Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Sorg og lidelse vil snart høre op!

Sorg og lidelse vil snart høre op!

Forestil dig at du lever i en verden uden lidelser — en verden fri for kriminalitet, krig, sygdom og naturkatastrofer. Forestil dig at du hver morgen vågner uden at skulle bekymre dig om diskrimination, undertrykkelse eller økonomiske problemer. Lyder alt dette for godt til at være sandt? Det er rigtigt at ingen mennesker eller menneskeskabte organisationer kan indføre sådanne forhold. Men Gud har lovet at fjerne alle årsager til lidelser, deriblandt dem der er omtalt i den forrige artikel. Læg mærke til følgende løfter fra Guds ord, Bibelen:

ET GODT STYRE

„Himmelens Gud [vil] oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“ — Daniel 2:44.

Guds rige er et himmelsk styre. Dette styre, der har Jesus Kristus som hersker, vil træde i stedet for alle de jordiske regeringer og sikre at Guds vilje ikke alene sker i himlen, men også her på jorden. (Mattæus 6:9, 10) Dette styre vil ikke blive erstattet af noget jordisk styre fordi det er „vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, evige rige“. Varig fred vil være sikret. — 2 Peter 1:11.

FALSK RELIGION VIL VÆRE FJERNET

„Satan selv giver sig ud for at være en lysets engel. Det er derfor intet stort om hans tjenere også giver sig ud for at være retfærdigheds tjenere. Men deres endeligt vil komme til at svare til deres gerninger.“ — 2 Korinther 11:14, 15.

Falsk religion vil være afsløret som Djævelens værk og være fjernet fra jorden. Religiøst hykleri og blodsudgydelse vil ikke længere findes. Alle der elsker den ’levende og sande Gud’, vil da være forenede i „én tro“ og tilbede ham „i ånd og sandhed“. Hvilken fred og enhed vil det ikke føre til! — 1 Thessaloniker 1:9; Efeserne 4:5; Johannes 4:23.

MENNESKER VIL IKKE LÆNGERE VÆRE UFULDKOMNE

„Gud selv vil være hos dem. Og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ — Åbenbaringen 21:3, 4.

Jehova Gud gør dette muligt ved hjælp af sin søn, Jesus, som gav sit liv for os mennesker.  (Johannes 3:16) Under Jesu ledelse vil alle mennesker blive fuldkomne. Der vil ikke længere findes lidelser fordi „Gud selv vil være hos dem“ og „tørre hver tåre af deres øjne“. Menneskers ufuldkommenhed og lidelser vil snart høre fortiden til; „de retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.“ — Salme 37:29.

DE ONDE ÅNDER VIL VÆRE FJERNET

„Han [Jesus Kristus] greb dragen, slangen fra fortiden, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusind år. Og han kastede ham i afgrunden og lukkede den og forseglede den over ham, så han ikke kunne vildlede nationerne mere.“ — Åbenbaringen 20:2, 3.

Al satanisk påvirkning vil være borte når Satan og dæmonerne er blevet bundet og kastet i „afgrunden“, en tilstand af total uvirksomhed. Deres onde indflydelse på jorden vil ikke længere findes. Hvor bliver det skønt at leve i en verden der er fri for Satans og de onde ånders påvirkning!

„DE SIDSTE DAGE“ VIL VÆRE FORBI

„De sidste dage“ vil ende i det Jesus omtalte som ’en stor trængsel’. Han sagde: „Der vil da være så stor en trængsel som der ikke har været fra verdens begyndelse til nu, og som heller ikke vil indtræffe igen.“ — Mattæus 24:21.

Trængslen vil være stor i den forstand at der vil indtræffe katastrofer uden sidestykke i menneskehedens historie. Den vil nå et klimaks i „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“, bedre kendt som Harmagedon. — Åbenbaringen 16:14, 16.

Folk overalt som elsker det gode, ser frem til afslutningen på denne onde verdensordning. Lad os se nærmere på nogle af de velsignelser der venter dem under Guds riges styre.

GUD VIL GØRE ENDNU MERE!

„En stor skare“ vil overleve og opnå liv i en fredelig ny verden: Guds ord siger at „en stor skare“ uden tal vil ’komme ud af den store trængsel’ og fortsætte deres liv i en retfærdig ny verden. (Åbenbaringen 7:9, 10, 14; 2 Peter 3:13) Deres frelse vil de tilskrive Jesus, „Guds lam som tager verdens synd bort“. — Johannes 1:29.

Oplæringen fra Gud vil medføre store velsignelser: I den nye verden vil jorden „være fyldt med kundskab om Jehova“. (Esajas 11:9) Denne oplæring vil indbefatte vejledning om hvordan mennesker kan leve i fred med hinanden og i pagt med naturen. Gud lover: „Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer dig hvad der gavner, den som fører dig ad den vej du skal gå.“ — Esajas 48:17.

De kære vi har mistet i døden, vil blive oprejst: Mens Jesus var på jorden, oprejste han sin ven Lazarus fra de døde. (Johannes 11:1, 5, 38-44) Derved viste han hvad han vil gøre i langt større målestok under Guds riges styre. — Johannes 5:28, 29.

Fred og retfærdighed vil råde for evigt: Under Kristi styre vil lovløshed høre fortiden til. Hvordan ved vi det? Fordi Jesus kan læse hjerter og vil bruge denne evne til at afgøre hvem der er retfærdig, og hvem der er uretfærdig. De der nægter at forlade deres onde vej, vil ikke få lov til at leve i Guds nye verden. — Salme 37:9, 10; Esajas 11:3, 4; 65:20; Mattæus 9:4.

Her har vi blot set på nogle få af de mange bibelprofetier om den vidunderlige tid der vil komme. Når Guds rige hersker over hele jorden, vil der til evig tid råde „megen fred“. (Salme 37:11, 29) Alle årsagerne til de sorger og lidelser der har plaget menneskeheden, vil være fjernet. Det kan vi være sikre på, for Gud har lovet: „Se! Jeg gør alting nyt. ... Disse ord er troværdige og sande.“ — Åbenbaringen 21:5.