Gå direkte til indholdet

Russisk politi bryder gennem porten til en rigssal i Nezlobnaja

12. JANUAR 2017
RUSLAND

Ruslands ti år lange angreb på religionsfriheden intensiveres

Ruslands ti år lange angreb på religionsfriheden intensiveres

Den 16. januar 2017 vil Jehovas Vidner i Rusland igen forsøge at sætte en stopper for de større og større begrænsninger på deres religionsfrihed der er kommet inden for de sidste ti år. De vil anmode byretten i Moskva om at erklære advarslen mod deres landskontor for ulovlig og ubegrundet og annullere den. I advarslen, der blev udstedt den 2. marts 2016 af V.J. Grin, en repræsentant for anklagemyndigheden, trues der med at Jehovas Vidners landskontor vil blive lukket hvis der bliver fundet nye beviser for “ekstremisme” inden for et år.

Jagten på ekstremisme

Anklagemyndigheden i Rusland anvender fejlagtigt loven om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter som grundlag for deres anklager mod Jehovas Vidner for ekstremisme. Efter at loven blev justeret i 2006, indgår opfordring til vold ikke længere i definitionen på ekstremisme, men kun “tilskyndelse til ... religiøse stridigheder”. Denne brede definition gør at myndighederne kan betragte alt hvad der modsiger traditionel religion eller fremmer en anden tro, som en opfordring til religiøs fjendtlighed. Gregory Allen, en advokat der er med til at forsvare Jehovas Vidners religionsfrihed i Rusland, udtaler: “De russiske myndigheder bruger denne brede definition til at stemple enhver religiøs overbevisning de ikke anser for ortodoks, som ‘ekstremistisk’.”

Jagten på “ekstremisme” inden for visse religiøse minoriteter begyndte i januar 2007 med et brev fra repræsentanten for anklagemyndigheden, V.J. Grin, til alle lokale anklagemyndigheder i landet. Brevet førte til mere end 100 undersøgelser af Jehovas Vidners religiøse organisationer før årets udgang.

Fremskaffelse af den første samling “beviser”

En af undersøgelserne fandt sted i byen Taganrog, der ligger ved Det Asovske Havs nordøstlige bred. Undersøgelsen dannede grundlag for næsten alle andre anklager om ekstremisme der blev rettet mod Jehovas Vidner i Rusland. I oktober 2007 afsluttede den regionale anklagemyndighed i Rostov sin undersøgelse og gav en advarsel til Jehovas Vidners lokale religiøse organisation (LRO) i Taganrog, og året efter fremsatte den krav om at opløse LRO. Men anklagemyndigheden manglede beviser for sin påstand og anmodede den regionale domstol i Rostov om at iværksætte en “ekspertundersøgelse” af Jehovas Vidners religiøse litteratur.

På trods af Jehovas Vidners protest iværksatte retten “ekspertundersøgelsen”, og den afviste desuden Vidnernes anmodning om at få foretaget en uafhængig undersøgelse. Rettens eksperter nåede i deres rapport enstemmigt frem til at Jehovas Vidners religiøse litteratur ikke tilskyndede til fjendtlige handlinger. Men retten fokuserede på at eksperterne vurderede at de teologiske redegørelser i Vidnernes litteratur “potentielt kan underminere respekten” for andre religioner.

Ved at udvide definitionen af “ekstremisme” erklærede den regionale domstol i Rostov den 11. september 2009 34 af Jehovas Vidners publikationer for “ekstremistiske”, og de kom senere på den nationale liste over ekstremistisk materiale (FLEM). Domstolen erklærede også LRO i Taganrog for “ekstremistisk” og pålagde forbundsmyndighederne at opløse organisationen, forbyde dens aktivitet, opføre dens navn på en liste over ekstremistiske organisationer, konfiskere dens religiøse litteratur og overgive dens ejendom til staten. Den 8. december 2009 stadfæstede Ruslands højesteret afgørelsen og gjorde den dermed definitiv. *

I begyndelsen af 2016 havde domstole ligeledes erklæret 88 religiøse publikationer for “ekstremistiske” og opløst tre LRO’er. Yderligere 18 LRO’er var ved at blive undersøgt. I tillæg til det forbød og blokerede forbundsmyndighederne jw.org, Jehovas Vidners officielle hjemmeside, nægtede import af al deres religiøse litteratur og iværksatte en omhyggelig undersøgelse af om Bibelen er “ekstremistisk”.

“Beviserne” udnyttes til at ramme landskontoret

I marts 2016 brugte den offentlige anklagemyndighed det indsamlede “bevismateriale” som grundlag for sin advarsel til Jehovas Vidners landskontor, kendt som Jehovas Vidners Administrative Center i Rusland, der ligger tæt på Sankt Petersborg. Anklageren knyttede det administrative center sammen med den forbudte litteratur og de LRO’er der var ved at blive undersøgt eller var blevet opløst, og udtalte: “Der bliver ved med at dukke tegn på ekstremisme op i alle underafdelinger af det administrative center.”

Kort tid efter at have modtaget advarslen anmodede Jehovas Vidner Ruslands offentlige anklager, Jurij Jakovlevitj Tjajka, om at annullere advarslen. Men han fastholdt den og forklarede at “argumenter angående fabrikation af beviser og andre overgreb der angiveligt fandt sted under de undersøgelser der blev udført af ordensmagten, ikke er en begrundelse for at annullere advarslen, for der ligger domstolsafgørelser til grund for den”. Gregory Allen siger: “Den offentlige anklager tror åbenbart at en russisk domstol kan legalisere ethvert falsk bevis fabrikeret af skruppelløse myndighedspersoner. Det minder mig om den afgørelse domstolen i Moskva traf, der førte til et ulovligt forbud mod Jehovas Vidner i Moskva, men som senere blev underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.” *

Efter den offentlige anklagers afgørelse har Jehovas Vidner anmodet Tverskoj Distriktsdomstol i Moskva om at annullere advarslen. Den 12. oktober 2016 nægtede dommer M.S. Moskalenko at lade vidner eller eksperter udtale sig ved høringen, og hun afviste anmodningen.

Da ingen af forsøgene på at få advarslen annulleret er lykkedes, står den stadig ved magt. Det administrative center risikerer at blive lukket hvis den offentlige anklagemyndighed kan overbevise domstolene om at (1) Vidnernes LRO’er er blevet ved med at bryde loven om ekstremisme, eller (2) myndighederne har fundet “nye beviser der vidner om tegn på ekstremisme” hos Vidnerne inden for et år efter at advarslen blev givet.

Fabrikationen af “nye beviser” accelererer

Fra advarslen blev givet den 2. marts 2016 har de russiske myndigheder intensiveret deres indsats for bevidst at fremskaffe “nye beviser”. Der er 35 dokumenterede hændelser (ud af mere end 60 siden 2012) hvor myndighederne har iscenesat en “forbrydelse” ved at plante religiøs litteratur som Jehovas Vidner var holdt op med at bruge. Ransagningerne hvor “beviserne” bliver fundet, ledsages ofte af aggressive handlinger fra politiets og politiets specialstyrkers side.

 • Den 28. juli 2016 foretog man to razziaer mod Jehovas Vidner i republikken Karelija. I Petrozavodsk ankom bevæbnede, maskerede mænd fra politiets specialstyrke til en rigssal og afbrød et religiøst møde. Politiet plantede fem eksemplarer af bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? i bygningen og “opdagede” dem senere da de gennemsøgte den. Myndighederne viste aldrig Vidnerne nogen ransagningskendelse der berettigede razziaen af stedet. I Kostamus afbrød nogle fra den russiske efterretningstjeneste (FSB) og centret for bekæmpelse af ekstremistisk aktivitet et religiøst møde. Under en gennemsøgning af rigssalen “fandt” de tre af Vidnernes publikationer der er opført på FLEM.

 • Den 20. august 2016 afbrød politiet et af Jehovas Vidners møder i byen Majskij i republikken Kabardino-Balkarien. Efter at have tvunget alle til at forlade bygningen “fandt” politibetjentene den forbudte litteratur der var blevet anbragt. Myndighederne viste ingen dokumentation eller ransagningskendelse i forbindelse med razziaen.

 • Den 20. september 2016 ankom bevæbnede, maskerede mænd fra politiets specialstyrke tidligt om morgenen til rigssalen i Nezlobnaja i Stavropol-regionen. De fjernede dørene for at komme ind i bygningen og plantede derefter flere af Vidnernes publikationer der står opført på FLEM. Politiet “fandt” disse publikationer ved deres efterfølgende ransagning.

Politiet planter litteratur i et tomt skab i rigssalen i Nezlobnaja der senere bliver “fundet” af en anden som “bevis”.

Kriminaliseringsproces

De fremgangsmåder myndighederne benytter i forbindelse med at kriminalisere Jehovas Vidner ved at anklage dem for ekstremisme, er stort set identiske, som vist i det der skete med Vidnernes LRO i Birobidzjan.

 1. 1. trin: Politiet ankommer til et af Jehovas Vidners mødesteder og planter noget af Vidnernes litteratur som er opført på FLEM.

  Nogle fra politiet og FSB afbrød et af Jehovas Vidners religiøse møder, påstod at mødet var ulovligt og erklærede at de ville ransage stedet for “ekstremistisk materiale”.

 2. 2. trin: Politiet gennemsøger bygningen og “finder” den forbudte litteratur.

  Betjentene “fandt” 12 publikationer der er opført på FLEM. Senere fandt Vidnerne ud af at der før mødet havde været en fremmed inde i bygningen som tydeligvis havde plantet “beviserne”.

 3. 3. trin: Anklageren sigter Jehovas Vidners LRO eller dens formand for en administrativ overtrædelse der består i at have uddelt ekstremistisk materiale, og idømmer en bøde.

  Distriktsdomstolen afgjorde at formanden for LRO var skyldig i en administrativ overtrædelse, og idømte ham en bøde på 4.000 rubler (ca. 470 kroner).

 4. 4. trin: Anklageren udsteder en advarsel til LRO om ikke at gentage den påståede overtrædelse inden for en periode på 12 måneder.

  Anklageren udstedte en advarsel om at deltagelse i “ekstremistisk aktivitet” er forbudt.

 5. 5. trin: Noget tid efter vender politiet tilbage til det religiøse mødested, anbringer igen forbudte publikationer på stedet og “finder” dem så under en gennemsøgning.

  I oktober 2015 afbrød politiet et religiøst møde for at gennemsøge bygningen for “ekstremistisk materiale”. Men inden mødet havde Vidnerne opdaget at der var blevet anbragt noget litteratur, og havde fjernet det, så dette forsøg på at fabrikere beviser slog fejl. Den 21. januar 2016 var betjentene bedre forberedt. Politiets specialstyrke, politiet og FSB afbrød igen et af Jehovas Vidners religiøse møder og erklærede at bygningen skulle gennemsøges for “ekstremistisk materiale”. Et af de Jehovas Vidner der var til stede, lagde mærke til at en betjent havde en pakke med litteratur i hånden. En anden betjent afsøgte et område der allerede var blevet tjekket, men denne gang uden at andre var til stede, og han “fandt” pakken med litteratur.

 6. 6. trin: På grund af disse nye beviser på påstået ekstremistisk aktivitet fremsætter anklagemyndigheden eller Justitsministeriet krav om at LRO skal opløses.

  Distriktsdomstolen afgjorde at formanden for LRO var skyldig i en administrativ overtrædelse, og idømte ham en bøde på 3.000 rubler (ca. 350 kroner). Den 3. oktober 2016 erklærede den regionale domstol at “der er fundet nye beviser om tegn på ekstremisme i LRO’s aktiviteter” og dømte LRO i Birobidzjan for “ekstremisme”, forbød dens aktiviteter og beordrede den opløst.

Som et sidste trin i processen har Ruslands højesteret stadfæstet domstolenes afgørelser og opløst Vidnernes LRO’er som “ekstremistiske organisationer”; de seneste tilfælde er LRO i Belgorod, LRO i Starij Oskol, LRO i Elista og LRO i Orjol. Jehovas Vidners appel i sagen om LRO i Birobidzjan skal nu behandles ved højesteretten.

Hvad betyder det? Hvad bliver udfaldet?

Vasilij Kalin, en repræsentant for det administrative center, husker den tid hvor hans familie var i eksil i Sibirien under Sovjetstyret som ofre for religiøs forfølgelse: “Under min opvækst kunne myndighederne når som helst møde op i Jehovas Vidners hjem for at lede efter religiøse publikationer. Men det faldt dem aldrig ind at plante publikationer i vores hjem for senere at finde dem. Denne nye taktik som myndighederne i Rusland benytter, er bevis for at de stadig ikke kan finde noget reelt grundlag for at anklage Jehovas Vidner for ulovlig aktivitet.”

Den 16. januar 2017 vil byretten i Moskva behandle Jehovas Vidners appel af den offentlige anklagers advarsel og træffe en afgørelse i sagen. Vil den anerkende at anklagemyndigheden ikke havde noget grundlag for at beskylde Jehovas Vidners Administrative Center for ekstremistisk aktivitet, og annullere advarslen? Jehovas Vidner og andre der sætter menneskerettigheder højt både i Rusland og i hele verden, håber at den vil gøre det.

^ par. 9 Den russiske højesterets afgørelse udløste en bølge af problemer for Jehovas Vidner. Rapporter om 1.126 hændelser i tiden mellem den 8. december 2009 og den 26. april 2012 viser at Jehovas Vidner blev udsat for chikane og overfald mens de udførte deres religiøse aktiviteter, og for tilbageholdelser og ransagelser foretaget af russisk politi samt hærværk mod deres rigssale.

^ par. 13 I 1995 begyndte man ved hjælp af en række straffesager og civile søgsmål at forsøge at få Jehovas Vidner i Moskva forbudt, men forsøgene slog fejl på grund af manglende beviser. Men i marts 2004 gjorde distriktsdomstolen i Golovinskij brug af en “ekspertundersøgelse” som grundlag for at opløse Jehovas Vidners religiøse samfund i Moskva og forbyde dets aktiviteter. Den 10. juni 2010 erklærede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at Rusland ulovligt havde tilsidesat Jehovas Vidners ret til religions- og forsamlingsfrihed, og de pålagde regeringen at råde bod på den skade deres handlinger havde forvoldt.