort den 14. januar 2015, gik Menneskerettighedskomitéen endnu videre. Afgørelsen drejede sig om 50 unge Jehovas Vidner, * og Menneskerettighedskomitéen fandt at Sydkoreas regering ved at fængsle disse unge mænd for at benytte sig af en grundlæggende rettighed også overtrådte artikel 9 i ICCPR, en artikel der forbyder vilkårlig fængsling og desuden garanterer retten til erstatning. Menneskerettighedskomitéen erklærede at “begrebet ‘vilkårlighed’ ... må fortolkes til også at omfatte uberettiget og uretfærdig [fængsling]”. Den konkluderede at det må betragtes som vilkårligt når personer bliver “fængslet som straf for at de på fuldt lovlig vis har udøvet deres religions- og samvittighedsfrihed, der garanteres af artikel 18 i Konventionen”.

Forpligtet til at ændre praksis

I sin afgørelse pålagde Menneskerettighedskomitéen Sydkoreas regering at give de 50 Jehovas Vidner en ren straffeattest og en passende erstatning. Den erklærede desuden at regeringen “er forpligtet til at ... ændre lovgivningen sådan at retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde bliver garanteret”. Inden 180 dage efter afgørelsen skal Sydkorea fremlægge “oplysninger om hvilke skridt der er taget for at efterkomme denne erklæring”.

Sydkorea har konsekvent indvendt at landet ikke kan indføre alternativ tjeneste fordi dette vil være en trussel mod landets sikkerhed, og fordi der ikke er national enighed i spørgsmålet. Menneskerettighedskomitéen har nu for femte gang afvist Sydkoreas argumenter, og den henviser til det standpunkt den gav udtryk for allerede i 2006. På det tidspunkt erklærede Menneskerettighedskomitéen at Sydkorea “ikke har været i stand til at påvise at der skulle være særlige ulemper forbundet med at vise fuld respekt for militærnægternes rettigheder”. Når det drejer sig om sammenhængskraft i samfundet, mener Menneskerettighedskomitéen at “dét at staten respekterer borgernes samvittighed og den måde de lader deres holdninger komme til udtryk på, i sig selv er en vigtig faktor der sikrer sammenhæng og stabil pluralisme i samfundet”. Menneskerettighedskomitéen fastholder derfor at Sydkorea ikke er berettiget til at fængsle dem der nægter militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

Med sin vilkårlige fængsling af militærnægtere er Sydkorea klart ude af trit med international lovgivning og retspraksis på dette område.

Til trods for at Sydkorea allerede i 1990 underskrev ICCPR, har landet konsekvent nægtet at efterkomme traktatens krav i spørgsmålet om militærnægtelse. Myndighederne i Korea fortsætter med at fængsle flere hundrede unge Jehovas Vidner hvert år. FN’s Menneskerettighedskomité har gang på gang udtalt sig til støtte for militærnægterne i Sydkorea. Tiden vil vise om landets regering vil reagere på det stigende internationale pres ved at standse de vilkårlige fængslinger og indføre love der respekterer borgernes samvittighed.

^ par. 2 Se CCPR Communication No. 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Views adopted on October 15, 2014, par. 7.5.

^ par. 3 Fotoet øverst på siden viser 30 af de 50 unge Jehovas Vidner foran Sydkoreas Højesteret, som de først appellerede til.