Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Jehovas Vidners organisation respekterer den enkeltes ret til privatliv baseret på de principper man finder i Bibelen. Organisationen erkender behovet for en åben og ærlig kommunikation, herunder indsamling af personlige oplysninger og følsomme oplysninger, for at kunne udføre Jehovas Vidners religiøse og velgørende arbejde samt behovet for at sikre at oplysningerne er beskyttet. (Ordsprogene 15:22; 25:9) Vi lægger stor vægt på fortrolighed. – Ordsprogene 20:19.

Flere lande har vedtaget databeskyttelseslove for at sikre den enkeltes ret til privatliv. Jehovas Vidners organisation har igennem mange år respekteret privatlivet og fortroligheden, selv før vedtagelsen af sådanne databeskyttelseslove. Organisationen vil fortsat beskytte oplysninger den får betroet, i overensstemmelse med den praksis der har været gældende i mange år, og som nu beskrives i denne politik.

Anvendelsesområde

Denne politik gælder for hele Jehovas Vidners organisation, som er repræsenteret ved afdelingskontorer rundt om i verden.

Målsætning og strategi

Jehovas Vidners organisation behandler alle personlige oplysninger efter følgende principper:

 1. Personlige oplysninger behandles i henhold til lovgivningen.

 2. Personlige oplysninger indsamles, behandles og bruges kun i det omfang det er nødvendigt for at Jehovas Vidner kan udføre deres religiøse og velgørende arbejde.

 3. Personlige oplysninger opdateres så de altid er korrekte. Enhver fejl vil blive rettet så hurtigt som muligt efter at organisationen er blevet klar over det.

 4. Personlige oplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at bestemte legitime opgaver kan varetages af organisationen.

 5. Organisationen vil sikre at dataejerens, den registreredes, rettigheder bliver respekteret.

 6. Tekniske og organisatoriske foranstaltninger er iværksat for at forhindre uautoriseret eller ulovlig viderebringelse af personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger der opbevares elektronisk, bliver lagret på sikrede computere som kun autoriseret personale har adgang til. Kontorerne bliver aflåst efter arbejdstid, og kun autoriseret personale har adgang.

 7. Personlige oplysninger vil ikke blive videregivet fra et afdelingskontor til et andet medmindre det er nødvendigt for at kunne udføre organisationens religiøse og velgørende arbejde. Alle Jehovas Vidner har over for organisationen frivilligt og efter eget ønske givet deres samtykke til at blive identificeret som et af Jehovas Vidner.

Den registreredes rettigheder

 1. Den registreredes ret til at beskytte, ændre og slette personoplysninger og følsomme oplysninger opretholdes i overensstemmelse med Jehovas Vidners praksis, som beskrevet i denne politik.

 2. Enhver anmodning som er beskrevet i dette afsnit, kan kun efterkommes hvis identiteten på den der anmoder, kan bekræftes.

 3. Hvis den registrerede anmoder om at få adgang til, ændre eller slette sine personoplysninger eller følsomme oplysninger, vil organisationen beslutte om den vil efterkomme en sådan anmodning ved at veje den registreredes ret til at få adgang til, ændre eller slette disse oplysninger op imod organisationens religiøse interesser, deriblandt om det at efterkomme en sådan anmodning vil bringe organisations religionsfrihed i fare.

 4. Organisationen har interesse i at bevare oplysninger vedrørende en persons status som et af Jehovas Vidner. At slette sådanne oplysninger vil unødigt begrænse organisationens religiøse aktiviteter.

Ret til indsigelse

Hvis man mener at ens rettigheder er blevet overtrådt, kan man indgive en skriftlig indsigelse til Afdelingskontorets Udvalg. Indsigelsen skal indgives senest 2 uger efter at den påståede overtrædelse har fundet sted.