Gå direkte til indholdet

Vejledning om mødet “Livet og tjenesten som kristne”

Vejledning om mødet “Livet og tjenesten som kristne”

Indhold

1. Denne vejledning er til alle der medvirker ved mødet “Livet og tjenesten som kristne”. De der medvirker, skal læse instruktionerne til deres opgave i Livet og tjenesten som kristne – arbejdshæfte og i denne vejledning før de udarbejder opgaven. Alle forkyndere tilskyndes til at melde sig til at holde elevopgaver. Andre der er aktivt tilknyttet menigheden, kan være med hvis de tror på det Bibelen lærer, og lever i harmoni med de kristne principper. Hvis en der ikke er forkynder, gerne vil medvirke, skal tilsynsmanden for midtugemødet drøfte kravene med personen og vurdere om han eller hun er kvalificeret. Samtalen skal foregå sammen med den der studerer Bibelen med ham eller hende (eller sammen med en forælder der er et af Jehovas Vidner). Der stilles de samme krav som til en der gerne vil være udøbt forkynder. – od kap. 8 par. 8.

 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

2. Ét minut. Efter den indledende sang og bøn vil ordstyreren ved mødet “Livet og tjenesten som kristne” skabe forventning til programmet. Ordstyreren skal fremhæve de højdepunkter der vil være til størst gavn for menigheden.

  PERLER FRA GUDS ORD

 3. Foredrag. Ti minutter. Temaet og en disposition med to eller tre hovedpunkter findes i arbejdshæftet. Foredraget tildeles en ældste eller en kvalificeret menighedstjener. Når man begynder på en ny bog i Bibelen, skal der vises en video der introducerer den. Taleren kan henvise til punkter fra videoen hvis det passer til foredragets tema, men han skal først og fremmest behandle punkterne i arbejdshæftet. I det omfang der er tid til det, skal han bruge de billeder og oversigter der hører med til stoffet. Han kan medtage andet stof så længe det passer til tankerne i dispositionen.

 4. Åndelige perler. Ti minutter. Punkt med spørgsmål og svar uden indledning og afslutning som skal ledes af en ældste eller en kvalificeret menighedstjener. Broren skal stille begge spørgsmål til salen. Det er op til ham om de vers der er henvist til, skal læses op. Kommentarer fra tilhørerne må højst vare 30 sekunder.

 5. Oplæsning fra Bibelen. Fire minutter. Opgaven skal tildeles en mandlig elev. Eleven skal læse det tildelte stykke op uden indledende og afsluttende kommentarer. Ordstyreren vil være særligt opmærksom på at hjælpe eleverne til at læse korrekt, flydende, med forståelse, god betoning, modulation, passende pauser og naturlighed. Det stykke der skal læses op fra Bibelen, varierer i længde, og derfor skal tilsynsmanden for midtugemødet tage elevernes niveau i betragtning når han tildeler opgaverne.

 BLIV DYGTIGERE TIL AT FORKYNDE

6. Femten minutter. Formålet med denne del af mødet er at give alle mulighed for at øve sig i at starte samtaler og blive bedre til at forkynde og undervise. Ældstebrødre kan efter behov få tildelt elevopgaver. Eleven skal øve sig på det arbejdspunkt i enten Undervisningsbrochuren eller Elsk mennesker der er henvist til ud for opgaven i arbejdshæftet. Nogle gange vil opgaven være en drøftelse. De opgaver skal ledes af en ældste eller en kvalificeret menighedstjener. – Se  paragraf 15 for at få flere oplysninger om drøftelser.

 7. Start en samtale. Opgaven kan holdes af en mandlig eller en kvindelig elev. Den medvirkende skal være af samme køn eller en i elevens familie. Opgaven kan holdes siddende eller stående. – Se  paragraf 12 og  13 for at få flere oplysninger om opgavens indhold og situation.

 8. Følg op på interessen. Opgaven kan holdes af en mandlig eller en kvindelig elev. Den medvirkende skal være af samme køn. (km 5/97 s. 2) Opgaven kan holdes siddende eller stående. Eleven skal demonstrere hvad man kan sige når man følger op på en tidligere samtale. – Se  paragraf 12 og  13 for at få flere oplysninger om opgavens indhold og situation.

 9. Hjælp eleven til at gøre fremskridt. Opgaven kan holdes af en mandlig eller en kvindelig elev. Den medvirkende skal være af samme køn. (km 5/97, s. 2) Opgaven kan holdes siddende eller stående. Den skal være udformet som et uddrag af et bibelstudie der allerede er i gang. Det er ikke nødvendigt med en indledning eller en afslutning medmindre eleven har det som arbejdspunkt. Man behøver ikke at læse alt det tildelte materiale op, men man må gerne gøre det.

 10. Fortæl om din tro. Når opgaven er et foredrag, skal den holdes af en mandlig elev. Når opgaven er en demonstration, kan den holdes af enten en mandlig eller en kvindelig elev. Den medvirkende skal være af samme køn eller en i elevens familie. Eleven skal besvare spørgsmålet i temaet på en enkel og venlig måde ved hjælp af det materiale der er henvist til. Det er op til eleven om han eller hun vil omtale den publikation opgaven er bygget på.

 11. Foredrag. Opgaven tildeles en mandlig elev og skal holdes som et foredrag for menigheden. Når foredraget er baseret på et punkt i tillæg A i brochuren Elsk mennesker, skal eleven fremhæve hvordan versene kan bruges i forkyndelsen. For eksempel kan han forklare i hvilke situationer versene kan bruges, hvad versene betyder, eller hvordan man kan bruge dem som argument. Når foredraget er baseret på et punkt i en lektion i brochuren Elsk mennesker, skal eleven fokusere på hvordan det kan bruges i forkyndelsen. Han kan vælge at fremhæve eksemplet under punkt 1 eller nogle af versene under “Se også” i lektionen.

   12. Indhold. Oplysningerne i den her og den næste paragraf gælder opgaverne “Start en samtale” og “Følg op på interessen”. Medmindre der står andet, skal eleven have som mål at fortælle vedkommende en enkel bibelsk sandhed som er relevant for ham eller hende, og at skabe grundlag for at tale sammen igen. Eleven skal tale om noget der er aktuelt og passer til de lokale forhold. Eleven kan vælge at bruge en publikation eller video fra Forkynderens værktøjskasse. I stedet for at fremholde en indledning eleven har lært udenad, skal han eller hun fokusere på at blive god til at tale med folk ved for eksempel at vise oprigtig interesse og være naturlig.

   13. Situation. Eleven skal tilpasse situationen til lokale forhold. For eksempel:

  1. (1) Fra hus til hus: Situationen kan foregå fra dør til dør, som telefonforkyndelse eller brevskrivning eller som en opfølgning på en samtale man tidligere har haft i hus til hus-forkyndelsen.

  2. (2) Uformel forkyndelse: Eleven udnytter en mulighed for at forkynde i løbet af en almindelig samtale. Samtalen kan for eksempel være på arbejdet, i skolen, med en nabo, i en bus eller et tog eller andre steder du kommer i din hverdag.

  3. (3) Offentlig forkyndelse: Situationen kan for eksempel være standforkyndelse, forretningsforkyndelse, gadeforkyndelse, forkyndelse i parker og på parkeringspladser eller andre steder hvor der kommer mennesker.

 14. Brug af videoer og publikationer. Eleven kan vælge at bruge en video eller en publikation i sin opgave hvis det passer ind. Hvis der står direkte i opgavebeskrivelsen at eleven skal bruge en video, eller hvis han eller hun selv har valgt det, skal den introduceres og drøftes, men ikke afspilles.

  VORES LIV SOM KRISTNE

15. Efter en sang indeholder de næste 15 minutter et eller to punkter der skal hjælpe tilhørerne til at bruge Guds ord i deres liv. Medmindre andet er angivet, skal punkterne tildeles ældste eller kvalificerede menighedstjenere. Punktet “Tilrettelægges lokalt” skal dog altid holdes af en ældste. Når punktet er en drøftelse, kan broren stille ekstra spørgsmål ud over dem der er i materialet. Hans indledning skal være kort så der er nok tid til at drøfte hovedtankerne og til at svare. Hvis der indgår et interview i punktet, er det bedst at den der bliver interviewet, kommer op på podiet hvis det kan lade sig gøre.

  16. Menighedsbibelstudiet. Tredive minutter. Skal tildeles en kvalificeret ældste. (Menigheder med kun få ældste kan efter behov benytte kvalificerede menighedstjenere). Det er ældsterådet der afgør hvem der er kvalificeret til at lede Menighedsbibelstudiet. De der bliver godkendt til det, skal kunne lede det på en god måde og holde studiet inden for tiden, fremhæve nøgleversene og hjælpe alle til at forstå den praktiske værdi af de punkter der bliver gennemgået. Det vil være godt hvis de der godkendt til det, læser den vejledning der er udgivet om hvordan man leder spørgsmål og svar-drøftelser. (w23.04 s. 24, boks) Hvis ugens pensum er dækket grundigt, er der ingen grund til at udfylde eventuel overskydende tid. Om muligt skal der fra uge til uge være forskellige studieledere og oplæsere. Hvis ordstyreren ved midtugemødet giver besked om at studiet skal afkortes, er det op til studielederen hvordan han vil gøre det. Han kan vælge at udelade oplæsningen af nogle af paragrafferne.

  AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

17. Tre minutter. Ordstyreren ved midtugemødet vil repetere særligt vigtige punkter fra mødet. Han skal desuden lægge op til den følgende uges møde. Hvis der er tid til det, kan han desuden nævne navnene på næste uges elever. Medmindre andet er angivet, skal ordstyreren læse nødvendige meddelelser og breve i forbindelse med sine afsluttende kommentarer. Rutinemæssige oplysninger, for eksempel om de faste samlinger og planen for rengøringen, skal ikke bringes fra podiet men sættes op på opslagstavlen. Hvis meddelelser og oplæsning af breve ikke kan holdes inden for den tildelte tid, skal ordstyreren bede de brødre der har punkter under afsnittet “Vores liv som kristne”, om at forkorte deres punkter. (Se  paragraf 16 og  19). Mødet afsluttes med sang og bøn.

  ROS OG VEJLEDNING

18. Efter hver elevopgave har ordstyreren ved midtugemødet cirka et minut til at give ros og vejledning ud fra det tildelte arbejdspunkt. Når ordstyreren introducerer en opgave, skal han ikke nævne arbejdspunktet. Men efter opgaven skal han give passende ros, og derefter kan han nævne hvilket punkt eleven har arbejdet på, hvorfor eleven klarede det godt, eller venligt forklare hvorfor eleven skal blive ved med at være opmærksom på det punkt, og hvordan han eller hun kan gøre det. Ordstyreren kan også kommentere andre aspekter af opgaven hvis han mener at det vil gavne eleven eller tilhørerne. Efter mødet eller på et andet passende tidspunkt kan der ud fra Elsk mennesker, Undervisningsbrochuren eller Skolebogen gives konstruktiv privat vejledning, enten om det tildelte arbejdspunkt eller et andet arbejdspunkt. – I  paragraf 19,  24 og  25 findes der mere vejledning om opgaven som ordstyrer ved midtugemødet og om rådgiverens opgave.

     TILDELT TID

19. Ingen af punkterne eller ordstyrerens bemærkninger må overskride tiden. Der er angivet et bestemt antal minutter ved hvert punkt i arbejdshæftet. Hvis stoffet er blevet dækket tilstrækkeligt på kortere tid end der er sat af til det, er der ingen grund til at forlænge punktet bare for at udfylde tiden. Hvis en går over tiden, skal ordstyreren ved midtugemødet eller rådgiveren give privat vejledning. (Se  paragraf 24 og  25). Hele mødet, inklusive sange og bønner, skal vare 1 time og 45 minutter.

 UNDER KREDSTILSYNSMANDENS BESØG

20. Når kredstilsynsmanden besøger menigheden, skal programmet afvikles som det plejer ifølge arbejdshæftet, med følgende undtagelser: Under “Vores liv som kristne” erstattes Menighedsbibelstudiet af et 30-minutters tjenesteforedrag af kredstilsynsmanden. Inden tjenesteforedraget skal ordstyreren ved midtugemødet repetere mødet, lægge op til den følgende uges program, læse nødvendige meddelelser og breve op og derefter give ordet til kredstilsynsmanden. Efter tjenesteforedraget vil kredstilsynsmanden runde mødet af, og det er ham der vælger den afsluttende sang. Han kan bede en anden bror om at afslutte med bøn. Under kredstilsynsmandens besøg holdes der ikke ekstra klasser på menighedens sprog. En gruppe må gerne holde møde som normalt når modermenigheden har besøg af kredstilsynsmanden, men gruppen skal overvære kredstilsynsmandens tjenesteforedrag sammen med modermenigheden.

 I STÆVNEUGER

21. I de uger hvor menigheden er til kreds- eller regionalstævne, holdes der ingen menighedsmøder. Menigheden skal mindes om at man selv eller som familie skal gennemgå ugens pensum.

 I UGEN MED MINDEHØJTIDEN

22. Når mindehøjtiden falder på en hverdag, udgår midtugemødet.

 TILSYNSMANDEN FOR MØDET “LIVET OG TJENESTEN SOM KRISTNE”

23. Ældsterådet vil udpege en ældste til at være tilsynsmand for mødet “Livet og tjenesten som kristne”, også kaldet tilsynsmand for midtugemødet. Det er hans opgave at sikre at mødet er godt organiseret, og at anvisningerne i denne vejledning bliver fulgt. Han skal arbejde nært sammen med rådgiveren. Så snart der kommer et nyt arbejdshæfte, skal han tildele alle punkterne for midtugemødet i de to måneder. Det omfatter elevopgaver og alle andre punkter, samt at tildele opgaven som ordstyrer til en af de brødre ældsterådet har godkendt. (Se  paragraf 3-16 og  24). Når han tildeler elevopgaver, skal han tage elevens alder og erfaring i betragtning og overveje om det er et passende emne at give til eleven. Han skal gøre sig de samme overvejelser i forbindelse med de andre punkter ved mødet. Alle skal have deres opgavetildeling senest tre uger før datoen for opgaven. Til det bruges formularen Tildeling af opgave på mødet Livet og tjenesten som kristne (S-89). Tilsynsmanden for midtugemødet skal sikre sig at en oversigt over alle opgaverne ved mødet findes på opslagstavlen. Ældsterådet kan give en anden ældste eller menighedstjener til opgave at være assistent for ham. Det er dog kun ældste der skal tildele de opgaver der ikke er elevopgaver.

    ORDSTYREREN VED MØDET “LIVET OG TJENESTEN SOM KRISTNE”

24. Hver uge vil en ældste være ordstyrer ved midtugemødet. (Menigheder med kun få ældste kan efter behov benytte kvalificerede menighedstjenere). Han skal selv forberede de indledende og afsluttende bemærkninger. Desuden skal han introducere alle punkterne. Alt efter hvor mange ældste der er i menigheden, kan han også selv have nogle af de andre punkter – især når der kun er tale om afspilning af en video uden yderligere drøftelse. Kommentarer mellem punkterne skal være meget korte. Det er ældsterådet der afgør hvilke ældste der er kvalificeret til at have denne opgave. Opgaven som ordstyrer vil gå på skift mellem de kvalificerede ældste. Afhængigt af de lokale forhold kan tilsynsmanden for midtugemødet fungere som ordstyrer oftere end de øvrige kvalificerede ældste. En ældste der er kvalificeret til at lede Menighedsbibelstudiet, er sandsynligvis også kvalificeret til at tjene som ordstyrer. Husk at en ældste der er ordstyrer, skal kunne give kærlig og specifik ros til eleverne og, hvis der er behov for det, konstruktiv vejledning. Ordstyreren har også ansvaret for at mødet slutter til tiden. (Se  paragraf 17 og  19). Hvis ordstyreren ønsker det og der er plads til det, kan han introducere punkterne ved en standermikrofon mens den bror der har punktet, går hen til talerstolen. Ordstyreren kan også vælge at sidde ved et bord på podiet under oplæsningen fra Bibelen og elevopgaverne under “Bliv dygtigere til at forkynde”. Disse tiltag kan spare tid.

   RÅDGIVEREN

25. Opgaven skal helst tildeles en ældste der er en dygtig og erfaren taler. Opgaven består i om nødvendigt at give privat vejledning til ældste og menighedstjenere angående deres opgaver, deriblandt punkter på midtugemødet, offentlige foredrag og den måde de leder eller læser op på ved Vagttårnsstudiet eller Menighedsbibelstudiet. (Se  paragraf 19). Hvis flere ældste i menigheden er dygtige talere og undervisere, kan man skifte rådgiver en gang om året. Det er ikke nødvendigt at rådgiveren giver vejledning efter hvert punkt.

 EKSTRA KLASSER

26. Afhængigt af antallet af elever kan menigheden afholde ekstra klasser. Klassen skal have en kvalificeret vejleder, helst en ældste. Om nødvendigt kan en kvalificeret menighedstjener få tildelt opgaven. Det er ældsterådet der afgør hvem der kan få opgaven, og om den skal gå på omgang. Vejlederen skal følge den fremgangsmåde der er beskrevet i  paragraf 18. Eleverne skal gå til lokalet for den ekstra klasse efter punktet “Åndelige perler” under “Perler fra Guds ord”. De skal vende tilbage til salen efter den sidste elevopgave.

 VIDEOER

27. I forbindelse med mødet vil der blive vist udvalgte videoer. De vil blive gjort tilgængelige i appen JW Library® og kan findes via en elektronisk enhed.

© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-D 11/23