Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidners administrative center i Rusland

27. APRIL 2016
RUSLAND

Jehovas Vidners Afdelingskontor i Rusland modtager advarsel, hvilket udgør en trussel mod religionsfriheden

Jehovas Vidners Afdelingskontor i Rusland modtager advarsel, hvilket udgør en trussel mod religionsfriheden

De russiske myndigheder har taget endnu et drastisk skridt i deres aggressive kampagne mod Jehovas Vidner. Den offentlige anklagemyndighed truer med at få lukket Jehovas Vidners administrative center i Rusland for påstået “ekstremistisk aktivitet”. I en skrivelse dateret 2. marts 2016 kræver en repræsentant for anklagemyndigheden, V.J. Grin, at det administrative center stopper alle “overtrædelser” inden for to måneder.

Med denne advarsel intensiverer Rusland deres undertrykkelse af Jehovas Vidner og fortsætter med at begrænse deres religionsfrihed. Hvis det administrative center bliver lukket, vil det blive føjet til listen over ekstremistiske organisationer, og dets ejendomme vil tilfalde staten. På grund af forbindelsen med centret risikerer alle Jehovas Vidners sammenslutninger også at blive opløst. Det gælder 406 lokale religiøse organisationer (juridiske selskaber) og over 2.500 menigheder. Det ville føre til at Jehovas Vidner overalt i Rusland ville stå uden en rigssal (tilbedelsessted). I sidste ende kan lukningen af det administrative center betyde at Jehovas Vidner fratages retten til at udøve deres tro.

Ruslands systematiske angreb på Jehovas Vidner er baseret på fabrikeret bevismateriale og på en bevidst fejlagtig anvendelse af Ruslands lov om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter. I 2015 udtrykte FN’s Menneskerettighedskomité stor bekymring “over adskillige rapporter der viser at loven [om ekstremistisk aktivitet] i stigende grad anvendes til at begrænse ytringsfriheden ... og religionsfriheden for at få ram på blandt andre Jehovas Vidner”. *

Jehovas Vidner er et internationalt og anerkendt trossamfund. De har religionsfrihed i mange demokratiske lande verden over og i samtlige medlemsstater af EU. Rusland er en undtagelse. Landets angreb mod Jehovas Vidners fredelige tilbedelse er eskaleret gradvist siden midten af 1990’erne, især efter at Rusland indførte lovgivning om ekstremisme, der fejlagtigt er blevet brugt som et middel til undertrykkelse.

Vag definition af ekstremistisk aktivitet bruges til at undertrykke Jehovas Vidner

I 2002 indførte Rusland en lov om bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter på grund af bekymring for terrorisme. Men lige fra da loven blev vedtaget, gav den vage definition af ekstremistiske aktiviteter anledning til bekymring om at de russiske myndigheder ville misbruge den. I 2003 opfordrede FN’s Menneskerettighedskomité Rusland til at ændre lovgivningen og være mere præcise i deres definition af ekstremistiske aktiviteter for at “hindre enhver mulighed for vilkårlig anvendelse”. *

I stedet for at præcisere loven udvidede man dens anvendelsesområde i senere revisioner. I 2012 kom Europarådets Parlamentariske Forsamling med følgende bemærkning: “I den oprindelige lov blev ekstremisme delvis defineret som ‘tilskyndelse til sociale, racemæssige, nationale eller religiøse stridigheder forbundet med vold eller opfordring til vold’. I 2006 fjernede man formuleringen ‘forbundet med vold eller opfordring til vold’ fra loven. ... Denne uklare definition af ‘ekstremisme’ giver rum for vilkårlige håndhævelser fra ordensmagten.”

Frygten for at loven ville blive misbrugt, var ikke ubegrundet. I 2007 anvendte den offentlige anklagemyndighed formuleringen i loven til at indlede efterforskninger mod Jehovas Vidner. Anklageren V.J. Grin – der også underskrev den føromtalte advarsel til det administrative center – beordrede gennem et officielt brev forskellige anklagere til at indlede efterforskninger mod Jehovas Vidner. Dette brev var den første indikation på at angrebene mod Jehovas Vidner ville foregå på landsplan og være organiseret centralt.

Til trods for at Jehovas Vidner ikke begår kriminalitet, har anklagere overalt i Rusland drevet klapjagt på Vidnerne og indledt over 500 efterforskninger siden 2007. I samme rapport fra Europarådets Parlamentariske Forsamling står der: “Ruslands lov om ‘bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter’ (ekstremismeloven), der blev indført i 2002, er blevet anvendt som et redskab imod bestemte trossamfund, især Jehovas Vidner, der har omkring 162.000 medlemmer i Rusland. Denne fejlagtige brug er steget drastisk siden ændringerne af loven i 2006.” *

“Ruslands lov om ‘bekæmpelse af ekstremistiske aktiviteter’ ... er blevet anvendt som et redskab imod bestemte trossamfund, især Jehovas Vidner.” – Europarådets Parlamentariske Forsamling

Forbud mod religiøs litteratur fører til yderligere undertrykkelse

Inden myndighederne rettede deres angreb mod Jehovas Vidners administrative center, har de haft fokus på Vidnernes religiøse publikationer. Anklagere i Taganrog og Gorno-Altajsk stillede i retten krav om at adskillige af Jehovas Vidners publikationer skulle erklæres for “ekstremistiske” og føjes til den nationale liste over ekstremistisk materiale.

På baggrund af studier af såkaldte eksperter har domstole i henholdsvis Taganrog og Gorno-Altajsk i 2009 og 2010 afsagt domme til fordel for anklagerne. Siden da har disse to afgørelser, der tilsammen forbød 52 religiøse publikationer, dannet grundlag for de fleste anklager indgivet mod Vidnerne. Myndigheder i andre områder af landet har fulgt samme fremgangsmåde som i Taganrog og Gorno-Altajsk. Til dags dato er 87 af Jehovas Vidners publikationer føjet til listen over ekstremistisk materiale.

Jehovas Vidner bestrider alle de russiske domstoles afgørelser om at erklære publikationerne for ekstremistiske. De har indbragt 28 sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) for at få behandlet anklagerne om ekstremisme og den undertrykkelse det har medført. Det forventes at ECHR snart vil afsige kendelser i 22 af disse sager. Den russiske regering holder fast ved deres standpunkt over for ECHR, men samtidig har den indrømmet at mange af Vidnernes publikationer på listen over ekstremistisk materiale ikke “indeholder direkte eller indirekte opfordringer til vold.”

Ytringsfriheden under angreb

Da først det var lykkedes de russiske myndigheder at få domstolene til at erklære litteraturen for “ekstremistisk”, kunne de “lovligt” rette flere angreb mod Vidnerne og yderligere begrænse deres ytringsfrihed.

Ud over at begrænse Jehovas Vidners ytringsfrihed har myndighederne brugt den omstændighed at publikationerne er på listen over ekstremistisk materiale, som påskud til at indlede efterforskninger mod Vidnernes juridiske selskaber og til at retsforfølge enkeltpersoner for deres religiøse aktiviteter.

Et mønster af ransagninger og domme

Når en publikation figurerer på listen over ekstremistisk materiale, bliver den underlagt forbud mod produktion, distribution og opbevaring med henblik på distribution. Lokale myndigheder har udnyttet dette til at skaffe ransagningskendelser der giver dem ret til at gennemsøge hundredvis af Jehovas Vidners hjem og rigssale for de forbudte publikationer.

De der foretager ransagningerne, er ofte aggressive, og de konfiskerer langt mere end loven giver rum for, idet de beslaglægger personlige ejendele og alle religiøse publikationer uanset om de er på listen eller ej.

  • I august 2010 var der en gruppe på omkring 30 betjente fra politiet, efterretningstjenesten og specialstyrkerne der afbrød et religiøst møde i byen Ioshkar Ola. De tog kvælertag på nogle af Vidnerne og holdt dem i armlås. De gennemsøgte stedet og konfiskerede personlige ejendele, dokumenter og publikationer.

  • I juli 2012 i republikken Karelen var der betjente fra efterretningstjenesten, bevæbnede med automatvåben og iført elefanthuer, der overfaldt et Jehovas Vidne. De pressede hans hoved ned mod kølerhjelmen på hans bil og vred armene om på ham. Betjentene ransagede flere af Vidnernes hjem og beslaglagde personlige ejendele og religiøse publikationer uanset om de stod på listen eller ej.

  • I marts 2016 foretog politiet en razzia i en rigssal og flere af Vidnernes hjem i republikken Tatarstan. De konfiskerede computerudstyr, personlige elektroniske enheder og religiøse publikationer.

Fanget på video – “bevismateriale” plantes

Politiet har lavet skjulte videooptagelser af Jehovas Vidner i private hjem og i rigssale. De har også aflyttet telefoner, overvåget e-mailkorrespondance og tyet til andre ulovlige metoder for at indsamle oplysninger. Nogle betjente har været så opsatte på at bevise Vidnernes “ekstremisme” at de i flere rigssale har plantet bevismateriale i form af forbudte publikationer. Det har ført til at mange Jehovas Vidner er blevet retsforfulgt.

Opløsning af juridiske selskaber fører til sigtelser

Foruden at have rejst tiltale mod enkeltpersoner af Jehovas Vidner har myndighedspersoner brugt det bevismateriale de har plantet i rigssalene, som anledning til at få Jehovas Vidners lokale religiøse organisationer opløst. * Når en lokal religiøs organisation bliver opløst fordi den bliver erklæret for “ekstremistisk”, inddrager staten alle dens aktiver. Resultatet er at Jehovas Vidner mister deres tilbedelsessteder. Det er allerede sket i Taganrog og Samara, og myndighederne i andre byer følger trop.

Jehovas Vidner for retten i Taganrog, Rusland

Da myndighederne fik den lokale religiøse organisation i Taganrog opløst, valgte de på ulovlig vis at sætte lighedstegn mellem det at Jehovas Vidner mødes for at bede og tilbede sammen, og det at “en forbudt organisation fortsætter sin ulovlige aktivitet”. Med denne taktik har myndighederne i Taganrog erklæret 16 Jehovas Vidner skyldige blot fordi de har tilbedt fredeligt sammen, hvilket Jehovas Vidner gør i hele verden. For første gang siden Sovjetstyret er det i Taganrog strafbart for Jehovas Vidner at praktisere deres tro.

Advarsel til det administrative center er et tegn på at situationen vil eskalere

Det administrative center

Hvis myndighederne får det administrative center lukket, vil Vidnernes aktiviteter blive forbudt i hele Rusland. Ligesom deres trosfæller i Taganrog vil Jehovas Vidner i hele landet være i fare for at blive retsforfulgt blot for at overvære kristne møder og tale med andre om deres tro. Dermed kan de komme til at stå i en situation hvor de frit kan tro hvad de vil, men ikke frit praktisere deres tro sammen med andre. *

Philip Brumley, juridisk rådgiver for Jehovas Vidner, siger: “Det er en hån mod alt hvad der er ret og rimeligt, at Jehovas Vidner bliver sat i bås med ekstremistiske grupper, og at deres publikationer er på samme liste som litteratur af voldelige terrorister. Russiske myndigheder har misbrugt en lov der overtræder internationale standarder, Europarådets standarder, FN’s menneskerettighedserklæring og Ruslands egen forfatning. De bruger den som et redskab til at undertrykke Jehovas Vidners fredelige tilbedelse og til at rette angreb imod deres aktivitet i Rusland.”

Vasilij Kalin, en repræsentant for det administrative center, bemærker: “Jehovas Vidner har praktiseret deres tro i Rusland siden det 19. århundrede og udholdt streng forfølgelse under Sovjetstyret. Efterfølgende anerkendte Rusland os som ofre for undertrykkelse. Vi vil gerne fortsætte med fredeligt at praktisere vores tro i Rusland. De grove beskyldninger om ‘ekstremisme’ bruges ganske enkelt som et dække over religiøs intolerance. Vi er ikke ekstremister.”

Jehovas Vidner håber at Rusland i lighed med mange andre lande vil værne om religionsfriheden. De anmoder om at den offentlige anklagemyndighed stopper sin kampagne mod det administrative center, og at Rusland i fremtiden vil sikre religiøse minoriteters menneskerettigheder. Men vil Rusland leve op til sit ansvar? Eller vil man undertrykke Jehovas Vidner ligesom man gjorde under Sovjetstyret?

^ par. 4 “Afsluttende betragtninger angående Den Russiske Føderations Syvende Periodiske Rapport,” FN’s Menneskerettighedskomité, CCPR/C/RUS/CO/7, 28. april 2015, § 20.

^ par. 7 “Behandling af rapporter indgivet af medlemsstater under artikel 40 i Konventionen, Menneskerettighedskomitéens afsluttende bemærkninger, Rusland,” FN’s Menneskerettighedskomité, CCPR/CO/79/RUS, 1. december 2003, § 20.

^ par. 10 “Den Russiske Føderations overholdelse af aftaler og forpligtelser,” Europarådets Parlamentariske Forsamling, Doc. 13018, 14. september 2012, § 497.

^ par. 30 I Rusland kan religiøse grupper der lever op til de juridiske krav, stifte juridiske selskaber kaldet “lokale religiøse organisationer”. Disse juridiske selskaber har ikke ansvaret for de religiøse aktiviteter på landsplan men er dannet i mindre områder af lokale menighedsmedlemmer. Et juridisk selskab gør det blandt andet muligt for lokale menighedsmedlemmer at leje og købe ejendom.

^ par. 33 Dette er et brud på artikel 28 i den russiske forfatning, hvor der står: “Enhver skal garanteres samvittighedsfrihed, religionsfrihed – herunder retten til at bekende sig, enten som enkeltperson eller sammen med andre, til en hvilken som helst religion eller til ikke at bekende sig til nogen som helst religion – og til frit at vælge, have og udbrede religiøse samt andre synspunkter og handle i overensstemmelse med dem.”

^ par. 40 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania er et nonprofitselskab der benyttes til at støtte Jehovas Vidners globale arbejde. Det er det selskab der har ophavsretten til Jehovas Vidners publikationer.